intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học : Xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất của cây thức ăn xanh và phương pháp phát triển cây cở chủ yếu cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

86
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học : xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất của cây thức ăn xanh và phương pháp phát triển cây cở chủ yếu cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : Xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất của cây thức ăn xanh và phương pháp phát triển cây cở chủ yếu cho chăn nuôi bò sữa ở một số vùng sinh thái khác nhau

  1. Xác nh t l thích h p trong cơ c u s n xu t c a cây th c ăn xanh và phương pháp phát tri n cây c ch y u cho chăn nuôi bò s a m t s vùng sinh thái khác nhau Nguy n Th Mùi1*; Nguy n Văn Quang1; Lê Xuân ông2 1 Vi n chăn nuôi; 2Trung tâm NC Bò và ng c Ba Vì *Tác gi liên h : Nguy n Th Mùi - B môn ng c và cây TĂ gia súc Vi n Chăn nuôi -Th y Phương - T liêm - Hà N i i n tho i: (04)8.386.130; Fax:(04)8.389.775; Email: Nguyenthimui@yahoo.com ABSTRACT Effect of different ratios of graminous grasses to leguminous grasses and cultivating method on yield and quality of grasses in eco-agricultural zones The study was carried out at 3 different dairy raising areas. Pho Yen. Thai Nguyen; Ba Vi. Ha Tay and Duc Trong. Lam Dong. Experimental varieties of Leucaena leucocephala K636 (L.L. K636) and Stylosanthes Plus (Stylo Plus) were introduced into the plantation of the Pennisetum purpureum Kingrass (P.P. Kingrass), Panicum maximum TD 58 (P.M. TD58) and Brachiaria Hybrid (B. Hybrid) at different cultivating mode (Separated pure areas and Inter-beds) with different ratios of graminous to leguminous grasses. Two year results indicated that: introduction of L.L. K636 and Stylo Plus into grass plantation in the mode of “Separated pure areas” at area unit ratios: (1:1) was met the proportion of legume forage in the green roughage needed for dairy cows from 20-30% and increased crude protein content of roughage (dry matter basic) from 10-11% to 13- 15%. Water applied for forages in dry season (non regular basis) increased forage yield from 6.5 to 12% for Pho Yen, Ba Vi and Duc Trong, respectively. Use of 20 tonnes manure/ha/year increased forage yield upto 16-23% Keywords: grass/legume species, cultivation mode, manure, forage yield. tv n Trong khu v c ông Nam Châu á. b gi ng c P. Pupurseum. P. Maximum sp. Pangola. Paspalum dilatatum. Stylosanthes sp. và Avena sativa ư c ánh giá là phù h p cho các m c ích s d ng và mùa v ã thúc y s tăng năng su t ng v t s ng trên m t ơn v di n tích t t i Nepal (Dinesh Pariyar. 2000). H th ng ng c k t h p các gi ng u. th o như: P. M. cv.. Setaria. c Signal v i Desmodium intortum cv Greenleaf và Desmodium uncinatum. Stylosanthes …) ã tăng năng su t ng v t s ng t 2-3 lên n 4-4.5 bò th t/ha/năm (t 900 n 1100 kg/ha) Wong. C.C. & Chen. C. (2000). M t s gi ng c th o r t h a h n cho chăn nuôi bò s a. th t Panicum maximum. Brachiaria decumben. Pangola. Stylosanthes guianensis. Leucaena leucocephala. Desmodium intortum cv Greenleaf và Desmodium uncinatum cv Silverleaf phát tri n r t t t trên nhi u lo i t các vùng sinh thái khác nhau và hàng năm cho năng su t VCK c hoà th o t 15-30 và c h u 5-20 t n/ha Wong. C.C. (1999). Các gi ng c hoà th o P. Pupurseum sp.. P.M. TD58. P.M. Hamill. P.M. Common. P.M. Ciat 673 và các gi ng c u như L. Leucocephala Ipil Ipil. Centrocema pubecns. Stylo guanensis Cook ã ư c thi t l p r t thành công trong h th ng nông h t i Phippine. góp ph n tăng năng su t v t nuôi d n n thu nh p cho các nông h tăng t 7-28% tuỳ thu c c àn (Moog và ctv.. 1998). Cây. c h u Leucaena leucocephala. Caliandra. Gliricidia. Flemingia. Desmodium ã ư c thi t l p xen k và có tr t t v i phương th c thu c t thâm canh trong h th ng canh tác t d c (SALT 1 &SALT 2) t o ngu n th c ăn xanh gi u protein phân b cho chăn nuôi gia súc r i u theo mùa v và c i t o t ch ng xói mòn (Moog và CTV. 2002). Kh i lương s n ph m th c ăn xanh thô tăng 132% so v i ch tr ng s n ho c Stylo thu n và hàm lư ng nitơ trong t ã tăng 20kg/ha khi có s óng góp c a c Stylo (Natis. 1997. 1998). Tăng tr ng c a bò cao hơn 42% khi k t h p nuôi dư ng c Voi v i c Stylo theo t l 50:50 (Anon. 1990). Stylo CIAT 184 ã ư c ch n l c và phát tri n r t r ng rãi i trà trong s n xu t không nh ng làm th c ăn xanh
  2. và ch bi n b t c cho chăn nuôi mà còn có nghĩa ph t ch ng xói mòn (Li - Menglin. Yuang Bo - Hua & Suttie. 1996) Vi t Nam hi n nay, m t s gi ng cây h u ư c s d ng làm th c ăn cho gia súc như Keo d u K636, KX2, K8, Cuningham, Gi ng Calliandra calothyrsus (Keo c i) ch a hàm lư ng protein khá cao, kho ng 22-24.5% tính theo v t ch t khô (VCK) ư c s d ng như ngu n th c ăn gi u protein cho chăn nuôi, nâng cao dinh dư ng t và ang ư c tr ng r ng rãi t i m t s t nh trong c nư c (Nguy n Th Mùi và CTV. 2004; Lê Hà Châu.1999; Nguy n Ng c Hà. 1996). Tuy nhiên, nh ng k t qu nghiên c u trên ch mang tính nh l . Phương pháp phát tri n m r ng cây h u ra s n xu t chưa ư c nghiên c u. t t c các khu v c chăn nuôi bò s a và bò th t u chưa ưa các gi ng c /cây h u vào cơ c u cây th c ăn (TĂ) xanh mà ch o ch là 2 gi ng c Voi và Ghinê v i ch t lư ng th c ăn xanh r t th p cho chăn nuôi nuôi bò s a (10-11% protein. 8-9 MJ ME/kg VCK). Nh ng thông tin trên ã ư c s d ng là cơ s th c t cho tài “Nghiên c u xác nh t l thích h p và phương pháp phát tri n cây/c h u trong cơ c u s n xu t cây th c ăn xanh cho chăn nuôi bò s a m t s vùng sinh thái khác nhau” ã ư c th c hi n trong giai o n 2005-2006. M c tiêu nghiên c u Xác nh ư c phương th c tr ng và t l di n tích cây c h u trong cơ c u di n tích tr ng c m b o t l 15-20% c u trong t ng lư ng th c ăn xanh cho bò s a. ưa ra gi i pháp k thu t thâm canh nh m tăng NS và ch t lư ng c h u. V t li u và phương pháp nghiên c u Thí nghi m ư c ti n hành t i 3 vùng sinh thái: Trung tâm NC Bò và ng c Ba Vì. Hà Tây; Xã Phú Thái. Ph Yên. Thái Nguyên và Công ty Gi ng bò s a c Tr ng. Lâm ng trong th i gian 2 năm (2005-2006) trên di n tích thí nghi m cho m i i m là 4.5-5 ha. V t li u nghiên c u bao g m các gi ng c h u ư c ưa vào tr ng cùng v i các gi ng c hoà th o ang ư c ph bi n t i các cơ s chăn nuôi bò s a: C hòa th o C /cây h u Pennisetum purpurem Kingrass (C Voi kinggrass) Leucaena leucocephala K636 (Keo d u K636) Panicum maximum TD58 (Ghinê TD58). Stylosanthes Plus (Stylo Plus) Brachiaria hybrid (B. Hybrid) Thí nghi m ư c b trí theo thi t k Phân lô chính và các lô ph (split-split-plot design). Phương pháp b trí thí nghi m ng ru ng c a Chapman và Hall (1993) trong ó: Vùng chăn nuôi bò s a tr ng i m: 3 vùng (Ph Yên. Ba Vì. c Tr ng) Các gi ng c h u và hòa th o ( u:Th o) tr ng tách riêng theo t l di n tích (DT): 1:1 và tr ng xen theo băng v i c hòa th o v i t l DT (1:1) và (0,3: 0,7). Băng c h u và c hòa th o r ng 2m theo t l 1:1; băng c u r ng 2m và c hòa th o r ng 4m theo t l 0,3: 0,7. Tư i nư c trong mùa khô tuỳ thu c cơ s (không c nh lư ng nư c) và bón 3 m c phân h u cơ: 10-20-30 t n/ha/năm (HC-10. HC-20 và HC-30) Lư ng gi ng s d ng: Stylo 8kg/ha. Keo gi u 20 kg/ha. Gi ng cây keo gi u tr ng hàng*hàng = 50cm. cây*cây = 15 cm. Gi ng stylo gieo theo hàng*hàng = 40-45cm. N n thí nghi m ư c bón phân hóa h c v i s lư ng: Ure 130kg/ha i v i cây h u và 350kg/ha v i cây hòa th o; Lân 400kg/ha. Kali 200kg/ha. cho c h u và hòa th o. cao c t c stylo là 17-20cm và keo gi u là 50-60cm. Sơ b trí thí nghi m cho m t gi ng/1 vùng như sau:
  3. Sơ b trí thí nghi m: Vùng Gi ng Tr ng tách Tr ng xen Tư i Không tư i Tư i Không tư i HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn M t s ch tiêu theo dõi Năng su t ch t xanh. Năng su t v t ch t khô (NS VCK. t n/ha/năm). Năng su t Protein thô (NS Protein. t n/ha/năm) Tlc u thu ư c trong các công th c (%). t l Protein thô/1 kg v t ch t khô (%) Phương pháp thu th p và x lý s li u Thu th p s li u t ng l a c t theo phương pháp c a Vi n NC ng c Cu Ba (1987) X lý s li u b ng mô hình tuy n tính t ng quát: Yijkh= Mijkh+Vi+PTj+Tijk+HCh+ (V*PT)ij+ (V*PT*T*HC)ijkh *eijkh - nh hư ng c a: Vùng (V); Phương th c tr ng (PT); Tư i nư c (T); Phân h u cơ (HC) và nh hư ng tương tác - Trên chương trình Minitab Release 13.2. K t qu và th o lu n K t qu v NS VCK và NS Protein c a các gi ng c thí nghi m trình bày trong B ng 1. Tuỳ thu c vào vùng chăn nuôi. vào m c phân bón và nư c tư i (tuỳ thu c cơ s ) mà năng su t các gi ng c trong i u ki n tr ng thu n có khác nhau. NS VCK c a c Voi Kingrass khá cao. t t 41 n 61t n/ha/năm. C Ghinê TD58 và B. Hybrid cho NS VCK t t 23-40 và 23-36 t n/ha/năm. K t qu v NS VCK c a gi ng P. M. TD 58 trong nghiên c u này cao hơn k t qu 17.8-19.2 t n/ha/năm trong nghiên c u c a Phan Th Ph n và CTV (2000). Gi ng c P.M. TD 58 khi tr ng thu n v i m c phân bón 20-30 t n/ha/năm ã cho NS VCK khá cao x p x v i NS t ư c 42 t n VCK/ha/năm trong các nông h Thái Lan (Chaisang P.. 2003; Chaisang P. và Ganda. N.. 2003). Hàm lư ng Protein thô/kg VCK t x p x 10% cho c Voi Kingrass. B. Hybrid. và 11% cho c Ghinê TD58. Các gi ng c h u thí nghi m cho NS VCK t 10.5 n 18.1 t n/ha/năm i v i gi ng Keo d u K636 và t 13.6 n 19.2 t n/ha/năm i v i c Stylo Plus. Hàm lư ng Protein t bình quân 22% cho Keo d u K636 và 17% cho c Stylo Plus cao hơn NS c a gi ng Stylo. Cook (12.5 t n VCK/ha/năm) trong nghiên c u c a Trương T n Khanh và CTV. (1999). NS VCK c a gi ng Stylo Plus cho tương ương v i gi ng Stylsanthes guianesis Cook tr ng trên n n t xám Bình Dương c a Lê Hà Châu (1999). T i Ba Vì. Hà Tây Stylo Plus ch cho NS VCK tương ương v i NS c a Stylo Guianensis CIAT 184 trong nghiên c u c a Trương T n Khanh và CTV (1999). Trên c 3 vùng nghiên c u. gi ng Keo d u L. L. K636 cho NS VCK tương t như k t qu nghiên c u c a Nguy n Th Mùi và CTV (2002). Khi thâm canh v i 20-30 t n phân h u cơ/ha/năm NS VCK t tương t v i Keo d u và Stylo (20 t n VCK/ha/năm) trong nghiên c u c a Wong. C.C. (1999)
  4. B ng 1: Năng su t các gi ng c tr ng thu n t i các vùng sinh thái khác nhau Tư i nư c Không tư i Gi ng c /Ch tiêu/Vùng SEM HC- HC- HC- HC- HC- HC- 10 20 30 10 20 30 Pennisetum purpurem Kingrass 40,8a 51,6b 56,9b 39,9a 49,5b 53,3c Ph Yên NS VCK. 43,1a 48,3a 52,0b 40,0c 45,4a 50,5b 0,59 Ba Vì T n/ha/năm 45,9a 55,8b 61,8c 40,6d 54,7b 57,9b c Tr ng 4,12a 5,42b 6,04c 4,03a 5,20b 5,65b Ph Yên 4,35a 5,10b 5,66c 4,04d 4,79e 5,50c NS Protein thô Ba Vì 0,21 4,87a 5,93b 6,57c 4,32d 5,82b 5,89b T n/ha/năm c Tr ng Panicum maximum TD58 25,2a 30,7b 33,9c 23,4d 28,2e 30,5b Ph Yên NS VCK. 28,3a 35,5b 40,6c 24,8d 31,3e 36,1b 0,56 Ba Vì T n/ha/năm 25,2a 29,5b 32,9c 23,5a 26,8d 30,1b c Tr ng 2,70a 3,40b 3,90c 2,44a 3,22b 3,45a Ph Yên 3,03a 3,94b 4,67c 2,58d 3,57e 4,09b NS Protein thô Ba Vì 0,06 2,12a 2,57b 2,93c 1,95a 2,29a 2,63b T n/ha/năm c Tr ng Brachiaria hybrid 29,5a 36,2b 38,7c 28,2a 34,8bc 36,3b NS VCK. Ph Yên 0,49 25,5a 31,7b 32,6c 23,4d 29,9b 33,4c T n/ha/năm Ba Vì 2,83a 3,44b 3,75c 2,68a 3,37b 3,53bc Ph Yên 2,45a 3,01b 3,51c 2,25a 2,84b 3,29bc 0,05 NS Protein thô Ba Vì T n/ha/năm Leucaena leucocephala K636 14,3a 17,8b 18,1b 13,5a 16,8b 17,0b Ph Yên NS VCK. 11,2a 13,2b 14,8c 10,5d 12,3bc 13,4b 0,21 Ba Vì T n/ha/năm 12,9a 14,8b 16,3c 10,9d 12,2a 12,5a c Tr ng 3,03a 3,97b 4,10c 2,83d 3,67b 3,77b Ph Yên 2,30a 2,93b 3,33c 2,10a 2,70b 3,00b NS Protein thô Ba Vì 0,05 2,77a 3,17b 3,49c 2,35d 2,62a 2,69a T n/ha/năm c Tr ng Stylosanthes Plus 16,3a 17,8b 19,2c 15,5d 17,0b 18,4b NS VCK. Ph Yên 0,23 14,7a 17,8b 18,5b 13,6c 15,6a 16,7d T n/ha/năm Ba Vì 2,70a 3,00b 3,30c 2,60a 2,90b 3,20d Ph Yên 2,50a 3,03b 3,16b 2,31a 2,66c 2,85b 0,04 NS Protein thô Ba Vì T n/ha/năm a. b. c..: Các ch khác nhau trong cùng m t hàng ch s sai khác có ý nghĩa th ng kê m c xác xu t P
  5. 34,7c 35,3c 43,7d 19,3e 31,7a 22,1f 30,9a 38,9b 36,9b 0,68 NS ** %TĂxanh/c Voithu n Keo d u K636 và Ghinê TD 58 23,2a 23,5a 16,3c 25,9d 26,3d 21,1a 22,5a 23,6a 18,1b NS ** 0,29 TNS VCK t n/ha/năm 3,45a 3,12a 2,31b 3,31a 3,34a 2,57b 3,37a 3,17a 2,63b 0,08 NS ** TNSProteint n/ha/năm 32,7a 23,1d 35,2a 15,8e 8,2f 18,6g 36,3a 29,3b 36,6a NS ** 0,42 % Keo d u/t ng VCK 14,6a 13,2b 14,2a 12,8c 12,7c 12,2c 14,9a 13,7b 14,5a 0,09 NS ** % Protein thô/kg VCK 17,4c 28,0b 29,2b 9,7d 20,7a 8,6e 21,4a 29,2b 21,1a NS ** 0,59 %TAxanh/Ghinêthu n Stylo Plus và Ghinê TD 58 22,9c 17,5d 26,9e 21,2a 24,0a 19,6b - 0,27 - - NS ** TNS VCK t n/ha/năm 3,00c 2,24d 3,31a 2,40b 3,22a 2,58b - 0,03 - - NS ** TNSProteint n/ha/năm 34,0b 40,1a 20,0c 19,0d 39,3a 41,3a - - NS ** - 0,05 % Stylo/t ng VCK 13,1a 12,8a 12,2b 11,3c 13,4a 13,2a - 0,05 - - NS ** % Protein thô/kg VCK 19,9b 23,4c 5,7d 8,1e 15,8a 14,7a - - NS ** - 0,83 %Taxanh/Ghinêthu n Stylo Plus và Brachiaria Hybrid 25,1a 20,1b 30,6c 20,8d 25,7a 20,8b - 0,20 - - NS ** TNS VCK t n/ha/năm 2,93a 2,49b 3,31c 2,15a 3,07a 2,38b - 0,02 - - NS ** TNSProteint n/ha/năm 29,3b 30,4b 16,7c 19,4d 33,0a 27,8b - 0,35 - - NS ** % Stylo/t ng VCK 11,7a 12,4b 10,8c 10,4c 11,9a 11,4a - 0,04 - - NS ** % Protein thô/kg VCK 25,8a 33,1c 9,7d 31,3b 24,1a 30,6b - - NS ** - 0,45 %TAxah/Hybridthu n **: Khác nhau có ý nghĩa m c P
  6. (1.5*2200 m2)/{(1.5*2200 m2)+(4.5*2800 m2)}*100 =20.75% S d ng công th c trên cho t t c các lo i c và cây h u mà ch c n tham kh o năng su t c a t ng gi ng trong vùng. nh hư ng c a các y u t k thu t n các ch tiêu NS VCK. NS Protein c a các c p gi ng thí nghi m ư c trình bày trong B ng 3. B ng 3: nh hư ng c a m t s bi n pháp k thu t n NS VCK và Protein c a nhóm c th o và u Tư i nư c Không tư i P P Gi ng/ch tiêu/công th c SEM HC-10 HC-20 HC-30 HC-10 HC-20 HC-30 P.th c vùng Keo d u K636 và C Voi Kingrass 29,7a 35,8b 39,1c 27,6d 34,0b 34,6b T ng NS VCK. t n/ha/năm 0,34 * ** Tăng NS theo phân bón % 100 120,5 131,6 100 123,2 125,4 34,9 32,1 2,51 * ** Bình quân NS theo tư i nư c 108,7 100 a b c 3,37d 4,25e 4,38e T ng NS Protein t n/ha/năm 3,67 4,52 4,97 0,04 * ** T l Keo d u/t ng VCK. % 16,8 17,1 17,0 16,0 16,3 16,3 0,23 * ** T l Pro thô/kg VCK. % 12,28 12,67 12,77 12,21 12,53 12,71 0,06 * ** Giá thành sx ( /1kg vck) 1562 1542 1628 1473 1613 1684 Keo d u K636 và C Ghinê TD58 19,7a 24,1b 26,7c 17,7d 21,5e 23,7b T ng NS VCK. t n/ha/năm 0,24 * ** Tăng NS theo phân bón % 100 122,3 135,5 100 121,5 133,9 23,5 21,0 1,90 * ** Bình quân NS theo tư i nư c 111,9 100 T ng NS Protein.t n/ha/năm 2,61a 3,31b 3,73c 2,31d 2,89e 3,27d 0,04 * ** T l Keo d u/t ng VCK % 26,5 26,7 26,1 25,8 26,5 25,7 * ** T l Pro thô/kg VCK % 13,34 13,80 14,01 13,10 13,88 13,83 0,07 * ** Giá thành SX ( /1kg vck) 1654 1652 1740 1563 1719 1789 Stylo Plus và C Ghinê TD58 19,9a 23,6b 25,8c 18,3d 21,3e 23,2b T ng NS VCK. t n/ha/năm 0,27 * ** Tăng NS theo phân bón % 100 118,6 129,6 100 116,4 126,8 23,1 20,9 1,78 * ** Bình quân NS theo tư i nư c 110,5 100 T ng NS Protein t n/ha/năm 2,49a 2,99b 2,31a 2,27a 2,72b 2,97b 0,03 * ** T l Stylo/t ng VCK % 33,6 32,1 31,3 32,8 32,0 31,7 0,05 * ** T l Pro thô/kg VCK % 12,57 12,69 12,82 12,42 12,79 12,78 0,05 * ** Giá thành SX ( /1kg vck) 1249 1244 1477 1150 1292 1489 Stylo Plus và C B. Hybrid 20,8a 25,2b 27,9c 19,4a 23,9b 26,1bc T ng NS VCK. t n/ha/năm 0,20 * ** Tăng NS theo phân bón % 100 121,2 134,1 100 123,2 134,5 24,6 23,1 2,10 * ** Bình quân NS theo tư i nư c 106,5 100 T ng NS Protein.t n/ha/năm 2,38a 2,86b 3,18c 2,21a 2,71b 2,99bc 0,02 * ** T l Stylo/t ng VCK. % 29,9 27,8 27,6 29,9 27,7 27,8 0,36 * ** T l Pro thô/kg VCK. % 11,49 11,38 11,47 11,41 11,37 11,47 0,04 * ** Giá thành SX ( /1kg vck) 1393 1323 1624 1278 1429 1654 a. b. c..: Các ch khác nhau trong cùng m t hàng ch s sai khác có ý nghĩa th ng kê; ** Sai khác có ý nghĩa mc P
  7. Bón 20 và 30 t n phân h u cơ/ha/năm ã tăng NS VCK c a c p c Voi và Keo d u K636 lên 20- 31%; tăng NS VCKc a c p c Ghinê và Keo d u K636 lên 22-35%. tăng NS VCKc a c p c Ghinê và Stylo lên 18-29% và tăng NS VCK c a c p c B. Hybrid và Stylo lên 21-34% so v i bón 10 t n h u cơ/ha/năm khi có tư i nư c. Khi bón phân h u cơ v i m c 30 t n/ha/năm. t l tăng NS VCK th p hơn so v i cùng m c bón trong i u ki n có tư i nư c (bình quân t 26% n 33%). Giá chi phí s n xu t ra 1 kg s n ph m (kg VCK) c a các công th c bón 20 t n h u cơ tương ương v i gía chi phí s n xu t ra 1 kg s n ph m c a các công th c bón 10 t n h u cơ và th p hơn gía chi phí s n xu t ra 1 kg s n ph m c a các công th c bón 30 t n h u cơ t t c các c p gi ng thí nghi m. K t lu n và ngh K t lu n áp d ng phương th c tr ng thu n “Tr ng tách r i. DT 1: 1” cho NS VCK. T l c u trong th c ăn xanh t khá cao (29-36%). T l Protein t ươc t 14 n 15% cho t t c các vùng nghiên c u. Có th ng d ng Công th c “Tr ng xen băng. DT 1: 2” cho Keo d u và c Voi cho vùng Ph Yên và c Tr ng khi k t qu t 16 -19% th c ăn h u, nhưng t l Protein trong kg VCK ch t ư c 12,2 n 12,8%. ng d ng công th c tính t l c u mong mu n trong TA xanh và di n tích c n giành cho tr ng c :T l c u (%) = (X1*Y1)/{(X1*Y1)+(X2*Y2)}*100. Nên áp d ng tư i nư c cho c k t h p bón 20 t n phân h u cơ/ha/năm ã làm tăng năng su t VCK, năng su t Protein. T l h u trong TA xanh và giá chi phí s n xu t 1 kg VCK t hi u qu kinh t nh t. ngh Công nh n các k t qu nghiên c u trên và ng d ng trong s n xu t th c ăn xanh ch t lư ng cao cho chăn nuôi bò s a Tài li u tham kh o Lê Hà Châu. 1999. nh hư ng c a vi c bón m tư i nư c n năng su t. ph m ch t c h u Stylosanthes guianensis cv. Cook tr ng trên t h gia ình chăn nuôi bò s a. Tp. H Chí Minh. Báo cáo khoa h c-Vi n Chăn nuôi. B Nông nghi p và PTNN. Tr: 156-174. Nguy n Ng c Hà. 1996. Nghiên c u năng su t. giá tr dinh dư ng và s d ng cây keo d u làm th c ăn b sung trong chăn nuôi. Lu n án Ti n s Nông nghi p. Nguy n Th Mùi và CTV (2004). Nghiên c u xây d ng mô hình th nghi m thâm canh. xen canh c hoà th o. h u trong h th ng canh tác ph c v s n xu t th c ăn xanh cho gia súc ăn c t i Thái Nguyên. Báo cáo khoa h c Vi n chăn nuôi. ph n dinh dư ng th c ăn.Tr 125-132. Trương T n Khang và CTV. 1999. Tuy n ch n và s n xu t m r ng m t s gi ng c hoà th o và c h u t i vùng M’Drac. Tuy n t p nghiên c u chăn nuôi. Ph n dinh dư ng và th c ăn. Tr: 144-155. Dinesh Pariyar. 2000. Nepal. Country Pasture/ Forage Resource Profiles Wong Choi Chee and Chen Chin Peng. 2000. Malaysia. Country Pasture/Forage Resource Profiles Nguy n Th Mùi. Ngô Ti n Dũng. inh Văn Bình. Thanh Vân. BF.Mullen và R.C Gutterdge. 2002. Kh năng s n xu t c a gi ng keo d u (Leucaena KX) trên vùng t i núi phía B c và s d ng như ngu n th c ăn b sung cho gia súc nhai l i. Báo cáo khoa h c - Vi n Chăn nuôi. B Nông nghi p và PTNN. Tr 180-183. Phan Th Ph n. Lê Hoà Bình. Lê Văn Chung. Dương Qu c Dũng. Nguy n Ng c Hà. Hoàng Th L ng. Lê Văn Ng c. Nguy n Văn Quang. 1999. Tính năng s n xu t và m t s bi n pháp k thu t tăng năng su t ch t xanh và h t c ghine TD58. Báo cáo khoa h c - Vi n Chăn nuôi. B Nông nghi p và PTNN. Tr: 226-236. Chaisang P. (2003); Chaisang P và Ganda.N. (2003) Hare.D.M.. (1999). Thailand. country pasture/forege resource profiles. http://ww.fao.org/waicent/Agricult/AGPC/doc/pasture/pasture.htm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=86

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2