BÁO CÁO KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

Chia sẻ: Dc Bac | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
446
lượt xem
65
download

BÁO CÁO KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà Trường luoon thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của nhà nước, sự quản lý của chính quyền địa phương. Đồng thời chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, có kế hoạch và các biệm pháp cụ thể thực hiện mục tiêu của giáo dục Mầm Non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

  1. Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc B¸o c¸o kÕ ho¹ch x©y dùng trêng mÇm non ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é I §¬n vÞ: Trêng mÇm non L¬ng trung Th¸ng 9 n¨m 2010
  2. Ubnd x· l¬ng trung Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc L¬ng Trung, ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2010 B¸o c¸o X©y dùng trêng mÇm non ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é 1 N¨m häc: 2010 – 2011 PhÇn thø nhÊt ®¸nh gi¸ nhµ trêng theo tiªu chuÈn trêng mÇm non ®¹t chuÈn Quèc gia: Theo c«ng van sè 36/2008/Q§ - BGD & §T ngµy 16/4/2008 vÒ viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i trêng MÇm Non ®¹t chuÈn quèc gia c¶u Trëng phßng gi¸o dôc huyÖn B¸ Thíc tÝnh ®Ðn th¸ng 8 n¨m 2010 ®èi chiÕu 5 tiªu chuÈn: 1. Tiªu chuÈn 1: Tæ chøc qu¶n lý nhµ níc. Nhµ Trêng luoon thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc, sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. §ång thêi chñ ®éng tham mu víi c¸c cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, cã kÕ ho¹ch vµ c¸c biÖm ph¸p cô thÓ thùc hiÖn môc tiªu cña gi¸o dôc MÇm Non. ChÊp hµnh tèt sù chØ ®¹o cña c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nÒ nÕp c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh x¸c hå s¬, sæ s¸ch vµ h¹n chÕ ®é thu, chi hîp lý, ®óng nguyªn t¾c tµi chÝnh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng: Cham lo ®êi sèng c¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trêng, th¨m hái kÞp thêi nh÷ng ngêi èm ®au, ®ång thêi khuyÕn khÝch kÞp thêi nh÷ng ngêi ®¹t thµnh tÝch tr«ng c¸c phong trµo thi ®ua.
  3. * §èi víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ: - Tæ chøc Chi Bé §¶ng: Chi Bé nhµ trêng cã 11 ®¶ng viªn ®Òu ®- îc xÕp lo¹i xuÊt s¾c, dang båi dìng 1 ®oµn viªn u tó chuÈn bÞ kÕt n¹p. Chi bé lu«n ®¹t Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. - Tæ chøc c«ng ®oµn: cã 20 c¸n bé doµn viªn, c«ng ®oµn lu«n thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam, C«ng ®oµn trêng lu«n ®¹t c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh. C«ng ®oµn lu«n phèi hîp cïng chuyªn m«n thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo thi ®ua nh “ D¹y tèt, Giái viÖc trêng ®¶m viÖc nhµ “ vµ c¸c cuéc vËn: D©n chñ, Kû c¬ng, T×nh th¬ng, Tr¸ch nhiÖm, Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”. c¸n bé ®oµn viªn lu«n nªu cao ý thøc x©y dùng tËp thÓ c¸n bé giao viªn ®oµn kÕt cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao thùc hiªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. §Æc biÖt lµ tÝch cùc thùc hiÖn phong trµo x©y dùng trêng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc vµ thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc §æi míi ph¬ng ph¸p qu¶n lý n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. Nhµ trêng ®É thµnh lËp ®îc Héi cha mÑ häc sinh vµ ®· phèi hîp víi BGH nhµ trêng trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ nu«i dêng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ. Ngoµi ra Ban chÊp hµnh héi cha mÑ häc sinh sinh viªn lu«n quan t©m ®éng viªn kÞp thêi khi gi¸o viªn vµ häc sinh ®¹t thµnh tÝch cao trong n¨m häc. §¸nh gi¸ theo tiªu chuÈn 1 Trêng tù ®¸nh gi¸: §¹t 2. Tiªu chuÈn 2: C¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ nh©n viªn: Ban gi¸m hiÖu: 1 HiÖu trëng vµ 2 Phã hiÖu trëng Tr×nh ®é ®µo t¹o HiÖu Trëng P. HiÖu trëng1 P. HiÖu trëng 2 Tr×nh ®é chuyªn §¹i häc §¹i häc §¹i häc m«n Tr×nh ®é qu¶n lý S¬ cÊp S¬ cÊp S¬ cÊp Tr×nh ®é chÝnh S¬ cÊp S¬ cÊp trÞ
  4. PhÈm chÊt ®¹o Tèt Tèt Tèt ®øc Gi¸o viªn vµ nh©n viªn: Tæng sè gi¸o viªn ®øng líp: 17 ngêi. Nh©n viªn; Kh«ng cã. Tr×nh ®é chuyªn m«n: cao ®¼ng 2. Trung cÊp 15. HiÖn nay cã 3 gi¸o viªn ®ang ®µo t¹o trªn chuÈn. §Þnh biªn gi¸o viªn: Khu chÝnh b¸n tró gi¸o viªn/ 1 líp. HiÖn nay cßn thiÕu: - 3 gi¸o viªn. - 1 nh©n viªn y tÕ - 1 kÕ to¸n. BiÖn ph¸p cña nhµ trêng lµo t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé gi¸o viªn häc tËp båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. TiÕp thu c¸c líp chuyªn ®Ò triÓn khai vµ tá chøc d¹y mÉu ®Ó gi¸o viªn rót kinh nghiÖm, th¨m quan hái c¸c trêng b¹n, v× vËy mµ chÊt lîng ch¨m sãc, gi¸o dôc ®· ®îc n©ng lªn. C¸n bé gi¸o viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy chÕ cña nhµ trêng cña ngµnh ®Ò ra vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc,100% c¸n bé gi¸o viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, kh«ng cã gi¸o viªn vi ph¹m kû luËt. §¸nh gi¸ tiªu chuÈn 2 Trêng tù ®¸nh gi¸: §¹t. 3. Tiªu chuÈn 3: quy m« trêng líp, c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ: Trêng MÇm Non L¬ng Trung cã 1 khu trung t©m vµ 9 ®iÓm lÎ, khu trung t©m ®îc x©y dùng 4 phßng häc kiªn cè hãa, 1 v¨n phßng, 1 phßng ©m nh¹c, 1 nhµ bÕp t¹m nÊu ¨n cho trÎ b¸n tró t¹i trêng. C¸n bé cã 9 phßng kiªn cè vµ 3 phßng häc t¹m. - Sè lîng nhãm líp: 16
  5. - Nhãm trÎ chia theo ®é tuæi: Tªn nhãm Sè nhãm Sè trÎ Nhãm trÎ 12 – 24 th¸ng 1 8 Nhãm trÎ 25 – 36 th¸ng 3 24 Tæng sè 4 34 Líp MÉu Gi¸o chia theo ®é tuæi: Líp Sè líp Sè trÎ MÉu gi¸o BÐ 3 - 4 tuæi 2 45 MÉu gi¸o Lín 5 - 6 tuæi 1 25 MÉu gi¸o ghÐp 3 ®é 19 139 tuæi Tæng sè 12 209 Quy m« trêng líp: - Khu trung t©m: Gåm 2 líp mÉu gi¸o vµ 2 nhãm trÎ: Ph©n theo ®é tuæi: Cã 71 ch¸u ¨n b¸n tró. - Khu lÎ: Gåm 10 líp MÉu gi¸o vµ 2 nhãm trÎ. Sè phßng häc ®· ®¹t chuÈn so víi táng sè 13 phßng. Trong ®ã phßng x©y kiªn cè 13/16 phßng. NÒn l¸t g¹ch men 15/16 phßng. - C¸c phßng quy ®Þnh vµ khu vùc phôc vô tre ¨n tiªu chuÈn: Phßng nhãm trÎ: 2 phßng. Lo¹i phßng Phßng riªng hay §· ®¹t chuÈn phßng kÕt hîp Phßng ®ãn trÎ KÕt hîp Phßng ¨n 55m2/ 1 phßng nghØ Phßng häc KÕt hîp Phßng ¨n 55m2/ 1 phßng nghØ Phßng ngñ KÕt hîp Phßng ¨n 55m2/ 1 phßng nghØ Phßng ¨n KÕt hîp Phßng ¨n 55m2/ 1 phßng nghØ Líp mÉu gi¸o: 2 phßng
  6. Lo¹i phßng Phßng riªng hay phßng kÕt §· ®¹t chuÈn hîp Phßng ®ãn trÎ KÕt hîp Phßng ¨n nghØ 55m2/ 1 phßng Phßng häc KÕt hîp Phßng ¨n nghØ 55m2/ 1 phßng Phßng ngñ KÕt hîp Phßng ¨n nghØ 55m2/ 1 phßng Phßng ¨n KÕt hîp Phßng ¨n nghØ 55m2/ 1 phßng C¸c phßng chøc n¨ng: Tªn phßng Phßng riªng hay phßng kÕt §· ®¹t chuÈn hîp Phßng HiÖu trëng 1 phßng riªng 15m2/ 1 phßng Phßng Phã HiÖu trëng 1 phßng riªng 15m2/ 1 phßng V¨n phßng 1 phßng riªng 55m2/ 1 phßng Phßng ho¹t ®éng ©m 1 phßng riªng 55m2/ 1 phßng nh¹c Phßng c«ng ®oµn 1 phßng riªng 15m2/ 1 phßng Phßng y tÕ 1 phßng riªng 15m2/ 1 phßng Phßng hµnh chÝnh Kh«ng cã Héi trêng Kh«ng cã Sè nhãm líp cã s©n C¶ hiªn tríc vµ hiªn sau 13 phßng ch¬i S©n ch¬i: Khu chÝnh vµ khu lÎ ®¶m b¶o 32m 2/1 trÎ. Cã c©y xanh bãng m¸t, cã nguån níc s¹ch, cã ®iÖn líi phôc vô cho sinh ho¹t. C¸c líp ë c¸c ®iÓm lÎ cha cã c«ng tr×nh vÖ sinh, s©n ch¬i, cha cã ®å ch¬i ngoµi trêi. §¸nh gi¸ tiªu chuÈn 3. Trêng tù ®¸nh gi¸: Cha ®¹t 4. Tiªu chuÈn 4: ChÊt lîng nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc. Nhµ trêng thùc hiÖn nghiªm chØnh ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quy ®Þnh. X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m, th¸ng, tuÇn cô thÓ vµ triÓn khai trùc tiÕp ®Õn toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ, thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò träng t©m nh: chuyªn ®Ò “ Gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm”, chuyªn ®Ò “N©ng cao chÊt lîng lµm
  7. quen víi v¨n häc vµ ch÷ viÕt”, “Gi¸o dôc vµ b¶o vÖ m«i trêng”, “Gi¸o dôc an toµn giao th«ng”… Duy tr× nÒ nÕp sinh ho¹t chuyªn m«n hµng tuÇn, hµng th¸ng, ®æi míi ph¬ng ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y häc tÝch cùc cho trÎ mÇm non. Lu«n ph¸t ®éng phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc ®a vµo sö dông ®¹t hiÖu qu¶. Tæ chøc héi thi gi¸o viªn giái cÊp trêng nghiªm tóc ®Ó gi¸o viªn trao ®æi kinh nghiÖm häc hái lÉn nhau, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn häc tËp, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é trªn chuÈn. N¨m häc 2009 – 2010 nhµ trêng ®· ®¹t kÕt qu¶ nh sau: Tæ chøc thµnh c«ng Héi thi BÐ th«ng minh nhanh trÝ. Cã 10 gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn giái vµ lao ®éng giái cÊp trêng. Cã 42 trÎ ®¹t BÐ ngoan xuÊt s¾c. Cã 5 trÎ ®¹t gi¶i Ba héi thi BÐ th«ng minh nhanh trÝ cÊp huyÖn. Cã 1 gi¸o viªn giái cÊp huyÖn. Cã 2 ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp huyÖn. a. Tû lÖ chuyªn cÇn: - §èi víi trÎ mÉu gi¸o 243/243 ®¹t 100%. - §èi víi trÎ nhµ trÎ 34/34 d¹t 100%. b. ChÊt lîng nu«i dìng: Nhµ trêng tæ chøc cho tre b¸n tró t¹i trêng cã 67 trÎawn b¸n tró, møc ¨n lµ 6.000 ® /ngµy ®¸p øng nhu cÇu dinh dìng kicalo cho tre t¹i tr- êng. Cã 100% tre ®Õn trêng ®îc theo dâi biÓu ®oof vµ kh¸m søc kháe ®Þnh kú theo quy ®Þnh. - Kªnh A: 196 trÎ ®¹t 100% - Kªnh B: 47 trÎ ®¹t 20%. c. ChÊt lîng gi¸o dôc: Tæ chøc kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ chÊt lîng trÎ cuèi n¨m häc 100% trÎ ®îc kh¶o s¸t: XÕp lo¹i: Kh¸ giái 170 trÎ ®¹t 69% Rung b×nh 73 trÎ ®¹t 31%.
  8. Nhµ trêng ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyªnd huy ®éng trÎ trêng ®¹t 100%, duy tr× sÜ sè ®Õn trêng, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tÝnh m¹ng cho trÎ. §¸nh gi¸ tiªu chuÈn 4 Trêng tù ®¸nh gi¸. 5. Tiªu chuÈn 5: Thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc: - C«ng t¸c tham mu: Nhµ trêng ®· tÝch cùc tham mu víi c¸c cÊp ñy §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cham lo gi¸o dôc MÇm Non. Tuyªn truyÒn kiÕn thøc khoa häc vÒ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ MÇm non ®Õn c¸c b¹c phô huynh, huy ®éng ®ãng gãp x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho b¸n ®å dïng häc tËp ®å ch¬i cho trÎ. §¸nh gi¸ tiªu chuÈn 5 trêng tù ®¸nh gi¸: PhÇn thø hai KÕ ho¹ch x©y dùng trêng mÇm non ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é 1 N¨m häc 2010 – 2011 Trêng MÇm Non L¦¬ng Trung vµo c¸c tiªu chÝ nh sau: 1. Tiªu chÝ 1: C«ng t¸c qu¶n lý. TiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý trêng häc. 2. Tiªu chÝ 2: §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn vµ nh©n viªn. TiÕp tôc duy tr× vµ båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn b»ng nhiÒu h×nh thøc ®Ó n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n, n¨ng lùc gi¶ng d¹y. §Ò nghÞ l·nh ®¹o cÊp trªn ph©n bæ ®ñ sè lîng gi¸o viªn theo ®Þnh biªn. 3. Tiªu chÝ 3: Quy ®Þnh trêng líp c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ tr- êng häc. - VÒ c¬ së vËt chÊt: + X©y dùng bÕp mét chiÒu theo quy ®Þnh ®¹t chuÈn. + X©y têng rµo, cæng s¾t. Tu söa 4 phßng ë khu trung t©m
  9. + §æ bª t«ng s©n trêng, lîp m¸i che s©n khÊu + X©y c«ng tr×nh vÖ sinh + Khoan giÕng níc ¨n + Mua s¾m ®å dïng ®å ch¬i ngoµi trêi, trong líp 4. Tiªu chÝ 4: ChÊt lîng nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc: - ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng: N¨m häc 2010 – 2011 nhµ trêng phÊn ®Êu huy ®éng trÎ ¨n b¸n tró t¹i trêng ®¹t tõ 80 – 85% sè trÎ huy ®éng ra líp. Søc kháe kªnh A ®¹t 94% trë lªn, kh«ng cã kªnh C. - ChÊt lîng gi¸o dôc: Huy ®éng trÎ ra líp: Nhµ trÎ 25% MÉu gi¸o: 100% trÎ ®i häc chuyªn cÇn ®¹t 98%. TrÎ kh¸ giái ®¹t 70 – 75 %. Kh«ng cã trÎ yÕu kÐm 5. Tiªu chÝ 5: c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc: - Nhµ trêng tÝch cùc tham gia mu víi c¸c cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. l·nh ®¹o cÊp trªn ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®¶m baopr theo yªu cÇu chuÈn. - Tham mu víi cÊp trªn hç trî kinh phÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng ®å ch¬i cho trÎ. - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc trªn ®Þa bµn, c¸c bËc phô huynh huy ®éng c¸c nguån lùc ®Çu t cho giãa dôc MÇm Non. Thùc hiÖn tuyªn truyÒn vËn ®éng víi c¸c th«n b¶n, c¸c bËc phô huynh ®Ó huy ®éng tèi ®a sè trÎ trong ®é tuæi MÇm non ra líp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản