intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "Nâng cao tính an toàn trong đIều khiển chạy tầu trên đường sắt"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

52
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển chạy tầu trên đ-ờng sắt là công việc rất phức tạp vì ngoài các yêu cầu phải hoàn thành khối l-ợng vận chuyển, đảm bảo khai thác có hiệu quả ph-ơng tiện… công việc này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn trong vận chuyển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "Nâng cao tính an toàn trong đIều khiển chạy tầu trên đường sắt"

  1. N©ng cao tÝnh an toμn trong ®IÒu khiÓn ch¹y tÇu trªn ®−êng s¾t PGS. TSKH. NguyÔn h÷u hµ Bé m«n Khoa VËn t¶i – Kinh tÕ - Tr−êng §¹i häc GTVT Tãm t¾t: Ph©n tÝch c«ng t¸c ®iÒu khiÓn ch¹y tÇu vμ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p n©ng cao tÝnh an toμn trong ®iÒu khiÓn ch¹y tÇu trªn ®−êng s¾t. Summary: The article analyzes the railway management and suggests measures to improve safety in railway management in the railway industry. ®iÒu hµnh c«ng t¸c vËn t¶i. Cã nhiÒu ph−¬ng §iÒu khiÓn ch¹y tÇu trªn ®−êng s¾t lµ ph¸p kÎ biÓu ®å ch¹y tÇu kh¸c nhau nh−ng ®Ó c«ng viÖc rÊt phøc t¹p v× ngoµi c¸c yªu cÇu KT-ML ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n vµ ph¸p lý trong ®iÒu ph¶i hoµn thµnh khèi l−îng vËn chuyÓn, ®¶m hµnh ngµnh ®−êng s¾t nªn quy ®Þnh cô thÓ b¶o khai th¸c cã hiÖu qu¶ ph−¬ng tiÖn… c«ng tr×nh tù vµ ph−¬ng ph¸p kÎ B§CT. Ph−¬ng viÖc nµy ®ßi hái ®é chÝnh x¸c tuyÖt ®èi ®Ó ®¶m ph¸p thÝch hîp lµ ph−¬ng ph¸p dùa trªn b¶o an toµn trong vËn chuyÓn. §èi víi ®−êng ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña c¸c ®oµn tÇu. s¾t ViÖt Nam do trang thiÕt bÞ cò, l¹c hËu, ®iÒu Theo ph−¬ng ph¸p nµy c¸c yÕu tè thêi gian kiÖn s¶n xuÊt lu«n biÕn ®éng th× viÖc ®¶m b¶o nh− thêi gian gia tèc, gi¶m tèc, thêi gian ch¹y an toµn cho c«ng t¸c ch¹y tÇu cµng gÆp nhiÒu víi tèc ®é ®Òu, cù ly ch¹y ®Òu, cù ly gia gi¶m khã kh¨n. Thùc tÕ ghi nhËn lµ trong nh÷ng tèc ®−îc tÝnh trªn c¬ së khoa häc. ®iÒu kiÖn hÕt søc phøc t¹p, c«ng t¸c ®iÒu khiÓn ch¹y tÇu trªn ®−êng s¾t vÉn ®−îc tiÕn §Ó t¨ng thªm ®é tin cËy cho c¸c kÕt qu¶ hµnh tèt, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a c¸c sù cè trªn, sau khi tÝnh to¸n cÇn ®o l¹i c¸c yÕu tè trong vËn chuyÓn. Tuy nhiªn an toµn lµ yªu thêi gian trªn thùc nghiÖm ®èi víi tõng lo¹i cÇu ®ßi hái tÝnh tuyÖt ®èi, bëi vËy chóng ta ®Çu m¸y vµ ®oµn tÇu trªn tõng khu gian. ph¶i lu«n quan t©m ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c Lo¹i yÕu tè thêi gian quan träng thø 2 nµy. ph¶i chó ý lµ c¸c gi¸n c¸ch thêi gian bao gåm c¸c gi¸n c¸ch ga, gi¸n c¸ch ch¹y kÕ tiÕp. §©y Nghiªn cøu c«ng t¸c ®iÒu khiÓn ch¹y tÇu trªn ®−êng s¾t ph¶i b¾t ®Çu tõ biÓu ®å ch¹y thùc chÊt lµ c¸c ®Þnh møc thêi gian ®Ó c¸c tÇu (B§CT) bëi biÓu ®å ch¹y tÇu lµ c¬ së ®Ó nh©n viªn vËn t¶i cã thÓ hoµn thµnh c¸c c«ng
  2. viÖc ®−îc Ên ®Þnh theo quy tr×nh ch¹y tÇu. ThÝ lùc th«ng qua, gi¶m tèc ®é vËn chuyÓn, t¨ng dô trong h×nh 1 gi¸n c¸ch thêi gian kh«ng chÝ phÝ ®ç ®äng toa xe… NÕu thêi gian gi¸n cïng (τoc) t¹i ga A lµ ®Þnh møc thêi gian cÇn c¸ch nhá h¬n thêi gian cÇn thiÕt th× ng−êi c«ng nh©n sÏ kh«ng hoµn thµnh ®−îc kÕ thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cho ®oµn tÇu S2 ho¹ch hoÆc tù c¾t xÐn quy tr×nh tõ ®ã dÉn ®Õn th«ng qua ga kÓ tõ thêi ®iÓm trùc ban ga A tai n¹n. C¸c gi¸n c¸ch thêi gian hiÖn nay x¸c ®Þnh ®−îc tÇu Sl göi tõ ga M ®Õn ®· ®ç an ®−îc x©y dùng ®· l©u vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc t¹i toµn trong b·i ®ãn göi. Néi dung c«ng viÖc c¸c ga ®· cã nhiÒu thay ®æi bëi vËy cÇn thiÕt nh− sau. ph¶i x¸c ®Þnh l¹i. §Ó x¸c ®Þnh c¸c gi¸n c¸ch Ga M thêi gian phôc vô cho viÖc x©y dùng B§CT S1 tr−íc hÕt nªn dïng ph−¬ng ph¸p chôp ¶nh τoc ngµy lµm viÖc cho nhãm c«ng nh©n: trùc ban Ga A + g¸c ghi + c¸c nh©n viªn liªn quan ®Ó cã c¸ch nh×n tæng quan vÒ c«ng viÖc vµ sù ph©n S2 S1 Ga N c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c chøc danh ch¹y tÇu. C«ng viÖc nµy còng gióp ta lo¹i bá nh÷ng H×nh 1. Gi¸n c¸ch thêi gian ®ãn 2 tÇu kh«ng cïng mét lóc t¹i ga A thao t¸c thõa, thêi gian l·ng phÝ hoÆc sù phèi hîp thiÕu chÆt chÏ gi÷a c¸c chøc danh. TiÕp - Trùc ban ga A xin phÐp ga M cho göi theo sÏ tiÕn hµnh bÊm giê ®Ó x¸c ®Þnh tõng tÇu vµ ®−îc trùc ban ga M ®ång ý. yÕu tè t¹o nªn gi¸n c¸ch thêi gian. Kh¶o s¸t thêi gian lµ c«ng viÖc rÊt c«ng phu, phøc t¹p - Ra lÖnh cho g¸c ghi chuÈn bÞ ®−êng ®Ó KT-ML cÇn cã sù tham gia cña c¸c chuyªn gia thuéc ®oµn tÇu S2 th«ng qua vµ th«ng b¸o cho c¸c c¸c ngµnh cã liªn quan. nh©n viªn liªn quan chuÈn bÞ ®ãn, tiÔn tÇu S2. C¸c yÕu tè thêi gian tiÕp theo cña B§CT - G¸c ghi chuÈn bÞ ®−êng vµ b¸o c¸o ®· ®−îc ®Ò cËp ®Õn sau v× viÖc x¸c ®Þnh chóng hoµn thµnh c«ng viÖc. ®¬n gi¶n h¬n chø kh«ng ph¶i v× kÐm phÇn - Trùc ban kiÓm tra l¹i b¸o c¸o cña g¸c quan träng. C¸c thêi gian ®ç t¹i c¸c ga, thêi ghi vµ nhËn thÊy c«ng viÖc chuÈn bÞ ®−êng ®· gian lµm c¸c t¸c nghiÖp kü thuËt… còng ph¶i hoµn tÊt. ®−îc kiÓm tra th−êng xuyªn. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c yÕu tè thêi gian trªn sÏ ®¶m b¶o cho - Ra lÖnh më tÝn hiÖu cho ®oµn tÇu S2 B§CT ®−îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc, cã th«ng qua ga. ®ñ tÝnh ph¸p lý trong tæ chøc s¶n xuÊt. - §oµn tÇu S2 ch¹y th«ng qua ga vµ ra Sau khi ®· kÎ xong B§CT vÊn ®Ò quan khái cét tÝn hiÖu. träng tiÕp theo lµ ®iÒu ®é vËn t¶i. §©y lµ kh©u quan träng ®Æc biÖt trong tæ chøc vËn t¶i víi Nh− vËy nÕu thêi gian gi¸n c¸ch lµ thêi c¸c néi dung chÝnh lµ: gian quy ®Þnh cho c¸c nh©n viªn vËn t¶i ph¶i hoµn thµnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ néi dung - Tæ chøc c«ng t¸c ®iÒu ®é ë c¸c cÊp ga, c«ng viÖc trªn qu¸ lín sÏ g©y l·ng phÝ n¨ng
  3. tuyÕn, Tæng c«ng ty. - Ph©n tÝch theo c¸c chuyªn ®Ò nh− an toµn, ®i ®Õn ®óng giê, quay vßng toa xe…. - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn t¶i hµng ngµy. Nh÷ng néi dung chÝnh cÇn ph©n tÝch lµ c¸c nguyªn nh©n kh«ng thùc hiÖn ®−îc c¸c - ChØ huy vµ gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh hµnh tr×nh ch¹y tÇu, møc ®é an toµn, nguyªn vËn t¶i trªn m¹ng l−íi ®−êng s¾t. nh©n g©y ®ç ®äng toa xe ë c¸c ga, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu cña biÓu ®å ch¹y tÇu. §Ó t¨ng c−êng tÝnh an toµn trong c«ng C¸c sè liÖu ph©n tÝch ®−îc lÊy trùc tiÕp tõ biÓu t¸c ch¹y tÇu th× chøc n¨ng gi¸m s¸t cña ®iÒu ®å ch¹y tÇu thùc tÕ vµ c¸c b¸o c¸o s¶n xuÊt. ®é ph¶i ®−îc ph¸t huy h¬n n÷a. TÊt nhiªn Sau khi ph©n tÝch ph¶i cã nh÷ng kÕt luËn râ nh©n viªn ®iÒu ®é kh«ng thÓ biÕt cô thÓ vÒ rµng vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó gi¶i qu¸ tr×nh ch¹y tÇu nh− c¸c nh©n viªn l¸i m¸y, quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn tr−ëng tÇu… nh−ng nh÷ng sai ph¹m cã hÖ biÓu ®å ch¹y tÇu. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch thèng vÒ tèc ®é cña c¸c ®oµn tÇu th× ®iÒu ®é nÕu thÊy biÓu ®å ch¹y tÇu cã nh÷ng bÊt hîp lý viªn cã thÓ nhËn biÕt qua c¸c b¸o c¸o vÒ thêi nhá th× ph¶i ®iÒu chØnh. Tr−êng hîp biÓu ®å gian ®i, ®Õn cña c¸c ®oµn tÇu t¹i c¸c ga. ch¹y tÇu cã nh÷ng sai lÖch lín, kh«ng phï Nh÷ng b¸o c¸o cña ®iÒu ®é sÏ lµ kªnh th«ng hîp víi diÔn biÕn thùc tÕ s¶n xuÊt th× ph¶i kiÕn tin quan träng ®Ó kÞp thêi kiÓm tra, chÊn chØnh nghÞ söa ®æi B§CT. c¸c vi ph¹m tèc ®é ch¹y tÇu. Qua ph©n tÝch c¸c tai n¹n giao th«ng Gi÷a B§CT kÕ ho¹ch vµ B§CT thùc tÕ KT-ML ®−êng s¾t th× mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lu«n cã nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh do t×nh h×nh chÝnh ¶nh h−ëng ®Õn an toµn ch¹y tÇu lµ viÖc khai th¸c vËn chuyÓn trªn m¹ng l−íi mçi ngµy ®iÒu khiÓn cña c¸c tµi xÕ. C«ng viÖc nµy mçi kh¸c. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ møc ®é kh«ng thÓ tr«ng cËy hoµn toµn vµo tÝnh tù chÝnh x¸c cña c¸c quyÕt ®Þnh trong chØ huy gi¸c, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c tµi xÕ mµ ch¹y tÇu ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c ph©n ph¶i cã sù ®éng viªn, nh¾c nhë th−êng xuyªn. tÝch B§CT. C«ng viÖc nµy kh«ng thÓ tiÕn hµnh C¸c b¨ng tèc ®é ph¶i ®−îc kiÓm tra kü l−ìng mét c¸ch h×nh thøc hoÆc phiÕn diÖn (thÝ dô ®Ó kÞp thêi, nh¾c nhë rót kinh nghiÖm víi c¸c chØ giíi h¹n trong viÖc ®i, ®Õn ®óng giê cña tµi xÕ sau mçi chuyÕn ®i. c¸c ®oµn tÇu ë c¸c ga ®Çu, cuèi) mµ ph¶i ®−îc xem xÐt toµn diÖn d−íi c¸c h×nh thøc Mét khÝa c¹nh kh¸c liªn quan ®Õn c«ng sau: t¸c an toµn lµ yÕu tè con ng−êi trong vËn t¶i. C¸c nh©n viªn vËn t¶i ®−êng s¾t lµm viÖc - Ph©n tÝch th−êng kú. Hµng ngµy c¸c trong nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt vÊt v¶ vµ lu«n ph¶i B§CT thùc hiÖn ph¶i ®−îc chuyÓn ®Õn cho bé chÞu søc Ðp tõ nhiÒu phÝa. Hä cÇn nhËn ®−îc phËn ph©n tÝch. sù ®éng viªn vµ chÕ ®é ®·i ngé ®Æc biÖt ®Ó lu«n tØnh t¸o, cã ®Çy ®ñ søc khoÎ vµ trÝ tuÖ ®Ó - Ph©n tÝch theo ®Þnh kú. Thêi gian ®Ó tiÕn xö lý c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. hµnh c¸c ph©n tÝch nµy cã thÓ lµ m−êi ngµy, nöa th¸ng, 1 th¸ng…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2