Báo cáo đánh giá Số: 06/TVĐT-2010-VACO, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Chia sẻ: Tran Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
431
lượt xem
146
download

Báo cáo đánh giá Số: 06/TVĐT-2010-VACO, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Căn cứ hợp đồng số 06/TVĐT ngày 03/11/2010 (kèm theo phụ lục 01) của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm và Công ty Cổ phần Thẩm định giá VACO Việt Nam (sau đây gọi là Công ty VACO) về việc thuê Công ty VACO đánh giá HSĐX, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá Số: 06/TVĐT-2010-VACO, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHO BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN TỪ LIÊM NĂM 2010. CHỦ ĐẦU TƯ: BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN TỪ LIÊM Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 Đại diện bên tư vấn Công ty Cổ phần Thẩm định giá VACO Việt Nam
  2. MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................................. 2 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ.............................................................................................3 HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH................................................3 I.CƠ SỞ PHÁP LÝ..................................................................................................4 II.THÔNG TIN CƠ BẢN......................................................................................... 5 1.Giới thiệu chung về dự án và gói thầu ................................................................5 2.Tổ chuyên gia đấu thầu ........................................................................................5 III.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU................................................................ 6 1.Chuẩn bị đấu thầu:................................................................................................6 2.Mở thầu..................................................................................................................6 IV.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HSĐX................................................................ 7 V.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐX............................................................................. 7 VI.LÀM RÕ HSĐX: Không......................................................................................9 VII.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................9 CÁC TỪ VIẾT TẮT - Hồ sơ yêu cầu HSYC - Hồ sơ chào hàng cạnh tranh HSCH - Hồ sơ đề xuất HSĐX - Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn Tổ chuyên gia đấu thầu vị đánh giá hồ sơ đề xuất 2
  3. CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VACO VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________ Số: 06/TVĐT-2010-VACO Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010 3
  4. Kính gửi: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm - Căn cứ hợp đồng số 06/TVĐT ngày 03/11/2010 (kèm theo phụ lục 01) của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm và Công ty Cổ phần Thẩm định giá VACO Việt Nam (sau đây gọi là Công ty VACO) về việc thuê Công ty VACO đánh giá HSĐX, gói th ầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng m ặt b ằng huy ện Từ Liêm năm 2010; - Căn cứ HSYC và HSĐX của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên. Công ty Thẩm định giá VACO Việt Nam đã tiến hành đánh giá HSĐX trong th ời gian t ừ ngày 09 tháng 12 năm 2010 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010. Kết quả đánh giá HSĐX gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau: CƠ SỞ PHÁP LÝ I. • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ 8; • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Đầu t ư xây d ựng c ơ b ản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; • Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; • Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn Nhà nước; Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 c ủa Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC; • Quyết định số: 08/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm v/v phê duyệt dự toán thu chi ngân sách Nhà n ước năm 2010 cho các đơn v ị tr ực thuộc huyện; • Quyết định số: 12468/QĐ-UBND ngày 7/9/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm v/v phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010; • Quyết định số: 13327/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm v/v phê duyệt giá trần mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010; • Quyết định số: 14110/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: mua sắm trang thi ết bị phục v ụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010; • Quyết định số: 14677/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm v/v phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu chào hàng c ạnh tranh và đánh giá Hồ sơ chào hàng cạnh tranh gói thầu: mua sắm trang thi ết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010; • Quyết định số: 15193/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm v/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói th ầu: mua s ắm trang thi ết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010; 4
  5. • Hợp đồng tư vấn số 06/2010/TVĐT-VACO, ngày 26/11/2010 giữa Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm và Công ty Cổ phần thẩm đ ịnh giá VACO Vi ệt Nam. (Chi tiết tại Phụ lục số 1 Đính kèm báo cáo này) THÔNG TIN CƠ BẢN II. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 1. - Tên chủ đầu tư/bên mời thầu: BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG HUYỆN TỪ LIÊM - Tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong KHĐT :  Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010.  Tên bên chào hàng cạnh tranh, chủ đầu tư: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm.  Giá gói thầu: 290.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).  Nguồn vốn: Kinh phí giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước - Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. - Hồ sơ đề xuất có hiệu lực: tối thiểu là 30 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày ( kể từ ngày ký kết hợp đồng ). Tổ chuyên gia đấu thầu 2. a) Thành phần tổ chuyên gia đấu thầu Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010” gồm 03 thành viên sau: 1) Bà Đỗ Thị Phương Thảo: Tổ trưởng. 2) Ông Nguyễn Đức Trung: Thành viên 3) Ông Đỗ Văn Phi: Thành viên b) Thời gian và cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu: Tổ chuyên gia tiến hành làm việc từ khi nhận đủ HSĐX của các nhà th ầu và các tài li ệu có liên quan đến quá trình đấu thầu do Ban bồi thường gi ải phóng m ặt b ằng huy ện T ừ Liêm chuyển tới. Thời gian làm việc của tổ chuyên gia: từ 08h00 ngày 09/12/2010 đến 11h30 ngày 10/12/2010. Cách thức làm việc: Các thành viên Tổ chuyên làm việc độc lập trong quá trình đánh giá HSĐX, sau đó thảo luận tập thể, thống nhất ý kiến đã đưa ra và đi đến kết luận. (Chứng chỉ về đấu thầu của từng thành viên Tổ chuyên gia được thể hiện tại Phụ lục số 02 đính kèm báo cáo này). 5
  6. III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU Chuẩn bị đấu thầu: 1. 1.1 Mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh - Đăng tải thông tin mời thầu: Chủ đầu tư (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm) đăng tải thông tin mời thầu theo hình thức chào hàng c ạnh tranh trong n ước trên Báo Đấu thầu (Bộ Kế hoạch & Đầu tư). Thời lượng đăng tải: liên tục 03 số (S ố báo 215 – 216 – 217 ngày 28/10/2010 đến 30/10/2010) - Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 04/11/2010 đến ngày 23/11/2010 (trong giờ hành chính); - Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu: không có - Sửa đổi và làm rõ HSYC: không có - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 09/12/2010 tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm. 1.2 Phát hành HSYC và nhận HSĐX của các nhà thầu - Danh sách nhà thầu mua HSYC đến thời điểm đóng thầu: 1- Công ty CP XNK và ĐT công nghệ Hà Nội 2- Công ty Cổ phần Công nghệ BLD 3- Công ty CP Đầu tư quốc tế Linh Long - Danh sách nhà thầu nộp HSĐX đến thời điểm đóng thầu gồm: 1- Công ty CP XNK và ĐT công nghệ Hà Nội 2- Công ty Cổ phần Công nghệ BLD 3- Công ty CP Đầu tư quốc tế Linh Long - Danh sách nhà thầu nộp HSĐX sau thời điểm đóng thầu: Không có Mở thầu 2. 1.1 Thời gian và địa điểm mở thầu: Mở thầu vào hồi 9 giờ 30 ngày 9/12/2010, tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm 1.2 Thành phần và đại biểu tham dự buổi mở thầu: - Đại diện chủ đầu tư: Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm Ông Nguyễn Đình Bách Chức vụ: Phó ban bồi thường GPMB Bà: Đỗ Thị Lợi Chức vụ: Kế toán trưởng Ông: Nguyễn Ngọc Phong Chức vụ: Nhân viên phòng Tài chính - Đại diện đơn vị tư vấn chấm thầu: Công ty Cổ phần Thẩm định giá VACO Việt Nam Ông: Nguyễn Việt Dũng Chức vụ: Giám đốc thẩm định Bà: Đỗ Thị Phương Thảo Chức vụ: Cán bộ Công ty - Đại diện các nhà thầu: 1) Công ty Cổ phần XNK và ĐT công nghệ Hà Nội Ông: Trần Viết Thường 2) Công ty Cổ phần Công nghệ BLD 6
  7. Ông: Phạm Thế Hưng 3) Công ty CP Đầu tư quốc tế Linh Long Bà: Đinh Thị Hoa IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HSĐX 1. Đánh giá sơ bộ về tình hợp lệ của Nhà thầu và tính hợp lệ của hàng hoá: Đánh giá theo tiêu chí “Có ”, “Không có”; Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được quy định cụ thể tại HSYC. 2. Đánh giá về kỹ thuật : Đánh giá theo tiêu chí “Đạt ”, “Không đạt”; Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được quy định cụ thể tại HSYC. 3. Đánh giá về giá chào: Việc tiến hành xác định giá đánh giá được tiến hành theo trình tự sau đây: Xác đ ịnh giá đề xuất; sửa lỗi; hiệu chỉnh các sai lệch; đưa các chi phí về m ột m ặt bằng đ ể xác đ ịnh giá đánh giá theo HSYC. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được quy định tại HSYC. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐX V. Đánh giá sơ bộ về tình hợp lệ của Nhà thầu và tính hợp lệ của hàng hoá Công ty CP Công ty CP XNK & Đầu tư Công ty CP Công Đầu tư Quốc nghệ BLD Công nghệ Hà tế Linh Long Nội Chỉ tiêu STT Không Không Không Có Có Có có có có Nhà thầu có tên trong danh sách Có Có Có 1 mua HSYC Niêm phong 1 túi hồ sơ 2 Có Có Có Số lượng HSĐX đầy đủ (01 bản Có Có Có 3 chính, 01 bản sao) Tính hợp lệ của hồ sơ thầu, chữ ký Có Có Có hợp lệ, có ký nháy góc trang hồ sơ, 4 đánh dấu trang hồ sơ liên tục, nội dung hồ sơ rõ ràng... Đơn dự thầu hợp lệ 5 Có Có Có Có Quyết định thành lập doanh Có Có Có nghiệp hoặc giấy chứng nhận 6 đăng ký kinh doanh (Bản chụp có công chứng). Có GĐK MST (Bản chụp có công 7 Có Có Có 7
  8. chứng). Biểu giá chào theo quy định 8 Có Có Có KẾT LUẬN H ợp l ệ Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất sơ bộ: - Nhà thầu có Hồ sơ đề xuất không hợp lệ: Không - Nhà thầu có Hồ sơ đề xuất hợp lệ được chuyển sang đánh giá chi tiết: + Công ty CP XNK và ĐT công nghệ Hà Nội + Công ty Cổ phần Công nghệ BLD + Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Linh Long Đánh giá về mặt kỹ thuật 1. Công ty CP Công ty CP Công ty CP XNK & Đầu tư Công nghệ Đầu tư Quốc Công nghệ Hà Sản phẩm, tế Linh Long BLD Nội dung yêu cầu Nội hàng hóa STT Không Không Không Đạt Đạt Đạt đạt đạt đạt (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Về phạm vi cung cấp Đạt Đạt Đạt I/ Tiến độ hoàn thành gói thầu trong Đạt Đạt Đạt II/ vòng: 20 ngày Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng Đạt Đạt Đạt III/ hóa Có tài liệu kỹ thuật + Cataloge Đạt Đạt Đạt IV/ Không Có cam kết xuất xứ, chất lượng Đạt Đạt V/ đạt Có cam kết Bảo hành + Bảo trì + Chi tiết Không Đạt Đạt VI/ kế hoạch bảo hành thiết bị đạt Kết luận Không đạt Đạt Đạt Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật: - Công ty Cổ phần Công nghệ BLD: không đạt nên không đ ược đ ưa vào đánh giá ti ếp ở b ước sau - Công ty CP Đầu tư Quốc tế Linh Long, Công ty CPXNK & ĐT Công nghệ Hà Nội có HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật vì có tất c ả n ội dung yêu c ầu đ ều đ ược đánh giá là “đạt” và được chuyển sang đánh giá về giá chào. Đánh giá về giá chào 2. 8
  9. a, Xác định giá chào hàng: Công ty CP Công ty CP Số XNK và ĐT GHI NỘI DUNG YÊU CẦU Đầu tư quốc công nghệ Hà TT CHÚ tế Linh Long Nội Giá chào đã bao gồm 10% VAT 290.595.800 291.607.910 a. b) Sửa lỗi: Không b. c) Hiệu chỉnh sai lệch: Không c. d) Đưa các chi phí về một mặt bằng: Không cần xác định d. e) Tổng hợp giá đề nghị trúng thầu: Căn cứ kết quả đánh giá từ mục điểm a đến điểm d mục 3, việc tổng hợp giá đ ề ngh ị trúng thầu của nhà thầu như sau: Số Công ty CP XNK và ĐT Chỉ tiêu công nghệ Hà Nội TT Giá dự thầu (sau giảm giá) 290.595.800 đồng 1 Sửa lỗi 0 đồng 2 Hiệu chỉnh sai lệch 0 đồng 3 Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch 290.595.800 đồng 4 (4=1+2+3) Giá trị đề nghị trúng thầu 290.595.800 đồng ( Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm đồng chẵn Giá trị dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch không vượt giá gói thầu được duyệt. VI. LÀM RÕ HSĐX: Không VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên cơ sở so sánh đánh giá theo yêu cầu của HSYC, tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần thẩm định giá VACO Việt Nam đưa ra kết luận và khuyến ngh ị v ề k ết qu ả đ ấu th ầu, v ới nội dung đề nghị bao gồm: Công ty Cổ phần XNK & Đầu tư Công nghệ Hà Nội đã đáp ứng đ ược các yêu c ầu k ỹ thu ật của Hồ sơ yêu cầu; là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm; Công ty có giá chào th ấp nh ất, không vượt giá gói thầu được duyệt. Vì vậy, Tổ chuyên gia đánh giá thống nh ất đ ề ngh ị Ch ủ đầu tư phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: “ Mua sắm trang thi ết b ị ph ục v ụ công tác cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm năm 2010”, như sau: 1. 1. Tên nhà thầu đề nghị trúng thầu: Công ty Cổ phần XNK & Đầu tư Công nghệ Hà Nội 2. 2. Giá đề nghị trúng thầu: 290.595.800 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm đồng chẵn ) 3. 3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 4. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 9
  10. Giá trúng thầu trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí vận chuyển, lắp đặt, h ướng d ẫn, bảo trì, bảo hành. Biên bản được các thành viên Tổ chuyên gia xét thầu thông qua và ký tên./. TỔ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TĐG VACO VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Việt Dũng Phan Vân Hà Đỗ Thị Phương Thảo CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA Nguyễn Đức Trung Đỗ Văn Phi 10
Đồng bộ tài khoản