intTypePromotion=1

Báo cáo chuyên đề: Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp - ThS. Nguyễn Lương Kỷ, TS. Tôn Thất Minh

Chia sẻ: Văng Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
38
lượt xem
5
download

Báo cáo chuyên đề: Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp - ThS. Nguyễn Lương Kỷ, TS. Tôn Thất Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo hội nghị: Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp - ThS. Nguyễn Lương Kỷ, TS. Tôn Thất Minh trình bày các nội dung như: Đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận, kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề: Giá trị điện tâm đồ bề mặt trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều phức bộ QRS hẹp - ThS. Nguyễn Lương Kỷ, TS. Tôn Thất Minh

GIAÙ TRÒ ÑIEÄN TAÂM ÑOÀ BEÀ MAËT<br /> TRONG DÖÏ ÑOAÙN CÔ CHEÁ CÔN NHÒP NHANH<br /> KÒCH PHAÙT TREÂN THAÁT ÑEÀU PHỨC BỘ QRS HEÏP<br /> <br /> ThS. NGUYEÃN LÖÔNG KYÛ-BVÑK Khaùnh Hoøa<br /> TS. TOÂN THAÁT MINH-BV Taâm Ñöùc TP. HCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chieám 0,25% DS ôû Myõ, NNKPTT thöôøng taùi phaùtgaây khoù khaên cho hoïc taäp vaø lao ñoäng, giaûm chaát<br /> löôïng cuoäc soáng.<br /> Ñieàu trò baèng thuoác: laâu daøi, toán keùm, khoâng trieät<br /> caên, deã sinh roái loaïn nhòp khaùc.<br /> Khaûo saùt vaø caét ñoát ÑSL baèng naêng löôïng soùng coù taàn<br /> soá radio qua catheter ñieàu trò trieät ñeå vôùi tæ leä thaønh<br /> coâng cao vaø bieán chöùng thaáp.<br /> <br /> 2<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ (tt)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vì nhòp nhanh ñeàu QRS heïp coù nhieàu loaïi, neân nhaän<br /> dieän cô cheá nhòp nhanh treân ÑTÑBM coù muïc ñích:<br /> Löïa choïn thuoác caét côn vaø phoøng ngöøa côn.<br /> Choïn ñöôøng vaøo maïch maùu, tieân löôïng keát quaû can<br /> thieäp, ruùt ngaén thôøi gian thuû thuaät vaø chieáu tia X.<br /> Caùc tieâu chuaån kinh ñieån: P’ roõ, r’ giaû/V1, s giaû<br /> /DII,DIII,aVF, soùng delta döï ñoaùn ñuùng 60-80%<br /> NNKPTT.<br /> <br /> 3<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ (tt)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Moät soá NC ngoaøi nöôùc: thay ñoåi ST-T, luaân phieân bieân<br /> ñoä (LPBÑ) QRS thöôøng gaëp trong NNVLNT, ñöôïc hoï<br /> xem nhö tieâu chuaån môùi. Tieâu chuaån naøy vaãn coøn coù söï<br /> khoâng thoáng nhaát giöõa caùc NC. Neáu noù thaät söï coù yù<br /> nghóa thì khaû naêng döï ñoaùn cô cheá cuûa ÑTÑBM seõ<br /> taêng leân.<br /> Caâu hoûi NC: Vôùi caùc tieâu chuaån kinh ñieån vaø caùc tieâu<br /> chuaån môùi, ÑTÑBM döï ñoaùn ñuùng cô cheá côn NNKPTT<br /> ñeàu phöùc boä QRS heïp nhö theá naøo?<br /> <br /> 4<br /> <br /> MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU:<br /> MUÏC TIEÂU TOÅNG QUAÙT:<br />  Xaùc ñònh giaù trò cuûa ÑTÑBM trong chaån ñoaùn cơ<br /> cheá côn NNKPTT ñeàu phöùc boä QRS heïp.<br /> MUÏC TIEÂU CHUYEÂN BIEÄT:<br />  Xaùc ñònh ñaëc ñieåm daân soá hoïc cuûa nhoùm NC.<br />  Xaùc ñònh caùc<br /> t ÑSL tim.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2