intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập “Phương pháp áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện TQM” tại công ty TNHH NatSteelVina

Chia sẻ: Vương Khánh Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

0
346
lượt xem
181
download

Báo cáo thực tập “Phương pháp áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện TQM” tại công ty TNHH NatSteelVina

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất và cung cấp được những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đồng thời tạo được hình ảnh tốt trong con mắt của người tiêu dùng. Đứng trên quan điểm khách hàng, các yếu tố tác động đến quyết định của họ trong việc mua một sản phẩm hay dịch vụ chính là chất lượng sản phẩm, giá cả và thời gian giao hàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập “Phương pháp áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện TQM” tại công ty TNHH NatSteelVina

 1. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG H CÔNG NGHI P HÀ N I KHOA QU N TR KINH DOANH BÀI T P L N TÀI : “Phương pháp áp d ng các bi n pháp qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM” t i công ty TNHH NatSteelVina SVTH: Tr n Văn Tùng Nguy n Khánh Tùng Tr n M u Giang Lưu Xuân Thìn Bài t p L n 1
 2. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD Danh sách nhóm 1. Tr n Văn Tùng 2. Nguy n Khánh Tùng 3. Tr n M u Giang 4. Lưu Xuân Thìn Bài t p L n 2
 3. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD L i Nói u Hi n nay t n t i và phát tri n, doanh nghi p ph i s n xu t và cung c p ư c nh ng s n ph m, d ch v áp ng ư c nhu c u c a th trư ng, ng th i t o ư c hình nh t t trong con m t c a ngư i tiêu dùng. ng trên quan i m c a khách hàng, các y u t tác ng n quy t nh c a h trong vi c mua m t s n ph m hay d ch v chính là ch t lư ng s n ph m, giá c và th i gian giao hàng. Trong i u ki n như v y cơ h i ch n i v i nh ng doanh nghi p có kh năng c nh tranh và ư c chu n b t t. Nhưng tình hình chung hi n nay, kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p Vi t Nam còn r t y u, vì còn t n t i m t s v n quan tr ng như: Trình công ngh as u l c h u so v i th gi i; năng su t lao ng th p; ch t lư ng không n nh; thông tin nói chung và thông tin th trư ng nói riêng r t ít và c p nh t r t ch m; công tác qu n lý chưa ư c coi tr ng nên hi u qu còn th p. Nhìn chung c 3 y u t cơ b n c nh tranh là: ch t lư ng, chi phí và giao hàng doanh nghi p Vi t Nam còn r t y u so v i ngay c các nư c trong khu v c. N u chúng ta không gi i quy t t t3v n này thì kh năng t n t i ngay chính th trư ng Vi t nam cũng r t khó khăn. Tuy nhiên Doanh nghi p Vi t nam cũng có nh ng th m nh riêng nhưng tăng kh năng c nh tranh, doanh nghi p c n ph i kh c ph c nh ng i m y u phát huy th m nh và chu n b t t cho vi c h i nh p. tăng ư c s c c nh tranh cho doanh nghi p trong quá trình h i nh p ph i có nh ng gi i pháp ng b và toàn di n. M t trong nh ng gi i pháp quan tr ng ư c áp d ng là “Qu n lý nâng cao ch t lư ng và năng su t” tăng kh năng c ch tranh cho doanh nghi p. úng v y tăng kh năng c nh tranh c a doanh nghi p thì có 2 v n m u ch t ó là: ch t lư ng và năng su t. Ch t lư ng cao, n nh và năng su t cao v i giá thành h s t o kh năng c nh tranh l n ng th i giá thành h s m b o l i nhu n doanh nghi p tái u tư, phát tri n. Ta có th hi u ch t lư ng ó là: “Ch t lư ng t ng h p” g m4y ut QCD + A Q - Quality : Ch t lư ng Bài t p L n 3
 4. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD C - Cost : Giá D - Delivery : Giao hàng A - Assurance : m b o ch t lư ng. V y cái gì mang l i ch t lư ng và năng su t ó chính là hi u qu qu n lý. Nhưng hi n tr ng qu n lý các doanh nghi p Vi t Nam có 2 v n vư ng m c cơ b n ó là: cơ c u t ch c chưa rõ ràng; vi c qu n lý chưa theo m t nguyên t c nh t quán; chưa qu n lý theo k ho ch; vi c u quy n, giao vi c chưa g n li n v i ki m soát. xây d ng n n t ng qu n lý cho doanh nghi p, các doanh nghi p nên áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo b tiêu chu n qu c t ISO 9000 ti n t i áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng toàn di n. Th c hi n t t vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng s nâng cao năng su t và ch t lư ng s n ph m. Trư c òi h i ngày càng cao c a c a khách hàng khi mà th trư ng ngư i tiêu dùng thay th cho ngư i s n xu t trư c kia, các doanh nghi p ang g p ph i m t bài toán khó, v a làm sao s n xu t ra s n ph m có ch t lư ng cao, v a m b o l i nhu n ng th i luôn s n có v i giá c c nh tranh, bên c nh ó th a mãn ư c các yêu c u c a pháp lu t. Tóm l i trong tình hình c nh tranh hi n nay, m i công ty mu n t n t i và phát tri n thì b t bu c ph i tho mãn nhu c u c a khách hàng ngày m t t t hơn, m b o ư c ni m tin cho khách hàng v ch t lư ng s n ph m và d ch v c a mình thông qua môi trư ng s n xu t mà trong ó, t ng cá nhân m ic p u có ý th c v ch t lư ng ngăn tr n không cho s n ph m l i l t ra th trư ng. Do v y, nh n th c ư c t m quan tr ng c a qu n lý ch t lư ng iv is t nt i và phát tri n, kh năng c nh tranh c a công ty trong th i gian qua Ban lãnh o và toàn th nhân viên trong công ty Trách nhi m h u h n NatSteelVina ã có nhi u n l c c i ti n và nâng cao ch t lư ng s n ph m, áp ng nhu c u th trư ng trong nư c và ngoài nư c. V i m c ích nâng cao hi u bi t cho sinh viên v v n ch t lư ng và qu n tr ch t lư ng trong doanh nghi p chúng em ã ư c giao tài là: “M t s bi n pháp nh m áp d ng thành công h th ng QLCL ,nâng cao ch t lư ng s n ph m trong s n Bài t p L n 4
 5. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD xu t c a m t doanh nghi p.” Qua quá trình h c t p ,chúng em ư c s hư ng d n c a th y Tr nh Vi t Giang (th y b môn) , qua thông tin i chúng và s tìm hi u th c t ,c nhóm ã cùng th ng nh t nghiên c u v “Phương pháp áp d ng các bi n pháp qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM” t i công ty TNHH NatSteelVina. N i dung khóa lu n g m các ph n sau: Ph n 1. Các v n lý lu n cơ b n v ch t lư ng s n ph m, h th ng qu n lý ch t lư ng và các bi n pháp nâng cao ch t lư ng s n ph m trong s n xu t và các bi n pháp qu n lý ch t lư ng toàn di n. Ph n 2. Th c tr ng v ch t lư ng s n ph m trong công ty TNHH NatSteelVna khi áp d ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng s n ph m trong s n xu t. Ph n 3. M t s gi i pháp nh n nâng cao ch t lư ng trong s n xu t c a công ty TNHH NatSteelVna, áp d ng bi n pháp qu n lý ch t lư ng toàn di n. Bài t p L n 5
 6. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD PH N 1 CƠ S LÝ LU N C A QU N LÝ CH T LƯ NG VÀ QU N LÝ CH T LƯ NG TOÀN DI N (TQM) 1.1. CÁC V N V CH T LƯ NG. 1.1.1. Ch t lư ng s n ph m và qu n lý ch t lư ng. 1.1.1.1. Khái ni m ch t lư ng s n ph n. N n kinh t th trư ng v n ng dư i s chi ph i c a các quy lu t trong ó có quy lu t c nh tranh. Ch t lư ng tr thành m t trong nh mg vũ khí c nh tranh c a các doanh nghi p. Ch t lư ng ư c hi u theo nhi u cách khác nhau. * Khái ni m ch t lư ng do t ch c ch t lư ng qu c t v tiêu chu n hoá (ISO- Iternational Standard Organization): Ch t lư ng là t p h p các tính ch t và c trưng c a s n ph m và d ch v mà có kh năng tho mãn nhu c u ã rõ ho c nhu c u ti m n. + Nhu c u ã rõ là nhu c u mà nhà kinh doanh có th th ng kê ư c b ng cách lư ng hoá. + Nhu c u ti m n mang 3 lo i: - Khách hàng mua m t l n (Client). - Khách hàng quay l i (Customer). - Khách hàng không nh ng mua hàng mà còn gi i thi u s n ph m cho Doanh nghi p (addvorater). * Ch t lư ng xu t phát t ngư i tiêu dùng: Ch t lư ng là s phù h p v i yêu c u và m c ích c a ngư i tiêu dùng. Ta th y, yêu c u theo quan i m c a Marketing thì nó là mong mu n (wants) mà ư c kèm thêm i u ki n có kh năng thanh toán. * Khái ni m ch t lư ng s n ph m theo TQM. Ch t lư ng s n ph m theo TQM là “ Ch t lư ng là th a mãn nhu c u c a khách hàng (khách hàng ây ư c hi u c bên trong và bên ngoài t o thành 1 chu i C/S Customer-Supplier ), ch t lư ng là m t chu i liên t c” - Các i tư ng c a TQM. Bài t p L n 6
 7. Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD 1. Cán b lãnh o 2. Cán b qu n lý 3. Nhân viên 4. Qu n lý chính sách 5. Tiêu chu n hoá 6. Nhà th u ph - mua hàng 7. Nhóm ch t lư ng 8. Ki m soát s n xu t 9. Ki m soát quá trình 10. Gi i quy t v n 11. Ki m soát o lư ng 12. Qu n lý phương ti n và thi t b 13. Giáo d c và ào t o 14. V sinh môi trư ng 15. Qu n lý hàng ngày 16. Phương pháp th ng kê 17. Ki m soát an toàn 18. Qu n lý 5S 19. Qu n lý s c kh e. 20. Huy ng ngu n nhân l c Bài t p L n 7
 8. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD - Bí quy t thành công trong vi c áp d ng TQM + TQM ph i b t u t lãnh o. + Ph i có lòng kiên trì: xây d ng ư c TQM c n có th i gian thay i tác phong làm vi c c a toàn th cán b công nhân viên trong công ty. + M nh d n thay i t ch c ngay sau khi cam k t v i TQM cho m i ngư i th y r ng TQM ã b t u có tác d ng. + Bi t trao th c quy n cho ngư i lao ng. + Có m t h th ng thông tin n i b nh m phá b hàng dào gi a các phòng ban và hình thành các nhóm ch t lư ng. Tóm l i: có th khái ni m v ch t lư ng s n ph m t ng quát như sau: “Ch t lư ng s n ph m là t ng th các c i m và c tính c a m t s n ph m ( tin c y, tính th m m , chu n m c, quy n s h u,…) liên quan n áp ng các nhu c u, m c ích c a ngư i tiêu dùng. Ch t lư ng b c l các giao di n. Ch t lư ng s n ph m là s áp ng yêu c u tiêu dùng c a cá nhân và xã h i, tiêu dùng các m c khác nhau. S n ph m ch a nhi u giá tr s d ng cho nhi u yêu c u tiêu dùng nh ng m c khác nhau. Chính giá tr s d ng và nh ng m c khác nhau c a giá tr s d ng c a s n ph m là ch t lư ng s n ph m”. 1.1.1.2. Khái ni m chi phí ch t lư ng. Chi phí ch t lư ng là t t c các chi phí có li n quan n vi c m b o ch t lư ng (còn g i là chi phí phù h p) và các chi phí liên quan n vi c không m b o ch t lư ng (còn g i là chi phí không phù h p). * Chi phí phù h p: (chi phí u tư- Investment Costs): Là các chi phí phát sinh m b o r ng các s n ph m, d ch v ư c cung ng phù h p v i các tiêu chu n, quy cách ư c xác nh trư c trên cơ s các yêu c u c a khách hàng nó bao g m chi phí phòng ng a và chi phí th m nh. - Chi phí phòng ng a: Là nh ng chi phí liên quan n các ho t ng nh m ngăn ch n ngay t nguyên nhân d n n sai sót như: các chi phí v th m nh, rà soát m u thi t k ; chi phí cho vi c t ch c xác nh các c trưng c a s n ph m và m c phù h p c a chúng v i khách hàng; chi phí cho vi c ki m ch ng các k ho ch chương trình ch t lư ng; chi phí ánh giá ngư i cung ng u vào; chi phí t n tr ; chi phí cho các ho t ng xúc ti n bán hàng; chi phí cho ào t o hu n luy n… Bài T p l n 8
 9. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD - Chi phí th m nh: Là chi phí cho vi c xây d ng các quy trình ánh giá và ki m tra hi u l c (hi u qu ) c a quá trình qu n tr trong su t vòng i c a s n ph m, chi phí cho vi c ki m tra th nghi m m u ban u c a vi c cung ng, chi phí cho vi c phân tích các thông s c a quá trình v n hành, chi phí cho vi c ki m tra m i ho t ng c a các thành viên, chi phí ki m tra các tr m d ch v b o hành, chi phí ki m tra các i u ki n làm vi c (SA8000), chi phí ki m tra òng gói b o qu n, phân ph i. * Chi phí không phù h p: Là nh ng chi phí do nh ng sai h ng sinh ra bao g m: - Chi phí sai h ng bên trong (Internal Failures Costs): Là nh ng sai h ng mà doanh nghi p phát hi n ư c và gi nó l i trong doanh nghi p x lí g m: nh ng lãng phí v lao ng, v t li u, gi máy; chi phí cho vi c s a ch a l i, ki m tra l i s n ph m ã sai h ng; chi phí cho vi c phân tích tìm nguyên nhân sai h ng kh c ph c; chi phí cho vi c ki m tra th nghi m l i các s n ph m ã s a ch a, các t n th t do ph ph m và th ph m ph i bán v i giá th p; chi phí do vi c dư th a hàng hoá d n n ph i bán hàng quá v v i giá r t th p. - Chi phí sai h ng bên ngoài (External Failures Costs): Là nh ng s n ph m h ng nhưng doanh nghi p không phát hi n ư c mà l t ra ngoài th trư ng bao g m: Chi phí cho vi c s a ch a, n bù l i s n ph m sai h ng cho khách hàng ưa l i; chi phí ki m tra x lí các lô hàng b tr l i; chi phí do k t qu c a các v ki n t ng, t n th t do m t uy tín và làm gi m kh năng c nh tranh c a s n ph m (khi u n i ti m n) - Khi u n i công khai: Yêu c u i, s a, … (chi m 20%); - Khi u n i ti m n: Không b t n, không òi s a ch a, l i chê bai, lo i tr s n ph m (lo i chi phí này chi m 80%), nó nh hư ng uy tín c a doanh nghi p. 1.1.1.3. M i quan h c a chi phí ch t lư ng và ch t lư ng. - Theo th mô hình này ta th y: Khi tăng chi phí phù h p => Chi phí sai h ng gi m. Giao i m A có chi phí nh nh t (Q*- chi phí min). Thí d : T i m c s n lư ng Q1: lúc này chi phí phù h p là C1, chi phí sai h ng là C2=> Ta có t ng chi phí C0= C1+C2 T ng chi phí = Chi phí sai h ng + Chi phí phù h p Như v y, khi tăng chi phí u tư làm cho chi phí sai h ng gi m xu ng d n n t ng chi phí gi m xu ng. Nhưng n u tăng chi phí phù h p vư t quá i m A thì lúc này Bài T p l n 9
 10. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD t ng chi phí l i tăng lên. - Có s ánh i gi a hai lo i chi phí. C chi phí phù h p tăng thì chi phí sai h ng gi m xu ng vì v y ư ng t ng chi phí th p nh t s t n t i giao i m A c a 2 ư ng chi phí trên. M c ch t lư ng t i i m này g i là m c ch t lư ng t i ưu. Tuy nhiên m c ch t lư ng t i ưu l i n m i m th p hơn nhi u so v i i m 100% s n ph m phù h p. i m t i ưu là i m mà t i ó t ng chi phí ch t lư ng là nh nh t (min), còn i m 100% s n ph m phù h p là i m t i ó s s n ph m sai h ng là b ng 0 hay là i m mà chi phí sai h ng là b ng không nhưng t ng chi phí l i cao. - Các doanh nghi p ph i xây d ng m t mô hình ch t lư ng ó m c ch t lư ng giao ng xung quanh i m t i ưu và khi t t i i m t i ưu thì không u tư c i ti n ch t lư ng. Chính vì v y mà ta c n ph i xem xét mô hình chi phí ch t lư ng theo quan ni m m i c a Qu n tr ch t lư ng t ng h p (TQM- Total Quality Managment) Mô hình chi phí ch t lư ng theo quan i m m i (theo TQM). Chi Phí (SCP) 100% s n T ng chi phí ch t lư ng ph m Chi phí sai h ng t ch t lư ng ư ng chi phí u tư E M c ch t lư ng (Q) * 0 Q1 Q2 Q Hình 2 Theo mô hình này, không quan tâm ns ánh i gi a hai lo i chi phí, mà ch quan tâm n t ng lo i chi phí riêng bi t, c bi t quan tâm n chi phí vô hình. Theo ó, n u chi phí u tư tăng thì chi phí sai h ng s gi m nhưng ư ng chi phí u tư tăng Bài T p l n 10
 11. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD v it c ch m hơn t c gi m c a ư ng chi phí sai h ng (t c là n u ta tăng chi phí u tư lên 1% thì chi phí sai h ng s gi m i m t lư ng l n hơn 1%). Ch t lư ng s n ph m t 100% thì chi phí sai h ng b ng 0, chi phí th m nh là l n nh t và chi phí phòng ng a b ng 0. T ng chi phí = Chi phí u tư + Chi phí sai h ng. M t khác, ư ng t ng chi phí không ph i là m t ư ng cong Parabol mà là m t ư ng cong liên t c i xu ng và chi phí ch t lư ng th p nh t ch t ư ct i i m 100% s n ph m t t nh t và phù h p hoàn toàn v i nhu c u. Ch t lư ng t i ưu s là m t s d ch chuy n liên t c v phía ph i dư i tác ng c a s thay i nhu c u, s i m i c a công ngh , s ti n b tay ngh c a công nhân. i m t i ưu không ph i là i m c nh như trư c n a. Nh ng doanh nghi p theo quan i m này s ti p t c u tư c i ti n ch t lư ng ch ng nào còn có kh năng v tài chính. Xu hư ng hi n nay quan tâm gi m chi phí sai h ng và nhi u ti n u tư cho thay i công ngh ào t o,… nâng cao ch t lư ng. 1.1.2. Qu n lý ch t lư ng. 1.1.2.1. Khái ni m qu n lý ch t lư ng. Qu n lý ch t lư ng là quá trình tác ng c a ch th qu n lý b ng các công c ch t lư ng, bi n pháp ch t lư ng, phương th c ch t lư ng tác ng i tư ng và khách th là s n ph m và d ch v nh m t ư c các m c tiêu ch t lư ng theo yêu c u c a doanh nghi p. “Qu n lý ch t lư ng là các ho t ng ph i h p nh hư ng và ki m soát m t s t ch c v ch t lư ng“ (Theo tiêu chu n ISO 9000) nh hư ng và ki m soát v m t ch t lư ng bao g m vi c thi t l p chính sách ch t lư ng, m c tiêu ch t lư ng, ho ch nh ch t lư ng, ki m soát ch t lư ng và c i ti n ch t lư ng. Th c ch t qu n tr ch t lư ng là t p h p t t c ho t ng c a ch c năng qu n tr như: ho ch nh, t ch c, ki m soát và i u ch nh. ó chính là m t ho t ng t ng h p v kinh t , k thu t, xã h i và t ch c. Ch khi nào toàn b các y u t xã h i, công ngh và t ch c ư c xem xét y trong m i quan h ràng bu c v i nhau, trong h th ng ch t lư ng m i có cơ s nói r ng ch t lư ng s n ph m ư c m b o. Qu n tr ch t lư ng ph i ư c th c hi n thông qua m t cơ ch nh t nh bao g m h th ng các ch tiêu, tiêu chu n c trưng v k thu t bi u th m c nhu c u th Bài T p l n 11
 12. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD trư ng, m t h th ng t ch c i u khi n và h th ng chính sách khuy n khích phát tri n ch t lư ng, ch t lư ng ư c duy trì ánh giá thông qua vi c s d ng các phương pháp th ng kê trong qu n tr ch t lư ng Qu n tr ch t lư ng hi n i cho r ng v n ch t lư ng s n ph m ư c t ra và gi i quy t trong ph m vi toàn b h th ng bao g m t t c các khâu, các quá trình t nghiên c u thi t k n ch t o, phân ph i và tiêu dùng s n ph m. Vì v y trong cơ ch th trư ng hi n nay, duy trì v trí c a mình trong các cu c c nh tranh, vi c qu n tr ch t lư ng trong các doanh nghi p òi h i ph i d a trên m t h th ng mang tính liên t c th c hi n s g n bó ch t ch gi a doanh nghi p v i môi trư ng bên ngoài. Ngày nay, khi quy mô ho t ng c a doanh nghi p ngày càng m r ng, quy trình công ngh ph c t p, ph thu c l n nhau gi a các b ph n, công o n càng ư c ph i h p ch t ch hơn, ch t lư ng ho t ng c a quá trình sau tuỳ thu c vào quá trình trư c ó. 1.1.2.2. Vai trò c a qu n tr ch t lư ng Qu n tr ch t lư ng ư c th c hi n m t cách liên t c thông qua tri n khai vòng tròn qu n lý hay còn g i là bánh xe Deming (vòng tròn PDCA). Dư i góc qu n tr vòng tròn PDCA là trình t c n thi t khi th c hi n b t c m t công vi c nào như t ch c m t bu i h p, i d m t h i th o, s p x p nhân s trong phòng l n hơn như xây d ng chính sách ch t lư ng trong doanh nghi p. Vòng tròn Deming (vòng tròn PDCA). A. i u ch nh P: Ho ch nh A P (Ation) (plan) C D (Check) (Do) C: Ki m tra D: Th c hi n Hình 3 Bài T p l n 12
 13. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD * Ho ch nh ch t lư ng ây là giai o n u tiên c a qu n tr ch t lư ng. Ho ch nh ch t lư ng chính xác, y s giúp nh hư ng t t các ho t ng ti p theo b i vì t t c chúng u ph thu c vào k ho ch. N u k ho ch ban u ư c xây d ng t t thì s có ít các ho t ng c n i u ch nh và các ho t ng s ư c i u khi n m t cách có hi u qu hơn. Ho ch nh ch t lư ng ư c coi là ch c năng quan tr ng nh t c n ưu tiên hàng u hi n nay. Ho ch nh ch t lư ng là ho t ng xác minh m c tiêu ch t lư ng s n ph m. Ho ch nh ch t lư ng cho phép xác nh m c tiêu, phương hư ng phát tri n ch t lư ng cho toàn công ty theo m t hư ng th ng nh t. T o i u ki n khai thác s d ng có hi u qu hơn các ngu n l c và ti m năng trong dài h n góp ph n gi m chi phí cho ch t lư ng, nâng cao kh năng c nh tranh, giúp các công ty ch ng thâm nh p và m r ng th trư ng, c bi t là th trư ng th gi i. Ho ch nh ch t lư ng còn t o ra m t s chuy n bi n căn b n v phương pháp qu n tr chi phí gi a các doanh nghi p. N i dung ch y u c a ho ch inh ch t lư ng s n ph m m i bao g m: - Xác l p m c tiêu ch t lư ng t ng quát và chính sách ch t lư ng. - Xác nh khách hàng. - Xác nh c i m c a s n ph m tho mãn nhu c u khách hàng. - Phát tri n nh ng quy trình có kh năng t o nh ng c i m c a s n ph m. - Chuy n giao các k t qu ho ch nh cho b ph n tác nghi p. * T ch c th c hi n. Sau khi hoàn thành ch c năng ho ch nh thì chuy n sang t ch c th c hi n chi n lư c ã ho ch nh. Th c ch t quá trình này là quá trình i u khi n các ho t ng thông qua k thu t, phương ti n, phương pháp c th nh m b o m ch t lư ng s n ph m theo úng yêu c u k ho ch ra. T ch c th c hi n có ý nghĩa quy t nh n vi c bi n các k ho ch ch t lư ng thành hi n th c. Nh ng bư c sau ây c n ti n hành theo tr t t nh m m b o các k ho ch s ư c i u khi n m t cách h p lý, m c ích yêu c u t ra v i các ho t ng tri n khai: - m b o r ng m i ngư i có trách nhi m th c hi n các k ho ch; nh n th c m t cách y các m c tiêu và s c n thi t c a chúng. - Gi i thích cho m i ngư i bi t chính xác nh ng nhi m v k ho ch ch t lư ng c th c n thi t ph i th c hi n Bài T p l n 13
 14. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD - Cung c p y các ngu n l c nh ng nơi và nh ng lúc c n thi t có nh ng phương ti n k thu t dùng ki m soát ch t lư ng. - T ch c nh ng chương trình giáo d c và ào t o, cung c p nh ng ki n th c, kinh nghi m c n thi t i v i vi c th c hi n k ho ch. Trên th c t v n ào t o và hu n luy n v ch t lư ng là m t y u t quan tr ng trong qu n tr ch t lư ng. Giáo sư ISHIKAWAORU - ngư i ã có công t o ra cái g i là “ch t lư ng Nh t B n” ã nói: “Qu n tr ch t lư ng b t u b ng giáo d c và k t thúc cũng b ng giáo d c”. Qua ào t o hu n luy n mà nâng cao k thu t cho m i thành viên. Nh ó h xác nh ư c nguyên nhân gây nên sai sót có bi n pháp ngăn ng a, h bi t c i ti n và hoàn thi n quy trình s n xu t, bi n lư ng hoá nh ng v n liên quan n ch t lư ng. Quá trình ào t o trong m t doanh nghi p c n ph i ư c ti n hành liên t c, nh m trang b nh ng ki n th c v công ngh , môi trư ng và nâng cao tính sáng t o cho các c p trong b máy qu n lý ch ng trong qu n tr . * Ki m tra m b o úng m c tiêu ch t lư ng d ki n ư c th c hi n theo úng yêu c u k ho ch t ra trong quá trình t ch c th c hi n c n ti n hành các ho t ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng. Ki m tra ch t lư ng là ho t ng theo dõi phát hi n và ánh giá nh ng tr c tr c c a h th ng và khuy t t t c a s n ph m và d ch v ư c ti n hành trong m i khâu xuyên su t i s ng c a s n ph m. M c ích ki m tra không ph i là t p trung vào phát hi n các s n ph m h ng, lo i s n ph m x u ra kh i t t mà là nh ng tr c tr c khuy t t t m i khâu, m i công o n, m i quá trình nh m tìm ki m nh ng nguyên nhân gây ra khuy t t t có nh ng bi n pháp ngăn ch n k p th i. Nhi m v ch y u c a ki m tra ch t lư ng là: - ánh giá tình hình th c hi n ch t lư ng và xác nh m c ch t lư ng t ư c trong th c t c a doanh nghi p. - So sánh ch t lư ng th c t v i k ho ch phát hi n sai l ch trên phương di n kinh t k thu t. - Phân tích thông tin v ch t lư ng t o cơ s cho c i ti n và khuy n khích c i ti n ch t lư ng s n ph m. Khi ti n hành ki m tra, các k t qu th c hi n k ho ch c n ánh giá hai v n cơ b n ó là m c tuân th nghiêm túc k ho ch ã v ch ra, tính chính xác, y và Bài T p l n 14
 15. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD tính kh thi c a k ho ch. Có hai lo i hình ki m tra là: Ki m tra thư ng xuyên (hàng ngày) và ki m tra nh kỳ (hàng tháng và cu i năm) Trong ho t ng ki m tra ch t lư ng t p trung vào ki m tra nh kỳ. Xác nh m c bi n thiên c a quá trình và nh ng nguyên nhân làm ch ch hư ng các ch tiêu ch t lư ng. Phân tích phát hi n các nguyên nhân ban u, nguyên nhân tr c ti p xoá b chúng, phòng ng a s tái di n. * Ho t ng i u ch nh và c i ti n Ho t ng i u ch nh nh m làm cho các ho t ng c a h th ng doanh nghi p có kh năng th c hi n ư c nh ng tiêu chu n ch t lư ng ra, ng th i cũng là ho t ng ưa ch t lư ng s n ph m thích ng v i tình hình m i, nh m gi m d n kho ng cách mong mu n c a khách hàng v i th c t ch t lư ng t ư c tho mãn nhu c u c a khách hàng m c cao hơn. Các bư c công vi c ch y u: - Xác nh nh ng òi h i c th v c i ti n ch t lư ng t ó xây d ng nh ng d án c i ti n ch t lư ng. - Cung c p các ngu n l c c n thi t như tài chính, k thu t lao ng. - ng viên ào t o và khuy n khích quá trình th c hi n c i ti n ch t lư ng. Khi ch tiêu không t ư c c n ph i phân tích tình hình nh m xác nh xem v n thu c v tài chính hay th c hi n k ho ch, xem xét th n tr ng tìm ra chính xác cái gì sai i u ch nh. Khi c n thi t có th i u ch nh m c tiêu ch t lư ng. Th c ch t ó là quá trình c i ti n ch t lư ng cho phù h p v i môi trư ng kinh doanh m i c a doanh nghi p. Quá trình c i ti n theo các bư c sau: - Thay i quá trình nh m gi m khuy t t t. - Th c hi n công ngh m i. - Phát tri n s n ph m m i, a d nh hoá s n ph m. Yêu c u t ra i v i c i ti n ch t lư ng là ti n hành c i ti n c i mc a s n ph m, c i m quá trình nh m gi m sai sót, tr c tr c trong quá trình th c hi n và gi m khuy t t t trong s n ph m. Bài T p l n 15
 16. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD 1.1.2.3. N i dung qu n tr ch t lư ng 1.1.2.3.1. Qu n tr ch t lư ng trong khâu thi t k . ây là phân h u tiên trong qu n tr ch t lư ng. Nh ng thông s k thu t thi t k ã ư c phê chu n là tiêu chu n ch t lư ng quan tr ng mà s n ph m s n xu t ra ph i tuân th . Ch t lư ng thi t k s tác ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m. th c hi n m c tiêu ó, c n ph i th c hi n nh ng nhi m v sau: - T p h p, t ch c ph i h p gi a các nhà thi t k , các nhà qu n tr Marketing, tài chính, tác nghi p, cung ng thi t k s n ph m. Chuy n hoá nh ng c i m nhu c u c a khách hàng. K t qu c a thi t k là các quá trình, c i m s n ph m, các b n thi t k v i l i ích c a s n ph m ó. - ưa các phương án khác nhau v các c i m s n ph m có th áp ng ư c nhu c u khách hàng. c i m c a s n ph m có th l y t s n ph m cũ hay c i ti n nh ng c i m cũ cho thích h p v i òi h i m i hay t nghiên c u thi t k ra nh ng c i m hoàn toàn m i. - Th nghi m và ki m tra các phương án nh m ch n ra phương án t i ưu. - Quy t nh nh ng c i m s n ph m ã ch n. Các c i m c a s n ph m thi t k ph i áp ng các yêu c u sau: áp ng nhu c u khách hàng; thích ng v i kh năng; m b o tính c nh tranh; t i thi u hoá chi phí. - Phân tích v kinh t : Là quá trình ánh giá m i quan h gi a l i ích mà các c i m s n ph m ưa ra v i chi phí c n thi t ra chúng. - Nh ng ch tiêu ch y u c n ki m tra: + Trình ch t lư ng, s lư ng. + Ch tiêu t ng h p v tài li u thi t k , công ngh và thi t b ch th . + H só khuy t t t c a s n ph m ch th , ch t lư ng cho s n xu t hàng. 1.1.2.3.2.Qu n tr ch t lư ng trong khâu cung ng M c tiêu c a qu n tr ch t lư ng trong khâu cung ng nh m áp ng úng chung lo i, s lư ng, th i gian, a i m và các c tính kinh t k thu t c n thi t c a nguyên v t li u, m b o cho quá trình s n xu t ti n hành thư ng xuyên liên t c v i chi phí th p nh t. Bài T p l n 16
 17. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD Qu n tr ch t lư ng trong khâu cung ng bao g m nh ng n i dung sau: - L a ch n ngư i cung ng có kh năng áp ng nh ng òi h i v ch t lư ng v t tư, nguyên li u. - T o l p h th ng thông tin ph n h i ch t ch và thư ng xuyên c p nh t. - Tho thu n v vi c m b o ch t lư ng c a v t tư ư c cung ng. - Tho thu n v phương pháp ki m tra xác minh. - Xác nh các phương pháp giao nh n. - Xác nh rõ ràng y th ng nh t các i u kho n trong gi i quy t nh ng tr c tr c, khi m khuy t. 1.1.2.3.3. Qu n tr ch t lư ng trong khâu s n xu t M c ích c a qu n tr ch t lư ng trong khâu này là khai thác huy ng hi u qu c a các quá trình công ngh thi t b và con ngư i ã l a ch n s n xu t s n ph m phù h p v i tiêu chu n thi t k . th c hi n m c tiêu trên qu n tr ch t lư ng trong giai o n này c n th c hi n các nhi m v ch y u sau: - Cung ng v t tư, nguyên li u úng s lư ng, ch t lư ng ch ng lo i, th i gian. - Ki m tra ch t lư ng v t tư nguyên li u trư c khi ưa vào s n xu t. - Thi t l p và th c hi n các tiêu chu n quy trình, th t c thao tác th c hi n t ng công vi c. - Ki m tra ch t lư ng các chi ti t b ph n, bán s n ph m theo t ng công o n. Phát hi n sai sót, tìm nguyên nhân sai sót lo i b . - Ki m tra ch t lư ng s n ph m hoàn ch nh. - Ki m tra hi u ch nh thư ng kỳ các d ng c ki m tra o lư ng ch t lư ng. - Ki m tra thư ng xuyên k thu t công ngh , duy trì b o dư ng k p th i * Nh ng ch tiêu ch t lư ng c n xem xét trong giai o n s n xu t bao g m: Thông s k thu t c a các chi ti t b ph n, bán thành ph m và s n ph m hoàn ch nh; các ch tiêu v tình hình k thu t công ngh , k thu t lao ng trong các b ph n c hành chính và s n xu t; các ch tiêu ch t lư ng qu n tr và nhà qu n tr ; các ch tiêu v t n th t thi t h i do sai l m, vi ph m k lu t lao ng, quy trình công ngh . 1.1.2.3.4. Qu n tr ch t lư ng trong và sau khi bán hàng M c tiêu c a qu n tr ch t lư ng trong giai o n này là nh m m b o tho mãn khách hàng nhanh nh t, thu n ti n nh t v i chi phí th p nh t nh ó tăng uy tín, danh Bài T p l n 17
 18. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD ti ng cho doanh nghi p. Ngoài m c tiêu trên nhi u doanh nghi p còn thu ư c l i nhu n l n t ho t ng d ch v sau bán hàng. Vì v y nh ng năm g n ây công tác b o m ch t lư ng trong giai o n này ư c các doanh nghi p r t chú ý, m r ng ph m vi và tính ch t các ho t ng d ch v . Nhi m v ch y u c a qu n tr ch t lư ng trong giai o n này là: - T o danh m c s n ph m h p lý. - T ch c m ng lư i i lý phân ph i, d ch v thu n l i nhanh chóng. - Thuy t minh hư ng d n y các thu c tính s d ng, i u ki n s d ng, quy trình quy ph m s d ng s n ph m. - Nghiên c u su t nh ng phương án bao gói v n chuy n b o qu n, b c d h p lý nh m tăng năng su t, h giá thành. - T ch c b o qu n s n ph m, khuy n m i s n ph m khuy n khích khách hàng mua nhi u, mua v i kh i lư ng l n. - T ch c d ch v k thu t thích h p 1.1.2.4. Quá trình hình thành và phát tri n c a qu n lý ch t lư ng. Theo m t s nhà nghiên c u cho n nay ã có 5 m c trong quá trình phát tri n c a qu n lý ch t lư ng mà m c sau bao hàm m c trư c, ó là: * KCS: ki m tra ch t lư ng s n ph m. ây là biên pháp ki m tra s n ph m cu i cùng (thành ph m) nh m lo i ra nh ng s n ph m không t ch t lư ng theo yêu c u. Bi n pháp này khôngth lo i h t s n ph m l i, m t khác không làm gi m chi phí ph ph m. * QCS: Ki m soát ch t lư ng. QCS là bi n pháp phòng ng a không cho xu t hi n s n ph m l i b ng cách ki m soát t t c các y u t nh hư ng n ch t lư ng. Bi n pháp này khá hi u qu nhưng không có gì ch ng minh cho khách hàng tin tư ng. * m b o ch t lư ng: ISO 9000 ang m c này. Ch t lư ng ư c m b o b ng cách văn b n hoá, ghi h sơ và ki m soát t t c các y u t nh hư ng n ch t lư ng, tuy nhiên không c p n chi phí ch t lư ng. * Qu n lý ch t lư ng: Qu n lý v chi phí. Qu n lý ch t lư ng là ngoài vi c m b o ch t lư ng, còn ph i th c hi n t i ưu hoá chi phí. Bài T p l n 18
 19. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD * TQM: Qu n tr ch t lư ng toàn di n. Qu n tr ch t lư ng toàn di n: quan tâm n t t c các khía c nh liên quan n doanh nghi p. Qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM là cách qu n lý c a t ch c t p trung vào ch t lư ng thông qua thu hút, ng vi n toàn b thành viên tham gia tích c c vào qu n lý ch t lư ng m i c p , m i khâu nh m t ư c thành công lâu dài như tho mãn nhu c u khách hàng và em l i l i ích cho moi thành viên. 1.1.2.5. L i ích h th ng qu n lý ch t lư ng s n ph m trong doanh nghi p. * T o n n móng cho s n ph m có ch t lư ng: M t h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p s giúp công ty ho t ng s n xu t kinh donh m t cách có h th ng và k ho ch; gi m thi u và lo i tr các chi phí phát sinh sau ki m tra, chi phí b o hành và làm l i. C i ti n liên t c h th ng ch t lư ng như theo yêu c u c a tiêu chu n, s d n n c i ti n liên t c ch t lư ng s n ph m. Như v y, H th ng ch t lư ng r t c n thi t cung c p s n ph m có ch t lư ng. * Tăng năng su t gi m giá thành. Th c hi n h th ng ch t lư ng phù h p giúp công ty tăng năng su t và gi m giá thành. H th ng s cung c p các phương ti n giúp cho m i ngư i th c hi n công vi c úng ngay t u và có s ki m soát ch t ch qua ó gi m kh i lư ng công vi c làm l i và chi phí s lý s n ph m sau h ng và gi m ư c lãng phí v th i gian, nguyên v t li u, ti n b c và th i gian. ng th i, gi m ư c chi phí ki m tra ư c cho c công ty và khách hàng. * Tăng tính năng c nh tranh Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p ngày càng tr nên quan tr ng, c bi t trong n n kinh t th trư ng c nh tranh gay g t như hi n nay. Có ư c h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p s em l i cho công ty l i th c nh tranh. Vì thông qua vi c ch ng nh n c a các t ch c và khách hàng thì doanh nghi p có b ng ch ng mb o v i khách hàng là s n ph m c a h s n xu t phù h p v i ch t lư ng h ã cam k t * Tăng uy tín c a doanh nghi p Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng s cung c p b ng ch ng khách quan ch ng minh ch t lư ng s n ph m, d ch v c a công ty và ch ng minh cho khách hàng th y r ng các ho t ng c a doanh nghi p u ư c ki m soát. H th ng ch t lư ng còn Bài T p l n 19
 20. Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD cung c p nh ng d li u s d ng cho vi c xác nh hi u qu quá trình, các thông s v s n ph m, d ch v nh m không ng ng c i ti n hi u qu ho t ng và không ng ng nâng cao s th a mãn c a khách hàng. 1.1.3. H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9000. H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000 là b tiêu chu n v h th ng qu n lý ch t lư ng do T ch c Qu c t v Tiêu chu n hóa ban hành năm 1987. Cho n nay b tiêu chu n này ã qua 2 l n soát xét vào năm 1994 và năm 2000. 1.1.3.1. N i dung cơ b n c a h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000. ISO 9000 là b tiêu chu n do T ch c Tiêu chu n hóa Qu c t (International Standard Organization) ban hành, nh m ưa ra các chu n m c cho h th ng qu n lý ch t lư ng có th áp d ng r ng rãi và hi u qu trong m i t ch c v i m i lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, d ch v . T khi m i ư c ban hành năm 1987, b tiêu chu n ã tr nên n i ti ng trên toàn c u và là chu n m c cho vi c xây d ng các h th ng ch t lư ng. ISO 9000 c p n các yêu c u cho doanh nghi p m b o qu n lý có tính chi n lư c và có tính h th ng. ISO 9000 c p n các lĩnh v c trong qu n lý ch t lư ng: Chính sách và bi n pháp ch o ch t lư ng; thi t k và tri n khai s n xu t; ki m soát các công o n công ngh ; ki m soát quá trình d ch v và tiêu th s n ph m; qu n lý nhân s , tài li u và ánh giá chính xác tình hình n i b . B tiêu chu n ISO 9000 không ph i là b tiêu chu n v s n ph m mà là b tiêu chu n v h th ng qu n tr ch t lư ng, do v y ch ng nh n là ch ng nh n cho h th ng. 1.1.3.2. i u ki n áp d ng H th ng QLCL. * Lãnh o doanh nghi p - Quy t tâm và ch o ch t ch quá trình tri n khai áp d ng h th ng QLCL. - N m ch c n i dung cơ b n c a b tiêu chu n h th ng QLCL. - Ho ch nh chính sách, m c tiêu ch t lư ng, ph m vi th c hi n. - C thành viên trong Ban lãnh o ph trách chương trình. - Cung c p ngu n l c c n thi t ào t o và tri n khai. * Thành viên c a doanh nghi p - y u t quy t nh. - Hi u ư c ý nghĩa, m c ính c a qu n lý ch t lư ng. Bài T p l n 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản