Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
85
lượt xem
22
download

Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam trình bày tình hình cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam, nước; vệ sinh phát triển: các khia cạnh sức khỏe; xã hội và kinh tế, cơ chế; khung pháp lý và thông tin, cung cấp tài chính và đầu tư cho ngành, các kế hoạch và chương trình chính trong lĩnh vực và các khuyến nghị của lĩnh vực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam

 1. T CH C Y T B YT QU NHI Đ NG TH GI I C C QU N LÝ LIÊN HI P QU C MÔI TRƯ NG Y T BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM NĂM 2011 Tháng 8, 2012
 2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 M CL C Các t vi t t t ................................................................................................................... ii 1. Gi i thi u chung ........................................................................................................1 2. Tình hình CN&VSMT Vi t Nam..............................................................................4 2.1. Tình hình CN&VSMT khu v c ñô th ...................................................................4 2.1.1. Tình hình c p nư c ñô th .............................................................................4 2.1.2. Hi n tr ng thoát nư c và x lý nư c th i .....................................................9 2.2. Tình hình CN&VSMT khu v c nông thôn ..........................................................14 2.2.1. Hi n tr ng c p nư c nông thôn ..................................................................15 2.2.2. Hi n tr ng v sinh môi trư ng khu v c nông thôn......................................16 3. Nư c, v sinh và phát tri n: các khía c nh s c kh e, xã h i và kinh t ..................18 4. Nư c, v sinh và môi trư ng ..................................................................................25 5. Cơ c u th ch , khung pháp lý và thông tin ............................................................29 6. Cung c p tài chính và ñ u tư cho ngành.................................................................38 6.1. Đ u tư cho h th ng c p thoát nư c và v sinh ñô th ......................................38 6.1.1. V c p nư c ...............................................................................................38 6.1.2. V thoát nư c:............................................................................................38 6.1.3. V v sinh ñô th và x lý ch t th i : ...........................................................39 6.1.4. V chính sách tài chính: .............................................................................39 6.2. Đ u tư cho c p nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn ...........................41 7. Các v n ñ chính và h n ch trong lĩnh v c CN&VSMT.........................................46 8. Các k ho ch và chương trình chính trong lĩnh v c ...............................................48 9. Các khuy n ngh c a lĩnh v c .................................................................................51 L i c m ơn .....................................................................................................................56 Tài li u tham kh o ..........................................................................................................56 Ph l c ...........................................................................................................................56 i
 3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 Các t vi t t t ADB Ngân hàng phát tri n Châu Á BCR T l l i ích-chi phí BOD Nhu c u ô xy sinh hóa CBA Phân tích l i ích-chi phí CN&VSMT C p nư c và v sinh môi trư ng CLTS V sinh t ng th do c ng ñ ng làm ch COD Nhu c u ô xy hóa h c DHS Đi u tra dân s và s c kh e DO Ô xy hòa tan ESI Sáng ki n ñánh giá kinh t trong lĩnh v c v sinh FAO T ch c lương th c và nông nghi p qu c t GDP T ng thu nh p qu c n i GNP T ng s n ph m qu c dân GOS T ng c c th ng kê GoV Chính ph Vi t Nam IEC Thông tin, giáo d c và truy n thông JBIC Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n JICA Cơ quan h p tác qu c t Nh t B n JMP Chương trình ñ ng giám sát (WHO, UNICEF) Kg Kilôgam KHCN Khoa h c công ngh KHCNAT K ho ch c p nư c an toàn MDG M c tiêu Phát tri n Thiên niên k Mg/l Miligam/lít NGO T ch c phi chính ph NTP Chương trình m c tiêu Qu c gia ODA H tr phát tri n chính th c PTEs Các nguyên t có ti m năng gây ñ c PTI Lư ng dung n p cho phép PTNT Phát tri n nông thôn QCVN Quy chu n Vi t Nam SDD Suy dinh dư ng CTR Ch t th i r n ii
 4. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 TA H tr k thu t TCCP Tiêu chu n cho phép UBND y ban Nhân dân UNICEF Qu Nhi ñ ng Liên h p qu c URENCO Công ty Môi trư ng Đô th USD, US$ Đô la M USAID Cơ quan phát tri n qu c t M VSMT V sinh môi trư ng VWSA H i c p thoát nư c Vi t Nam WB Ngân hàng Th gi i WHO T ch c Y t th gi i CNVS C p nư c và v sinh TXLNT Tr m x lý nư c th i iii
 5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 1. Gi i thi u chung C p nư c và v sinh môi trư ng (CN&VSMT) là m t trong nh ng m c tiêu phát tri n thiên niên k (MDGs) mà Chính ph Vi t Nam ñã cam k t, và lĩnh v c này luôn chi m v trí quan tr ng trong ñ i s ng kinh t - xã h i c a Vi t Nam. Đ ng, Chính ph và nhân dân Vi t Nam ñang r t c g ng ñ c i thi n ñi u ki n cơ s h t ng, nâng cao ñi u ki n s ng cho ngư i dân, góp ph n thúc ñ y xóa ñói gi m nghèo, phát tri n kinh t -xã h i c a Qu c gia. Tuy nhiên, v n ñ CN&VSMT Vi t Nam v n còn ph i ñ i m t v i r t nhi u thách th c, ñòi h i có thêm nhi u n l c ñ gi i quy t. Trong khi ñã có nh ng kho n ñ u tư ñáng k ñ gi i quy t các v n ñ nư c và v sinh, các m c tiêu c n ñ t v n còn r t xa. Các công trình nư c s ch và v sinh cơ b n còn r t thi u, cũng như ý th c v hành vi, thói quen v sinh nhi u nơi còn h n ch , gây nhi u tác ñ ng tiêu c c, nh hư ng ñ n cu c s ng c a c ng ñ ng và ch t lư ng môi trư ng. Trong lĩnh v c CN&VSMT Vi t Nam, còn thi u các cơ ch ñánh giá ngành cũng như các ñánh giá liên ngành liên quan. Hi u qu ph i h p và trao ñ i thông tin gi a các cơ quan ch u trách nhi m qu n lý v c p nư c, v sinh và b o v môi trư ng, ki m soát ô nhi m các vùng nông thôn, thành th , khu công nghi p, còn r t h n ch . Trong khi ñó, ñã có nh ng chương trình, d án, nh ng ho t ñ ng liên quan ñ n c p nư c và v sinh môi trư ng ñư c tri n khai hi u qu nhi u nơi. R t c n thi t thu th p nh ng bài h c kinh nghi m rút ra t các ho t ñ ng này, ñ có cơ s ñánh giá, rút kinh nghi m và tri n khai nhân r ng hơn n a. T năm 2009, T ch c Y t Th gi i (WHO) ñã h p tác v i Vi t Nam, h tr tri n khai ho t ñ ng “Xây d ng quá trình giám sát, ñánh giá lĩnh v c CN&VSMT Vi t Nam”. Các m c tiêu c a quá trình ñánh giá bao g m: • T o ra công c d a vào b ng ch ng, nh m h tr các quy t ñ nh hư ng t i tăng cư ng ñ u tư ñ ñ t ñư c các m c tiêu v CN&VSMT trên toàn qu c, M c tiêu phát tri n Thiên niên k , cũng như các m c tiêu c a Th p k hành ñ ng, c a Năm Qu c t v v sinh; • Ch ng minh m i quan h gi a nư c s ch, v sinh môi trư ng, s c kh e và phát tri n kinh t ; • H tr các sáng ki n ñ n l p quy ho ch, k ho ch, các sáng ki n ñ i m i chính sách liên quan c a qu c gia; • Cunng c p các hư ng d n cho các chương trình h tr k thu t liên quan; • S d ng làm n n t ng h tr quá trình trao ñ i thông tin thông qua m t cơ s d li u d a trên trang Web (ho c m t cơ ch hi u qu khác) ch a thông tin thu ñư c ñ phân tích ngành. Quá trình ñánh giá lĩnh v c CN&VSMT Vi t Nam, thông qua các ho t ñ ng thu th p, phân tích thông tin, s xây d ng nên các báo cáo lĩnh v c, d a vào các b ng ch ng thư ng xuyên trong th c hi n các ho t ñ ng trong toàn lĩnh v c CN&VSMT. Các báo cáo này s bao g m m t lo t các v n ñ như t ch c ngành trong lĩnh v c, nh ng h n ch ñ i v i phát tri n trong lĩnh v c, các v n ñ qu n lý và th ch , v n hành và b o dư ng h th ng, vv... Quá trình ñánh giá trong lĩnh v c này Vi t Nam s giúp cho vi c thu th p và chia s thông tin gi a các nhà ho ch ñ nh chính sách, các nhà cung 1
 6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 c p d ch v , các nhà quy ho ch và công chúng t c p ñ a phương ñ n c p trung ương tr nên hài hòa hơn. Các k t qu mong ñ i chính c a quá trình ñánh giá: • Xây d ng ñư c m t quá trình thu th p s li u, th m tra thông tin, phân tích có h th ng các thông tin này trên ph m vi toàn qu c; • Xây d ng các Báo cáo c p qu c gia v ñánh giá, giám sát lĩnh v c CN&VSMT t i Vi t Nam; • Đ xu t các chính sách và quy t ñ nh d a vào thông tin nh quá trình ñánh giá ngành, lĩnh v c; • Có h th ng thông tin ñáng tin c y, ñư c phân tích h p lý v k t qu th c hi n các ho t ñ ng liên quan, thông qua các báo cáo ñánh giá lĩnh v c thư ng xuyên, và m t h th ng thông tin d a trên trang web năng ñ ng, ñư c c p nh t thư ng xuyên, v i các s li u tin c y. Quá trình th c hi n Báo cáo năm 2011: C c Y t d phòng và môi trư ng, nay là C c Qu n lý môi trư ng y t , B Y t là cơ quan ñ u m i th c hi n Quá trình ñánh giá lĩnh v c CN&VSMT. Giai ño n 1 c a Quá trình (2009 – 2010), v i s h tr c a T ch c Y t Th gi i (WHO) và Qu Nhi ñ ng liên h p qu c (UNICEF), dư i s ch trì c a C c Qu n lý môi trư ng y t , B Y t , ph i h p v i các b , ngành liên quan, các chuyên gia tư v n, các s n ph m sau ñây ñã ñư c so n th o: (1) Khung c u trúc và n i dung báo cáo ñánh giá lĩnh v c; (2) B câu h i thu th p thông tin, xác ñ nh ngu n cung c p và phương th c thu th p thông tin; (3) K ho ch xây d ng quá trình l p báo cáo ñánh giá và h th ng CSDL; (4) Hư ng d n qu n lý h th ng CSDL và quy trình xây d ng báo cáo ñánh giá. Báo cáo “Đánh giá lĩnh v c CN&VSMT Vi t Nam l n th 1, năm 2011” là m t trong nh ng s n ph m c a Giai ño n 2 c a Quá trình ñánh giá nói trên. Đơn v ch trì th c hi n là C c Qu n lý môi trư ng y t , B Y t (TS. Tr n Đ c Phu, ThS. Nguy n Bích Th y, CN. Cao Tuy t H nh và các chuyên viên). Báo cáo do T ch c Y t Th gi i – Văn phòng t i Vi t Nam h tr tài chính và k thu t (ThS. Tôn Tu n Nghĩa, cán b Chương trình S c kh e môi trư ng và chuyên gia tư v n qu c t , TS. Jose Hueb). Báo cáo ñư c biên so n b i 2 chuyên gia: PGS. TS. Nguy n Vi t Anh (Trư ng nhóm tư v n) và PGS. TS. Nguy n Kh c H i. Báo cáo ñã ñư c các thành viên Nhóm ñánh giá k thu t (TAT) c a các b , ngành và chuyên gia tư v n, KS. Nguy n Tr ng Dương, H i C p thoát nư c Vi t Nam cung c p thông tin, ñ c và nh n xét, góp ý. Các n i dung chính ñư c ñ c p trong Báo cáo: Báo cáo ñ c p ñ n các ho t ñ ng c p nư c ph c v ăn u ng và sinh ho t cho dân cư các khu v c ñô th và nông thôn Vi t Nam, cũng như các lo i hình v sinh, tình hình qu n lý ch t th i h gia ñình và khu dân cư khu v c ñô th và nông thôn, bao g m ch t th i l ng phát sinh t các ho t ñ ng sinh ho t cũng như ch t th i v t nuôi t các trang tr i, h gia ñình và v sinh cá nhân. Báo cáo cũng ñánh giá các ho t ñ ng c p nư c và v sinh trư ng h c, các công trình công c ng khu v c nông thôn. Các ho t ñ ng trên ñư c ñ t trong b i c nh chính tr và kinh t -xã h i, các ñ c ñi m ñ a lý ñ c 2
 7. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 trưng, các ngu n tài nguyên liên quan t i CN&VSMT. Theo th i gian, các xu hư ng di n bi n v m c ñ bao ph trong lĩnh v c CN&VSMT, xu hư ng c p kinh phí cho lĩnh v c và t l c a ngân sách Nhà nư c s d ng cho lĩnh v c CN&VSMT, các chi n lư c và chính sách c a Chính ph nh m phát tri n lĩnh v c, phát tri n ngành cũng ñư c ñ c p. Bám sát theo Khung c u trúc báo cáo ñã ñư c xây d ng t Giai ño n 1, nhóm chuyên gia ñã ph i h p v i các b , ngành, thu th p thông tin qua b câu h i – ñư c phân lo i theo các ngành, lĩnh v c ho t ñ ng, k t h p v i các cu c ph ng v n sâu t i các b , ngành liên quan. giai ño n này, vi c thu th p thông tin m i ch d ng l i c p các cơ quan trung ương. Trên cơ s các d li u chính thu th p ñư c, nhóm biên so n t p trung vào vi c ñưa ra các ý ki n nh n ñ nh, ñánh giá, phân tích k t qu th c hi n ho t ñ ng c a ngành, c a lĩnh v c và t ñó ñưa ra các ñ xu t, ki n ngh nh m c i thi n tình hình, nâng cao hi u qu ho t ñ ng trong lĩnh v c. Thành viên c a Nhóm Đánh giá k thu t (TAT) c a các b , ngành tham gia quá trình ñánh giá, cung c p tài li u, tham gia nh n xét, góp ý cho Báo cáo bao g m ñ i di n c a: - V Đ u tư, B Tài chính. - C c H t ng k thu t, B Xây d ng. - Văn phòng Chương trình m c tiêu Qu c gia Nư c s ch và V sinh Môi trư ng Nông thôn, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - Trung tâm Qu c gia Nư c s ch và V sinh Môi trư ng Nông thôn, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. - V Th ng kê Xã h i và Môi trư ng, T ng c c Th ng kê. - H i C p thoát nư c Vi t Nam. Đây là báo cáo ñánh giá lĩnh v c c p nư c và v sinh môi trư ng ñ u tiên Vi t Nam. Trong quá trình biên so n, do có nhi u h n ch v th i gian, ngu n thông tin, nên Báo cáo không tránh kh i thi u sót. Chúng tôi mong nh n ñư c s góp ý c a Quý v . 3
 8. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 2. Tình hình CN&VSMT Vi t Nam 2.1. Tình hình CN&VSMT khu v c ñô th Tính ñ n cu i năm 2011, theo B Xây d ng, Vi t Nam có 753 ñô th , ñư c phân lo i như sau: - 2 ñô th ñ c bi t là Hà N i và thành ph H Chí Minh. - 3 thành ph tr c thu c trung ương là ñô th lo i I, g m: H i Phòng, Đà N ng và C n Thơ. - 8 thành ph tr c thu c t nh là ñô th lo i I, g m: Hu , Vinh, Đà L t, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thu t, Thái Nguyên và Nam Đ nh. - 11 thành ph tr c thu c t nh là ñô th lo i II g m: Biên Hòa; H Long; Vũng Tàu; Vi t Trì; H i Dương; Thanh Hóa; M Tho; Long Xuyên; Pleiku; Phan Thi t; Cà Mau. - 47 ñô th lo i III, là m t th xã ho c thành ph tr c thu c t nh - 42 ñô th lo i IV, là th xã ho c th tr n - 640 ñô th lo i V, là th tr n. Theo T ng c c Th ng kê (GSO, 2011), ñ n cu i năm 2010, dân s trung bình c nư c ư c tính 86,93 tri u ngư i, tăng 1,05% so v i năm 2009, bao g m dân s nam 42,97 tri u ngư i, chi m 49,4% t ng dân s c nư c, tăng 1,09%; dân s n 43,96 tri u ngư i, chi m 50,6%, tăng 1%. Trong t ng dân s c nư c năm 2010, dân s khu v c thành th là 26,01 tri u ngư i, chi m 29,9% t ng dân s , tăng 2,04% so v i năm trư c; dân s khu v c nông thôn là 60,92 tri u ngư i, chi m 70,1%, tăng 0,63%. M c ñ tăng dân s nhanh, ñ c bi t là các trung tâm ñô th l n, càng gây áp l c lên h th ng cơ s h t ng v n ñã l c h u, không b t k p v i t c ñ tăng trư ng và gây thêm nh ng khó khăn thách th c ñ i v i lĩnh v c k thu t h t ng, ñ c bi t là c p thoát nư c và v sinh môi trư ng. 2.1.1. Tình hình c p nư c ñô th Chính ph ñã ban hành Ngh ñ nh s 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch bao g m các ho t ñ ng trong lĩnh v c s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch trong các h th ng c p nư c t p trung khu v c ñô th , nông thôn, khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t (ñư c g i chung là khu công nghi p). Ngh ñ nh này quy ñ nh các quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân và h gia ñình tham gia vào các ho t ñ ng có liên quan ñ n s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch Vi t Nam. Qua m t th i gian ng n áp d ng, Ngh ñ nh s 124/2011 NĐ-CP ngày 28/12/2011 s a ñ i Ngh ñ nh 117/2007/NĐ-CP v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch cũng ñã ñư c k p th i ban hành, c p nh t nh ng ñi u ch nh cho Ngh ñ nh s 0 117/2007/NĐ-CP. Năm 2009, Chính ph Vi t Nam cũng ñã c p nh t các ñ nh hư ng phát tri n cho lĩnh v c c p nư c ñô th . Quy t ñ nh s 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 ñã mô t các ð nh hý ng phát tri n c a ngành c p nư c Vi t Nam t i các khu v c ñô th và khu công nghi p t i năm 2025, t m nhìn ñ n năm 2050. Quá trình phát tri n c p nư c ñô th ñư c nghiên c u nh m th a mãn 100% nhu c u dùng nư c, v i ñ nh m c s d ng 4
 9. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 nư c là 120 lít/ ngư i/ ngày, gi m th t thoát nư c xu ng còn 15% và d ch v c p nư c s ho t ñ ng n ñ nh trong 24 gi / ngày trong t t c các ñô th Vi t Nam t i năm 2025. B ng 1. Các m c tiêu phát tri n c p nư c ñô th Ch s Lo i ñô th Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 Lo i III ho c 90 Di n ph d ch cao hơn 90 100 v (%) Lo i IV 70 Lo i V 50 70 Lo i III ho c Nhu c u c p 120 cao hơn 120 nư c ñơn v (lít/ 120 Lo i IV 100 ngư i/ngày) Lo i V - 100 Lo i III ho c Th t thu nư c cao hơn 25 18 15 (%) Lo i IV Lo i V 30 25 Lo i III ho c 24 M c ñ n ñ nh cao hơn 24 c a d ch v (gi Lo i IV - 24 ho t ñ ng) Lo i V - - (Ngu n: JICA, 2011, Báo cáo nghiên c u qu n lý môi trư ng ñô th Vi t Nam). T l bao ph c a d ch v c p nư c ñô th . Trong th i gian qua, h th ng c p nư c các ñô th Vi t Nam ñã ñư c Đ ng, Chính ph quan tâm ưu tiên ñ u tư c i t o và xây d ng, nh v y tình hình c p nư c ñã ñư c c i thi n m t cách ñáng k . Nhiêù d án v i v n ñ u tư trong nư c, v n tài tr c a các Chính ph , các t ch c qu c t ñã và ñang ñư c tri n khai. Theo B Xây d ng (ADB, 2010 & MOC, 2009) hi n tr ng c p nư c ñô th toàn qu c như sau: - T i Vi t Nam có 68 công ty c p nư c, th c hi n cung c p nư c s ch cho các khu v c ñô th . Ngu n nư c m t chi m 70% t ng ngu n nư c c p và 30% còn l i là nư c ng m. Có hơn 420 h th ng c p nư c v i t ng công su t thi t k ñ t 5,9 tri u m3/ngày. Công su t ho t ñ ng c p nư c ñ t m c 4,5 tri u m3/ngày tương ñương 77% công su t thi t k . - Tính ñ n cu i năm 2010, có 18,15 tri u ngư i dân ñô th có th ti p c n ñư c v i nư c s ch, chi m 69% t ng s dân thành th . Ph n trăm s dân s d ng nư c s ch các ñô th ñư c th ng kê như sau: 70% dân s ñô th ñ c bi t và ñô th lo i I, 45- 55% dân s ñô th lo i II và II, 30-35% dân s ñô th lo i IV và 10-15% dân s ñô th lo i V. Theo ñó, lư ng nư c s d ng trung bình c a các ñô th là 80-90 lít/ngư i/ngày ñêm; trong ñó t i các thành ph l n thì lư ng nư c này là 120-130 lít/ngư i/ngày ñêm (theo nghiên c u Bench-marking, Ngân hàng Th gi i - H i C p thoát nư c Vi t Nam). Các s li u th c t nêu trên ñ u th p hơn k ho ch m c tiêu qu c gia v phát tri n c p nư c ñô th . 5
 10. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 H th ng c p nư c: - Công su t các h th ng c p nư c còn h n ch do s ñ u tư không ñ y ñ các nhà máy x lý nư c, các m ng lư i ñư ng ng truy n d n và phân ph i nư c s ch. - Do m ng lư i truy n d n và phân ph i nư c s ch hi n có không ñư c c i t o và nâng c p ñ ng b v i các nhà máy x lý, do ñó, theo H i C p thoát nư c Vi t Nam, t l rò r và th t thoát nư c s ch là 30%, ñ c bi t có m t s thành ph t l này r t cao như Hà N i và TP H Chí Minh lên t i 38-40% (ADB, 2010). - M c dù công su t c p nư c ñô th hi n t i ñã tăng lên g p 3 và g p 2 l n so v i năm 1975 và 1990, tuy nhiên so quá trình ñô th hóa di n ra nhanh chóng, r t nhi u khu công nghi p, khu ñô th m i ñư c hình thành và dân s ñô th cũng tăng nhanh chóng, nên h th ng c p nư c v n chưa ñáp ng ñư c h t nhu c u c a dân cư thành th . Do ñó, hai ph n ba th t không có h th ng c p nư c t p trung. Bên c nh ñó, do nh ng khó khăn v ngu n v n ñ u tư cũng như năng l c c a các công ty c p nư c, s thi u ñ ng b khi quy ho ch phát tri n h th ng c p nư c và th c hi n quy ho ch, nên nhi u h th ng c p nư c ñã nâng c p và nâng cao công su t, nhưng không ho t ñ ng h t công su t. - Theo s li u Bench-marking c a H i C p thoát nư c Vi t Nam (VWSA, 2009), ch có 35 trong s 67 thành ph ñư c kh o sát (chi m 60%) ñ m b o c p nư c liên t c 24 gi /ngày. H u h t các thành ph còn l i ch ho t ñ ng 14-20 gi /ngày và có 3-4 thành ph ch có th ho t ñ ng 8-10 gi /ngày. Do vi c gi m nhanh áp l c trong h th ng phân ph i, nư c ch có th ch y vào các b ch a nư c dư i ñ t c a các h gia ñình mà không th t ch y lên các b cao hơn. Hơn n a, ch t lư ng nư c c p ñ n các h gia ñình cũng không hoàn toàn ñ m b o theo tiêu chu n v sinh, m c dù ch t lư ng nư c x lý t i các máy nư c có th ñ t các ch tiêu c a nư c c p. Nguyên nhân là do, nư c ñư c phân ph i trong ñư ng ng có áp l c th p hay không có áp l c hay th m chí có áp su t âm, và các ñ u n i b h ng, nh ng nguyên nhân trên khi n cho nư c d dàng b th m khi v n chuy n trong ñư ng ng nư c. Khi áp l c nư c bên trong ng tăng cao ñ n m c ñ cho nư c có th t ch y (l n hơn 0,6m/s), nh ng c n b n lâu ngày trong h th ng ng có th ch y l n trong ng và làm gi m ch t lư ng nư c khi nư c ñư c c p ñ n các h gia ñình. Theo như k t qu kh o sát, hi n nay có kho ng 50% m ng lư i phân ph i ñ t tiêu chu n nư c s ch. - Theo B Xây d ng, vi c ti p t c c i t o, m r ng h th ng phân ph i nư c s là m t v n ñ ưu tiên c a ngành c p nư c ñô th Vi t Nam. giai ño n t i, các kho ng ñ u tư s t p trung vào các công trình như c ng l y nư c thô, ñư ng ng truy n t i, nhà máy x lý nư c, ñư ng ng v n chuy n và ñư ng ng phân ph i. Ngành nư c s ph i kh c ph c s ch m tr , l ch pha gi a s phát tri n c a các h n m c công trình trên ñ ñ m b o hi u su t khai thác c a h th ng là cao nh t.Công ngh x lý nư c ch y u các nhà máy nư c v i ngu n nư c m t Vi t Nam là tr n hóa ch t keo t t o bông (phèn, vôi, m t s nơi dùng thêm ch t tr keo), l ng, l c và kh trùng b ng Clo l ng hay Javen. Đ i v i ngu n nư c ng m, công ngh x lý ph bi n nh t là làm thoáng, kh s t b ng giàn mưa, thùng qu t gió hay tháp làm thoáng cao t i, l ng ti p xúc, l c và kh trùng. nhi u nơi, nhi u doanh nghi p c p nư c ñô th ñã m nh d n áp d ng các công ngh m i trong qu n lý h th ng c p nư c, ñi n hình là vi c ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý m ng lư i c p nư c, k t h p GIS và SCADA; l p ñ t các thi t b qu n lý m ng như thi t b ki m soát ch t lư ng nư c, các van gi m áp trên m ng lư i, các thi t b phát hi n rò r , th t thoát nư c, các 6
 11. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 thi t b bi n t n trong tr m bơm, s d ng các bi n pháp thau r a ñư ng ng tiên ti n như vòi th y l c, qu mút, vv… . - Ch t lư ng nư c nhìn chung t i các nhà máy nư c c p cho các ñô th ñ t tiêu chu n ch t lư ng nư c c p cho ăn u ng theo QCVN 01:2009/BYT c a Bô Y t . Tuy nhiên, do ch t lư ng ñư ng ng kém và t l th t thoát, rò r còn cao, nư c c p ñ n h s d ng thư ng không ñ m b o yêu c u nư c u ng tr c ti p mà ch ñ t tiêu chu n ch t lư ng nư c c p cho sinh ho t theo QCVN 02:2009/BYT. Đ i v i các h th ng c p nư c nông thôn, vi c ki m soát ch t lư ng nư c còn r t nhi u thách th c và b t c p. nhi u nơi, v n ñ ô nhi m các ch t ñ c h i ñang ngày càng n i c m như ô nhi m asen, các h p ch t nitơ, hóa ch t tr sâu hay hóa ch t công nghi p ñ c h i, vv… Trong b i c nh ngu n nư c c p ngày càng b ô nhi m, quy trình công ngh truy n th ng không cho phép lo i b các ch t ô nhi m ñ c bi t như ch t h u cơ b n v ng, kim lo i n ng, các ion ñ c h i hòa tan, … ñang ñ t ra yêu c u b o v ngu n nư c, c i ti n, nâng c p các nhà máy x lý nư c và ñ i m i phương th c qu n lý h th ng c p nư c. Th c hi n K ho ch c p nư c an toàn (KHCNAT) Khái ni m KHCNAT ñư c WHO gi i thi u vào Vi t Nam năm 2006 và sau ñó, các chương trình tri n khai KHCNAT ñã ñư c WHO ( khu v c ñô th ) và UNICEF ( khu v c nông thôn) th c hi n t i Vi t Nam theo phương th c phòng ng a, ki m soát và qu n lý nh m gi m thi u các y u t r i ro có th x y ra t ngu n nư c, nhà máy s n xu t nư c, h th ng truy n d n, phân ph i ñ n lưu tr và t i ngư i s d ng nư c. B Xây d ng ñã ra Quy t ñ nh s 16/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 v ban hành quy ñ nh ñ m b o c p nư c an toàn. Quy t ñ nh này là m t khung pháp lý chu n b , th c hi n và giám sát KHCNAT nh m ñ m b o an toàn trong s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch. Sáng ki n KHCNAT c a Vi t Nam ñã ñư c WHO, US Aid và Aus Aid h tr t năm 2006. D ki n KHCNAT s ñư c T ch c Y t th gi i ti p t c h tr c p qu c gia và s ti p t c có các ho t ñ ng nh m thúc ñ y th c hi n KHCNAT các t nh/ thành ph .T 2006, WHO ph i h p v i B Xây d ng và H i C p thoát nư c Vi t Nam t p hu n, ph bi n ki n th c và quy trình áp d ng, cũng như t ch c ñánh giá vi c áp d ng KHCNAT cho t t c 68 công ty c p nư c t i các t nh, thành ph Vi t Nam tính ñ n cu i năm 2011; ñ ng th i t p hu n v ñánh giá b ng Công c ñ m b o ch t lư ng KHCNAT cho 15 công ty c p nư c. Trên toàn qu c, ñã có 6 mô hình thí ñi m áp d ng tri n khai KHCNAT t i H i Dương, Hu , Vĩnh Long, H i Phòng, Khánh Hòa, Bà R a - Vũng Tàu và 3 mô hình thí ñi m c p th xã và th tr n t i Qu ng Tr . Công ty C p nư c Th a Thiên - Hu ñã tri n khai KHCNAT và công b an toàn nư c máy dùng ñ u ng (‘Tuyên b c p nư c an toàn’) cho thành ph t tháng 6/2008. Công ty C p nư c Th a Thiên - Hu hi n ñang m r ng ph m vi ph c v sang khu v c nông thôn, song song v i vi c th c hi n ti p KHCNAT t i ñô th . Công ty C p nư c Bà R a - Vũng Tàu ñang th c hi n KHCNAT t i bư c 8, ti n t i hoàn thành KHCNAT , ñ c bi t là gi m thi u nguy cơ ñe d a ô nhi m ngu n nư c. Hi n t i, ph n l n ngu n c p nư c c a Công ty d a vào nư c h Đá Đen. Theo k ho ch, Công ty C p nư c Bà R a - Vũng Tàu s có th công b “Tuyên b c p nư c an toàn” sau khi hoàn thành các công trình chuy n t i nư c thô t h ch a ñư c xây d ng trên sông Ray. Ngoài các công ty ñư c ch n làm mô hình thí ñi m trên ñây, chương trình tri n khai nhân r ng KHCNAT do T ch c Y t Th gi i phát ñ ng ñã có nh hư ng khá sâu r ng t i các công ty c p nư c khác trên toàn qu c. Các công ty c p nư c l n như 7
 12. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 Công ty C p nư c Sài Gòn, Công ty Nư c s ch Hà N i, Công ty C p nư c Đà N ng cũng ñã có k ho ch th c hi n KHCNAT. Các công ty c p nư c khác ñang trong giai ño n chu n b tri n khai KHCNAT. T năm 2006, UNICEF ñã ph i h p v i Trung tâm Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn, B Nông nghi p và PTNT h tr th c hi n thí ñi m mô hình c p nư c an toàn t i xã L c Bình, huy n Phú L c, t nh Th a Thiên Hu , và Đ ng Tháp nh m tìm ki m m t gi i pháp ñ cung c p nư c h p v sinh cho ngư i dân, ñ phòng các nguy cơ gây ô nhi m ngu n nư c, nâng cao nh n th c c a ngư i dân trong vi c s d ng và b o v ngu n nư c. Tuy nhiên, vi c tri n khai thành công KHCNAT còn ph thu c r t nhi u vào vi c ngu n nư c có ñư c b o v hay không, mà ñi u này ph thu c r t nhi u vào s ph i h p c a các cơ quan ch c năng t i ñ a phương, vào quy t tâm và cam k t th c hi n c a Ban giám ñ c các công ty C p nư c, năng l c và trình ñ c a các cán b v n hành, cũng như các y u t ñ c thù c a ñi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i c a ñ a phương ñó. Ngu n nư c và b o v ngu n nư c t i các ñô th l n thành ph Hà N i, khu v c ñô th ch y u ñư c ph c v b ng ngu n nư c ng m. Ph n l n lư ng nư c ng m khai thác ph c v khu v c trung tâm thành ph bao g m các qu n và khu v c ngo i ô phía tây nam sông H ng. K t th p niên 90, m i ñe d a ngu n nư c ng m ñã ñư c báo cáo như m c nư c ng m t i các gi ng b h th p, lư ng nư c khai thác gi m, ô nhi m nư c và s t lún ñ t. Vì v y thành ph ñã c m khai thác m i nư c ng m trong khu v c n i thành và ñ nh hư ng vi c khai thác và s d ng nư c ng m trong khu v c n i thành s gi m d n, vi c phát tri n c p nư c trong th i gian t i s ch y u d a vào ngu n nư c m t l y t sông Đà, sông H ng và sông Đu ng. T i H i Phòng, năm con sông chính là sông B ch Đ ng, sông C m, sông L ch Tray, sông Văn Úc và sông Thái Bình ch y qua thành ph và ñ th ng vào v nh B c B . Vì ñây là các con sông b nh hư ng b i tri u cư ng, ngu n c p nư c chính c a thành ph H i Phòng là các chi lưu c p 2, ñư c b o v kh i nh hư ng c a tri u (xâm nh p m n). Các c ng l y nư c thô ñư c ñ t khu v c ngo i ô và hi n t i chưa có v n ñ l n v ch t lư ng nư c thô. S li u giám sát ch t lư ng nư c do S TN&MT thành ph H i Phòng thu th p cho th y ngu n nư c m t ñã có d u hi u c a ô nhi m do nư c th i xâm nh p t các ho t ñ ng sinh ho t c a con ngư i. Thành ph ñã ph i tính ñ n các bi n pháp b o v ngu n nư c trong tương lai. T nh Th a Thiên - Hu và thành ph Đà N ng ph i áp d ng các bi n pháp ñ i phó v i tình tr ng nh p m n t i các công trình l y nư c thô. Vì các sông các t nh này có ñ c trưng c a các sông mi n Trung Vi t Nam, v i dao ñ ng m c nư c theo mùa l n, nên vi c ñ m b o c p nư c c n ph i xem xét trên quan ñi m qu n lý t ng h p tài nguyên nư c lâu dài. H Đá Đen cung c p 94% ngu n nư c cho các khu v c ñô th l n như thành ph Vũng Tàu và th xã Bà R a t nh Bà R a - Vũng Tàu. Năm 2010, m c nư c h Đá Đen h th p b t thư ng do mùa khô kéo dài. Công ty C p nư c Bà R a - Vũng Tàu ñã ph i l p ñ t thêm các máy bơm t i các c a l y nư c c a h Đá Đen. Đ ñ i phó v i khó khăn tương t , UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu ñã có k ho ch c p nư c b sung t m t h ch a s ñư c xây d ng trên sông Ray sang h Đá Đen qua m t kênh h trên quãng ñư ng 30 km. 8
 13. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 Sông Đ ng Nai là ngu n c p nư c l n cho thành ph H Chí Minh, t nh Đ ng Nai và Bình Dương. Sông hi n ñang ph c v 74% ngu n nư c c p c a thành ph H Chí Minh, 64% c a Đ ng Nai và 87% c a Bình Dương. Tuy nhiên, m t s thông s ch t lư ng nư c thô ñã vư t giá tr cho phép lo i A c a Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c m t QCVN 08:2008/BTNMT. V i ngu n nư c sông Đ ng Nai, quá trình x lý nư c hi n nay cho phép b o ñ m tiêu chu n nư c c p cho sinh ho t, ăn u ng trong ñô th . Tuy nhiên, n u v trí c a l y nư c thô s b nh hư ng b i xâm nh p m n, do tác ñ ng c a bi n ñ i khí h u, thì vi c ñ m b o ch t lư ng nư c s r t khó khăn. T i công trình l y nư c thô trên sông Sài Gòn, nguy cơ ô nhi m nư c ñã ñ n m c nghiêm tr ng. Thành ph H Chí Minh ñang xem xét chuy n công trình l y nư c thô trên sông Sài Gòn lên xa thư ng lưu hơn, t i h D u Ti ng thu c t nh Tây Ninh. Nhìn chung, v n ñ b o v ngu n nư c là t i quan tr ng, nh hư ng ñ n ch t lư ng cũng như s lư ng nư c cung c p t i ngư i s d ng, ñ n ho t ñ ng c a doanh nghi p c p nư c. Do s bi n ñ ng l n v s lư ng và ch t lư ng nư c theo mùa, s ch ng chéo và nh ng kho ng tr ng trong qu n lý ngu n nư c, trong khi ngu n cung c p nư c sinh ho t trong ph n l n trư ng h p ph i chia s v i các ho t ñ ng s d ng nư c, x nư c th i di n ra trong cùng m t lưu v c, nên ngành nư c còn ñang ph i ñ i m t v i r t nhi u thách th c liên quan ñ n v n ñ b o v ngu n nư c. M t s v n ñ c n c i thi n liên quan ñ n b o v ngu n nư c là: - C n xây d ng khuôn kh h p tác trong lĩnh v c b o v tài nguyên nư c gi a các t ch c ch u trách nhi m c p nư c cũng như các t ch c có liên quan; - Tăng cư ng v n ñ nh n th c v b o v tài nguyên nư c gi a các công ty c p nư c, các t ch c h u quan và ngư i dân; - Phát tri n ngu n nhân l c v b o v tài nguyên nư c cho các công ty c p nư c; - Quy ho ch ngu n nư c h p lý, ñ m b o nguyên t c qu n lý t ng h p tài nguyên nư c, khuy n khích ti t ki m nư c và các bi n pháp b c p ngu n nư c, tái s d ng nư c; - Đ u tư vào cơ s h t ng, các h th ng khai thác, x lý, v n chuy n và cung c p nư c, l ng ghép trong vi c th c hi n b o v tài nguyên nư c. 2.1.2. Hi n tr ng thoát nư c và x lý nư c th i Chính ph ñã ban hành Ngh ñ nh s 88/2007/ND-CP ngày 28/5/2007 v thoát nư c ñô th và công nghi p, quy ñ nh các ho t ñ ng liên quan ñ n thoát nư c trong khu v c ñô th , các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t . Ngh ñ nh quy ñ nh quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân và h gia ñình tham gia vào các ho t ñ ng thoát nư c. Đ i v i khu v c dân cư nông thôn, n u ñi u ki n cho phép, Quy t ñ nh cũng khuy n khích xây d ng các h th ng thoát nư c t p trung. Hi n nay, Ngh ñ nh ñang ñư c ti n hành rà soát, c p nh t cho phù h p hơn v i tình hình th c t . Năm 2009, Chính ph ñã c p nh t Đ nh hư ng phát tri n thoát nư c và nư c th i ñô th , ban hành Quy t ñ nh s 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009, trong ñó mô t các ñ nh hư ng phát tri n c a lĩnh v c thoát nư c (thoát nư c và x lý nư c th i ñô th ) các ñô th và các khu công nghi p t i 2025 và t m nhìn t i năm 2050. 9
 14. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 B ng 2. Các m c tiêu phát tri n thoát nư c và x lý nư c th i ñô th H ng m c Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 S kh c ph c S kh c ph c S kh c ph c Ng p ñô th lo i II ho c ñô th lo i IV ho c Thoát t t c các ñô th cao hơn cao hơn nư c 90-95%, 100% mưa Di n ph d ch v 70-80% >80% các ñô th lo i IV ho c cao hơn 40-50% ñô th 70-80% ñô th 60% ñô th lo i lo i III ho c cao lo i IV ho c cao III ho c cao hơn hơn hơn 40% các ñô th 50% các ñô th Di n ph d ch v lo i IV, V và các lo i V và các c a h th ng thu làng ngh làng ngh gom, x lý Nhà máy x lý nư c th i phân c p qu n lý ñ t các làng ngh Thoát Toàn b nư c nư c th i ñư c x lý Nư c th i công th i T t c các khu nghi p và b nh công nghi p có vi n h th ng thoát nư c riêng Đư ng ng, c ng, kênh Nhà v sinh công mương s ñư c 20-30% nư c Các h ng m c c ng ñư c l p c i t o ñ tránh ô th i x lý s khác ñ t t i các ñô th nhi m môi trư ng ñư c tái s d ng lo i IV và cao hơn t i các khu dân cư t p trung (Ngu n: JICA 2011, Báo cáo nghiên c u qu n lý môi trư ng ñô th Vi t Nam) M c ñ bao ph c a thoát nư c ñô th H th ng thoát nư c nhi u ñô th Vi t Nam b t ñ u hình thành t th i kỳ thu c ñ a (th i th c dân Pháp xâm chi m nư c ta), b chi n tranh phá ho i nhi u, và ñư c khôi ph c l i sau khi ñ t nư c th ng nh t năm 1975. nhi u ñô th , h th ng thoát nư c ch m i phát tri n ñáng k trong 2 th p k v a qua, khi ñ t nư c chuy n sang n n kinh t th trư ng. Đ c ñi m c a các h th ng này là thoát nư c chung, dùng chung ñư ng c ng hay kênh mương cho c nư c mưa và nư c th i. Các h th ng thoát nư c các ñô th Vi t Nam ñ u do các doanh nghi p công ích nhà nư c qu n lý (các lo i hình Công ty Thoát nư c, Công ty C p thoát nư c, hay Công ty Môi trư ng ñô th , …). Nư c th i sinh ho t t các h gia ñình ph n l n ñư c x lý sơ b t i các b t ho i, r i ñ ra c ng thoát nư c chung, ch y th ng không qua x lý vào nơi ti p nh n (sông, su i, h , bi n). Hi n t i m i ch có m t s tr m x lý nư c th i ñô th ñư c xây d ng và ñang 10
 15. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 ho t ñ ng t i 6 ñô th : Hà N i, Thành ph H Chí Minh, Đà N ng, Đà L t, Buôn Ma Thu t và H Long. Lư ng nư c th i ñô th ñư c x lý ư c tính chi m 10% toàn b lư ng nư c th i phát sinh (Nguy n Vi t Anh, 2008). Báo cáo D án Đánh giá ngành nư c Vi t Nam (ADB, 2009) cũng ñ c p ñ n m t ñánh giá c a B Xây d ng và H i C p thoát nư c Vi t Nam, cho th y t l bao ph c a d ch v thoát nư c và x lý nư c th i còn quá th p so v i d ch v cung c p nư c s ch. T l c a d ch v thoát nư c ch ñ t kho ng trung bình 40-50%, v i t l 70% các ñô th l n và ch 10-20% các ñô th lo i IV, V. Các ñô th l n c a Vi t Nam ch y u ñư c hình thành trên vùng ñ ng b ng phù sa, b nh hư ng b i ch ñ tri u ho c dao ñ ng m c nư c theo mùa các vùng sông/ bi n xung quanh, d n ñ n vi c tiêu thoát nư c t nhiên tr nên khó khăn vào mùa mưa. Do v y, úng ng p ñô th ñư c xem là v n ñ hàng ñ u c a thoát nư c ñô th . Vào mùa mưa, kho ng 30% di n tích các ñô th vùng ñ ng b ng sông H ng b ng p do mưa l n, v i th i gian ng p thư ng kéo dài t 1 – 12 ti ng. M c dù h th ng thoát nư c các khu ñô th hay ng p ñư c n o vét, khơi thông dòng ch y thư ng xuyên, tình tr ng ng p úng v n x y ra, b i các nguyên nhân sau: - Các kênh tiêu và c ng tiêu b ch n do quá trình xây d ng, do xây d ng trái phép ho c không quy ho ch; - Nhi u h và ao ñã b l p ñ xây nhà và làm ñư ng, làm gi m năng l c tr và tiêu thoát nư c mưa; - V i m t ñ nhà và ñư ng xá bê tông hóa cao, lưu lư ng nư c mưa tăng nhanh, do m t th m th c v t, cây xanh có kh năng làm ch m dòng ch y và th m; - Tình tr ng x ph th i b a bãi, không ki m soát ñư c cũng gây ra tình tr ng t c ngh n dòng ch y nư c mưa trong h th ng thoát nư c. Theo Báo cáo ñi u tra cơ b n v Các v n ñ qu n lý v sinh các khu v c ñô th c a Vi t Nam (WB, 2010), t l dân s ñô th ñư c ti p c n v i d ch v v sinh năm 2008 là 91%. Công trình v sinh h gia ñình ph biên nh t các ñô th là b t ho i, chi m 80% s h gia ñình. T l này r t khác nhau các ñô th . M t s v n ñ t n t i ñ i v i thoát nư c h gia ñình ñô th là: - Có nhi u h gia ñình có nhà tiêu t ho i nhưng l i không ñư c ñ u n i vào h th ng c ng chung, do không có m ng lư i c ng trong các ngõ. K t qu là nư c th i ch y vào các rãnh h ho c ch y ra xung quanh ho c ng m vào ñ t. - M t s h gia ñinh có nhà v sinh d i nư c, x th ng ch t th i vào c ng chung mà không qua b t ho i hay các công trình x lý c c b khác. - Các b t ho i nói chung thư ng có dung tích nh , trong khi vi c hút bùn không ñư c th c hi n ñ nh kỳ. Nhi u h gia ñình hàng ch c năm không hút bùn b t ho i c a mình. Nư c th i, do v y, ñư c x vào các c ng chung, có l n theo bùn t các b ph t, khi n các c ng d b l ng c n và n ng mùi xú u , nh t là vào mùa khô. - Ho t ñ ng hút, v n chuy n và th i b phân bùn b t ho i t các h gia ñình, cơ quan, xí nghi p, cơ s kinh doanh, d ch v … các ñô th còn b ng . Chưa có thành ph nào qu n lý t t ñư c ho t ñ ng này. Các doanh nghi p tư nhân cung c p d ch v hút phân bùn m t cách t phát, và h u h t ñ u ñang th i b phân bùn b a bãi ra các bãi ñ t tr ng, vào mương, c ng thoát nư c hay tr c ti p ra sông, h ,… g n nơi hút phân bùn (ñ ti t ki m chi phí v n chuy n) mà không b ki m soát, gây ô nhi m môi 11
 16. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 trư ng và lây lan d ch b nh. M i năm, theo nghiên c u c a Vi n Khoa h c và K thu t môi trư ng, lư ng phân bùn b t ho i phát sinh các thành ph Hà N i, H i Phòng, H Chí Minh tương ng là 189.000, 80.500 và 336.000 m3 (Nguy n Vi t Anh và nnk, 2012). Các tr m thu gom và x lý phân bùn b t ho i không ñ ñáp ng kh i lư ng này. Công ty Thoát nư c H i Phòng cung c p d ch v hút phân bùn b t ho i mi n phí cho các h gia ñình theo l ch trình, và chi phí này ñư c bù ñ p b ng cách trích t phí thoát nư c c a các h gia ñình, thông qua ngân sách Thành ph , nhưng cũng ch ñáp ng ñư c m t ph n nhu c u c a th trư ng, và lư ng phân bùn ñư c ñưa v x lý t i tr m x lý Tràng Cát r t h n ch . Kinh doanh c a các doanh nghi p công ích ho t ñ ng trong m ng này ñ u b l và ph i bù ñ p t các ho t ñ ng kinh doanh khác, hay b ng ngân sách thành ph (Nguy n Vi t Anh và nnk, 2012). Theo Đánh giá chi n lư c và l trình c p nư c và v sinh c a Vi t Nam (ADB, 2010), m c ñ u tư c n thi t ñ ñ t ñư c m c tiêu ph h th ng thoát nư c c a Chính ph dành cho chương trình thoát nư c ñô th trong vòng 10 năm t 2005 ñ n 2015 d tính là 1,4 t USD (theo ư c tính năm 2004). Theo tính toán c a chuyên gia ngành thoát nư c và v sinh ñô th g n ñây, m c ñ u tư c n thi t ph i là 4,3 - 16,2 t USD t i năm 2020, tùy thu c vào công ngh ñư c l a ch n (Nguy n Vi t Anh, 2008). Công ngh thoát nư c và x lý nư c th i ñô th H th ng thoát nư c các ñô th Vi t Nam hi n nay ñ u là lo i h th ng thoát nư c chung, ph n l n ñã hình thành t lâu, ch y u ñ ph c v tiêu thoát nư c th i các khu v c trung tâm, tiêu thoát nư c b m t, ch ng úng ng p d c các tuy n ñư ng ph , r i d n d n, các công trình xây d ng m c lên và ñ u n i ñư ng x nư c th i vào ñó, t o nên m t h th ng thoát nư c chung v i tình tr ng xây d ng, v n hành ch p vá, không ñáp ng ñư c nhu c u. Nhi u nơi, các tuy n c ng có cao ñ không ñư c ki m soát, gây l ng c n và úng ng p, gâp nhi u khó khăn trong qu n lý v n hành, b o dư ng và c i t o. các khu ñô th m i, h th ng thoát nư c là h th ng riêng, tuy nhiên, do nư c th i h u h t chưa ñư c x lý, nư c th i và nư c b m t t các khu ñô th này l i ch y chung trong các tuy n c ng t p trung nư c d c các tuy n ñư ng ngoài khu ñô th hay kênh mương thoát nư c chính c a thành ph . M t s d án thoát nư c ñô th ñã tri n khai áp d ng phương án thoát nư c riêng, ñi n hình là d án thoát nư c thành ph Buôn Ma Thu t (ngu n v n Đan M ch, ñưa vào s d ng giai ño n 1 t năm 2008), d án c p nư c và v sinh cho các th tr n nh Vi t Nam (ngu n v n Ph n Lan, b t ñ u ñưa vào s d ng). V công ngh x lý nư c th i ñ i v i các tr m x lý nư c th i t p trung, công ngh ph bi n ñư c áp d ng là công ngh b aeroten v i bùn ho t tính. M t s d án áp d ng công ngh x lý nư c th i chi phí th p, v i h sinh h c, như d án thoát nư c ñô th các t nh ven bi n mi n Trung (Đ ng H i, Lăng Cô,…) c a Ngân hàng Th gi i, d án xây d ng tr m x lý nư c th i Bình Tân (ngu n v n B ) Thành ph H Chí Minh,… M t s d án ñã m nh d n áp d ng công ngh m i: aeroten ho t ñ ng (SBR) theo m như tr m x lý nư c th i H Long và Bãi Cháy, Qu ng Ninh, thu c d án v sinh 3 thành ph v i ngu n v n Ngân hàng Th gi i, d án tr m x lý nư c th i Yên S (mô hình BT), hay k t h p b aeroten ho t ñ ng theo m và h sinh h c (tr m x lư nư c th i Bãi Cháy, Qu ng Ninh). Phương th c x lý nư c th i phân tán cho các cơ s d ch v , s n xu t, cơ s y t , các c m dân cư ñư c áp d ng ngày càng nhi u Vi t Nam, do nhu c u ñáp ng các tiêu chu n môi trư ng ñ i v i nư c th i ngày càng ch t ch , và ưu ñi m gi m chi 12
 17. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 phí xây d ng c ng, tính linh ho t trong ñ u tư và qu n lý. Bên c nh các s n ph m nh p ngo i, ñã xu t hi n ngày càng nhi u các s n ph m công ngh x lý nư c th i phân tán do các ñơn v trong nư c nghiên c u, phát tri n hay Vi t Nam hóa, như các b t ho i ki u m i b ng bê tông c t thép thành m ng ñúc s n (Công ty Thoát nư c ñô th Bà R a– Vũng Tàu), b x lý k t h p k khí và hi u khí ch t o s n b ng v t li u composite theo công ngh BASTAFAT và AFSB (Vi n Khoa h c và K thu t Môi trư ng, Đ i h c Xây d ng), các b x lý nư c th i phân tán b ng bê tông c t thép v i công ngh bùn ho t tính, công ngh l c sinh h c, bioten… c a nhi u ñơn v trong nư c. Nhi u gi i pháp công ngh , thi t b m i cũng ñư c áp d ng ngày càng nhi u trong v n hành và b o dư ng m ng lư i, qu n lý tài s n, qu n lý khách hàng, … như qu n lý m ng lư i thoát nư c, qu n lý khách hàng trong d ch v hút bùn b t ho i b ng GIS, gi i pháp thông r a c ng b ng t i v n hành cơ khí, … M t s v n ñ còn t n t i: hi n các ñô th Vi t Nam còn r t thi u các tr m x lý nư c th i. Tuy nhiên nhi u nơi, m t s tr m x lý nư c th i ñã ñư c xây d ng l i ho t ñ ng không h t công su t, do vi c ñ u tư không ñ ng b , thi u c ng thu gom nư c th i nên không có nư c th i ch y v tr m x lý. Nhi u nơi h n ch , gi m thi u chi phí, v n hành tr m x lý không ñúng ch ñ thi t k . Nhìn chung, chưa có m t nghiên c u ñ y ñ ,ñánh giá tình hình áp d ng công ngh x lý nư c th i các ñô th Vi t Nam và làm cơ s ñ ñ nh hư ng áp d ng các công ngh phù h p trong tương lai. Các v n ñ : k t h p gi a b t ho i v i m ng lư i thoát nư c chung, riêng hay h n h p, t ch c thoát nư c và x lý nư c th i t p trung hay phân tán, v n ñ tái s d ng nư c th i, x lý và tái s d ng bùn c n, l a ch n công ngh x lý nư c th i, t i ưu hóa v n hành và b o dư ng các công trình trong h th ng thoát nư c… là nh ng v n ñ c n ñư c quan tâm gi i quy t. Mô hình qu n lý d ch v Theo Báo cáo Đánh giá ngành nư c Vi t Nam (ADB, 2009), có 76 công ty hi n ñang cung c p d ch v thoát nư c và x lý nư c th i ñô th , trong ñó có 49 công ty c a các thành ph tr c thu c trung ương ho c t nh, 23 ñô th lo i IV thu c t nh, và 4 th tr n huy n tr c thu c thành ph ho c t nh. Trong s này, ch có 4 công ty thu c các thành ph Hà N i, H Chí Minh, H i Phòng và Bà R a - Vũng Tàu là chuyên v d ch v thoát nư c và x lý nư c th i, còn l i các công ty khác v a cung c p d ch v thoát nư c, x lý nư c th i ñô th , v a cung c p các d ch v khác như thu gom ch t th i r n, qu n lý ñư ng ph , công viên, cây xanh, chi u sáng ñô th và nghĩa trang, vv…. Mô hình qu n lý d ch v thoát nư c hi n nay các ñô th l n ch y u v n hành theo cơ ch ñ t hàng, trong ñó các doanh nghi p thoát nư c ñư c chính quy n thành ph giao qu n lý tài s n c a h th ng thoát nư c ñô th , do chính quy n t nh, thành ph làm ch s h u (mương, c ng, xe máy, nhà xư ng, …). Ngân sách v n hành và b o trì h th ng thoát nư c và x lý nư c th i ñô th hoàn toàn l y t ngu n ngân sách c a thành ph hay c a t nh. Ngh ñ nh s 88/2007/ND-CP quy ñ nh s c n thi t ph i thu kinh phí t các h thoát nư c ñ ñ trang tr i chi phí v n hành b o dư ng h th ng thoát nư c. Tuy nhiên phí nư c th i ph bi n hi n nay ch ñư c quy ñ nh là 10% ph thu trên hóa ñơn ti n nư c, dư i s giám sát c a UBND thành ph . Phí thoát nư c này nhìn chung ch ñáp ng 10 – 20% chi phí v n hành, b o dư ng h th ng thu gom nư c th i, chưa k ñ n chi phí v n hành, b o dư ng các tr m x lý nư c th i (n u có) và các chi phí ñ u tư quy ñ i h ng năm (kh u hao). Duy nh t ch có Thành ph H i Phòng thu m c phí thoát nư c là 15% giá nư c c p, và ñang d ki n tăng phí thoát nư c theo l trình lên ñ n 45% giá nư c c p vào năm 2015. Thành ph Sóc Trăng cũng m i nghiên c u áp d ng 13
 18. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 khung giá nư c th i m i, hư ng t i bù ñ p ñ chi phí v n hành c a h th ng thoát nư c và x lý nư c th i. hai thành ph này, trách nhi m qu n lý h th ng thoát nư c cũng tăng lên. Các h gia ñình H i Phòng ñư c cung c p d ch v hút bùn b t ho i theo l ch trình mi n phí (n u ngoài l ch trình thì v n tr phí), còn Công ty Công trình ñô th Sóc Trăng ch u trách nhi m qu n lý h th ng thoát nư c ñ n c ñi m ñ u n i vào các h gia ñình. Trong quan ni m truy n th ng c a chính quy n ñô th , h th ng thoát nư c ñô th bao g m các tuy n c ng rãnh, ao h và kênh mương mà vi c qu n lý tương ñ i ñơn gi n, không c n nhi u ki n th c và gi i pháp k thu t. Tuy nhiên ngày nay khi di n tích ñô th ngày càng l n, t l bao ph d ch v ngày càng tăng, nhu c u ti p c n d ch v c a ngư i nghèo c n ñư c ñáp ng, yêu c u b o v môi trư ng ngày càng ch t ch , nhi u công ngh ph c t p hơn ñư c áp d ng, yêu c u chi phí ngân sách cho thoát nư c ngày càng phình to ra, thì cách qu n lý truy n th ng theo phương th c qu n tr tài s n c a chính quy n ñô th ñ i v i lĩnh v c thoát nư c không còn thích h p n a, c n ñư c ñ i m i và chuy n sang phương th c cung ng d ch v thoát nư c d a trên các nguyên t c thương m i. Mô hình ñ t hàng – ñ u th u th c hi n d ch v công ích: v n hành, duy tu, b o dư ng h th ng thu gom và x lý nư c th i là hư ng ñi thích h p trong giai ño n hi n nay cho m ng thoát nư c ñô th , trong khi kh i tư nhân chưa tìm th y s h p d n ñ u tư trong các ho t ñ ng này vì các ngu n thu thu không b bù ñ p chi phí. Đ i v i ho t ñ ng qu n lý nư c th i b nh vi n, k t qu kh o sát t i 854 b nh vi n trên toàn qu c c a Vi n Y h c lao ñ ng và V sinh môi trư ng, B Y t năm 2006 cho th y: 41% b nh vi n có h th ng c ng thu gom nư c th i riêng tách kh i nư c mưa; 34% b nh vi n có h th ng x lý nư c th i, nhưng ch có 27% h th ng x lý nư c th i ñang ho t ñ ng, s còn l i ñã h ng không s d ng n a. V i kh i lư ng nư c th i trung bình c a m i b nh vi n dao ñ ng t 20 – 360 3 m /ngày ñêm, nhi u b nh vi n b trí xen k trong các khu dân cư và công x nư c th i chung v i h th ng thoát nư c khu dân cư, v n ñ ki m soát ô nhi m môi trư ng do nư c th i b nh vi n trên toàn qu c ñang là m t thách th c l n. Ngày 15/11/2011, Th tư ng Chính ph ñã ký Quy t ñ nh s 2038/QĐ-TTg Phê duy t Đ án t ng th x lý ch t th i y t giai ño n 2011 - 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020, trong ñó ñ i v i nư c th i m c tiêu c th ñ n 2015 là: - 100% các cơ s y t tuy n Trung ương, 70% các cơ s y t tuy n t nh, 50% các cơ s y t tuy n huy n và 100% các cơ s y t tư nhân th c hi n x lý nư c th i b o ñ m tiêu chu n, quy chu n k thu t qu c gia v môi trư ng. Trong ñó ñ n h t năm 2012, 100% các cơ s y t gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng th c hi n x lý nư c th i b o ñ m tiêu chu n, quy chu n k thu t qu c gia v môi trư ng; - 30% các cơ s y t còn l i tuy n t nh, 50% các cơ s y t còn l i tuy n huy n và 100% các tr m y t , nư c th i nguy h i t i các cơ s này ñư c x lý ban ñ u trư c khi th i ra môi trư ng. 2.2. Tình hình CN&VSMT khu v c nông thôn Khi th c hi n Chương trình m c tiêu Qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn giai ño n 1 (1998 – 2005) và giai ño n 2 (2006 – 2011), v i s quan tâm ñ u tư c a Nhà nư c, s h tr qu c t và s tham gia tích c c c a nhân dân, m t ph n ñáng k h th ng cơ s h t ng nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn ñã 14
 19. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 ñư c xây d ng, trong ñó vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ñư c quan tâm ưu tiên ñ u tư. T p quán và hành vi v sinh l c h u c a ngư i dân ñã và ñang ñư c c i thi n. Tình tr ng không s d ng nhà tiêu ho c s d ng phân chưa qua x lý gi m d n nhi u ñ a phương, ñ c bi t vùng núi phía B c, vùng ñ ng b ng sông H ng. Nhà tiêu ao cá ñ ng b ng sông C u Long t ng bư c ñư c thay th b ng nhà tiêu h p v sinh. Môi trư ng nông thôn ñang thay ñ i theo hư ng tích c c. T l ngư i dân nông thôn ñư c hư ng d ch v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn tăng lên. Tuy nhiên, so v i yêu c u ñ t ra c a Chi n lư c Qu c gia v Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn ñ n năm 2020, v i ch tiêu 100% dân s nông thôn ñư c hư ng d ch v c p nư c s ch và nhà tiêu h p v sinh, các thành t u ñ t ñư c v n cn r t khiêm t n, và cn r t nhi u thách th c ñ t ra ñ có th hoàn thành ñư c m c tiêu này. 2.2.1. Hi n tr ng c p nư c nông thôn Theo tài li u Chương trình m c tiêu Qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn giai ño n 3 (2011 – 2015), tính ñ n năm 2010, t ng s dân nông thôn ñư c s d ng nư c h p v sinh là 48.752.457 ngư i, tăng 8.630.000 ngư i so v i cu i năm 2005, t l s dân nông thôn ñư c s d ng nư c h p v sinh tăng t 62% lên 80%, th p hơn k ho ch 5%, trung bình tăng 3,6%/năm. Trong ñó, t l s dân nông thôn ñư c s d ng nư c sinh ho t ñ t QCVN 02/2009:BYT tr lên là 40%, th p hơn k ho ch 10%. Trong 7 vùng kinh t - sinh thái, vùng Đông Nam b có t l s dân nông thôn s d ng nư c sinh ho t h p v sinh ñ t 90%, cao hơn trung bình c nư c 10%. Th p nh t là vùng Tây Nguyên 72% và B c Trung b 73%, th p hơn trung bình 8% (B Y t , 2011). M t s ti n b khoa h c - công ngh c p nư c phù h p v i ñi u ki n ñ a hình, khí tư ng, thu văn c a ñ a phương ñã ñư c áp d ng. Trong c p nư c nh l ñã c i ti n và áp d ng công ngh , k thu t x lý nư c như dàn mưa và b l c cát ñ x lý s t và ô nhi m Asen t các gi ng khoan s d ng nư c ng m t ng nông. Nhi u thi t b ñ ng b b ng nhi u lo i v t li u phù h p ñ x lý nư c ñư c gi i thi u và áp d ng trên c nư c. M t s công trình c p nư c t p trung ñã áp d ng công ngh l c t ñ ng không van, x lý hoá h c (x lý s t, mangan, asen, x lý ñ c ng...), h th ng bơm bi n t n, h th ng tin h c trong qu n lý v n hành.... Công ngh h treo ñư c c i ti n có quy mô và ch t lư ng khá hơn góp ph n gi i quy t khan hi m ngu n nư c vùng cao núi ñá trong mùa khô. Khi x y ra thiên tai, lũ l t các ñ a phương ñã s d ng cloramin B và Aqua tab, túi PUR ...ñ x lý nư c ph c v ăn u ng. M t s mô hình và cơ ch qu n lý v n hành, b o dư ng công trình c p nư c t p trung và v sinh công c ng phù h p, bư c ñ u có hi u qu ñã xu t hi n nhi u ña phương như mô hình s nghi p có thu (Trung tâm Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn t nh), mô hình doanh nghi p công tư ph i h p d a vào k t qu ñ u ra, mô hình tư nhân ñ u th u qu n lý h th ng c p nư c... Nhi u ñơn v c p nư c ñã t ch c h ch toán, tính ñúng, tính ñ các chi phí, xây d ng giá thành nư c trên cơ s Ngh ñ nh s 117/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t, cung c p và tiêu th nư c s ch; Thông tư liên t ch s 95/TTLT-BTC-BXD-BNN trình c p th m quy n phê duy t giá bán cho ngư i s d ng. Nhi u t nh ñã ban hành khung giá nư c t i ñ a phương v i m c giá tính ñúng, tính ñ chi phí v n hành b o dư ng h p lý, thu m t ph n kh u hao cơ b n. Khung giá nư c 15
 20. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LĨNH V C C P NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VI T NAM. NĂM 2011 này ñã t o ñi u ki n ch ñ ng cho ho t ñ ng tài chính, thúc ñ y s sáng t o và h p d n các ñơn v c p nư c. Tuy nhiên, còn nhi u mô hình, cơ ch qu n lý khai thác các công trình c p nư c t p trung nhi u nơi chưa hi u qu và thi u b n v ng. Phương th c ho t ñ ng cơ b n v n mang tính ph c v , chưa chuy n ñư c sang phương th c d ch v , th trư ng hàng hóa. Vi c l a ch n mô hình qu n lý nhi u nơi chưa phù h p, còn t n t i nhi u mô hình qu n lý thi u tính chuyên nghi p, như mô hình UBND xã, c ng ñ ng, t h p tác qu n lý. Năng l c cán b , công nhân qu n lý v n hành còn y u. Nhi u ñ a phương chưa ban hành quy ch qu n lý v n hành, b o dư ng công trình c p nư c t p trung. Cơ ch qu n lý, nh t là cơ ch tài chính chưa phù h p, nên chưa ñ m b o ho t ñ ng b n v ng c a công trình. Công tác ki m tra, giám sát, ki m soát ch t lư ng nư c chưa ñư c quan tâm ñ y ñ . Trách nhi m c a ngư i dân trong qu n lý, s d ng, b o v và giám sát công trình c p nư c chưa cao. Nhi u nơi ñã có công trình c p nư c t p trung v i ch t lư ng t t, nhưng t l ñ u n i còn th p, nhi u h ch dùng nư c máy ñ ăn u ng, còn sinh ho t v n dùng nư c chưa ñ m b o v sinh. Nhi u công trình c p nư c nông thôn xây d ng xong nhưng không ho t ñ ng ñư c, ho c ho t ñ ng kém hi u qu , gây lãng phí và tác ñ ng tiêu c c ñ n cu c s ng c a ngư i dân, ñ n quan ñi m và thái ñ c a c ng ñ ng v i d ch v c p nư c và v sinh. 2.2.2. Hi n tr ng v sinh môi trư ng khu v c nông thôn Theo tài li u Chương trình m c tiêu Qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn giai ño n 3 (2011-2015), kho ng 11.436.500 h gia ñình nông thôn có nhà tiêu, chi m 77% t ng s h , trong ñó 8.905.988 h gia ñình có nhà tiêu h p v sinh, tăng 1.762.000 h so v i khi b t ñ u th c hi n Chương trình giai ño n 2 (2006 – 2011), trung bình tăng 2%/năm, nâng t l s h gia ñình nông thôn có nhà tiêu h p v sinh là 40% cu i năm 2005 lên 55% năm 2010, th p hơn k ho ch 15%. Kho ng 32.006 trư ng h c ph thông, m m non có nư c s ch và công trình v sinh, ñ t 80% th p hơn k ho ch 20%. S trư ng h c có nư c s ch và công trình v sinh tăng 4.000 trư ng so v i khi b t ñ u th c hi n Chương trình giai ño n 2, trung bình tăng 2%/năm. Kho ng 8.675 tr m y t xã có nư c s ch và công trình v sinh, tăng 24% so v i cu i năm 2005, trung bình m i năm tăng 4,6% ñ t 80%, th p hơn k ho ch 20%. S công trình nư c s ch và v sinh t i ch nông thôn là 1.537 công trình tăng t 17% cu i năm 2005 lên 48%, th p hơn k ho ch 52% (B Y t , 2011) Trong s 9.728 tr s UBND xã ñã có 7.003 tr s có nư c s ch và công trình v sinh, ñ t 72%; trong ñó, 1.459 công trình ñư c xây m i trong Chương trình NTP2 giai ño n 2006 – 2010 (B Y t , 2011). S chu ng tr i chăn nuôi ñư c c i t o và xây d ng m i ñáp ng vi c qu n lý ch t th i ñã tăng lên. Đ n năm 2010, kho ng 2.700.000 h có chu ng tr i chăn nuôi h p v sinh, chi m 45% trên t ng s 6.000.000 h chăn nuôi; kho ng 18.000 trang tr i chăn nuôi t p trung h u h t ch t th i ñã ñư c thu gom và x lý. S chu ng tr i ñã có công trình Biogas là 1.000.000 chu ng tr i, chi m g n 17% (B Y t , 2011). Vi c thu gom, x lý rác th i cũng b t ñ u ñư c quan tâm, kho ng 3.310 xã và th tr n có t thu gom rác th i, ñ t 32% trên t ng s 9.728 xã trên c nư c. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản