intTypePromotion=1

BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: công cụ xúc tiến thương mại điện tử

Chia sẻ: Truong Dinh TAM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
88
lượt xem
7
download

BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: công cụ xúc tiến thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm “quảng cáo trực tuyến ra đời” từ năm 1994. Bản chất của quảng cáo trực tuyến cũng tương tự như quảng cáo truyền thông nhưng điểm khác biệt cơ bản với quảng cáo truyền thống là phương tiện truyền tải thông tin về sản phẩm. Quảng cáo truyền thống sử dụng các kênh truyền hình, đài phát thanh, ấn phẩm báo chí,..., còn quảng cáo trực tuyến được thực hiện trên nền tảng internet như: qua website, e-mail...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THẢO LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đề tài: công cụ xúc tiến thương mại điện tử

 1. BÀI TH O LU N THƯƠNG M I I NT tài: công c xúc ti n thương m i i n t
 2. công c xúc ti n i n t 1. Qu ng cáo tr c tuy n Qu ng cáo là ho t ng truy n thông thông tin phi cá nhân thông qua các phương ti n truy n thông i chúng khác nhau, thư ng mang tính thuy t ph c v s n ph m ho c v quan i m và là ho t ng ph i tr ti n. Khái ni m “qu ng cáo tr c tuy n ra i” t năm 1994. B n ch t c a qu ng cáo tr c tuy n cũng tương t như qu ng cáo truy n thông nhưng i m khác bi t cơ b n v i qu ng cáo truy n th ng là phương ti n truy n t i thông tin v s n ph m. Qu ng cáo truy n th ng s d ng các kênh truy n hình, ài phát thanh, n ph m báo chí,..., còn qu ng cáo tr c tuy n ư c th c hi n trên n n t ng internet như: qua website, e-mail… T nhi u năm nay, các hình th c qu ng cáo truy n th ng là l a ch n an toàn hàng u c a m i nhãn hàng. Dù giá c a m t phút qu ng cáo trên truy n hình là khá t , các doanh nghi p v n b m b ng chi tr v i mong mu n m u qu ng cáo có cơ h i l t vào m t xanh c a càng nhi u khách hàng càng t t. Nhưng v n t ra là có bao nhiêu ngư i s chăm chú theo dõi hai phút qu ng cáo nhãn hàng c a b n? Và trong s ó có bao nhiêu khách hàng ti m năng b n ang c ti p c n? Bên c nh ó, s lư ng n ph m báo chí cũng không ng ng gia tăng, phân tán s t p trung c a ngư i tiêu dùng và khi n vi c ki m soát hi u qu qu ng cáo v n ch mang tính tương i càng tr nên khó khăn. Ph m vi ch t ch i, òi h i u tư quá l n trong khi m c c nh tranh và r i ro không ng ng tăng cao, các chuyên gia có lí do tin r ng qu ng cáo truy n th ng tuy chưa trư t d c, nhưng ch c ch n s không còn là l a ch n hàng u c a các doanh nghi p trong th i gian s p t i.
 3. Qu ng cáo tr c tuy n bao g m: Qu ng cáo qua thư i n t , qu ng cáo không dây, banner qu ng cáo • Qu ng cáo qua thư i n t Qu ng cáo qua thư i n t ang d n ư c s d ng ngày m t nhi u hơn. Tuy nhiên, làm th nào qu ng cáo m t cách hi u qu nh t thì chưa nhi u doanh nghi p bi t ư c. Email qu ng cáo có ưu i m là ti t ki m ư c th i gian, chi phí b ra tương i th p, và ôi khi em l i cho doanh nghi p nh ng ơn t hàng b t ng . Tuy v y, i m y u c a nó là doanh nghi p khó n m b t ư c vi c ti p nh n thông i p qu ng cáo t phía khách hàng. Cùng v i n n spam hi n này nên thư qu ng cáo ã và ang gây ra ph n ng khó ch u t phía ngư i nh n. Nhìn chung, hi u qu c a hình th c này t i Vi t Nam ư c ánh giá không cao, nh t là khi thư rác ngày càng b ki m soát g t gao hơn, và kh năng thư b n g i không bao gi ư c khách hàng xem xét t i là quá l n. c i m c a qu ng cáo qua thư i n t : N i dung qu ng cáo ng n, thư ng là text – link, ư c g n l ng vào n i dung thư c a ngư i nh n. Qu ng cáo email trên gmail V i hình th c qu ng cáo này doanh nghi p có th trình bày b ng ch , hình nh, âm thanh, video trong n i dung qu ng cáo c a m t email. Bên c nh ó nh
 4. tính năng liên k t, doanh nghi p cũng có th d n d t khách hàng xem thêm nh ng ph n thông tin m r ng không gi i h n. Ví d như qu ng cáo email c a yahoo, khi khách hàng click chu t vào ô advertisement thì m t c a s m i xu t hi n cung c p cho khách hàng chi ti t hơn v n i dung c a qu ng cáo và doanh nghi p. Chi phí th p Tùy vào kích c và v trí c a qu ng cáo ( mail box,home page...) thì doanh nghi p s ph i chi tr các m c chi phí cho các nhà cung ng khác nhau. Nhưng nhìn chung, m c chi phí này khá th p. Ví d , qu ng cáo email trên Yahoo do BNB MEDIA JSC cung c p có ơn giá như sau: ( USD/CPM: ơn v ô la trên m i m t nghìn lư t xem qu ng cáo ) Nhà qu ng cáo ph i mua không gian i n t ư c tài tr b i nhà cung c p d ch v như Yahoo, Gmail, Hotmail…. Chính vì v y lưu ý khi s d ng qu ng cáo email là doanh nghi p c n nh rõ a ch email qu ng cáo là c a nh ng ngư i s d ng g n nh t v i th trư ng m c tiêu.
 5. • Qu ng cáo không dây Qu ng cáo không dây là qu ng cáo qua các phương ti n di ng, thông qua banner, ho c các n i dung trên website mà ngư i s d ng ang truy c p. V i qu ng cáo không dây, doanh nghi p có th s d ng hai hình th c ti p c n khách hàng ti m năng. Hình th c th nh t là " y khách hàng" tìm cn i dung c a qu ng cáo v i nh ng tin c c ng n mang tính ch t báo ng. Hình th c th hai là "lôi kéo khách hàng" b ng vi c g i n i dung qu ng cáo n cho khách hàng sau khi khách hàng ã có thư i n t nêu yêu c u. C hai hình th c u có th có ư c nh hai format SMS (d ch v tin c c ng n) và WAP (quy ư c chung v ng d ng i n t không dây – là nh ng trang web trên i n tho i di ng tương t như nh ng trang web trên m ng internet). Tuy nhiên, mô hình s d ng trong qu ng cáo không dây thư ng là mô hình qu ng cáo kéo: t c là ngư i s d ng l y n i dung t các trang web có kèm qu ng cáo. Ví d như v i công ngh 3G c a Vinaphone có th giúp cho ngư i s d ng truy c p internet m t cách d dàng thông qua mobile internet. Chính i u này ã m ra m t cơ h i l n cho các doanh nghi p khi mà ngày nay ngư i ta càng có xu hư ng truy c p internet b ng i n tho i di ng hơn là b ng máy tính.
 6. Ho c v i công ngh c a Bluetooth Marketing cho phép doanh nghi p g i qu ng cáo c a b n n b t kỳ i n tho i v i bluetooth ang ho t ng, qu ng cáo ó có th dư i d ng văn b n, hình nh, video và mp3… Nh ng lưu ý khi s d ng qu ng cáo không dây: T c ư ng truy n nh hư ng nt c download Kích c màn hình c a các phương ti n di ng nh . Chính vì v y r t h n ch v kích c c a chương trình qu ng cáo Yêu c u các phương pháp khác nhau ki m tra hi u qu c a qu ng cáo không dây Ngư i s d ng ph i tr ti n theo th i gian và s lư ng thông tin download, trong khi m c phí hi n nay là khá t ( ví d v i vi c truy c p Internet theo công ngh 3G c a Vinaphone t g p nhi u l n so v i vi c truy c p internet thông qua wifi hay ADSL) d n n nh hư ng nm c ch p nh n c a qu ng cáo không dây t phía ngư i tiêu dùng
 7. • Banner qu ng cáo Là hình th c qu ng cáo mà doanh nghi p ưa ra các thông i p qu ng cáo qua website c a m t bên th ba dư i d ng văn b n, h a ,âm thanh ,siêu liên k t… G m năm mô hình nh : Mô hình qu ng cáo tương tác Bao g m các banner qu ng cáo, nút b m, pop-up,… ư c bi u di n dư i d ng văn b n, hình nh, âm thanh, ho c video qu ng cáo
 8. Các doanh nghi p t banner qu ng cáo c a mình trên các website khác nhau và có liên k t link t i website c a công ty. Ngư i tiêu dùng kích vào các qu ng cáo này thì s ư c chuy n t ng t i website c a doanh nghi p. Ví d : Khi click vào 1 link trong phimnhanh.net thì t ng xu t hi n website http://thethao68.com/Fun88.aspx Qu ng cáo tài tr Là mô hình qu ng cáo c a DN trên website c a bên th ba, nhưng thay vì ph i tr ti n DN tài tr n i dung trên website ó. ây là mô hình s d ng ph bi n trong Marketing truy n th ng. Qu ng cáo l a ch n v trí Là lo i hình qu ng cáo tr c tuy n mà qua ó, DN qu ng cáo có th l a ch n v trí qu ng cáo trên website c a nhà cung c p n i dung Qu ng cáo Shoskele Qu ng cáo xu t hi n khi ngư i s d ng dowload n i dung mi n phí, và ép bu c ngư i s d ng ph i xem h t có th ti p c n v i n i dung. L i th : thu hút s chú ý c a ngư i s d ng H n ch : Li u qu ng cáo có thông i p phù h p v i khách hàng vào úng th i i m h c n hay không. Ưu i m chung c a qu ng cáo tr c tuy n Phân khúc th trư ng rõ ràng M i website hay công c trên internet u có nh ng i tư ng s d ng nh t nh. Vi c kh o sát thông tin ngư i s d ng ư c th c hi n khá ơn gi n và áng tin c y, giúp các doanh nghi p nh hư ng chính xác con ư ng ng n nh t d n n khách hàng ti m năng c a mình. Các công ty bán máy tính như Dell. HP s không t banner trên website H i ngư i cao tu i. Ghi nh n ph n ng khách hàng m t cách nhanh chóng và chính xác Bao nhiêu ngư i nhìn th y m u qu ng cáo s n ph m c a b n? Bao nhiêu ngư i ã click vào? H ã xem nh ng thông tin gì, lưu l i m c nào lâu nh t trong website v s n ph m? T t c nh ng thông tin quan tr ng này ch là mơ
 9. ư c trong qu ng cáo truy n th ng, nhưng s hi n th r t rõ ràng trong b n báo cáo hàng tháng doanh nghi p nh n ư c t website ã t banner. T nh ng s li u này, doanh nghi p xác nh ư c th hi u khách hàng, t ó xây d ng chi n lư c qu ng cáo lâu dài phù h p v i nhu c u c a h . S h tr c a công ngh m i làm tăng tính tương tác i v i khách hàng Th nh t, v i s h tr c a công ngh , các doanh nghi p có th th a s c sáng t o cho qu ng cáo c a mình thêm b t m t, sinh ng d n n doanh nghi p càng có nhi u cơ may thu hút s chú ý c a khách hàng. Th hai, qu ng cáo tr c tuy n giúp doanh nghi p có m t ti p c n v i khách hàng cao hơn. M t qu ng cáo trên m ng ư c truy n t i 24/24 gi m t ngày, c tu n, c năm trong khi qu ng cáo trên tivi ch gi i h n v n v n trong 2 phút. Hơn n a, chi n d ch qu ng cáo có th ư cb t u c p nh t ho c hu b b t c lúc nào. Nhà qu ng cáo có th theo dõi ti n qu ng cáo hàng ngày, xem xét hi u qu qu ng cáo tu n u tiên và có th thay th qu ng cáo tu n th hai n u c n thi t. i u này khác h n ki u qu ng cáo trên báo chí, ch có th thay i qu ng cáo khi có t xu t b n m i, hay qu ng cáo tivi v i m c chi phí r t cao cho vi c thay i qu ng cáo thư ng xuyên. Th ba, cung c p tính tương tác v i khách hàng. M c tiêu c a nhà qu ng cáo là g n khách hàng tri n v ng v i nhãn hi u ho c s n ph m c a h . i u này có th th c hi n hi u qu trên m ng, chính vì không b gi i h n v không gian và th i gian như qu ng cáo truy n th ng nên doanh nghi p có th cung c p y thông tin v s n ph m t o thu n l i cho khách hàng có th tương tác v i s n ph m, ki m tra s n ph m và n u tho mãn thì có th mua. Chi phí h p lý có m t ch ng t m th i trong trí nh khách hàng, s n ph m c a b n c n ph i xu t hi n ít nh t 7 l n trư c m t h . Chi phí m t tu n qu ng cáo trên Yahoo ch mua m t shot qu ng cáo ng n trên truy n hình. M c giá và
 10. tính hi u qu khi n nhi u doanh nghi p ph i cân nh c trư c khi ưa ra quy t nh l a ch n hình th c cho chi n d ch qu ng cáo. V i nh ng th m nh trên, qu ng cáo tr c tuy n ư c d oán s nhanh chóng tr thành xu hư ng trong tương lai. T i Vi t Nam, tuy “qu ng cáo tr c tuy n” không còn là m t khái ni m quá m i m , nhưng ch m i d ng l i các hình th c ơn gi n: ch y u là “mua” t khóa c a công c tìm ki m và t banner t i các website có lư ng ngư i truy c p l n. Tr các công ty a qu c gia, nh ng doanh nghi p nh v n còn r t rè khi u tư vào lĩnh v c này. Tuy nhiên d a trên m c quan tâm hi n nay c a các nhà qu ng cáo trong nư c giành cho qu ng cáo tr c tuy n, hoàn toàn có quy n kì v ng vào m t l i thoát m i cho ngành qu ng cáo Vi t Nam. Ví d so sánh 1 hình th c qu ng cáo tr c tuy n và qu ng cáo truy n th ng: m c Vnexpress Truy n hình Chi phí Chi phí th p, kho ng: Chi phí r t cao, có th là: qu ng cáo 100.000.000VND/tháng 150.000.000VND/phút Th i gian Th i gian qu ng cáo dài: Tính Th i gian qu ng cáo ng n: Ch qu ng cáo theo tu n, tháng, quý, năm tính theo phút, giây Ph m vi Toàn th gi i nơi có k t n i Toàn qu c nơi có ph sóng truy n qu ng cáo Internet. hình. Ngư i xem T p trung, úng i tư ng Phân tán, s lư ng ông, nhưng qu ng cáo ph n nhi u không quan tâm n qu ng cáo vì h không có nhu c u, h xem gi i trí. Th i i m B t kỳ th i i m nào trong ngày, C nh t i th i i m phát sóng, xem qu ng truy c p vào website là th y theo chương trình lên l ch trư c cáo qu ng cáo Tính ch Xem qu ng cáo t nguy n và Xem qu ng cáo b ng, có th ng khi ch ng, kh năng giao d ch gây ph n c m, khán gi thư ng
 11. xem qu ng thành công s cao chuy n kênh khi n qu ng cáo cáo Lư ng Thông tin v s n ph m, d ch v , Thông tin b gi i h n do th i gian thông tin thương hi u, năng l c truy n t i và chi phí truy n t i nhi u, không gi i h n Hình th c Phong phú: Bài vi t, hình nh, H n ch : Hình nh, âm thanh truy n t i video clip, âm thanh, ư ng thông tin link, file ính kèm, có th g i catalog Hình th c Có thêm các phương th c liên Không có liên h ngoài h qua email, tin nh n riêng, i n tho i, Yahoo Messenger, Voice chat Fax và liên h tr c ti p Xu hư ng Chuy n sang làm vi c trên máy M ng Internet ang d n thay th m i tính và m ng Internet nhi u hơn truy n hình, xu hư ng qu ng cáo cũng như v y H u qu ng Thông tin v n có th ư c lưu Thông tin không ư c phát l i tr cáo l i lâu dài và d dàng tìm th y khi ký h p ng và thanh toán chi b i Google phí qu ng cáo m i T i Vi t Nam, tuy qu ng cáo tr c tuy n không còn là m t khái ni m quá m i m , nhưng ch m i d ng l i các hình th c ơn gi n, ch y u là mua t khóa c a công c tìm ki m và t banner t i các website có lư ng ngư i truy c p l n. Tuy nhiên, d a trên m c quan tâm hi n nay c a các nhà qu ng cáo trong nư c giành cho qu ng cáo tr c tuy n, hoàn toàn có quy n hy v ng vào m t l i thoát m i cho ngành qu ng cáo Vi t Nam. 2. Marketing quan h công chúng i n t (MPR)
 12. Marketing quan h công chúng bao g m m t lo t các hành ng ư c th c hi n nh m t o ư c cái nhìn tích c c và thi n trí v hình nh s n ph m, d ch v và công ty v i các i tư ng có liên quan t i doanh nghi p. Các ho t ng c a MPR ch y u là qu ng bá nhãn hi u và t ch c các chương trình, s ki n nh m t o ư c s ng h tích c c t phía khách hàng m c tiêu. Marketing quan h công chúng i n t d a trên n n t ng internet bao g m: Xây d ng n i dung trên website c a doanh nghi p, xây d ng c ng ng i n t và các s ki n tr c tuy n. Các ho t ng c a MPR d a trên n n t ng Internet g m: • Xây d ng n i dung trên website c a doanh nghi p Website ư c coi là công c c a MPR vì nó như là m t cu n sách i n t cung c p y thông tin v DN, cũng như s n ph m d ch v hi n th i c a DN DN ưa ra các trang thông tin v s n ph m, d ch v , giúp cho: • chi phí gi i thi u s n ph m, d ch v th p hơn • thông tin ư c c p nh t thư ng xuyên theo CSDL c a cty • giúp ngư i s d ng có th tìm ra nh ng s n ph m, d ch v theo ý mu n m t cách nhanh chóng Vì v y website có th lôi kéo ư c nhi u ngư i truy c p và s d ng thì ph i mb o2v n sau: + Tr l i câu h i: “Nh ng ngư i s d ng mong mu n gì trên website c a DN?” tăng tính hi u qu cho website, DN ph i m b o hài lòng khách hàng m c tiêu c a mình, ngoài vi c th c hi n ch c năng chính là giao d ch, website còn ph i cung c p các d ch v gia tăng như: • Gi i trí (trò chơi, bưu thi p i n t ) • Xây d ng c ng ng (các s ki n tr c tuy n, chatrooms, nhóm th o lu n qua thư i n t )
 13. • Kênh truy n thông v i khách hàng (thông tin ph n h i c a khách hàng và các d ch v khách hàng) • Cung c p thông tin (l a ch n s n ph m, gi i thi u s n ph m, gi i thi u nhà bán l ) V y ngoài nh ng d ch v gia tăng trên, i u ngư i s d ng mong mu n nh t là gì? Theo Frost & Strauss (2002) xu t m t s thông tin mà ngư i s d ng c n trên trang web: • Giá tr • Kh năng ti p nh n thông tin • Tình tr ng quá t i thông tin • Rút ng n th i gian ch i • L c trong không gian m ng • Ti p nh n n i dung m i nơi, m i lúc i n hình như Vinabook com, m t website ư c thi t k v i nhi u tính năng giúp cho khách hàng có th tìm ki m thông tin nhanh chóng, thu n ti n. Th nh t, Catalogue g m 6 nhóm s n ph m chính bao g m: Sách; t p chí; ph n m m; âm nh c; phim; th card. Trong ó, m i m c l i ư c chia nh thành các danh m c nh hơn theo n i dung c a chúng. Ch ng h n, sách ư c chia thành các nhóm nh hơn như sách kinh t , sách văn h c … Catalogue này
 14. cho phép ngư i dùng d dàng duy t danh m c, tìm ki m s n ph m theo ch ng lo i r t d dàng. Khi xem thông tin v sách, bên c nh ch c năng cơ b n là hi n th tên sách, tác gi , nhà xu t b n thì Vinabook cũng cho phép khách hàng ư c xem qua n i dung c a các u sách. Vi c này t o ra h ng thú cho ngư i xem cũng tương t như vi c h vào m t gian hàng sách truy n th ng. ng th i, v i nh ng u sách có liên quan n nhau thì h th ng cũng ưa ra g i ý cho khách hàng các sách nên c kèm. Tính năng này cho phép vinabook có th bán hàng b sung. Hơn n a, t i Vinabook khách hàng có th ư c h tr m t cách nhanh chóng b ng cách chat v i h tr tr c tuy n ho c thông qua các b ng câu h i thư ng g p FAQs + T i ưu hóa các công c tìm ki m ( SEO ) Công c tìm ki m là Website mà ư c nhi u ngư i dùng s d ng nh t trên Internet. So v i các trang web bán sách qua m ng khác thì trang web Vinabook.com r t nh y v i các công c tìm ki m như Google, Yahoo và Live Search. ây là các t khóa c a trang web Vinabook.com: “nha sach, nhà sách, viet nam, vietnam book, vietnambooks, vietnamese books, xemsach, sach viet, sachviet, nhasachvn, sach vietnam, mua sach, sach hoc, truyen kiem hiep, truyen, doc truyen, truyen tranh, tieu thuyet, van hoc vietnam”. Th m chí, tên
 15. m t s tác gi vi t sách, hay t a c a m t s cu n sách khi ư c tìm b ng các công c tìm ki m cũng tr v k t qu là Vinabook u tiên. So v i qu ng cáo b ng Google Adwords và qu ng cáo banner, SEO hi u qu hơn chi phí và t o s tin c y hơn. SEO, vi t t t c m t t i ưu k t qu tìm ki m (search engine optimization), là cách th c ưa trang web lên th h ng cao trong danh m c các k t qu tìm ki m v i nh ng t khóa m c tiêu. Ví d , v i m t trang tin t c v nhà t, n u làm SEO t t, khi ngư i dùng tìm ki m nh ng thông tin liên quan n i n tho i di ng, n i dung c a trang tin ó s lên u tiên trong k t qu tìm ki m. Ưu i m c a SEO: • Tăng lư ng truy c p • Tăng uy tín c a trang web. Thông thư ng, nh ng trang web có n i dung ch t lư ng, thư ng xuyên c p nh t và nhi u ngư i truy c p s ư c ưu tiên trong k t qu tìm ki m. Vì v y, “xu t hi n u tiên trong k t qu tìm ki m t nhiên trên Google không ch giúp tăng lư ng truy c p cho website, i u ó còn th hi n uy tín trong suy nghĩ c a ngư i s d ng v trang web ó” • T n kém ít chi phí hơn qu ng cáo banner và google Adwords V chi phí, SEO là hình th c ti p th tr c tuy n r nh t. Giá d ch v SEO Vi t Nam tương i a d ng, thư ng t 2 tri u n 6 tri u ng ho c cao hơn v i nh ng t khóa ph thông.
 16. Theo tính toán c a Nova, chi phí cho m t lư t truy c p c a qu ng cáo banner là kho ng 600-800 ng/lư t truy c p và kho ng 0,1 USD/lư t truy c p c a Google Adwords, trong khi ó chi phí m t lư t truy c p c a SEO ch kho ng 200 ng. Chính vì v y SEO là m t trong nh ng nhân t quan tr ng nh t giúp tìm n môi trư ng tr c tuy n: Theo k t qu th ng kê thì 47% ngư i s d ng tìm th y các s n ph m t i gian hàng tr c tuy n là nh vào công c tìm ki m 78% s ngư i s d ng truy c p vào top 10 k t qu tìm ki m u tiên ư c xu t hi n. i u ó ã làm cho công c tìm ki m tr thành nhân t quan tr ng giúp gia tăng s lư ng ngư i truy c p vào website và mua hàng c a doanh nghi p Cách th c t i ưu hóa công c tìm ki m • Thư ng xuyên c p nh p và làm m i website • ăng ký v trí ng u t i các trang công c tìm ki m • S d ng nh ng t khóa có th có trong website • ưa ra m t nhóm ho c m t tiêu mà ngư i s d ng có th gõ vào khi tìm ki m Trong quy trình làm SEO, bư c u tiên quan tr ng là nghiên c u ch n ra các t khóa phù h p v i nhu c u qu ng bá c a khách hàng. ây là bư c r t quan tr ng, c bi t là v i nh ng lĩnh v c nhi u doanh nghi p quan tâm n SEO. • Ph i thư ng xuyên thay i và c p nh p SEO t ng ngày Khác v i các hình th c qu ng cáo tr c ti p như t banner hay dùng Google Adwords, quá trình làm SEO không th có k t qu ngay, có th kéo dài m t vài tu n ho c nhi u tháng tùy theo t khóa. Nh ng t khóa ph bi n th i gian y lên x p trong k t qu tìm ki m s lâu hơn.
 17. • Xây d ng c ng ng i n t C ng ng i n t ư c xây d ng qua các chatroom, các nhóm th o lu n, các di n àn, blog… N n t ng c a c ng ng tr c tuy n chính là vi c t o ra các b ng tin và hình th c g i thư i n t : - B ng tin i n t hay tin t c nhóm: ngư i s d ng ưa thông tin dư i d ng thư i n t lên nh ng ch ã ch n s n và các thành viên khác có th c ư c - G i thư i n t : nhóm th o lu n qua thư i n t v i các thành viên c a nhóm. M i thông tin ư c g i s ư c chuy n n email c a thành viên khác Ví d như vinabook.com cho phép khách hàng ánh giá v cu n sách mà h ã t ng mua hoăc ã t ng c phía dư i thông tin c a s n ph m t i “ ánh giá c a b n”. ng th i cho phép khách hàng khác c ư c l i bình, nêu ra quan i m ng ý v i nh n xét hay không và l i ph n h i. Bên c nh ó, ti n cho vi c theo dõi c a khách hàng, vinabook còn ưa ra các nh n xét hay nh t d a trên s ngư i có cùng ý ki n và nh n xét m i nh t. Xây d ng và phát tri n c ng ng i n t giúp t o m i quan h ch t ch gi a DN v i ngư i tiêu dùng • Các s ki n tr c tuy n Các s ki n tr c tuy n ư c thi t k thu hút và t p h p nh ng ngư i s d ng có cùng s thích và gia tăng s lư ng ngư i truy c p website. Doanh nghi p có th t ch c các chương trình, s ki n tr c tuy n thông qua các bu i th o lu n, h i ngh , h i th o tr c tuy n nh m thu hút khách hàng ti m năng và khách hàng hi n t i, t ó hi u rõ nhu c u c a h . i n hình như cu c thi “m i b c nh m t hành ng” do Canon t ch c, m c ích tuyên truy n, xây d ng ý th c b o v môi trư ng. Ngư i tham gia s g i các b c nh v v n môi trư ng, và ư c bình ch n qua website. Nh ó,
 18. Canon thu hút ư c m t lư ng khách hàng yêu thích ch p nh, và nh v ư c hình nh t t p trong công chúng 3. Xúc ti n bán hàng i n t Xúc ti n bán là hình th c khuy n khích ng n h n dư i ho t ng t ng quà ho c t ng ti n mà giúp y nhanh quá trình ưa s n ph m t nhà s n xu t t i tay ngư i tiêu dùng. Các ho t ng c a xúc ti n bán bao g m: • H giá • Khuy n khích dùng th sp m u • Phát coupon • Các chương trình khuy n m i như thi ua có thư ng và gi i thư ng Tuy nhiên, xúc ti n bán trên Internet ch y u th c hi n 2 ho t ng: phát coupon, khuy n khích dùng th sp m u và t ch c chương trình khuy n m i i m khác bi t cơ b n gi a xúc ti n bán truy n th ng và xúc ti n bán i n t : • Xúc ti n bán truy n th ng ch y u hư ng tr c ti p n các DN trong h th ng kênh phân ph i • Xúc ti n bán i n t hư ng tr c ti p n ngư i tiêu dùng
 19. Các ho t ng c a xúc ti n bán hàng i n t Khuy n khích dùng th s n ph m Là hình th c ưa ra m t ph n s n ph m cho khách hàng dùng th . Ho t ng xúc ti n này ph bi n c bi t v i các công ty ph n m m, kinh doanh s n ph m kĩ thu t s . Ví d như: Kaspersky - m t ph n m m di t virus cho phép khách hàng dùng th s n ph m di t virus c a mình trong th i gian m t tháng. (http://kaspersky.nts.com.vn/) Gi m giá, khuy n m i • Gi m giá, t ng quà kèm theo ây là chương trình ư c khá nhi u các doanh nghi p Vi t Nam áp d ng, nh t là i v i các doanh nghi p kinh doanh i n t như laptop, i n tho i di ng, máy nh…. • ưa ra các chương trình, trò chơi thi ua có thư ng nh m khuy n khích và thuy t ph c ngư i s d ng chuy n t page này sang page khác trong website. T ó nâng cao s dính k t gi a ngư i s d ng v i website Ví d tham gia trò chơi có thư ng c a website http://www.girlspace.com.vn/ • Các chương trình ph i thư ng xuyên thay i, c p nh p thu hút ngư i s d ng quay l i v i website Phát coupon Phát coupon là hình th c ưa ra các phi u thư ng cho khách hàng mua hàng. Theo th ng kê, kho ng 55% khách hàng thích nh n coupon qua e-mail. Trong ó, ch có 33% khách hàng thích nh n coupon qua báo, t p chí và 18% khách hàng thích nh n thông qua g i thư thông thư ng. Doanh nghi p có th t ng coupon ngay trên chính trang web c a mình, ho c thông qua các báo i n t ho c các trang web chuyên v coupon. Khách hàng vào các a ch t ng coupon, ăng ký nh n. Doanh nghi p s g i coupon v mail cho khách hàng theo a ch mail mà khách hàng ã ăng ký Ví d : T ng coupon thông qua m c quà t ng c a loidich.com, kenh14.vn
 20. Ho c thông qua website http://icoupon.vn/ 4. Marketing i n t tr c ti p. Marketing tr c ti p bao g m t t c các ho t ng truy n thông tr c ti p n ngư i nh n là khách hàng c a doanh nghi p ( bao g m ngư i tiêu dùng và doanh nghi p ), ư c s d ng giúp doanh nghi p nh n ư c nh ng ph n ng áp l i dư i hình th c ơn t hàng, l i yêu c u cung c p thêm thông tin, hay m t cu c n thăm gian hàng c a doanh nghi p nh m m c ích mua s n ph m, d ch v c thù c a doanh nghi p. Các ho t ng marketing tr c ti p bao g m: • Marketing qua i n tho i, g i thư và catalogue qua bưu i n • Các qu ng cáo qua banner và các hình th c qu ng cáo và xúc ti n bán khác mà n l c có ư c ph n ng h i áp tr c ti p. Các ho t ng c a Marketing i n t tr c ti p Marketing i n t tr c ti p ư c th c hi n d a trên cơ s n n t ng c a internet bao g m các ho t ng sau : Email
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2