Bài tập vật lý 11

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
152
lượt xem
22
download

Bài tập vật lý 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai qủa cầu nhỏ có điện tích q1 = 8.10-7 C và q2 = -4.10-7 C trong chân không, khoảng cách giữa chúng 2cm. aTính số êlectron thừa và thiếu của mỗi quả cầu? bXác định lực tương tác Cu-lông giữa hai quả cầu? cCho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt lại vị trí cũ. Xác định lực tương tác Cu-lông giữa hai quả cầu? Bài 2: Hai qủa cầu nhỏ có điện tích q1 = 10-7 C và q2 = 4.10-7 C tác dụng vào nhau một lực 0,6.10-3 N trong chân không. Tính khoảng cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập vật lý 11

  1. VẬT LÍ 11NC GV: NGUYỄN THANH TÙNG ĐỊNH LUẬT CU - LÔNG I . LÍ THUYẾT 1. Hai loại điện tích: âm và dương . e = …………. me =………….. 2. Các cách nhiễm điện: - Nhiễm điện do …………. - Nhiễm điện do …………. - Nhiễm điện do …………. 3. Định luật Cu-lông: Biểu thức trong chân không F= q1 q2 Biểu thức trong điện môi F= 4. Định luật bảo toàn điện tích: q= 5. Bổ túc toán: r r r ♣ Tổng hợp 2 véctơ đồng qui: F = F1 + F2 . Có 4 trường hợp để bỏ vectơ: r r • F1 / / F2 F= r r • F1 / / F2 F= r r • F1 ⊥ F2 F= • Các trường hợp khác dùng định lí côsin F= 6. Phương pháp tìm tổng lực tương tác lên 1 điện tích Bước 1: định vị trí các điện tích. Chú ý các trường hợp tam giác vuông: 3,4,5 và 6,8,10 và 9,12,15 và …. Bước 2: tính độ lớn. ( nhớ đổi đơn vị) Bước 3: vẽ lực theo tỉ lệ. Bước 4: dùng 4 trường hợp trên để tìm độ lớn của lực.  I.  I   TẬ  BÀI P Baøi  Hai quûa caàu nhoû coù ñieän tích q1 = 8.10-7 C vaø q2 = -4.10-7 C trong chaân khoâng, 1: khoaûng caùch giöõa chuùng 2cm. a>Tính soá eâlectron thöøa vaø thieáu cuûa moãi quaû caàu? b>Xaùc ñònh löïc töông taùc Cu- loâng giöõa hai quaû caàu? c>Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài ñaët laïi vò trí cuõ. Xaùc ñònh löïc töông taùc Cu-loâng giöõa hai quaû caàu? Baøi 2: Hai quûa caàu nhoû coù ñieän tích q1 = 10-7 C vaø q2 = 4.10-7 C taùc duïng vaøo nhau moät löïc 0,6.10-3 N trong chaân khoâng. Tính khoaûng caùch giöõa chuùng. Neáu Ñaët trong moâi tröôøng ñieän moâi coù ε=2 thì löïc töông taùc Cu-loâng taêng hay giaûm maáy laàn? Baøi 3: Hai ñ.tích gioáng nhau, ñaët trong c.khoâng caùch nhau 2cm. Löïc ñaåy Cu-loâng giöõa chuùng laø F1 = 1,6.10-4N. a>Tìm ñoä lôùn caùc ñieän tích ñoù. b>Khoaûng caùch r2 giöõa chuùng phaûi laø bao nhieâu ñeå löïc taùc duïng laø F2 = 3,2.10-4N ? Baøi 4: Hai ñieän tích ñieåm q1 = 16.10-5 C vaø q2 = - 64.10-5 C laàn löôït ñaët taïi hai ñieåm A, B trong chaân khoâng, caùch nhau 100cm. Xaùc ñònh löïc ñieän toång hôïp taùc duïng leân ñieän tích q3 =10-5C ñaët: a>Taïi C: Caùch A 60cm ; caùch B 40cm b>Taïi M: Caùch A 120cm ; caùch B 20cm Baøi 5: Taïi 3 ñænh cuûa tam giaùc vuoâng ABC vuoâng taïi A, laàn löôït ñaët 3 ñieän tích ñieåm q1=2.10-8C ; q2 = -8.10-8C ; q3= 4.10-8C trong chaân khoâng. a>Xaùc ñònh löïc ñieän toång hôïp taùc duïng leân ñieän tích q1 ñaët taïi ñænh A. Bieát tam giaùc coù caïnh AB = 8cm ; AC = 6cm. b> q1 và q2 cố định tìm vị trí đặt và để nó ở trạng thái cân bằng ? Baøi 6: Coù 3 ñieän tích q1 = 2.10-5 C ; q2 = q3 = - 2.10-5 C laàn löôït ñaët taïi 3 ñænh cuûa tam giaùc ñeàu ABC caïnh a =2cm. Xaùc ñònh löïc toång hôïp taùc duïng leân moãi ñieän tích? Baøi 7: Taïi 3 ñænh cuûa tam giaùc vuoâng ABC vuoâng taïi A, laàn löôït ñaët 3 ñieän tích ñieåm q1 = -3.10-6C ; q2 = 3.10-6C ; q3= 0,9.10-5C trong chaân khoâng. Tính löïc ñieän toång hôïp taùc duïng leân moãi ñieän tích.
  2. VẬT LÍ 11NC GV: NGUYỄN THANH TÙNG Bieát tam giaùc coù caïnh AB = 9cm ; AC = 12cm. Baøi 8 : Taïi 4 ñænh cuûa tam diện đều có cạnh a laàn löôït ñaët 4 ñieän tích ñieåm giống nhau trong chaân khoâng. Tính löïc ñieän toång hôïp taùc duïng leân moãi ñieän tích. Bài tập trắc nghiệm Điện tích định luật Cu -Lông 1.1. Điện tích điểm là A. vật có kích thước rất nhỏ. B. điện tích coi như tập trung tại một điểm. C. vật chứa rất ít điện tích. D. điểm phát ra điện tích. 1.2. Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau. B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau. C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau. D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn. 1.3. Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau. B. Các điện tích khác loại thì hút nhau C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau. D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau. 1.4. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. q1> 0 và q2 < 0. B. q1< 0 và q2 > 0. C. q1.q2 > 0. D. q1.q2 < 0. 1.5. Hãy chọn phát biểu đúng : Dấu của các điện tích q1, q2 trên hình H.1 là A. q1>0; q2
  3. VẬT LÍ 11NC GV: NGUYỄN THANH TÙNG A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N). B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N). C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N). D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N). 1.12. Xét tương tác giữa hai điện tích điểm trong một môi trường có hằng số điện môi có thể thay đổi được. Lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần khi hằng số điện môi A. tăng 2 lần. B. vẫn không đổi. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần. 1.13. Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) và q2 = -3 (μC),đặt trong dầu (ε = 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là: A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N). C. lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N). 10−4 1.14. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn C đặt cách nhau 1 m trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì 3 chúng A. hút nhau một lực 0,5 N. B. hút nhau một lực 5 N. C. đẩy nhau một lực 5N. D. đẩy nhau một lực 0,5 N. 1.15. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ A. hút nhau 1 lực bằng 10 N. B. đẩy nhau một lực bằng 10 N. C. hút nhau một lực bằng 44,1 N. D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N. 1.16. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là A. 3. B. 1/3. C. 9. D. 1/9 1.17. Lực đẩy giữa hai proton lớn gấp mấy lần lực hấp dẫn giữa chúng. Cho mp = 1,6726.10-27kg, N .m 2 e = 1,6.10-19C, hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 . kg 2 A. 1,23.1036 lần. B. 2,26.109lần. C. 2,652.109 lần. D. 3,26.109 lần. 1.18. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 4 lần. 1.19. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 1.20. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là A. 64 N. B. 2 N. C. 8 N. D. 48 N. 1.21. Có thể sử dụng đồ thị nào ở hình H.4 để biểu diễn sự phụ thuộc giữa độ lớn của lực tương tác F giữa hai điện tích điểm và khoảng cách r giữa hai điện tích đó? H.4 A. Đồ thị a) B. Đồ thị b) C. Đồ thị c) D. Đồ thị d) 1.22. Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng. A. tăng lên gấp đôi B. giảm đi một nửa C. giảm đi bốn lần D. không thay đổi
