intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BiỂN

Chia sẻ: Nguyễn Tài Năng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

1.973
lượt xem
298
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI THUYẾT TRÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BiỂN: Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp “ giới thiệu những vấn đề chung, có tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường biển cùng những công ước quốc tế quan trong liên quan đến vấn đề này; đề cập đến những tình ô nhiễm môi trường biển Việt Nam hiên nay, việc tổ chức phòng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BiỂN

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  BiỂN
 2. Nhoùm thöïc hieän: • ̀ Trân Ghi • ̀ Thiêu Văn Quang • ̃ ̀ Nguyên Tai Năng • Nguyễn Ngọc Trường • Phạm Minh Quyền • Trần Quang Thái
 3. MUÏC LUÏC 1. Ñaëc ñieåm, vai troø 2. Tình hình söû duïng 3. OÂ nhieãm moâi tröôøng bieån 4. Bieän phaùp khaéc phuïc
 4. Phaàn 1: KHAÙI NIEÄM VAØ ÑAËC ÑIEÅM CHUNG Bieån vaø ñaïi Döông chieám 71%dieän tích treân haønh tinh vôùi ñoä saâu trung bình laø 3710 m, toång khoái nöùôc laø 1,37tæ km3.Goàm 4 Ñaïi Döông lôùn vaø haøng chuïc nghìn ñaûo ,quaàn ñaûo lôùn nhoû.. Bieån Vieät Nam chuùng ta vôùi chieàu daøi khoaûng 3260 km, gaàn 3000 ñaûo lôùn nhoû,naèm raûi raùc , vuøng bieån
 5. VAI TROØ 1. Laø nguoàn gen ,nguoàn thöïc phaåm quyù giaù cho con ngöôøi.Nhieàu loaøi ñöôïc coi laø hoaù thaïch soáng:oác anh vuõ, thuù moûdu 2. Laø ñieåm vòt.. lòch, nghæ maùt lí töôûng cho du khaùch quoác teá
 6. 3.Laø con ñöôøng löu thoâng haøng hoaù treân bieån 4. Laø nguoàn cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh cheá bieán thuyû saûn
 7. 5. Bieån cung caáp nhieân lieäu, khí ñoát cho nhieàu ngaønh coâng 6. Laø kho nghieäp muoái, khoång loà, vôùi noàng ñoä muoái bieån khaù cao 35 %
 8. 7. Vuøng gaàn bôø laø nôi nuoâi troàng thuyû saûn 8. Laø kho caùt lôùn vôùi chaát löôïng cao ,cung caáp vaät lieäu cho nhieàu ngaønh: xaây döïng, coâng nghieäp saûn xuaát
 9. Phaàn 2: Tình hình söû duïng
 10. TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG Vôùi dieän tích gaáp nhieàu laàn so vôùi ñaát lieàn, cuøng vôùi nguoàn lôïi maø bieån ñem laïi, bieån ngaøy caøng ñöôïc taän duïng trieät ñeå , nhaèm phuïc vuï lôïi íchtích nuoâi ngöôøi . Dieän cuûa con troàng thuyû haûi saûn ñöôïc môû roäng Caùc hoaït ñoäng kinh teá : caûng bieån haøng haûi, du lòch, giaûi trí… ngaøy caøng ña daïng.
 11. TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG Löôïng taøu lôùn ñi bieån ngaøy caøng taêng cöôøng ñaùp öùng nhu caàu veà thöïc phaåm ngaøy caøng cao.Caù bieån cung caáp 24% löôïng ñaïm caàn thieát cho con Caùc thaønh töïu khoa hoïc ngöôøi. ñöôïc aùp duïng vaøo vieäc khai thaùc vaø xöû lyù caùc nguoàn lôïi töø bieån.
 12. PHAÀN  3: O NHIEÃM MOÂI  TRÖÔØNG BIEÅN VAØ  HAÄU QUAÛ KHAI THAÙC  TAØI NGUYEÂN MOÂI  TRÖÔØNG BIEÅN KHOÂNG  KEÁ HOAÏCH
 13. I. NGUYEÂN NHAÂN GAÂY OÂ NHIEÃM
 14. 1/ Traøn daàu treân bieån: • Bieån laø moät trong nhöõng ñòa ñieåm thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí nhoän nhòp nhaát.. Caùc hoaït ñoäng thoâng thöôøng keøm theo vieäc khai thaùc vaø vaän chuyeån daàu gaây ra tình
 15. Hình ảnh biển bị ô nhiễm
 16. Caùc vuï roø ræ vaø traøn daàu ñaõ ñöôïc cuïc moâi tröôøng thoáng keâ baèng döõ lieäu keå töø naêm 1989. Vuï nghieâm troïng nhaát xaûy ra vaøo ñaàu thaùng 4 naêm 1994: laøm traøn ra 1700 taán daàu gasoil aûnh höôûng ñeán vuøng caûng vaø 30000 ha ruoäng luùa, traïi caù vaø traïi vòt.
 17. • Caùc vuï traøn daàu xaûy ra vì nhieàu nguyeân nhaân: • + Gia taêng maät ñoä ñi laïi, thieáu söï kieåm soaùt giao thoâng vaø caùc bieän phaùp an toaøn khoâng phuø hôïp treân moät soá taøu chôû daàu. • + Do veä sinh taøu chôû daàu baèng nöôùc bieån . • + Do quaù trình khai thaùc vaø cheá bieán daàu taïi caùc daøn
 18. 2/ KIM LOAÏI NAËNG TRONG NÖÔÙC • Hieän nay, caùc ngaønh coâng nghieäp ñeàu ño å tröïc tieáp chaát thaûi chöa ñöôïc xöû lí, kim loaïi naëng
 19. 3/ ÑOÅ VAØ XAÛ CHAÁT THAÛI XUOÁNG SOÂNG • Chaát thaûi khoâng ñöôïc xöû lí ñang ñöôïc ñoå xuoáng soâng cuûa Vieät Nam. Kim loaïi vaø nhieàu thuoác tröø saâu (DDT) tích luyõ sinh hoïc trong caù vaø caùc doäng vaät khaùc. Tình traïng naøy coù haïi cho söùc khoeû caùc ñoäng vaät bieån vaø coù theå gaây töû vong. Con ngöôøi söû duïng chuùng laøm thöùc aên seõ chòu aûnh höôûng cuûa söï tích luyõ sinh hoïc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2