BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
176
lượt xem
19
download

BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

  1. Mẫu số 12-TT1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________ BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN Họ và tên người từ trần:..............................................................Năm sinh:…….……. Nguyên quán:......……..............................................................................…….... Trú quán:…………………………………………………………………..…….. Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ………………..) ………………………………………......... Số sổ trợ cấp (nếu có):…………………………………………………………... Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:…………………………………………….…. Từ trần ngày……….tháng……….năm…………………………………………. Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)………………………………………………………………… Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:…………… Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp……………………… Nguyên quán:………………………………………………………….…… Trú quán:………...……………………………………..…………………... Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………. DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TUẤT TỪ TRẦN (nếu có) Quan hệ với TT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp hiện tại người chết 1 2 3 4 5 ..............,ngày tháng năm …………..,ngày tháng năm Chứng nhận UBND xã (phường) Người khai nhận trợ cấp Chủ tịch (ký tên, ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dấu)
  2. 2 Mẫu số 12 – TT2 UBND TỈNH, THÀNH PHỐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI …….., ngày ….. tháng ….. năm……. Số / Số hồ sơ:………………. QUYẾT ĐỊNH Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; (1) - Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. 1. Trợ cấp đối với: Ông (bà):............................................................................................................. Nguyên quán:...................................................................................................... Trú quán:............................................................................................................. Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………….. 2. Chế độ trợ cấp gồm: - Mai táng phí:...................................……........đồng - 3 tháng trợ cấp, phụ cấp (nếu có):………………..…..đồng - Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày............tháng.....................năm........như sau: +..............................................sinh năm...................... là............................. +............................................ .sinh năm.......................là............................. +..............................................sinh năm...................... là............................. Cộng:.......................định xuất x....................đồng = ...........….........đ (Bằng chữ:……………………………………………………………………) Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội……………………………..…. và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: giám đốc - Như Điều 2 (ký tên, đóng dấu) - Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH - Lưu (1) Sẽ được thay đổi khi có quyết định của Chính phủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản