Bài tập trắc nghiệm tổng hợp dao động - dao động cưỡng bức

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
263
lượt xem
69
download

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp dao động - dao động cưỡng bức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm tổng hợp dao động - dao động cưỡng bức', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm tổng hợp dao động - dao động cưỡng bức

  1. NguyÔn Quang §«ng.§H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 028064662 c©u hái phÇn tæng hîp dao ®éng dao ®éng c−ìng bøc dao ®éng t¾t dÇn hiÖn t−îng céng h−ëng C©u 1: Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng pha khi ®é lÖch D. Dao ®éng thø nhÊt sím pha so víi dao ®éng thø hai pha gi÷a chóng lµ: π A. ∆ϕ = 2n π (n ∈ Z) B. ∆ϕ = (2n + 1) π (n lµ (rad) 6 ∈ Z) C©u 7: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu π π π C. ∆ϕ = (2n + 1) (n ∈ Z) D. ∆ϕ = (2n + 1) (n hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 3 sin(4 π t+ ) cm 2 4 3 ∈ Z) vµ x2 = 3sin (4 π t) cm. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp C©u 2: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ: lµ: a. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha víi ly ®é π π b. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng−îc pha víi ly ®é A. x = 3 2 sin(4 π t+ ) cm B. . x = 3sin(4 π t+ ) π 3 6 c. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ sím pha so víi ly ®é. cm 2 π π π C. x = 3 3 sin(4 π t+ ) cm D.x = 3 2 sin(4 π t- ) d. VËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ chËm pha so víi ly ®é. 6 6 2 cm C©u 3: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 8: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu A. Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng π ph−¬ng cïng tÇn sè, cïng biªn ®é lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 2sin(5 π t+ ) cm hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè, cïng biªn ®é. 2 B. Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng vµ x2 = 2sin (5 π t) cm. VËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t = ph−¬ng cïng tÇn sè lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ cïng 2s lµ: ph−¬ng, cïng tÇn sè. A.10 π cm/s B. -10 π cm/s C. π cm/s D. - π C. Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng cm/s ph−¬ng cïng tÇn sè, cïng pha ban ®Çu lµ mét dao C©u 9: Ba dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè vµ cïng pha sè víi c¸c biªn ®é A1 = 2 cm, A2 = 2 3 cm vµ A3 = 6 ban ®Çu. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. π C©u 4: Chän c©u tr¶ lêi sai: cm, c¸c phan ban ®Çu t−¬ng øng ϕ1 = 0, ϕ 2 = rad, 2 A. §é lÖch pha cña c¸c dao ®éng thµnh phÇn ®ãng vai 4π trß quyÕt ®Þnh tíi biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp. ϕ3 = rad. Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña dao ®éng B. NÕu hai dao ®éng thµnh phÇn cïng pha th× biªn ®é 3 dao ®éng tæng hîp: A = A1 + A2 (A1, A2: Biªn ®é cña c¸c tæng hîp lÇn l−ît lµ: dao ®éng thµnh phÇn). 4π π C. NÕu hai dao ®éng thµnh phÇn ng−îc pha th× biªn ®é A. 2 cm; rad B. 2 cm; rad dao ®éng tæng hîp: A = A1 - A2. 3 3 D. NÕu hai dao ®éng thµnh phÇn lÖch pha nhau bÊt k× 4π π C. 4 cm; rad D. 4 cm; rad th×: A 1 − A 2 < A < A1 + A2. 3 3 C©u 5: Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu C©u 10: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè cã biªn ®é lÇn l−ît lµ 8 hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = sin2t (cm) vµ x2 = cm vµ 12 cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cã thÓ lµ: 2,4cos2t (cm). Biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ: A. 2 cm B. 3 cm c. 5 cm d. 21 cm A. 1,84 cm B. 2,60 cm C. 3,40 cm D. 6,76 cm C©u 6: Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph−¬ng tr×nh: x1 = C©u 11: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu π hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 4sin( π t + α ) cm 5sin(3 π t + ) cm vµ x2 = 2cos(3 π t) cm. Ph¸t biÓu 6 vµ x2 = 4 3 cos( π t) cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp nµo sau ®©y lµ ®óng? ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi: A. Dao ®éng thø nhÊt sím pha so víi dao ®éng thø hai A. α =0 (rad) B. α = π (rad) π C. α = 0,5 π (rad) D. α = - 0,5 π (rad) lµ (rad) 6 C©u 12: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu B. Dao ®éng thø nhÊt sím pha so víi dao ®éng thø hai hoµ cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè: x1 = 4sin( π t + α ) cm 2π vµ x2 = 4 3 cos( π t) cm. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ (rad) 3 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt khi: C. Dao ®éng thø nhÊt trÔ pha so víi dao ®éng thø hai lµ A. α =0 (rad) B. α = π (rad) π C. α = 0,5 π (rad) D. α = - 0,5 π (rad) (rad) C©u 13: Mét vËt khèi l−îng m = 100g thùc hiÖn dao 3 ®éng tæng hîp cña haidao ®éng diÒu hoµ cïng ph−¬ng, cã c¸c ph−¬ng tr×nh dao ®éng lµ: x1= 5sin(10t + π ) cm, 1
  2. NguyÔn Quang §«ng.§H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 028064662 π C. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc x2 = 10sin(10t - ) cm. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc tæng hîp vµo tÇn sè cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. 3 D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc t¸c dông lªn vËt lµ: vµo hÖ sè ma s¸t cña m«i tr−êng t¸c dông lªn vËt. A. 50 3 N B. 50 3 N C. 0,5 3 N D. 5N C©u 21: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng ®iÒu C©u 14: NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? hoµ. A. Dao ®éng t¾t dÇn cµng nhanh nÕu lùc c¶n m«i B. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng tr−êng cµng lín. riªng. B. Dao ®éng duy tr× cã chu k× b»ng chu k× dao ®éng C. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng t¾t riªng cña con l¾c. dÇn. C. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña lùc D. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng c−ìng bøc. c−ìng bøc. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc C©u 22: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? vµo tÇn sè lùc c−ìng bøc. A. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ tÇn sè C©u 15: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? gãc lùc c−ìng bøc b»ng tÇn sè gãc cña dao ®éng riªng. A. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· B. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ tÇn sè lùc lµm mÊt lùc c¶n cña m«i tr−êng ®èi víi vËt dao ®éng. c−ìng bøc b»ng tÇn sè dao ®éng riªng. B. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· C. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ chu k× lùc t¸c dông ngo¹i lùc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian vµo c−ìng bøc b»ng chi k× dao ®éng riªng. vËt dao ®éng. D. §iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng lµ biªn ®é C. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· lùc c−ìng bøc b»ng biªn ®é dao ®éng riªng. t¸c dông ngo¹i lùc vµo vËt dao ®éng cïng chiÒu víi C©u 23: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? chiÒu chuyÓn ®éng tr−¬ng mét phÇn cña tõng chu k×. A. TÇn sè cña dao ®éng c−ìng bøc lu«n b»ng tÇn sè D. Dao ®éng duy tr× lµ dao ®éng t¾t dÇn mµ ng−êi ta ®· cña dao ®éng riªng. kÝch thÝch l¹i c¸c dao ®éng sau khi dao ®éng bÞ t¾t h¼n. B. TÇn sè cña dao ®éng c−ìng bøc lu«n b»ng tÇn sè C©u 16: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? cña lùc c−ìng bøc. A. Biªn ®é cña dao ®éng riªng chØ phô thuéc vµo c¸ch C. Chu k× cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng b»ng chu k× kÝch thÝch ban ®Çu ®Ó t¹o nªn dao ®éng. cña lùc c−ìng bøc. B. Biªn ®é cña dao ®éng t¾t dÇn gi¶m dÇn theo thêi D. Chu k× cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng b»ng chu k× gian. cña dao ®éng riªng. C. Biªn ®é cña dao ®éng duy tr× phô thuéc vµo phÇn C©u 24: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? n¨ng l−îng cung cÊp thªm cho dao ®éng trong mçi chu A. Dao ®éng c−ìng bøc lµ dao ®éng d−íi t¸c dông cña k×. ngo¹i lùc biÕn ®æi tuÇn hoµn. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc chØ phô thuéc vµo B. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc phô thuéc vµo mèi biªn ®é cña lùc c−ìng bøc. quan hÖ gi÷a tÇn sè cña lùc c−ìng bøc vµ tÇn sè dao C©u 17: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? ®éng riªng cña hÖ. A. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn C. Sù céng h−ëng thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt khi lùc ma s¸t ®æi thµnh nhiÖt n¨ng. cña m«i tr−êng ngoµi lµ nhá. B. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. ®æi thµnh ho¸ n¨ng. C©u 25: Mét ng−êi x¸ch mét x« n−íc ®i trªn ®−êng, mçi C. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn b−íc dµi 45 cm th× n−íc trong x« bÞ sãng s¸nh m¹nh ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. nhÊt. Chu k× dao ®éng riªng cña n−íc trong x« lµ 0,3s. D. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn VËn tèc cña ng−êi dã lµ: ®æi thµnh quang n¨ng. A. 3,6 m/s B. 5,4 m/s C. 4,8 km/h D. 4,2 km/h C©u 18: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ dao C©u 26: Dao ®éng t¾t dÇn nhanh lµ cã lîi trong tr−êng ®éng t¾t dÇn: hîp: A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn A. Qu¶ l¾c ®ång hå. theo thêi gian. B. Con l¾c lß xo trong phßng thÝ nghiÖm B. Nguyªn nh©n cña dao ®éng t¾t dÇn lµ do ma s¸t. C. Khung xe « t« qua ®o¹n ®−êng gå ghÒ. C. Trong dÇu, thêi gian dao ®éng cña vËt kÐo dµi h¬n D. CÇu rung khi cã «t« ch¹y qua. ./. so víi khi vËt dao ®éng trong kh«ng khÝ. --------------------------------- ./. ------------------------------ D. Trong dao ®éng t¾t dÇn, c¬ n¨ng gi¶m dÇn theo thêi gian. PhÇn ghi ®¸p ¸n C©u 19: Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lµ lín nhÊt khi §¸p §¸p §¸p §¸p hai dao ®éng thµnh phÇn: C©u C©u C©u C©u ¸n ¸n ¸n ¸n A. Cïng pha B. Ng−îc pha 1 9 17 25 C. Vu«ng pha D. LÖch pha mét gãc bÊt k× 2 10 18 26 C©u 20: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 3 11 19 A. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc 4 12 20 vµo pha ban ®Çu cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn 5 13 21 vËt. 6 14 22 B. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn t¸c dông lªn vËt. 7 15 23 8 16 24 2
  3. NguyÔn Quang §«ng.§H Th¸i Nguyªn Mobile: 0982302042. Home: 028064662 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản