Bài tập về thời giá tiền tệ

Chia sẻ: ĐInh Ngọc Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
138
lượt xem
45
download

Bài tập về thời giá tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một công ty xuất nhập khẩu muốn nhập một hệ thống thiết bị của Nhật. Công ty đã nhận được ba đơn chào hàng cùa các nhà cung cấp như sau: - Nhà cung cấp A: Chào hàng giá CIF cảng Sài Gòn 5 triệu đô la Mỹ với phương thức thanh toàn thành 3 đợt như sau: - Một năm sau khi giao hàng thanh toàn 20% -Hai năm sau khi giao hàng thanh toán tiếp 30% -Ba năm sau khi giao hàng thanh toán nốt 50% còn lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về thời giá tiền tệ

  1. BAØI TAÄP VEÀ THÔØI GIAÙ TIEÀN TEÄ Baøi taäp 1: Moät Coâng ty xuaát nhaäp khaåu muoán nhaäp moät heä thoáng thieát bò cuûa Nhaät. Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc ba ñôn chaøo haøng cuûa caùc nhaø cung caáp nhö sau: • Nhaø cung caáp A: chaøo haøng giaù CIF caûng Saøi Goøn 5 trieäu ñoâ la Myõ vôùi phöông thöùc thanh toaùn thaønh ba ñôït nhö sau: - Moät naêm sau khi giao haøng thanh toaùn 20%. - Hai naêm sau khi giao haøng thanh toaùn tieáp 30%. - Ba naêm sau khi giao haøng thanh toaùn noát 50% coøn laïi. • Nhaø cung caáp B: chaøo haøng giaù CIF caûng Saøi Goøn 5 trieäu ñoâ la Myõ, thanh toaùn trong 4 naêm, moãi naêm thanh toaùn 25%, laàn thanh toaùn ñaàu tieân laø moät naêm sau khi giao haøng. • Nhaø cung caáp C: chaøo haøng giaù CIF caûng Saøi Goøn 5 trieäu ñoâ la Myõ, thanh toaùn ñeàu trong 5 naêm, moãi naêm thanh toaùn 25%, laàn thanh toaùn ñaàu tieân laø ngay sau khi haøng ñöôïc giao. 1) Heä thoáng cung caáp thieát bò cuûa ba nhaø cung öùng A, B vaø C hoaøn toaøn gioáng nhau. Haõy giuùp coâng ty löïa choïn ñôn chaøo haøng naøo coù lôïi nhaát, bieát raèng laõi suaát ngaân haøng laø 20%/naêm. 2) Giaû söû coâng ty chæ nhaän ñöôïc duy nhaát ñôn chaøo haøng cuûa nhaø cung caáp A vaø quyeát ñònh seõ mua haøng theo giaù ñaõ chaøo. Tuy nhieân, do muoán oån ñònh nguoàn chi neân coâng ty ñeà nghò vôùi nhaø cung caáp laø seõ thanh toaùn thaønh ba laàn ñeàu nhau trong ba naêm, laàn thanh toaùn ñaàu tieân laø moät naêm sau ngaøy giao haøng. Haõy tính soá tieàn coâng ty phaûi thanh toaùn haøng naêm, bieát raèng hai beân thoûa thuaän möùc laõi suaát 10%/naêm. Baøi taäp 2: Moät doanh nghieäp coù chính saùch baùn chòu moät saûn phaåm coù giaù baùn traû ngay laø 20.000.000 ñoàng theo phöông thöùc sau: - Khaùch haøng phaûi traû ngay 30% toång soá tieàn thanh toaùn ngay khi nhaän haøng. - Soá tieàn coøn laïi ñöôïc chia ñeàu vaø traû daàn trong 12 thaùng keá tieáp. Neáu laõi suaát chieát khaáu ngaân haøng laø 1,5%/thaùng thì giaù baùn hôïp lyù theo hôïp ñoàng phaûi laø bao nhieâu? Baøi taäp 3: Doanh nghieäp A hôïp ñoàng mua cuûa doanh nghieäp B moät heä thoáng thieát bò saûn xuaát. Theo hôïp ñoàng, doanh nghieäp A seõ thanh toaùn tieàn daàn theo phöông thöùc sau: - Ngay khi nhaän haøng thanh toaùn 1.647.844.902 ñoàng. - Soá coøn laïi thanh toaùn daàn ñeàu trong 5 naêm, moãi naêm traû 1 tyû ñoàng, thanh toaùn laàn ñaàu laø moät naêm sau khi giao haøng. Haõy tính laõi suaát ngaàm maø doanh nghieäp A phaûi chòu, bieát raèng neáu traû tieàn moät laàn duy nhaát ngay khi nhaän haøng thì chæ phaûi traû 5 tyû ñoàng. 1
  2. Baøi taäp 4: John ñang leân keá hoaïch cho vieäc nghæ höu sau 10 naêm nöõa. Hieän taïi John coù $100.000 trong taøi khoaûn tieát kieäm vaø $300.000 coå phieáu. John döï kieán seõ boå xung theâm vaøo taøi khoaûn tieát kieäm cuûa mình $10.000 vaøo cuoái moãi naêm trong voøng 5 naêm tôùi vaø $20.000 vaøo cuoái moãi naêm trong 5 naêm coøn laïi tröôùc khi nghæ höu. 1) Giaû söû laõi suaát cho taøi khoaûn tieát kieäm cuûa John laø 7%/naêm ñöôïc tích luõy laõi keùp haøng naêm, khoaûn ñaàu tö vaøo coå phieáu mang laïi lôïi töùc 12%/naêm cuõng ñöôïc tích luõy laõi keùp haøng naêm vaø thu nhaäp khoâng bò ñaùnh thueá. Hoûi John seõ coù toång coäng bao nhieâu tieàn sau 10 naêm nöõa khi ñeán ngaøy oâng nghæ höu? 2) Neáu John kyø voïng seõ soáng theâm 20 naêm nöõa sau khi nghæ höu vaø vaøo luùc nghæ höu oâng göûi toaøn boä soá tieàn oâng coù vaøo moät taøi khoaûn tieát kieäm traû laõi suaát 11%/naêm. Haõy tính xem moãi naêm cho tôùi cuoái ñôøi John coù theå ruùt bao nhieâu tieàn (20 khoaûn tieàn baèng nhau baét ñaàu ruùt töø sau ngaøy nghæ höu 1 naêm) ñeå cuoái cuøng coøn ñeå laïi ñöôïc $2.000.000 cho con chaùu? 2
Đồng bộ tài khoản