  4. VẬT LÍ 11NC GV: NGUYỄN THANH TÙNG 1.23. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m = 0,1 g, mang cùng điện tích q = 10 −8 C được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh trong không khí. Khoảng cách giữa hai quả cầu là 3 cm. Tìm góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. (Cho g = 10 m/s2). A. α = 34o B. α = 60o C. α = 45o D. α = 30o 1.24. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng m=2,5g, điện tích của hai quả cầu là q= 5.10 C, được treo bởi -7 hai sợi dây vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách xa nhau một khoảng a = 60cm. Góc hợp bởi các sợi dây với phương thẳng đứng là: A. 140 B. 300 C. 450 D.600 1.25. Hai viên bi sắt kích thước nhỏ, cách nhau 1m và mang điện tích q1, q2. Sau đó các viên bi được phóng điện sao cho điện tích mỗi viên bi chỉ còn một nửa điện tích lúc đầu, đồng thời đưa chúng đến khoảng cách 0,25m thì lực đẩy giữa chúng tăng lên A. 2 lần B. 4 lần C. 6 lần D. 8 lần BA ØI TAÄP   A À N   PH ÑIEÄN   TRÖ Ô Ø N G * Lyù thuyeát  I. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng do ñieän tích ñieåm  Q  gaây ra taïi  M  caùch ñieän  r tích  moät khoaûng  r   laø  moät vectô  E  coù:  + Ñieåm ñaët:  Taïi M + Phöông:  Truøng ñöôøng thaúng noái ñieän tích Q vaø ñieåm M + Chieàu :    Höôùng ra xa Q neáu    Q > 0 M                    Höôùng veà   Q    neáu   Q 0 thì F // E Neáu q
  5. VẬT LÍ 11NC GV: NGUYỄN THANH TÙNG b. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi trung điểm đoạn AB chỉ do q1 và q2 gây ra? Baøi 8: Hai ñieän tích ñieåm q1 = 9.10-6C vaø q2 =3.10-6C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn 15cm trong khoâng khí. Tìm vò trí ñeå cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng? Baøi 9: Cho hai ñieän tích ñieåm q1 = 2.10-6C vaø q2 = 2.10-6C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn 10cm trong chaân khoâng . Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp baèng khoâng. Baøi 10: Cho hai ñieän tích ñieåm q1 = 2.10-6C vaø q2 = -8.10-6C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau moät ñoaïn 12cm trong chaân khoâng . Xaùc ñònh vò trí cuûa ñieåm M maø taïi ñoù cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp baèng khoâng. Baøi 11: Moät quaû caàu nhoû khoái löôïng 3,06.10-15 kg naèm lô löûng giöõa hai taám kim loaïi song song naèm ngang caùch nhau 2 cm vaø nhieãm ñieän traùi daáu. Ñieän tích cuûa quaû caàu 4,8.10-18 C. Haõy tính hieäu ñieân theá ñaët vaøo 2 taám ñoù. g = 10m/s2. Baøi 12: Moät quaû caàu khoái löôïng 4,5.10-3 kg treo vaøo moät sôïi daây daøi 1 m. Quaû caàu naèm giöõa hai taám kim loaïi song song, thaúng ñöùng . Hai taám caùch nhau 4 cm. Ñaët moät hieäu ñieän theá 750 V vaøo hai taám ñoù thì daây treo hôïp vôùi phöông thaúng ñöùng 1 goùc 50. Tính ñieän tích cuûa quaû caàu vaø löïc caêng daây. Laáy g = 10m/s2. Baøi 5: Ñieän tích q1 = 2.10-8C ñaët caùch q2 = 2.10-8C moät khoaûng AB =10cm trong chaân khoâng. Tìm vò trí ñeå cho cöôøng ñoä ñieän tröôøng cöïc ñaïi. Cần phải giải

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản