intTypePromotion=3

Báo cáo đề tài: Quản lý chương trình đào tạo trường đại học Điện Lực

Chia sẻ: Tran Van Dai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
224
lượt xem
52
download

Báo cáo đề tài: Quản lý chương trình đào tạo trường đại học Điện Lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình đào tạo đại học và cao đẳng được xây dựng dựa trên các chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn của Đại học Điện lực.Các chương trình đào tạo được xây dựng, triển khai theo định hướng chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, nhằm đáp ứng được mục tiêu đào tạo, vừa kế thừa đảm bảo mức độ ổn định cần thiết của các chương trình đào tạo đã được áp dụng trong thời gian vừa qua, vừa có những điều chỉnh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài: Quản lý chương trình đào tạo trường đại học Điện Lực

 1. Đề tài: Quản lý chương trình  đào tạo Trường Đại học Điện Lực LOGO
 2. Nội dung báo cáo I. Giới thiệu đề tài II. Khảo sát hiện trạng III. Cơ sở lý thuyết IV. Phân tích, thiết kế V. Giao diện chương trình Team 6
 3. Phần I: Giới thiệu đề tài  Vấn đề quản lý chương trình đạo tạo tại  trường Đại học Điện lực:  Có nhiều khoa, ngành đào tạo.  Số lượng môn học lớn.  Nhu cầu tra cứu cao. Việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Team 6
 4. Phần I: Giới thiệu đề tài  Làm thế nào để quản lý chương trình đào tạo  một cách đơn giản?   Xây dựng phần mềm “Quản lý chương trình đào tạo”:  Nhập liệu đơn giản  Tra cứu chính xác, cụ thể  Thống kê, báo cao nhanh chóng Team 6
 5. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu  Trường Đại học Điện lực  Hệ đào tạo: • Đại học • Cao đẳng • Trung cấp  Loại hình đào tạo • Chính quy • Tại chức • Vừa học vừa làm Team 6
 6. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu  Trường Điện lực Cao đẳng Hệ đào  Đại học tạ o Trung cấp Team 6
 7. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu  Trường Điện lực Vừa học vừa làm Loại  Chính quy hình Tại chức Team 6
 8. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu  Số lượng  Có trên 10 ngành đào tạo  Môn học đa dạng  Quản lý  Thông tin môn học  Chương trình đào tạo từng ngành Team 6
 9. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu Cơ sở dữ  liệu Quản tri viện Người dùng •Cập nhật dữ liệu  •Tra cứu thông tin đơn giản •In báo cáo •Quản lý quyền truy  •Tìm kiếm nhanh  cập chóng, đầy đủ •Sao lưu phục hồi  dữ liệu Team 6
 10. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu  Yêu cầu Thực hiện đầy đủ các chức năng của công  tác quản lý chương trình đào tạo Hỗ trợ môi trường giao tiếp thân thiện  Tìm kiếm nhanh, chính xác  An toàn dữ liệu  Team 6
 11. Phần II: Khảo sát hiện trạng và yêu cầu  Yêu cầu Quản trị viên Người dùng •Quản lý chỉnh sủa dữ  •Form tìm kiếm liệu •In ấn •Quản lý truy cập •Tra cứu thông tin •Backup & Restore data Team 6
 12. Phần III: Cơ sở lý thuyết  Ngôn ngữ thiết kế  Microsoft SQL Server 2005  Microsoft Visual Basic 6.0 Team 6
 13. Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống  Chức năng của chương trình 1 Cập nhật dữ liệu 2 Tra cứu thông tin 3 Tạo báo cáo 4 Tìm kiếm và in 5 Sao lưu, khôi phục dữ liệu Team 6
 14. Sơ đồ phân cấp chức năng Team 6
 15. Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống  Cơ sở dữ liệu He Khoa Mã hệ mahe: nvarchar(10) makhoa: numeric(2,0) Mã khoa Tên hệ tenhe: nvarchar(50) tenkhoa: nvarchar(50) Tên khoa Nganh TienTrinh manganh: nvarchar(10) Mã ngành manganh: nvarchar(10) Mã ngành tennganh: nvarchar(50) Tên ngành mamon: numeric(5,0) Mã môn makhoa: numeric(2, 0) Mã khoa Học kì hocki: numeric(2, 0) Hệ he: nvarchar(10) MonHoc ChiTietMonHoc mamon: numeric(5, 0) Mã môn mamon: numeric(5, 0) Mã môn tenmon: nvarchar(50) Tên môn Mã hệ mahe: nvarchar(10) makhoa: numeric(2, 0) Mã khoa Số tiết LT sotietLT: numeric(5, 0) Mã loại maloai: nvarchar(2) Số tiết TH sotietTH: numeric(5, 0) Team 6
 16. Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống Diagram Team 6
 17. Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống  Thiết kế giải thuật Nhập dữ liệu  Cập nhật dữ liệu  Tìm kiếm  Kết xuất thông tin, báo cáo  Team 6
 18. Phần V: Thiết kế, cài đặt chương trình  Chức năng phần mềm Quản lý chương trình  đào tạo ì T m   k ế i C p ậ   n h t Main B o á   c r T a c   ứ u S o a   ư l u Q u ả n ý l   Team 6
 19. Form chính (Main)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản