BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4/ 2008 CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN ( INCOMFISH)

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
220
lượt xem
54
download

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4/ 2008 CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN ( INCOMFISH)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ... Tiền lương được tính toán và trích lập đưa vào chi phí trong kỳ dựa vào hợp đồng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 4/ 2008 CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN ( INCOMFISH)

  1. CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH) Mẫu số B 01 - DN MÃ CK: ICF Mã số thuế: 0 3 0 1 8 0 5 6 9 6 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2008 Đơn vị tính: đồng DIỄN GIẢI MÃ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 256,919,788,683 199,709,482,686 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,006,169,767 23,659,707,895 1. Tiền 111 4,006,169,767 23,659,707,895 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 314,880,000 485,761,600 1. Đầu tư ngắn hạn 121 531,000,000 601,438,592 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 128 (216,120,000) (115,676,992) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 162,218,873,258 73,832,881,779 1. Phải thu khách hàng 131 137,488,413,309 60,433,815,385 2. Trả trước cho người bán 132 25,270,081,927 11,860,375,577 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 652,765,755 2,677,173,084 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (1,192,387,733) (1,138,482,267) IV. Hàng tồn kho 140 84,370,846,136 95,856,489,428 1. Hàng tồn kho 141 86,288,581,203 98,885,343,917 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1,917,735,067) (3,028,854,489) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6,009,019,522 5,874,641,984 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 5,188,170,480 3,775,031,766 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 153 789,863,457 1,089,319,311 4. Tài sản ngắn hạn khác 154 30,985,585 1,010,290,907 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 156,114,766,600 136,535,852,620 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 73,973,903,738 71,931,739,476 1. Tài sản cố định hữu hình 221 66,313,851,614 55,085,559,881 1.1. Nguyên giá 222 100,900,800,164 76,304,731,938 1.2. Giá trị hao mòn lũy kế 223 (34,586,948,550) (21,219,172,057) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - 9,668,939,623 2.1. Nguyên giá 225 16,470,216,407 2.2. Giá trị hao mòn lũy kế 226 (6,801,276,784) 3. Tài sản cố định vô hình 227 3,999,044,003 4,284,690,003 3.1. Nguyên giá 228 5,712,920,000 5,712,920,000 3.2. Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1,713,875,997) (1,428,229,997) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 3,661,008,121 2,892,549,969 III. Bất động sản đầu tư 240 - - 1. Nguyên giá 241 - - 2. Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 69,879,979,051 51,121,475,984 1. Đầu tư vào công ty con 251 8,521,475,984
  2. DIỄN GIẢI MÃ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 2. Đầu tư vào công ty liên kết 252 69,879,979,051 42,600,000,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 - 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 12,260,883,811 13,482,637,160 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12,260,883,811 13,482,637,160 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 413,034,555,283 336,245,335,306 NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 242,165,182,433 191,259,073,901 I. Nợ ngắn hạn 310 230,310,122,278 186,139,750,567 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 139,315,740,451 76,762,420,769 2. Phải trả cho người bán 312 61,279,229,728 47,437,307,653 3. Người mua trả tiền trước 313 105,690,220 958,626,334 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 479,704,503 33,719,870 5. Phải trả cho người lao động 315 3,027,501,334 2,078,956,265 6. Chi phí phải trả 316 - - 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 26,102,256,042 58,868,719,676 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 330 11,855,060,155 5,119,323,334 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 11,855,060,155 5,119,323,334 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - - 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 170,869,372,850 144,986,261,405 I. Nguồn vốn chủ sở hữu 410 169,131,156,148 142,879,359,055 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 128,070,000,000 118,000,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 24,156,097,000 4,016,097,000 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiều quỹ 414 - - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 3,310,897,168 3,182,397,168 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 3,365,281,300 3,237,281,300 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 10,228,880,680 14,443,583,587 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 1,738,216,702 2,106,902,350 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 1,738,216,702 2,106,902,350 2. Nguồn kinh phí 432 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 413,034,555,283 336,245,335,306 Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc Nguyễn Thị Thu Thủy Trịnh Bá Hoàng
  3. CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH) Mẫu số B 02 - DN MÃ CK: ICF Mã số thuế: 0 3 0 1 8 0 5 6 9 6 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 4 năm 2008 Đơn vị tính: đồng Lũy kế từ đầu năm MÃ THUYẾT Quý 4 CHỈ TIÊU đến cuối quý này SỐ MINH Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.20 185,847,517,938 105,742,462,084 459,118,718,694 326,025,268,004 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 930,639,753 2,076,599,403 - 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 (10 = 01-02) 184,916,878,185 105,742,462,084 457,042,119,291 326,025,268,004 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.21 165,713,777,950 89,666,005,810 394,757,500,079 273,990,500,847 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 (20=10-11) 19,203,100,235 16,076,456,274 62,284,619,212 52,034,767,157 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.22 3,481,500,069 1,508,828,338 8,800,891,551 2,765,604,393 7. Chi phí tài chính 22 VI.23 6,577,767,873 2,529,215,739 18,627,216,091 8,006,413,821 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 3,673,882,035 1,706,789,500 10,229,037,038 4,301,740,702 8. Chi phí bán hàng 24 7,739,470,615 5,604,989,932 21,883,942,952 16,179,935,888 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6,171,386,188 3,437,752,511 16,342,071,756 10,733,529,672 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (30 = 20+21-22-24-25) 2,195,975,628 6,013,326,430 14,232,279,964 19,880,492,169 11. Thu nhập khác 31 VI.25 67,957,465 3,425,000 269,838,224 182,698,000 12. Chi phí khác 32 VI.26 - - 460,807,386 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 67,957,465 3,425,000 269,838,224 (278,109,386) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) 50 2,263,933,093 6,016,751,430 14,502,118,188 19,602,382,783 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 169,749,839 432,519,531 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (60 = 50-51-52) 2,094,183,254 6,016,751,430 14,069,598,657 19,602,382,783 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc Nguyễn Thị Thu Thủy Trịnh Bá Hoàng
  4. CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH) Mẫu số B 03 - DN MÃ CK: ICF Mã số thuế: 0 3 0 1 8 0 5 6 9 6 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Quý 4 năm 2008 (Theo phương pháp trực tiếp) Đơn vị tính : đồng Thuy Chỉ tiêu Mã số ết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này minh Năm nay Năm trước I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 454,552,839,353 301,012,481,394 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (435,094,913,338) (289,809,317,629) 3.Tiền chi trả cho người lao động 03 (26,275,643,391) (16,568,502,740) 4.Tiền chi trả lãi vay 04 (11,358,999,881) (5,878,482,458) 5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (10,518,613) 6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 18,098,641,744 66,336,669,155 7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (20,590,602,289) (31,929,741,040) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (20,679,196,415) 23,163,106,682 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khá 21 (9,247,534,895) (3,309,095,175) 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn kh 22 - 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (22,249,497,413) (13,132,475,984) 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 4,500,000,000 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 86,582,542 100,434,243 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (26,910,449,766) (16,341,136,916) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chánh - 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 - 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 32 - doanh nghiệp đã phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 490,899,815,844 328,850,671,614 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (445,947,215,074) (317,732,326,141) 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - (610,548,421) 6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (17,926,720,000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 27,025,880,770 10,507,797,052 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (20,563,765,411) 17,329,766,818 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 23,659,707,895 5,838,342,702 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 910,227,283 491,598,375 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 4,006,169,767 23,659,707,895 Kế tóan trưởng Tổng Giám đốc - Nguyễn Thị Thu Thủy Trịnh Bá Hoàng
  5. CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH) Mẫu số B 09 - DN MÃ CK: ICF Mã số thuế: 0 3 0 1 8 0 5 6 9 6 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2008 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, đầu tư, thương mại và dịch vụ 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu, đầu tư, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ 4- Ngày 14 tháng 05 năm 2008 công ty Incomfish được niêm yết bổ sung 1.007.000 cổ phiếu theo quyết định số 54/QĐ-SGDHCM, vốn cổ phần đến thời điểm này là 128.070.000.000đ II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 1- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng VN III- Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng: 1- Chế độ kế toán áp dụng: kế toán Việt Nam 2- Các báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính giữa niên độ các quý năm 2008 và năm 2007 được áp dụng các chính sách kế toán như nhau 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền : - Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền: theo tiền đồng VN - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra tiền đồng tiền VN : Theo tỷ giá tại thời điểm lập BCTC 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: giá bình quân - Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên đối với vật tư hàng hóa và kiểm kê định kỳ với thành phẩm. 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác: theo giá trị ghi sổ cùng với việc lập dự phòng cho các khoản thu khó đòi. 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ: - TSCĐ được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và các chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. - Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng. 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty liên kết: - Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo giá gốc. 6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay: - Chi phí lãi vay được ghi nhận là chi phí trong kỳ ngay khi phát sinh, trừ khi nó được vốn hóa theo quy định. - Lãi tiền vay các khoản vay liên quan đến việc mua sắm, xây dựng TSCĐ trước khi hoàn thành đưa vào sử dụng được cộng vào nguyên giá tài sản. - Lãi tiền vay của các khoản vay khác được ghi nhận là chi phí tài chính ngay khi phát sinh. 7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước: - Các chi phí sau được hạch toán vào chi phí trả trước và được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh: + chi phí công cụ, dụng cụ và lãi vay xây dựng cơ bản: phân bổ đến năm 2008 + chi phí trả trước tiền thuê đất: phân bổ đến tháng 9/2049 + chi phí phát sinh của TSCĐ: phân bổ đến năm 2012
  6. + CCDC mới phát sinh được phân bổ tùy vào thời gian sử dụng 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: - Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận, phù hợp với doanh thu đã ghi nhận, không phụ thuộc vào việc đã nhận hay chưa nhận hóa đơn của nhà cung cấp. 9- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: - Trích lập vào thời điểm làm báo cáo quyết toán 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu đươc ghi nhận theo số vốn thực góp hiện tại. - Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận dựa trên chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phiếu. 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, chi phí: - Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. - Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đươc chuyển sang bên mua. - Chi phí được ghi nhận khi thực tế phát sinh và phù hợp với doanh thu. 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận về thuế: - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty đang được hưởng các ưu đãi sau: a. Do thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp: Công ty được hưởng thuế suất 15%, được miễn thuế 3 năm kể từ năm có thu nhập chịu thuế, và được giảm 50% số phải nộp trong 7 năm tiếp theo. b. Do Công ty có chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch: nên được giảm 50% thuế phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Thời gian hưởng ưu đãi này được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn, giảm thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. - Năm 2008 là năm thứ 4 Công ty có phát sinh lợi nhuận. - Thu nhập chịu thuế được tính dựa vào kết quả hoạt động trong năm và điều chỉnh cho các khoản chi phí không được khấu trừ và các khoản lỗ các năm trước mang sang. - Ngoài thuế TNDN, Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế khác theo quy định hiện hành. - Thuế hiện hành: được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp (hoặc thu hồi) từ cơ quan thuế theo các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày lập bảng cân đối kế toán. - Thuế thu nhập hoãn lại: chưa ghi nhận 13- Lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: - Tiền lương được tính toán và trích lập đưa vào chi phí trong kỳ dựa vào hợp đồng lao động. Hệ thống thang lương, bảng lương va quy chế trả lương trả thưởng của công ty. - Bảo hiểm xã hội và y tế cũng được trích lập theo tỉ lệ 20% và 3% tương ứng tiền lương. Trong đó 17% được tính vào chi phí trong kỳ và 6% được trích từ lương của người lao động. V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán: 1- Tiền và các khoản tương đương tiền: Cuối năm Đầu năm - Tiền mặt 53,915,437 318,875,286 - Tiền gửi ngân hàng 3,952,254,330 23,340,832,609 Cộng 4,006,169,767 23,659,707,895 2- Đầu tư tài chính ngắn hạn : - Sở hữu 3.840CP PVD : 531,000,000 601,438,592 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn : (216,120,000) (115,676,992) Cộng 314,880,000 485,761,600 3- Các khoản phải thu ngắn hạn: - Phải thu khách hàng 137,488,413,309 60,433,815,385 - Trả trước cho người bán 25,270,081,927 11,860,375,577 - Các khoản phải thu khác 652,765,755 2,677,173,084 - Dự phòng phải thu khó đòi (1,192,387,733) (1,138,482,267) Cộng 162,218,873,258 73,832,881,779
  7. 4- Hàng tồn kho: Cuối năm Đầu năm - Nguyên liệu, vật liệu + bán TP 68,973,368,538 47,509,212,286 - Công cụ, dụng cụ 324,870,056 424,860,945 - Thành phẩm 16,990,342,609 50,951,270,686 - Dự phòng giảm giá hàng TK : (1,917,735,067) (3,028,854,489) Cộng 84,370,846,136 95,856,489,428 5- Các khoản thuế phải thu: - Thuế GTGT còn được khấu trừ 5,188,170,480 3,775,031,766 - Thuế nhập khẩu tạm nộp 789,863,457 1,089,319,311 6- Tài sản ngắn hạn khác: - Ký quỹ - - - Tài sản thiếu chờ xử lý : 30,985,585 1,010,290,907 Cộng 30,985,585 1,010,290,907 7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: - Chi phí xây dựng cơ bản 3,661,008,121 2,892,549,969 Trong đó: + Dự án trại tôm Cần Giờ 1,936,474,054 1,936,474,054 + Dự án ERP Scala 947,933,915 947,933,915 + Sửa chữa lớn TSCĐ 478,800,000 + Mua sắm TSCĐ 289,658,152 + Khác 8,142,000 8,142,000 8- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn: 69,879,979,051 51,121,475,984 - Đầu tư vào công ty liên kết trong nước : 44,100,000,000 42,600,000,000 - Cty TNHH SX KD DV SAGA : 39,600,000,000 42,600,000,000 - Cty TNHH TM VEGA : 4,500,000,000 - Góp vốn cổ phần ra nước ngoài : 25,779,979,051 8,521,475,984 - Cty INCOMFISH US : 15,345,703,000 - Cty INCOMFISH EU : 10,434,276,051 8,521,475,984 9- Chi phí trả trước dài hạn: 1- CP sẽ phân bổ đến năm 2008 _ Công cụ, dụng cụ xuất dùng chờ phân bổ 1,151,472,264 _ Lãi vay xây dựng 708,827,524 2- CP sẽ phân bổ đến năm 2049 _ Tiền thuê đất 10,788,719,969 11,051,859,480 3- Khác 1,472,163,842 570,477,892 Cộng 12,260,883,811 13,482,637,160 10- Các khoản vay và nợ ngắn hạn: - Vay ngắn hạn 136,384,084,375 75,353,232,369 - Vay dài hạn đến hạn trả 2,931,656,076 1,409,188,400 Cộng 139,315,740,451 76,762,420,769 11- Phải trả người bán và người mua trả tiền trước: 61,384,919,948 48,395,933,987 - Phải trả người bán 61,279,229,728 47,437,307,653 - Người mua trả tiền trước 105,690,220 958,626,334 12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 479,704,503 33,719,870 - Thuế thu nhập cá nhân 43,934,015 33,719,870 - Thuế TNDN 422,000,918 Thuế LP khác 13,769,570 13- Khoản phải trả công nhân viên: 3,027,501,334 2,078,956,265 14- Chi phí phải trả: Không phát sinh 15- Các khoản phải trả khác: - Bảo hiểm xã hội và y tế (55,327,871) 33,531,201 - Kinh phí công đoàn 780,172,592 456,192,854
  8. - Các khoản phải trả khác (a) 25,377,411,321 58,378,995,621 Cộng 26,102,256,042 58,868,719,676 (a) Bao gồm : 25,377,411,321 - Nguyễn Thị Kim Thủy 129,703,600 - Nguyễn Thị Kim Xuân 2,500,000,000 - Nguyễn Phát Quang 9,800,000,000 - Cty CP Á Châu 12,700,000,000 - Thuê nhà 159,963,500 - Khác 87,744,221 16- Các khoản vay và nợ dài hạn: - Vay dài hạn ngân hàng 11,855,060,155 5,119,323,334 Quỹ ĐTư và PT Đô Thị : 404,904,000 NH BIDV (202.400,00USD) 3,436,144,800 NH HSBC (472.051,09USD) 8,014,011,355 17- Vốn chủ sở hữu: VĐT của chủ Thặng dư sở hữu vốn cổ phần - Số đầu quý: 128,070,000,000 24,156,097,000 - Tăng trong quý - - Giảm trong quý - Số cuối quý IV : 128,070,000,000 24,156,097,000 Vốn đăng ký - Đầu năm: 368,000,000,000 - Cuối năm: 868,000,000,000 Cổ phiếu : Năm nay Năm trước - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 868,000,000 36,800,000 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hà 12,807,000 11,800,000 Trong đó: cổ phiếu thường 12,807,000 11,800,000 V- Thông tin bổ sung báo cáo kết quả họat động kinh doanh 18- Doanh thu: Quý 4 năm nay Quý 4 năm trước - Tổng doanh thu 185,847,517,938 105,742,462,084 - Các khoản giảm trừ doanh thu 930,639,753 - - Doanh thu thuần 184,916,878,185 105,742,462,084 19- Giá vốn hàng bán: - Giá vốn của thành phẩm đã bán 165,713,777,950 89,666,005,810 20- Doanh thu hoạt động tài chính: 3,481,500,069 1,508,828,338 - Lãi tiền gởi, tiền cho vay 21,436,994 68,489,669 - Lãi chênh lệch tỉ giá 3,415,168,798 1,100,203,169 - Lãi đầu tư TC ngắn hạn 44,894,277 340,135,500 21- Chi phí tài chính: 6,577,767,873 2,529,215,739 - Chi phí lãi vay 3,673,882,035 1,716,370,087 - Chênh lệch tỉ giá 2,866,673,838 812,845,652 - Lỗ ĐTư TC NH 37,212,000 22- Thu nhập khác: 67,957,465 3,425,000 23- Chi phí khác: - Lập ngày 13 tháng 02 năm 2009 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy Trịnh Bá Hoàng
Đồng bộ tài khoản