Bảng kê doanh thu

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
605
lượt xem
76
download

Bảng kê doanh thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê doanh thu

  1. CTY XK GOÃ ÑOÂNG NAM AÙ VIEÄT NAM Maãu : BK.05B BAÛNG KEÂ DOANH THU - CHI PHÍ - LÔÏI NHUAÄN ( HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH ) Thaùng 01/1999 KÍ Ñ.V SOÁ DOANH THU GÍA CHI PHÍ CHI PHÍ LAÕI ( + ) HIEÄU DIEÃN GIAÛI TÍNH LÖÔÏNG THUAÀN VOÁN BAÙN HAØNG QUAÛN LYÙ LOÃ ( - ) 155BA004 Baøn Vuoâng 80X80 Caùi 400 96,000,000 80,783,782 3,182,385 10,222,385 1,811,448 155CU007 Cöûa Thoâng (762,1981) Caùnh 90 35,600,000 29,920,183 1,193,394 3,833,394 653,028 155GH004 Gheá Xeáp Caùi 600 72,000,000 58,336,419 2,386,789 7,666,789 3,610,003 155VA001 Vaùn saøn caêm xe Caùi 300 24,000,000 19,907,789 795,596 2,555,596 741,018 Saûn xuaát noäi ñòa 227,600,000 188,948,173 7,558,165 24,278,165 6,815,497 155GH001 Gheá 1X Caùi 150 39,000,000 32,289,632 1,292,844 4,152,844 1,264,680 155GH004 Gheá Xeáp Caùi 500 60,000,000 48,613,682 1,988,991 6,388,991 3,008,336 Saûn xuaát haøng xuaát khaåu 99,000,000 80,903,314 3,281,835 10,541,835 4,273,016 Toång coäng 326,600,000 269,851,487 10,840,000 34,820,000 11,088,513 NGÖÔØI LAÄP KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản