intTypePromotion=3

Bài thuyết trình: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin - Sự vận động của vật chất

Chia sẻ: Phạm Hoàng Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
56
lượt xem
11
download

Bài thuyết trình: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin - Sự vận động của vật chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn tại của mình. Không thể có vật chất không vận động và không có vận động ở ngoài vật chất. Đồng thời vật chất vận động trong không gian và thời gian. Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin - Sự vận động của vật chất

 1. CÁC THÀNH VIÊN  CỦA NHÓM GỒM Ph Phạ ạm Hoàng Anh m Hoàng Anh Vũ H Vũ Quang Linh Vũ Hả ải Đăng i Đăng Lê Quang Huy Bùi Phương Nam Lê Quang Huy Giáp Ng Hà Hồng Tú Giáp Ngọ ọc Khánh c Khánh Võ Văn Nam Đỗ Anh Tú Võ Văn Nam Nguy Trần Văn Tuyên Nguyễ ễn Văn Thành n Văn Thành H Bùi Văn Việt Hồồ Sĩ Duy  Sĩ Duy Lên Ti Lương Quốc Việt Lên Tiế ến Đ n Đạ ạtt Cao Ng Trần Tiến Anh Cao Ngọ ọc Hòa c Hòa L Nguyễn Quốc Cường Lạại Xuân Huy i Xuân Huy Tr Nguyễn Mạnh Tiến Trầần Danh Huy n Danh Huy
 2. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT
 3. Vật  chất  tồn  tại  bằng  cách  vận  động  và  thông  qua  vận  động  để  thể hiện sự  tồn  tại  của mình. Không thể có vật  chất  không  vận  động  và  không  có  vận  động  ở  ngoài  vật chất. Đồng thời vật chất  vận  động  trong  không  gian  và  thời  gian.  Không  gian  và  thời gian là hình thức tồn tại  của  vật  chất,  là  thuộc  tính  chung vốn có của các dạng  vật chất cụ thể
 4. Phái Nyaya Vai’sesika ở Ấn độ lại quan niệm cơ sở vật chất đầu tiên của Thế giới là nước (quan điểm của Thales) hay không khí (quan điểm của Anaximene)
 5. Democritus thì khẳng định đó là nguyên tử…
 6. Cho đến thế kỉ XVII, XVIII quan niệm về vật chất của các nhà triết học thời cận đại Tây Âu như Francis Bacon, Rene Descartes, Thomas Hobbes, Denis Diderot… vẫn không có những thay đổi căn bản. Họ tiếp tục những quan điểm về vật chất của các nhà triết học duy vật cổ đại Hy lạp và đi sâu tìm hiểu cấu trúc vật chất của giới tự nhiên trong sự biểu hiện cụ thể cảm tính của nó.
 7. Tia X Phóng xạ
 8. Triết học rút ra 2 kết  luận Vật chất không có  V Vậật ch t chấất không ph t không phảải là  i là  đơn vị cuối cùng để  bbấất bi ến t biế n đặc trưng cho nó
 9. Sự mâu  Sự khủng hoảng  thuẫn về quan điểm
 10. Theo quan điểm duy vật biện chứng, vận động của vật chất là tự thân vận động; bởi vì tất cả các dạng vật chất đều là một kết cấu vật chất bao gồm các yếu tố, các mặt, các quá trình liên hệ, tác động qua lại với nhau. Chính sự tác động đó đã dẫn đến sự biến đổi nói chung, tức là vận động. Quan điểm này đối lập với quan điểm duy tâm, siêu hình về vận động đi tìm nguồn gốc của vận động ở thần linh hoặc ở chủ thể nhận thức.
 11. Vận động là gì?
 12. Vận Vận độngđộng là là hình hình thứcthức tồntồn tại tại Vận Vận động động là là một một thuộc thuộc tính tính cố cố hữu hữu của của vật vật của của vậtvật chất chất nên nên cáccác dạng dạng vật vật chất chất nên nên nó nó không không do do ai ai sáng sáng tạo tạo ra ra và và chất chất đư­ợc đư­ợc nhận nhận thứcthức thông thông cũng cũng không không thể thể tiêu tiêu diệt diệt đư­ợc. đư­ợc. Nguyên Nguyên lýlý qua qua sự sự vận vận động động của của chúng.      chúng.      này này đ­ược đ­ược chứng chứng minh minh bằng bằng định định luật luật bảo bảo                                                                                                       toàn toàn và và chuyển chuyển hoá hoá năng năng lư­ợng. lư­ợng.              
 13. Vận Vận động động là là sự sự tự tự thân thân vận vận động động của của vật vật chất, chất, được được tạo tạo nên nên từ từ sự sự tác tác động động lẫn lẫn nhau nhau của của chính chính các các thành thành tố tố nội nội tại tại trong trong cấu cấu trúc trúc vật vật chất. chất. Theo Theo Ăng­ghen, Ăng­ghen, vận vận động động của của vật vật chất chất do do tác tác động động qua qua lại lại giữa giữa các các yếu yếu tố, tố, các các bộ bộ phận phận khác khác nhau nhau của của bản bản thân thân sự sự vật, vật, "sự "sự tác tác động động qua qua lạilại đó đó chính chính là là sự sự vận vận động" động"
 14. Dựa vào thành tựu của khoa học tự nhiên và triết học, lần đầu tiên Ăngghen đã phân loại thành 5 hình thức vận động cơ bản của vật chất. Vận động cơ học Vận động xã hội. Các hình thức vận  động cơ bản của     Vận động vật vật chất lý. g Vận độn Vận động hoá . sinh học học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản