intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Áp dụng hệ thống dinh dưỡng UFL/PDI trong nuôi dưỡng bò sữa ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

81
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống giá trị dinh d-ỡng hiện hành cho gia súc nhai lại ở n-ớc ta biểu thị giá trị năng l-ợng bằng đơn vị thức ăn trên cơ sở năng l-ợng trao đổi và giá trị protein theo hàm l-ợng protein thô hay protein tiêu hoá. Một hệ thống nh- vậy không tính đến vai trò tích cực của vi sinh vật dạ cỏ cũng nh- nhu cầu và khả năng đóng góp tối đa của chúng đối với dinh d-ỡng của loài nhai lại. Hiện nay trên thế giới đã có các hệ thống dinh d-ỡng thức ăn hiện đại hơn cho gia súc nhai lại, trong đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Áp dụng hệ thống dinh dưỡng UFL/PDI trong nuôi dưỡng bò sữa ở Việt Nam

  1. Báo cáo khoa học Áp dụng hệ thống dinh dưỡng UFL/PDI trong nuôi dưỡng bò sữa ở Việt Nam
  2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 3/2003 ¸p dông hÖ thèng dinh d−ìng UFL/PDI trong nu«i d−ìng bß s÷a ë ViÖt Nam Application of the UFL/PDI nutritional system for feeding milking cows in Vietnam Vò ChÝ C−¬ng1, NguyÔn Xu©n Tr¹ch2, §inh V¨n M−êi3 Summary A feeding trial was conducted to determine responses of milking cows to diets formulated according to the UFL/PDI nutritional system as compared to the nutritional system currently used in Vietnam based on metabolizable energy and crude protein (ME/CP). A total of 24 crossbred milking cows (F1 and F2) were divided into 2 groups to be fed on diets formulated according to the two systems for 3 months. Results showed that feeding according to the UFL/PDI system brought about better milk yield, milk quality, body condition, feed conversion, and thus reduced feed cost per kg milk produced. It is therefore recommended that the current nutrional system in Vietnam be replaced with a modern system like the UFL/PDI system. Keywords: Dairy cattle, feeding, UFL, PDI, milk 1. §Æt vÊn ®Ò1 chóng t«i ®· tiÕn hµnh thö nghiÖm nu«i d−ìng HÖ thèng gi¸ trÞ dinh d−ìng hiÖn hµnh cho bß s÷a theo hÖ thèng UFL/PDI cña INRA gia sóc nhai l¹i ë n−íc ta biÓu thÞ gi¸ trÞ n¨ng (1988) cña Ph¸p. l−îng b»ng ®¬n vÞ thøc ¨n trªn c¬ së n¨ng 2. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p l−îng trao ®æi vµ gi¸ trÞ protein theo hµm ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trªn 24 bß lai l−îng protein th« hay protein tiªu ho¸. Mét hÖ h−íng s÷a (HF x LS) nu«i t¹i c¸c n«ng hé ë thèng nh− vËy kh«ng tÝnh ®Õn vai trß tÝch cùc huyÖn VÜnh T−êng, tØnh VÜnh Phóc. Bß ®−îc cña vi sinh vËt d¹ cá còng nh− nhu cÇu vµ kh¶ chia lµm 2 l«, mçi l« 12 con, ®¶m b¶o ®é ®ång n¨ng ®ãng gãp tèi ®a cña chóng ®èi víi dinh ®Òu (theo cÆp) vÒ n¨ng suÊt, phÈm gièng d−ìng cña loµi nhai l¹i. HiÖn nay trªn thÕ giíi (F1/F2), chu kú s÷a (2-3) vµ th¸ng v¾t s÷a (3- ®· cã c¸c hÖ thèng dinh d−ìng thøc ¨n hiÖn 5). C¶ hai l« ®−îc nu«i nhèt t¹i chuång vµ cho ®¹i h¬n cho gia sóc nhai l¹i, trong ®ã cã tÝnh ¨n theo tõng c¸ thÓ: ®Õn kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña c¶ vi sinh - L« ®èi chøng: nu«i theo tiªu chuÈn ¨n vËt d¹ cá ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c tèi ®a −u thÕ hiÖn hµnh ë ViÖt Nam (ME/CP) cña chóng vµ tho¶ m·n chÝnh x¸c h¬n nhu cÇu - L« thÝ nghiÖm: nu«i theo tiªu chuÈn ¨n cña gia sóc nhai l¹i. Do vËy, viÖc nghiªn cøu cña ViÖn INRA (UFL/PDI) cã hiÖu chØnh theo ¸p dông mét hÖ thèng dinh d−ìng tiªn tiÕn t¹i ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam (Paul Pozy vµ Vò ChÝ ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt. Nh»m môc ®Ých ®ã, C−¬ng, 2002a) Thøc ¨n ®Ó phèi hîp khÈu phÇn bao gåm: 13 ViÖn Ch¨n nu«i cá voi, cá tù nhiªn, r¬m kh«, b· bia, c¸m g¹o, 2 Bé m«n Ch¨n nu«i ck, Khoa Ch¨n nu«i Thó y
  3. ¸p dông hÖ thèng dinh d−ìng ufl/pdi trong nu«i d−ìng bß s÷a... bét ng«, bét s¾n, ®Ëu t−¬ng, bét c¸ vµ c¸m trë vÒ sau), nh−ng ë l« ®èi chøng gi¶m nhanh Guyo68. h¬n ë l« thÝ nghiÖm. ChÝnh v× thÕ, trong 3 C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm: n¨ng suÊt th¸ng thÝ nghiÖm n¨ng suÊt s÷a cña bß ë l« thÝ s÷a/con/ngµy, thµnh phÇn ho¸ häc cña s÷a, nghiÖm lu«n lu«n cao h¬n l« ®èi chøng. Nh− khèi l−îng bß, l−îng dinh d−ìng thu nhËn, vËy, viÖc ¸p dông hÖ thèng dinh d−ìng míi ®· tiªu tèn dinh d−ìng/kg s÷a vµ chi phÝ thøc cho n¨ng suÊt s÷a tèt h¬n so víi ¸p dông hÖ ¨n/kg s÷a. thèng dinh d−ìng hiÖn hµnh ë ViÖt Nam. Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª b»ng ch−¬ng 3.2. ChÊt l−îng s÷a tr×nh Minitab (Release 11, 1996). Tr−íc thÝ nghiÖm kh«ng cã sù sai kh¸c nhau vÒ hµm l−îng c¸c thµnh phÇn s÷a gi÷a 2 3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 3.1. N¨ng suÊt s÷a l« (P>0,05). KÕt qu¶ theo dâi thÝ nghiÖm Tr−íc thÝ nghiÖm n¨ng suÊt s÷a kh«ng cã (B¶ng 2) cho thÊy trong thêi gian thÝ nghiÖm sù sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª gi÷a 2 l« thÝ hµm l−îng vÊt chÊt kh« (VCK), mì s÷a vµ nghiÖm (P>0,05). Trong thêi gian thÝ nghiÖm VCK kh«ng mì ë l« thÝ nghiÖm cao h¬n ë l« cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ vÒ n¨ng suÊt s÷a gi÷a ®èi chøng (P< 0,05). Tuy nhiªn, hµm l−îng 2 l« (B¶ng 1). N¨ng suÊt s÷a cña c¶ 2 l« ®Òu protein trong s÷a kh«ng sai kh¸c râ rÖt gi÷a 2 gi¶m dÇn theo quy luËt tiÕt s÷a (tõ th¸ng thø 3 l« (P>0,05). B¶ng 1. N¨ng suÊt s÷a cña bß trong thêi gian thÝ nghiÖm (kg/con/ngµy) L« ®èi chøng L« thÝ nghiÖm Th¸ng F1 F2 TB F1 F2 TB Tr−íc TN 13,09 15,58 14,52 13,16 15,52 14,45 13,41a 13,74b Th¸ng 1 12,12 14,66 12,64 14,85 12,40a 13,03b Th¸ng 2 11.06 13,57 11,98 14,08 a 12,3b Th¸ng 3 10,07 12,44 11,36 11,22 13,43 12,32a 13,04b Trung b×nh 11,08 13,54 11,95 14,10 Ghi chó: C¸c sè gi¸ trÞ trung b×nh chung cho hai l« cã mang c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P
  4. Vò ChÝ C−¬ng, NguyÔn Xu©n Tr¹ch, §inh V¨n M−êi B¶ng 3. N¨ng suÊt s÷a quy chuÈn (4% mì s÷a) ë bß thÝ nghiÖm (kg/con/ngµy) Thêi gian L« ®èi chøng (§C) L« thÝ nghiÖm (TN) TN-§C Tr−íc TN 13,43 13,32 - 0,11 12,36a 13,22b Th¸ng 1 0,86 11,21a 12,70b Th¸ng 2 1,49 a b Th¸ng 3 10,80 12,18 1,38 11,60a 12,73b TB 1,13 Ghi chó: C¸c sè gi¸ trÞ trung b×nh chung cho hai l« cã mang c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P0,05). N¨ng suÊt cßn cã kh¶ n¨ng tÝch luü c¬ thÓ tèt h¬n so víi s÷a quy chuÈn cña bß ë l« thÝ nghiÖm gi¶m bß ë l« ®èi chøng. chËm qua c¸c th¸ng so víi bß ë l« ®èi chøng. 3.5. L−îng thu nhËn thøc ¨n L« ®èi chøng cã n¨ng suÊt s÷a quy chuÈn b×nh L−îng thøc ¨n ¨n vµo hµng ngµy cña bß qu©n chung cho c¶ 3 th¸ng thÝ nghiÖm thÊp tÝnh theo c¸c thµnh phÇn dinh d−ìng ®−îc h¬n 1,13 kg/con/ngµy so víi l« thÝ nghiÖm. tr×nh bµy ë b¶ng 5. VËt chÊt kh« thu nhËn cña 3.4. Thay ®æi khèi l−îng bß bß ë l« thÝ nghiÖm cao h¬n l« ®èi chøng. Tuy B¶ng 4. Khèi l−îng bß qua thêi gian thÝ nghiÖm ChØ tiªu L« ®èi chøng L« thÝ nghiÖm F1 F2 TB F1 F2 TB KL ®Çu kú 347,8 ±4,5 441,3 ± 13,5 413,6 ± 13,5 378,8 ± 7,3 452,8 ± 12,2 422,0 ± 13,3 (kg/con) KL cuèi kú 380,6 ± 3,7 446,7 ± 13,4 419,2 ± 13,5 388,0 ± 7,4 461,7 ± 10,6 431,0 ± 14,0 (kg/con) 5,6a 9,0b T¨ng träng c¶ 5,8 5,4 9,2 8,9 kú (kg/con) 62,0a 100,0b T¨ng träng b/q 64,4 60,0 122,2 98,9 (g/con/ngµy) Ghi chó: C¸c sè gi¸ trÞ trung b×nh chung cho hai l« cã mang c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P
  5. ¸p dông hÖ thèng dinh d−ìng ufl/pdi trong nu«i d−ìng bß s÷a... B¶ng 5. L−îng dinh d−ìng ¨n vµo cña bß trong thêi gian thÝ nghiÖm L« ®èi chøng L« thÝ nghiÖm L−îng ¨n vµo F1 F2 TB F1 F2 TB 11,08a 11,61b VCK (kg/con/ngµy) 10,25 11,92 10,76 12,47 UFL/con/ngµy 9,52 11,15 10,39 9,66 10,95 10,28 894a 958b PDIN (g/con/ngµy) 824 956 906 1065 1153a 1101b PDIE (g/con/ngµy) 1095 1211 1044 1158 Ghi chó: C¸c sè gi¸ trÞ trung b×nh chung cho hai l« cã mang c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P0,05). T−¬ng tù, tÝnh theo ®¬n vÞ thøc ¨n cho t¹o s÷a (UFL) th× møc thu nhËn cña l« thÝ Khi tÝnh trªn mçi kg s÷a thu ®−îc th× l« nghiÖm vµ l« ®èi chøng kh«ng cã sù sai kh¸c thÝ nghiÖm tiªu tèn Ýt UFL vµ PDIE h¬n l« ®èi râ rÖt (P>0,05). L« ®èi chøng thu nhËn PDI chøng, cßn tiªu tèn PDIN ë 2 l« t−¬ng ®−¬ng b×nh qu©n thÊp h¬n so víi l« thÝ nghiÖm (tÝnh nhau (B¶ng 6). Nh− vËy, so víi l« thÝ nghiÖm theo gi¸ trÞ PDIN v× PDINPDIN) nªn phÇn n¨ng l−îng chªnh phèi hîp c¸c lo¹i thøc ¨n sao cho khÈu phÇn lÖch (UFL vµ PDIE) ®· bÞ l·ng phÝ vµ v× thÕ cã PDIN = PDIE. So s¸nh gi÷a l« thÝ nghiÖm mµ hiÖu qu¶ sö dông ®Ó t¹o s÷a kÐm h¬n râ rÖt vµ l« ®èi chøng cho thÊy ë l« thÝ nghiÖm gi¸ (P
  6. Vò ChÝ C−¬ng, NguyÔn Xu©n Tr¹ch, §inh V¨n M−êi B¶ng 7. Chi phÝ thøc ¨n cho 1kg s÷a (®/kg s÷a) ChØ tiªu L« ®èi chøng L« thÝ nghiÖm F1 F2 TB F1 F2 TB N¨ng suÊt s÷a 11,08 13,56 12,32 11,95 14,10 13,04 (kg/con/ngµy) Chi phÝ thøc ¨n 18 375 22 055 20 215 18 313 21 490 19 901 (®/con/ngµy) Chi phÝ thøc ¨n 1 658 1 626 1 642 1 532 1 524 1 528 (®/kg s÷a) 1 kg s÷a ë l« ®èi chøng cao h¬n l« thÝ nghiÖm Áp dông hÖ thèng UFL/PDI cña INRA cã lµ 114 ®ång. Nh− vËy, viÖc ¸p dông c¸ch x©y hiÖu chØnh gióp cho bß sö dông dinh d−ìng ¨n dùng khÈu phÇn theo hÖ thèng UFL/PDI ®· vµo tèt h¬n nªn cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n gi¶m ®−îc chi phÝ tiÒn thøc ¨n/kg s÷a so víi hÖ thèng dinh d−ìng hiÖn hµnh. (6,95%). §iÒu nµy cã nghÜa lµ x©y dùng khÈu Tµi liÖu tham kh¶o phÇn theo hÖ thèng míi nµy cho phÐp n©ng Paul Pozy, Vò ChÝ C−¬ng (2002a), Ph−¬ng ph¸p ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ch¨n nu«i bß s÷a tÝnh nhu cÇu cho bß vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng cña so víi viÖc ¸p dông hÖ thèng dinh d−ìng hiÖn thøc ¨n ë miÒn B¾c ViÖt Nam, Nxb N«ng hµnh. nghiÖp, Hµ Néi. Paul Pozy, Vò ChÝ C−¬ng (2002b), Nu«i d−ìng bß 4. KÕt luËn s÷a ë miÒn B¾c ViÖt Nam, nhu cÇu dinh d−ìng Tõ thÝ nghiÖm trªn cã thÓ rót ra mét sè kÕt cña bß vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng cña thøc ¨n, Nxb luËn nh− sau: N«ng nghiÖp, Hµ Néi. Áp dông hÖ thèng UFL/PDI cña INRA cã INRA (1988), Alimentation des Bovins, Ovins et hiÖu chØnh lµm t¨ng n¨ng suÊt s÷a cña bß, c¶i Caprins, Ed. INRA Publications (Route de thiÖn chÊt l−îng s÷a vµ thÓ tr¹ng bß c¸i tèt Saint-Cyr), 78000 Versailles, France. h¬n so víi hÖ thèng dinh d−ìng hiÖn hµnh cña Minitab Release 11 (1996), MINITAB User’s ViÖt Nam. Guide.USA
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2