Bài tiểu luận: Quan điểm toàn diện

Chia sẻ: Le Tan Thich | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:20

0
59
lượt xem
13
download

Bài tiểu luận: Quan điểm toàn diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trở thành một người có ích, chủ nhân tương lai của đất nước thì sinh viên phải có phương pháp học tập đúng đắn: cần cù chịu khó, siêng năng, năng động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tiểu luận: Quan điểm toàn diện

 1. L Ờ I M Ở Đ ẦU Nước ta đang trong th ời kỳ quá đ ộ lên ch ủ nghĩa xã h ội, b ỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa t ư b ản trong b ối c ảnh toàn c ầu hoá và hội nhập kinh tế quốc t ế, do đó s ự nghi ệp xây d ựng ch ủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có nh ững đi ểm khác so v ới tr ước đây. Trướ c những năm 1986, do nh ận th ức và v ận d ụng sai l ầm lý lu ận của chủ nghĩa Mác –Lênin vào công cu ộc xây d ựng ch ủ nghĩa xã hội đã dẫn đến những thất bại to l ớn nh ư s ự s ụp đ ổ c ủa h ệ th ống các nước xã hôi chủ nghia ở Liên xô và các n ước Đông Âu, còn ở ̣ ̃ Việt nam do nhận thức và v ận d ụng sai l ầm đã d ẫn đ ến t ụt h ậu v ề kinh tế và kh ủng ho ảng v ề chính tr ị. Thực tiễn hơn 20 năm đ ổi m ớỉ n ước ta mang l ại nhi ều b ằng ch ứng xác nhận tính đúng đ ắn c ủa nh ững quan đi ểm nêu trên. Đ ại h ội đ ại biểu lần thứ VIII của đảng đã kh ẳng đ ịnh xét trên t ổng th ể, Đ ảng ta bắt đầu công cuộc đổi m ới t ừ đ ổi m ới v ề t ư duy chính tr ị trong việc hoạch định đường lối và chinh sách đ ối n ội đ ối ngo ại. Không ́ có sựđổi mới đó thì không có s ự đ ổi m ới khác. Ngày nay, sinh viên chúng em c ần ph ải h ọc hành th ật t ốt đ ể ti ếp bước xây dựng nước Việt Nam giàu m ạnh. Đ ể làm đ ược đi ều đó chúng em cần có ph ương pháp h ọc t ập t ốt b ằng vi ệc v ận d ụng quan điểm toàn di ện, quan đi ểm phát tri ển, quan đi ểm l ịch s ử c ụ thể trong quá trình h ọc t ập c ủa b ản thân.
 2. CHƯƠNG I : QUAN ĐI ỂM TOÀN DI ỆN 1. Cơ sở lý luân cua quan điêm toan diên. ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ Phep biên chứng duy vât là phương phap triêt hoc duy vât biên ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ chứng và cac khoa hoc noi chung. Theo Ph.Ănghen: “Phep biên chứng là ́ ̣ ́ ́ ̣ phương phap mà điêu căn ban là nó xem xet những sự vât và nh ững phan ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ anh cua chung trong tư tưởng,trong môi liên hệ qua lai lân nhau cua ́ ̉ ́ ́ ̣ ̃ ̉ chung, trong sự rang buôc, sự vân đông, sự phat sinh và sự tiêu vong cua ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ chung”. Là cơ sở cua nhân thức lí luân tự giac, phep biên chứng duy vât là ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ phương phap dung để nghiên cứu toan diên và sâu săc những mâu thuân ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̃ trong sự phat triên cua hiên thực, đưa lai chia khoa để nghiên cứu tông thể ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ những quá trinh phức tap cua tự nhiên, xã hôi và tư duy. Vì vây, phep biên ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ chứng duy vât được ap dung phổ biên trong linh vực và có vai trò quyêt ̣ ́ ̣ ́ ̃ ́ đinh trong sự vât, hiên tượng. Phep biên chứng duy vât không chỉ đưa ra ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ hướng nghiên cứu chung, đưa ra cac nguyên tăc tiêp cân sự vât, hiên ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ tượng nghiên cứu mà đông thời con là điêm xuât phat để đanh giá những ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ kêt quả đat được. ́ ̣ Cơ sở lí luân cua nguyên tăc toan diên là nguyên lý về môi liên hệ phổ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ biên– môt trong hai nguyên lí cơ ban cua phep duy vât biên ch ứng. Đây là ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ môt pham trù cua phep biên chứng duy vât dung để chỉ sự quy đinh, tac ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ đông qua lai, sự chuyên hoa lân nhau giữa cac sự vât hiên tượng hay giữa ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̣ cac măt cua môt sự vât hiên tượng trong thế giới khach quan ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ Triêt hoc Mac khăng đinh: Cơ sở cua môi liên hệ giữa cac sự vât, hiên ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ tượng là thuôc tinh thông nhât vât chât cua thế giới. Cac sự vât,hiên tượng ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ dù đa dang và khac nhau đên mây thì chung chỉ là những dang tôn tai khac ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ nhau cua môt thế giới duy nhât là vât chât mà thôi. Ngay ban thân ý thức ̉ ̣ ̣ ́ ̉ vôn không phai là vât chât nhưng cung chỉ là sự phat triên đên đinh cao ́ ̉ ̣ ́ ̃ ́ ̉ ́ ̉
 3. cua môt thuôc tinh,cua môt dang vât chât có tổ chức cao nhât là bộ oc con ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ người, nôi dung cua ý thức có môi liên hệ chăt chẽ với thế giới bên ngoai. ̣ ̉ ́ ̣ ̀ Theo triêt hoc Mac, môi liên hệ giua cac sự vât hiên tượng là khach quan ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ vôn có cua ban thân chung, đông thời môi liên hệ con mang tinh phổ biên ́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ và tinh phổ biên ây được thể hiên ở những vân đề sau đây: ́ ́ ́ ̣ ́ Xet về măt không gian, môi sự vât hiên tượng là môt chinh thể riêng biêt, ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ song chung tôn tai không phai trong trang thai biêt lâp tach rời tuyêt đôi ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ với cac sự vât hiên tượng khac. Ngược lai, trong sự tôn tai cua minh thì ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ chung tac đông lân nhau và nhân sự tac đông cua cac sự vât hiên tượng ́ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ khac. Chung vừa phụ thuôc nhau, chế ước nhau, lam tiên đề cho nhau tôn ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ tai và phat triên. Đó chinh là hai măt cua quá trinh tôn tai và phat triên cua ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ sự vât, hiên tượng. Ph.Ănghen đã khăng đinh: “Tât cả thế giới mà chung ta ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ có thể nghiên cứu được là môt hệ thông, môt tâp hợp gôm cac vât thể liên ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ hệ khăng khit với nhau và viêc cac vât thể ây có môi liên hệ qua lai với ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ nhau đã có nghia là cac vât thể nay tac đông qua lai lân nhau và s ự tac ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ́ đông qua lai ây chinh là sự vân đông”. ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Trong đời sông xã hôi ngay nay không có môt quôc gia, dân tôc nao mà ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ không có môi quan hê, liên hệ với quôc gia, dân tôc khac về moi măt cua ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ đời sông xã hôi. Đây chinh là sự tôn tai, phat triên cho môi quôc gia, dân ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ ́ tôc. Trên thế giới đã và đang xuât hiên xu hướng toan câu hoa, khu vực ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ hoa moi măt cua đời sông xã hôi. Cac quôc gia dân tôc ngay cang phụ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ thuôc lân nhau, tac đông lân nhau trên con đường phat triên cua minh. ̣ ̃ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̉ ̀ Xet về măt câu tao, câu truc bên trong cua sự vât hiên tượng thì môi sự ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ vât, hiên tượng thì môi sự vât, hiên tượng đêu được tao thanh bởi nhiêu ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ nhân tô, nhiêu bộ phân khac nhau và cac nhân tô, bộ phân đó không tôn tai ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ riêng lẻ mà chung được tổ chức săp xêp theo môt logic nhât đinh, trât tự ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ nhât đinh để tao thanh chinh thê. Môi biên phap, yêu tố trong đó mà có vai ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̃ ̣ ́ ́ trò vị trí riêng cua minh, lai vừa tao điêu kiên cho cac bộ phân, yêu tố khac. ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́
 4. Nghia là giữa chung có sự anh hưởng, rang buôc tac đông lân nhau, sự ̃ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ biên đôi bộ phân nao đó trong câu truc cua sự vât, hiên tượng sẽ anh ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ hưởng đên bộ phân khac và đôi với cả chinh thể sự vât, hiên tượng. ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ Xet về măt thời gian, môi môt sự vât hiên tượng noi riêng và cả thế giới ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ noi chung trong sự tôn tai, phat triên cua minh đêu phai trai qua cac giai ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ đoan, cac thời kì khac nhau và cac giai đoan đó không tach rời nhau, có ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ liên hệ lam tiên đề cho nhau, sự kêt thuc cua giai đoan nay lam mở đâu cho ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ giai đoan khac tiêp theo. Điêu nay thể hiên rõ trong môi liên hệ giữa quá ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ khứ – hiên tai – tương lai ( hiên tai chăng qua là bước tiêp theo cua quá ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ khứ và là ban đap cho tương lai). ̀ ̣ Quan điêm duy vât biên chứng không chỉ khăng đinh tinh khach quan, tinh ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ phổ biên vôn có cua sự liên hệ giữa cac sự vât, hiên tượng, cac quá trinh ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ mà nó con nêu rõ tinh phong phu, đa dang và phức tap cua môi liên hệ qua ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ lai đo. Khi nghiên cứu hiên thức khach quan có thể phân chia môi liên hệ ̣ ́ ̣ ́ ́ thanh từng loai khac nhau tuy tinh chât phức tap hay đơn gian, pham vi ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ rông hay hep, trinh độ nông hay sâu, vai trò trực tiêp hay gian tiêp… khai ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ quat lai có những môi liên hệ sau đây: môi liên hệ bên trong – bên ngoai, ́ ̣ ́ ́ ̀ chủ yêu – thứ yêu, chung – riêng, trực tiêp – gian tiêp, ban chât – không ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ban chât, ngau nhiên – tât nhiên. Trong đó có những môi liên hệ bên trong, ̉ ́ ̃ ́ ̃ trực tiêp, chủ yêu, ban chât và tât nhiên bao giờ cung giữ vai trò quan ́ ́ ̉ ́ ́ ̃ trong, quyêt đinh cho sự tôn tai và phat triên cua sự vât, hiên t ượng. Triêt ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ hoc Mac xit đông thời cung thừa nhân răng cac môi liên hệ khac nhau có ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ́ khả năng chuyên hoa cho nhau, thay đôi vị trí cua nhau và điêu đó diên ra ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̃ có thể là sự thay đôi pham vi bao quat sự vât, hiên tượng hoăc có thể do ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ kêt quả vân đông khach quan cua sự vât hiên tượng đo. ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ Từ viêc nghiên cứu nguyên lí về môi liên hệ cua cac sự vât, hiên tượng ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ chung ta rut ra quan điêm toan diên trong viêc nhân thức, xem xet cac sự ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ vât hiên tượng cung như trong hoat đông thực tiên. ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̃
 5. Về măt nhân thức, khi nghiên cứu sự vât, hiên tượng phai đăt nó trong ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ môi liên hệ tac đông qua lai với những sự vât, hiên tượng khac và cân phai ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ phat hiên ra nhung môi liên hệ giữa cac bộ phân, yêu tô, cac thuôc tinh, cac ́ ̣ ̃ ̃ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ giai đoan khac nhau cua ban thân sự vât. Lênin đã khăng đinh: “Muôn thực ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ sự hiêu được sự vât,cân phai nhin bao quat và nghiên cứu tât cả cac măt ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ cua môi liên hệ và quan hệ cua sự vât đo”. Để nhân thức đung được sự ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ vât, hiên tượng cân phai xem xet nó trong môi liên hệ với nhu câu thực ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ tiên, ứng với môi thời ky, giai đoan, thế hệ thì con người bao giờ cung chỉ ̃ ̃ ̀ ̣ ̃ phan anh được số lượng hữu han cac môi liên hê. Vì vây tri thức về cac ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ sự vât, hiên tượng chỉ là tương đôi, không đây đủ và cân phai được hoi ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ chung ta phai phat hiên ra không chỉ là môi liên hệ cua nó mà con phai biêt ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ́ xac đinh phân loai tinh chât, vai tro, vị trí cua môi loai liên hệ đôi với sự ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̃ ̣ ́ phat triên cua sự vât. Cân chông lai khuynh hướng sai lâm phiên diên môt ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ chiêu , cung như đanh giá ngang băng vị trí cua cac loai quan hê. ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ 2. Yêu câu cua quan điêm toan diên. Về măt thực tiên, quan điêm toan diên đoi hoi để cai tao sự vât, hiên tượng ̣ ̃ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ cân lam thay đôi môi liên hệ bên trong cua sự vât, hiên tượng cung như ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̃ môi liên hệ giữa sự vât, hiên tượng đó với sự vât, hiên tượng khac. Muôn ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ vây, cân phai xac đinh, sử dung đông bộ cac phương phap, cac biên phap, ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ phương tiên để giai quyêt sự vât. Măt khac, quan điêm toan diên đoi hoi ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ trong hoat đông thực tiên cân phai kêt hợp chinh sach dan đêu và chinh ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ sach có trong tâm, trong điêm. Vừa chú ý giai quyêt về măt tông thể vừa ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ biêt lựa chon những vân đề trong tâm để tâp trung giai quyêt dứt điêm tao ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ đà cho viêc giai quyêt những vân đề khac. ̣ ̉ ́ ́ ́ Quan điêm toan diên đoi hoi chung ta nhân thức về sự vât trong môi ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ quan hệ qua lai giữa cac bộ phân, giữa cac yêu tô, giữa cac măt cua chinh ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́
 6. sự vât và trong sự tac đông qua lai giữa sự vât đó với cac sự vât khac. Kể ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ cả môi liên hệ trực tiêp và môi liên hệ gian tiêp. Chỉ trên c ơ s ở đo ́ m ới co ́ ́ ́ ́ ́ ́ thể nhân thức đung về sự vât. Chăng han, muôn nhân thức đung đăn và ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ đây đủ tri thức cua triêt ho, chung ta cân phai tim ra môi liên hệ cua tri ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ thức triêt hoc với tri thức khoa hoc khac với tri th ức cuôc sông và ngược ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ lai, vì tri thức triêt hoc được khai quat từ cac tri thức khoa hoc khac và ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ hoat đông cua con người. ̣ ̣ ̉ Đông thời, quan điêm toan diên đoi hoi chung ta phai biêt phân biêt cac ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ́ môi liên hê, phai biêt chú ý đên cac môi liên hệ bên trong, môi liên hê ̣ ban ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ chât,môi liên hệ chủ yêu, môi liên hệ tât nhiên… để hiêu rõ ban chât cua sự ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ vât và có phương phap tac đông phù hợp nhăm đem lai hiêu quả cao nhât ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ trong sự phat triên cua ban thân. ́ ̉ ̉ ̉ Trong hoat đông thực tê, theo quan điêm toan diên, khi tac đông vao sự ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ vât, chung ta không những chú ý tới môi liên hệ nôi tai cua nó mà con phai ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ chú ý tới những môi liên hệ cua sự vât ây với cac chât khac. Đông thời ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ chung ta phai biêt sử dung đông bộ cac biên phap, cac phương tiên khac ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ nhau để tac đông nhăm đem lai hiêu quả cao nhât. Để thực hiên muc tiêu: ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ “dân giau, nước manh, xã hôi công băng, dân chu, văn minh”, môt măt ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ chung ta phai phat huy nôi lực cua đât nước, măt khac ta phai biêt tranh ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ thủ thời co, vượt qua thử thach do xu hướng quôc tế hoa moi linh vực cua ́ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̉ đời sông xã hôi và toan câu hoa kinh tế đưa lai. ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Moi sự vât hiên tượng đêu năm trong quá trinh vân đông và phat triên, nên ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ trong nhân thức và hoat đông cua ban thân chung ta phai có quan điêm ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ phat triên. Điêu đó có nghia là khi xem xet bât kì sự vât hiên tượng nao ́ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̀ cung phai đăt nó trong sự vân đông, sự phat triên, vach ra xu hướng biên ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ đôi, chuyên hoa chung.
 7. 3. Vận dụng quan đi ểm toàn di ện vào quá trình h ọc c ủa sinh viên. Ngay nay h ầu h ết sinh viên đ ều quan tâm đ ến các môn chuyên ̀ ngành, những môn có ảnh h ưởng tr ực ti ếp đ ến công vi ệc sau này của các bạn. Đó là quan ni ệm r ất sai l ầm, hi ện t ại chúng ta ch ưa thấy hết tác động của các môn c ơ s ở đ ến ngành h ọc nh ưng theo triết học Mác–Lê thì trong s ự t ồn t ại c ủa th ế gi ới quanh ta, m ọi s ự vật và hiện tượng đều có m ối liên h ệ và tác đ ộng qua l ại v ới nhau chứ không tách rời nhau, cô l ập nhau. Ví d ụ c ơ b ản nh ất là n ếu chúng ta không bi ết đ ến tích phân thì chúng ta không th ể h ọc đ ược các môn chuyên ngành tính t ải tr ọng hay tính di ện tích đ ược…… Trong các môn h ọc của sinh viên trên gi ảng đ ường đ ại h ọc chúng đều có mối quan hệ m ật thi ết v ới nhau, không th ể ng ẫu nhiên mà nhà trường lại xếp ch ương trình h ọc từng ngành nh ư th ế, cái gì cũng có lý do của nó. Tại sao ko d ạy môn Đ ại s ố sau môn C ơ h ọc, môn Vật lý học sau các môn khác…chính vì lý do đó quan đi ểm toàn diện có vai trò h ết s ức quan tr ọng v ới sinh viên mà d ường nh ư chúng ta quá ph ớt l ờ qua nó. Chính vì lý do đó mà nhà tr ường đã đưa vào giảng dạy môn nh ững nguyên lý c ơ b ản c ủa ch ủ nghĩa Mác – Lênin , giúp cho sinh viên hi ểu không ch ỉ là các quy lu ật, nguyên lý cơ bản mà còn giúp sinh viên hi ểu cách h ọc nh ư th ế naò là đúng để có đủ kiến th ức c ống hi ến cho xã h ội. Bên c ạnh nh ững môn khoa học thì còn nh ững môn giúp sinh viên bi ết l ịch s ử đ ất nước, đường lối đấu tranh của Đ ảng qua các môn T ư t ưởng H ồ Chí Minh, đường lối cách m ạng c ủa Đ ảng c ộng s ản Vi ệt Nam. Con người luôn có 2 mặt là tài năng vào đ ạo đ ức, “ Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm vi ệc gì cũng
 8. khó “. Mặt khác, rèn luyện thể lực, tập thể dục cũng góp phần không nhỏ vào công việc của chúng ta sau này. Đặc biệt chúng em là sinh viên trường Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh thì chúng em phải có cơ thể rắn chắc để có thể làm ở những môi trường khắc nghiệt sau này. Chính vì thế hiểu và vận dụng quan điểm toàn diện vào quá trình học tập không chỉ giúp chúng em học tốt môn học mà còn giúp sinh viên hiểu rằng ngoài việc học tập toàn diện các môn cơ sở và chuyên ngành để hỗ trợ cho nhau thì còn giúp sinh viên đi đúng hướng, trở thành con người đầy đủ đức tài cống hiến cho xã hội.
 9. CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Nội dung cơ bản của nguyên lý. • Quan điểm siêu hình về sự phát triển: Phát triển chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần túy về lượng không có sự thay đổi về chất. Sự phát triển chỉ thay đổi số lượng của từng loại đang có, không có sự nay sinh loại mới với nh ững qui ̉ định mới về chất, có thay đổi về chất chăng nữa thì đó cũng chỉ diễn ra trong vòng một vòng tròn khép kín. Sự phát triển như một quá trình liên tục, không có những bước quanh co phức tạp. • Quan điểm biện chứng về sự phát triển: Phát triển là một phạm trụ triết học dung để khái quát quá trình ̀ tiến lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Tính khách quan của sự vật phát triển: nguồn gốc của sự phát triển nằm ngay trong bản thân sự vật, do mâu thuẫn của sự vật qui định. Phát triển là tự thân của mọi sự vật và hiện tượng. Do vậy, phát triển là một quá trình khách quan, độc lập với ý thức con người. Tính phổ biến của sự vật, sự phát triển khẳng định tính phổ biến với nghĩa là sự phát triển ra ở tất cả mọi lĩnh vực, từ t ự nhiên đ ến xã hội và tư duy, từ hiện thực đên những khái niệm những phạm ́ trù phản ánh hiện thực đó. Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, sự phát triển di ễn
 10. ra theo đường xoắn ốc, nghĩa là trong quá trình phát triển dường như có sự quay lại điểm xuất phát nhưng trên một cơ sở cao hơn. Tính phong phú đa dạng của sự phát triển.Tùy vào hình thức tồn tại cụ thể của dạng vật chất sự phát triển sẽ được hiện thực khác nhau.Chẳng hạn, ở thế giới hữu cơ phát triển thể hiện sự tăng cường khả năng thích của cơ thể trước mọi môi trường. Ở khả năng tự sản sinh ra chính mình với trình độ ngày càng hoàn thiện hơn.Trong xã hội, sự phát triển thể hiện ở khả năng chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội nhằm phát triển con người. Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển cho ta chìa khóa “sự vận động” của tất cả mọi cái đang tồn tại chỉ nó mới tạo ra chìa khóa của những bước nhảy vọt của “chuyển hóa các m ặt đ ối lập” của sự “tiêu diệt cái cũ” và sự nảy sinh cái mới. Quan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định tính khách quan tính phổ biến của sự lien hệ trong sự vật hiện tượng, cái quy tắc mà nó còn nêu rõ tính đa dạng của sự lien hệ qua lại cái mối liên hệ bên trong và mối bên ngoài có mối liên hệ chung bao quát toàn bộ thế giới và mối liên hệ bao quát một số lĩnh vực hoặc m ột số lĩnh vực riêng biệt của thế giới, có mối liên hệ trực ti ếp - gián tiếp mà trong đó sự tác động qua lại được thể hiện một số khâu trung giang, có mối liên hệ bản chất, có mối liện hệ tất nhiên - ngẫu nhiên. Tính đa dạng của sự liên hệ do tính đa dạng của sự tồn tại, sự vận động và phát triển của chính các sự vận động và phát triển của các sự vật hiện tượng. Mối liên hệ bên trong là mối liên hệ qua lại, là s ự tác động l ẫn nhau giữa các bộ phận, giữa các yếu tố các thuộc tính, các m ặt
 11. khác nhau của một sư vật. Mối liên hệ bên ngoài la mối liên h ệ giửa các sự vật các hiện tượng khác nhau, nói chung nó không có ý nghĩa quyết định. Hơn nữa nó thường là những hình thức đặc thù của sự biểu hiện những mối liên hệ tương ứng. 2. Vận dụng quan điểm phát triển vào trong quá trình học tập. Mọi sự vật - hiện tượng trong thế giới đều không ngừng vận động và phát triển. Phát triển mang tính khách quan-phổ biến, là khuynh hướng vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện của một hệ thống vật chất do vi ệc gi ải quyết mâu thuẫn thực hiện bước nhảy về vật chất gây ra, và hướng theo xu hướng phủ định của phủ định. Nắm vững nội dung nguyên lí về sự phát triển chúng ta có th ể xây dựng quan điểm phát triển trong quá trình học tập. Trong quá trình học tập em luôn xác định mục đích của bản thân để từ đó tìm ra được phương pháp học tập hiệu quả và phù hợp cho mình. Em nhận thấy xã hội không ngừng phát triển đã đi từ trình độ thấp của buổi đầu sơ khai cho tới trình độ cao nh ư bây giờ và tương lai sẽ còn cao hơn nữa vì vậy con người cần ph ải bắt kịp sự vận động phát triển đó để tồn tại. Trong học tập cũng
 12. vậy muốn trình độ ngày được nâng cao trước hết ta phải nắm vững những cái cơ bản và từ những cái cơ bản đó tìm hiểu và nâng cao nó lên, biết được sự ra đời cũng như sự phát triển của những tri thức mà em đang tìm hiểu (toán học, vật lí, hóa học,…. đã ra đời như thế nào và nó sẽ phát triển ra sao ở tương lai ) trong quá trình học cần đặt câu hỏi va giải quyết câu hỏi minh đặt ra để có th ể học tốt hơn. Sinh viên Việt Nam nói chung và riêng bản thân em nói riêng đã học qua loa, đối phó với nh ững môn đ ại c ương va ̀ ch ỉ chú tâm vào các môn chuyên ngành. Phát triển là khuynh hướng chung của mỗi sinh viên, song mỗi sinh viên lại có quá trình phát triển khác nhau, đồng thời trong quá trình h ọc tập c ủa mỗi sinh viên lại chịu tác động của nhiều nhân tố, điều kiện, và hoàn cảnh khác nhau, làm cho quá trình phát trình phát triển của mỗi sinh viên cũng khác nhau. Sau khi nắm được quan điểm phát triển của Mác- Lênin giúp bản thân em tránh được quan điểm trì trệ, có suy nghĩ đúng đắng hơn về sự phát triển của xã hội, để từ đó bản thân rút ra được cách học đúng đắn nhất, phù hợp nhất với sự phát triển của xã hội, giúp em hiểu được tầm quan trọng của những môn khoa học đại cương để có biện pháp học tập tối ưu nhất, bi ết tôn trọng những tri thức khoa học trong việc học tập, và thấy đ ược sự phát triển của những tri thúc ấy trong tương lai muốn nắm bắt được kiến thức trước hết phải tôn trọng kiến thức, phải cần cù xuyên năng, phải biết áp dụng tri thức đó vào cuộc sống, phải bỏ thời gian để nghiên cứu tìm hiểu về tri thức ấy “đừng nhặt con ôc ́ vàng, song xô vào bãi cát, vì những điều dễ dàng, chắc chắn ko ́ bền lâu”.
 13. Như vậy với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và s ự phát triển, phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mac-Lênin giữ ́ vai trò đặc biêt quan trọng trong học tâp và thực tiên cuộc sống. ̣ ̣ ̃ Ph. Ăngghen viết “phép biện chứng là phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và những phan ánh của chúng ̉ trong tư tưởng trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự rang buộc, sự vận động, và sự tiêu vong của chúng”. ̀ CHƯƠNG III : QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỤ THỂ Quan điểm lịch sử - cụ thể hình thành dựa trên sơ sở nguyên lý v ề mối lien hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. 1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và phép biện ch ứng duy vật. Nội dung nguyên lý: Sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên, Xã hội, tư duy đều nằm trong mối liên hệ biện chứng với
 14. nhau, tác động qua lại lẫn nhau, rang buộc nương tựa, quy định lẫn ̀ nhau, làm tiền đề cho nhau phát triên. Mối liên h ệ này ch ẳng ̉ những diễn ra ở mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, tư duy mà còn diễn ra ở các mặt, các yếu tố, các quá trình ở mỗi sự vật hiện tượng. Mối liên hệ của sự vật, hiện tượng trong th ế giới đa dạng, nhiều vẻ có mối liên hệ bên trong và bên ngoài, m ối liên hệ chủ yếu và mối liên hệ thứ yếu, mối liên hệ tất nhiên và mối liên hệ ngẫu nhiên, mối liên hệ bẩn chất và mối liên hệ không bản chất, mối liên hệ chung bao quát toàn bộ thế giới và mối liên h ệ riêng bao quát một lĩnh vực. 2. Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật Nội dung nguyên lý: Mọi sự vật hiện tượng của thế giới đều không ngừng biến đổi và chuyển hóa lẫn nhau, cái mới nối tiếp cái cũ, giai đoạn sau nối tiếp giai đoạn trước, tạo thành quá trình tiến lên mãi mãi, quá trình diễn ra theo hình xoăn ốc. Phát ́ triển là khuynh hướng chung thống trị thế giới. Nguồn gốc nguyên nhân của sự phát triển là quá trình giải quyết mâu thuân liên tục trong bản thân sự vật. Cách thức của sự ̃ phát triển là thay đổi dần về lượng dẫn dến sự thay đổi về ch ất và ngược lại. Khuynh hướng của sự phát triển là đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thi ện, sự phát triển chỉ bộc lộ ra khi so sánh các hình th ức tồn t ại c ủa s ự vật ở các thời điển khác nhau trên trục thời gian quá khư hiện tại và tương lai.
 15. Yêu cầu của quan điểm lịch sử cụ thể Quan điểm có 3 yêu cầu: + Khi xem xét cải biến sự vật phải đặt nó trong điều kiện thời gian không gian cụ thể, phân tích xem những điều ki ện không gian thời gian ấy có anh hưởng như thế nào đến tính chất, đặt ̉ điểm của sự vật. + Khi nghiên cứu một lý luận, một luận điển khoa học nào đó, cần phải phân tích nguồn gốc xuất sứ, hoàn cảnh nay sinh lý ̉ luận đó. Có như vậy mới đánh giá đúng giá trị và hạn chế của lý luận đó. + Khi vận dụng một lý luận nào đó vào thực tiễn phải tính đến điều kiện cụ thể của nó khi được vận dụng. Quan điểm lịch sử là như thế nào? Nhiều người nghĩ đó là quan điểm cho rằng khi xem xét b ất kỳ chuyện gì chúng ta đều phải xét tới hoàn cảnh lịch s ử mà chuyện đó diễn ra. Tuy nhiên phép biện chứng của Hegel nói rằng “Trên thế giới này đều luôn luôn vận động và phát triên. Trong quá trình v ận ̉ động và phát triên đó thì ở giai đoạn nhất định, tương ứng với một ̉ trình độ nhất định, hết giai đoạn đó thì các khái niện phạm trù, quy luật đặt thù của giai đoạn đó sẽ tiêu vong, thay thế bằng các khái niệm, phạm trù, quy luật khác, đặt trưng cho giai đoạn mới.” Cái đó chính là quan điểm lịch sử.
 16. Quan điểm lịch sử cho rằng: ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định, trong những điều kiện nhất định, thì các sự vật, hiện tượng có những thuộc tính phạm trù, khái niệm quy luật nhất định, tương ứng với điều kiện đó, giai đoạn đó. Vậy mỗi khi xét một hiện tượng nào đó, ta phải xem xét nó mang tính vĩnh viễn hay lịch s ử và nếu nó mang tính lịch sử thì đâu là điều kiện phát sinh ra nó. Như thế nào là quan điểm cụ thể? Cũng theo Hegel mọi sư vât phát triển dần dân từ thấp đến ̣ ̀ cao, từ đơn giản tới phức tạp, từ trừu tượng đến cụ th ể. Vậy “c ụ thể ở đây là cái đối lập với trừu tượng’ Theo Hegel thì “trừu tượng” nghĩa là sự vật đang ở trình độ thấp, còn rất giản đơn, thiếu nội dung,thuộc tính, sự vật càng phát triển thì càng có thêm nhiều nội dung ,thuộc tính càng phong phú hơn và Hegel gọi là càng cụ thể hơn. Như thế khi đề cập đến bất kì vấn đề gì ta cũng cần tránh lối nói chung chung ,trừu tượng, mà cần nói rõ rang, cụ th ể, t ức là ̀ phải chỉ ra các thuộc tính đặc thù của nó. Tổng kết lại: Quan điểm lịch sử cụ thể đòi hỏi chúng ta khi nhận thức về sự vật và tác động vào sư vật phải chú ý đên điều kiện, ́ hoàn cảnh lịch sử cụ thể, môi trường hoàn cảnh cụ thể trong đó có sự vật sinh ra tồn tại và phát triển. 3. Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào sinh viên.
 17. Là sinh viên chúng ta phải xác định học tập là mục tiêu chính và phải có động cơ, thái độ đúng đắn thì mới có kết qu ả cao. Vi ệc vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể vào trong học tập có vai trò rất quan trọng là phương pháp học mà mỗi sinh viên cần ph ải bi ết áp dụng. + Học tập là suốt đời, học bằng cái gì? Mắt, tai, tay , miệng, nên học trước cái gì, học sau cái gì và cái gì nên học và cái gì không nên học. + Người học phải biết kiêm tốn, phải biết học hỏi, học ở mọi người. + Nhiều thứ con người muốn học, nhưng muốn hiểu kỷ và sâu sắc phải tốn thời gian, kiên trì kiên nhẫn. + Học phải đi đôi với hành thì hiệu quả mới cao, tuy nhiên chỉ chăm học thôi chưa đủ chúng ta phải rèn luy ện cả về ph ẩm chất, đạo đức như Bác đã từng dạy “Có tài mà không có đ ức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Tài và đức là những phẩm chất khác nhau nhưng luôn gắn bó mật thiết và không thể tách rời. Có tài mà không có đ ức là ng ười vô dụng bởi tài năng đó không phục cụ cái chung mà ch ỉ m ưu c ầu l ợi ích cho một cá nhân thì cũng trở nên vô giá trị. Nh ưng nếu ch ỉ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó bởi có đức có khát vọng hành động vì lợi ích của mọi người nhưng không có kiến thức, năng lực kém thì những ý định tốt cũng khó trở thành hiện thực. Chúng ta hiện nay là những sinh viên, là người đang trong quá trình phát triển về mọi mặt, cả về thể lực và trí lực, trí thức
 18. và trí tuệ, nhân cách cho nên thời kỳ này phải tranh th ủ để hoàn thiện bản thân, phải rèn luyện cả phẩm chất, năng l ực, c ả đ ức và tài, học hỏi bạn bè…vv. Để trở thành con người mới xã hôi chủ ̣ nghia nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hôi hiện nay làm nền tảng cho ̃ ̣ sự phát triển tiếp tục của tương lai. KẾT LUẬN Nước ta quá độ lên chu ̉ nghia xa ̃ hôi t ừ xu ất phát đi ểm r ất th ấp, ̃ ̣ nền kinh tế ch ủ yếu là s ản xu ất nh ỏ, t ự c ấp t ự túc, còn ở tình tr ạng phổ biến của tái s ản xu ất giản đ ơn, l ực l ượng s ản xu ất l ạc h ậu, năng suất lao động th ấp, quan h ệ s ản xu ất y ếu kém… Để xây dựng thành công chu ̉ nghia xa ̃ hôi, ph ấn đ ấu đ ến năm 2020 ̃ ̣ nước ta cơ bản trở thành một n ước công nghi ệp và đ ể đ ảm b ảo m ục tiêu dân giàu nước mạnh xã h ội công b ằng, dân ch ủ và văn minh, đòi hỏi chúng ta ph ải có ch ủ trương đ ổi m ới toàn di ện trên m ọi m ặt c ủa đời sống xã hội, phải kết h ợp đ ổi m ới kinh t ế v ới đ ổi m ới chính tr ị. Phát triển kinh t ế nhi ều thành ph ần, t ạo m ọi đi ều ki ện đ ể các thành phần kinh tế phát tri ển, có nh ư v ậy m ới t ạo ra nhi ều c ủa c ải v ật ch ất tạo tiền đề cho sự ra đời và phát tri ển c ủa chu ̉ nghia xa ̃ hôi. Và nhân ̃ ̣ tố quan trọng để th ực hiện đi ều đó chính là t ầng l ớp sinh viên h ọc sinh đang ngồi trên gh ế nhà tr ường bây gi ờ. Đ ể tr ở thành môt ng ười có ̣ ích, chủ nhân tương lai c ủa đ ất n ước thì sinh viên ph ải có ph ương pháp học tập đúng đắn: c ần cù ch ịu khó, siêng năng, năng đ ộng...đ ồng thời phải biết quy trọng nh ớ ơn nh ưng ng ười đã t ạo ti ền đ ề cho hôm ́ nay, tự hào vì chúng ta là ng ười vi ệt nam. H ọc t ập t ấm g ương đ ạo đ ức Bác hồ, cụ thể là qua các môn h ọc : t ư t ưởng H ồ Chí Minh, Đ ường l ối
 19. của Đang công san Vi ệt Nam. Làm đ ược nh ư v ậy chúng ta s ẽ đ ưa ̉ ̣ ̉ Việt Nam sánh vai với các c ường qu ốc năm châu nh ư l ời bác h ồ d ạy “Non sông Viêt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Viêt Nam có ̣ ̣ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ môt phần vào công học tập của các cháu” ̣ ̀ ̣ ̉ TAI LIÊU THAM KHAO 1. PGS.TS. Nguyên Viêt Thông, năm xuât ban 2011, Những nguyên lý cơ ̃ ́ ́ ̉ ban cua chủ nghia Mac- Lênin, nhà xuât ban chinh trị quôc gia. ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̉ ́ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản