intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học : Xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh và phương pháp phát triển cây, cỏ họ đậu cho chăn nuôi bò sữa tại Ba Vì - Hà Tây

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

85
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học : xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh và phương pháp phát triển cây, cỏ họ đậu cho chăn nuôi bò sữa tại ba vì - hà tây', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : Xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh và phương pháp phát triển cây, cỏ họ đậu cho chăn nuôi bò sữa tại Ba Vì - Hà Tây

  1. XÁC NH T L THÍCH H P TRONG CƠ C U S N XU T CÂY TH C ĂN XANH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRI N CÂY, C H U CHO CHĂN NUÔI BÒ S A T I BA VÌ - HÀ TÂY Lê Xuân ông1*, Nguy n Th Mùi2, Phan Th Ki m1, Ph m Doãn Hu 1, Phan Th Ph n2, ào c Biên1 và Hoàng Th L ng1 1 ng c Ba Vì; 2B môn Trung tâm NC bò và ng c và cây th c ăn gia súc *Tác gi liên h : ThS. Lê Xuân ông, Phó Giám c Trung tâm NC bò và ng c Ba Vì; T: 034-881 040 / 0912415680; E-mail: lexuandong_59@yahoo.com ABSTRACT Effects of different graminous grasses to leguminous grasses and cultivating method on yields and quality of grasses It was realized that yields of grasses (both graminous and leguminous grasses) were the higest when using 30 MT of manure/ha/year. Irrigation in cold and dry winter improved the yield of grasses. Mono cultured leguminous grasses (Leucaena leucocephala and Stylosanthes guianensis CIAT 184) had higher yields than mixed-cultured leguminous grasses With 30 MT of manure/ha/year and irrigation in winter, the first year green mass of Leucaena leucocephala in mixed cultured pasture of 50% elephant grasses to 50% Leucaena leucocephala and of 67% Guinea grass to 33% Leucaena leucocephala occupied by 12.7 and 10.1% in total green mass of mix cultured pasture, respectively. Under the similar condition, the first year green mass of Stylo in mix cultured pasture of 67% Brachiaria hybrid to 33% Stylo, occupied by 20.9% of total green mass from mix cultured pasture. Key words: grass, legume species, irrigation, inter-storey, biomass. TV N Chăn nuôi bò s a nư c ta trong nh ng năm g n ây ã tr thành ngh s n xu t hàng hoá trong các h gia ình nông dân và các trang tr i. T ng àn bò s a c nư c năm 2000 là 35.000 con, tăng lên 107.609 con (7/ 2005). Trong ó bò lai HF chi m 84,65%, bò s a thu n ch ng chi m 15,35%. Ch t lư ng àn bò s a ngày càng ư c nâng lên, s n lư ng s a c a àn bò lai t trung bình 3800 kg s a/chu kỳ, bò HF thu n t 3500 - 6700 kg s a/chu kỳ (VCN – 2005). S phát tri n chăn nuôi bò s a ang t ra yêu c u ph i cung c p , u ngu n th c ăn xanh thô giàu prôtêin, d a trên cơ s phát huy ti m năng s n xu t c a các gi ng c , cây th c ăn gia súc. Trong nh ng năm qua ã có nhi u nghiên c u t o ngu n th c ăn thô, xanh. Nhưng h u h t các nghiên c u u t p trung vào tuy n ch n và xác nh các gi ng c nh p n i có năng su t (NS), ch t lư ng cao phù h p v i các vùng sinh thái c a nư c ta. Các gi ng c hoà th o: P. purpureum Kinggrass, P. maximum, Pangola, Bermuda ã cho NS VCK 18-26 t n/ha, 17,8 t n/ha, 13,8 t n/ha và 14,8 t n/ha (Nguy n Ng c Hà và cs, 1995). C B. ruziziensis cho NS ch t xanh 50-60 t n/ha (Dương Qu c Dũng và cs, 2000). M t s gi ng c h u như Stylo cook ã cho NS 12,5 t n VCK/ ha/ năm (Nguy n Ng c Hà và cs, 1995). Cây keo d u (Leucaena K636, KT48, KX2) cho NS VCK 12-15 t n/ha ch a 22- 23% prôtêin (tính theo VCK) trên vùng t Ba Vì, Hoà Bình (Nguy n Th Mùi và cs, 1998).
  2. Nh ng nghiên c u xây d ng mô hình th nghi m thâm canh, xen canh c hòa th o và h u trong h gia ình chăn nuôi (Nguy n Th Mùi và cs, 2004; Lê Xuân ông và cs, 2005) ã bư c u ánh giá kh năng s n xu t ch t xanh trong mùa khô l nh c a m t s gi ng c hoà th o, c h u, ã xây d ng mô hình s n xu t t i h gia ình t t 2,3% n 6% keo d u trong th c ăn xanh hàng ngày cho bò s a. Nhi m v t ra cho nghiên c u ng c hi n nay là: s n xu t và cung c p , u th c ăn xanh quanh năm cho gia súc, t l c h u chi m 15-20% trong kh u ph n th c ăn xanh hàng ngày. góp ph n vào nghiên c u t o ngu n th c ăn xanh thô d i dào, phong phú, giàu prôtêin th c v t ph c v cho phát tri n chăn nuôi bò s a hi n nay, chúng tôi ti n hành tài nghiên c u: “Xác nh t l thích h p trong cơ c u s n xu t cây th c ăn xanh và phương pháp phát tri n cây, c h u cho chăn nuôi bò s a t i Ba Vì - Hà Tây”. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U V t li u nghiên c u Gi ng c hòa th o Pennisetum purpureum (c voi); Panicum maximum TD (ghinê TD58); Brachiaria 58 hybrid (Hybrit) Gi ng c h u Leucaena leucocephala K636 (Keo d u); Stylosanthes guianensis CiAT 184 (Stylo) N i dung nghiên c u Xác nh nh hư ng c a các phương th c tr ng, phân h u cơ, ch tư i n kh năng s n xu t c a các gi ng c hoà th o và c h u trong thí nghi m. Th i gian và a i m ti n hành thí nghi m T tháng 5/ 2005 n tháng 2/ 2006 t i Trung tâm nghiên c u bò và ng c Ba Vì - Ba Vì - Hà Tây. Phương pháp nghiên c u Thí nghi m 3 nhân t + Nhân t th nh t là các m c phân h u cơ: 10 t n/ ha, 20 t n/ ha, 30 t n/ ha. + Nhân t th c 2 là các phương pháp phát tri n cây h u: * C voi tr ng xen keo d u theo t l di n tích 50: 50. Băng keo d u r ng 2,0 m. * C ghinê tr ng xen keo d u theo t l 67% di n tích c Ghinê, 33% di n tích keo d u. Băng keo d u r ng 1m. * C Hybrit tr ng xen c Stylo, t l di n tích 67% di n tích c Hybrit, 33% di n tích c Stylo. Băng c Stylo r ng 1m. * Cây keo d u tr ng thu n. * C Stylo tr ng thu n.
  3. + Nhân t th 3 là ch tư i nư c vào mùa khô: 9/ 2005 n 2/ 2006. 7 ngày tư i 1 2 l n, lư ng tư i 7,5 lít/ m . Cây h u tư i vào giai o n cây con khi th i ti t 7 ngày không mưa. Thí nghi m b trí theo phương pháp RCB (Randomized complete block design). Phân bón + C hoà th o bón lót lân super 400kg, kali clorua 200kg. Sau m i l a c t bón 100kg urê. +C h u bón lót lân supper 400kg, kali clorua 200kg, urê 60kg. Chăm sóc theo quy trình chăm sóc c hoà th o, cây h u hi n hành. Ch tiêu theo dõi Năng su t ch t xanh c hoà th o, h u các l a thu ho ch. Phân tích x lý s li u S li u ư c phân tích theo phương pháp c a Ph m Chí Thành (1998). K T QU VÀ TH O LU N nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i n năng su t các gi ng c hoà th o trong thí nghi m Năng su t ch t xanh c voi thu ư c trong thí nghi m. B ng 1 cho th y cùng ch tư i nư c m c bón phân 10 t n, 20 t n và 30 t n phân h u cơ/ha, có sai khác v năng su t (NS) c voi, năng su t cao nh t 210,1 t n/ha m c 30 t n phân h u cơ/ha (có tư i nư c). Khi bón phân h u cơ 30 t n/ha so v i bón 10 t n/ha, NS c voi ã tăng 16,9%. B ng 1: Năng su t c voi thu ư c ( ơn v tính: T n/ ha) Phân h u cơ Ch tư i 10 20 30 Mean Có tư i 178,1 190,8 210,1 193,0 Không tư i 176,3 186,0 204,1 188,8 Mean 177,2 188,4 207,1 α = 0,05 Trong cùng m c phân bón ch tư i nư c và không tư i nư c không khác nhau. i u này có th lý gi i th i kỳ tư i vào giai o n nhi t th p, ánh sáng ngày ng n, NS c thu ư c th p so v i t ng NS c a c kỳ nghiên c u. Năng su t ch t xanh c Ghinê thu ư c trong thí nghi m Khi tư i nư c, NS c Ghinê ã tăng so v i không tư i nư c là 3,9% trong kỳ nghiên c u, sai khác có ý nghĩa. các m c bón phân h u cơ khác nhau ã có khác nhau rõ r t v NS c Ghinê thu ư c trong kỳ nghiên c u. NS c Ghinê tăng khi bón phân h u cơ m c 20 t n/ha so v i 10 t n/ha là 7,2%, m c 30 t n/ha so v i m c 20 t n/ha là 11,8%, m c 30 t n/ha so v i m c 10 t n/ha là 19,8%. B ng 2: Năng su t c Ghinê thu ư c ( ơn v tính: T n/ ha)
  4. Phân h u cơ Ch tư i 10 20 30 Mean Có tư i 107,5 115,5 129,7 117,6 Không tư i 104,1 111,2 123,9 113,1 Mean 105,8 113,4 126,8 α = 0,05 Năng su t ch t xanh c Hybrit thu ư c trong thí nghi m Trong i u ki n có tư i, NS c Hybrit tăng 6,2% so v i không tư i và các m c phân bón khác nhau cho năng su t sai khác có ý nghĩa. NS c Hybrit tăng lên khi tăng phân bón h u cơ. m c phân h u cơ 20 t n/ha, NS tăng so v i m c bón 10 t n/ha là 12,4%. M c phân h u cơ 30 t n/ha, NS tăng so v i m c bón 20 t n/ha là 10,9%. M c phân bón 30 t n/ha, NS tăng so v i bón 10 t n/ha là 24,8%. B ng 3: Năng su t c Hybrit thu ư c ( ơn v tính: T n/ ha) Phân h u cơ Ch tư i 10 20 30 Mean Có tư i 72,7 81,5 91,4 81,9 Không tư i 68,8 77,5 85,0 77,1 Mean 70,7 79,5 88,2 α = 0,05 ánh giá hi u qu c a tư i nư c n năng su t các gi ng c nghiên c u ánh giá hi u qu tư i nư c n NS các gi ng c nghiên c u, chúng tôi phân tích NS c hoà th o trong thí nghi m thu ư c t 9/ 2005 n 2/ 2006. K t qu phân tích trình bày t i B ng 4. B ng 4: Năng su t c hoà th o thu ư c t 9/ 2005 n 2/ 2006 ( ơn v tính: T n/ ha) M c phân bón Gi ng c Ch tư i 10 20 30 Mean C voi Có tư i 66,2 73,6 78,4 72,7 Không tư i 55,2 56,2 66,6 59,3 C Ghinê Có tư i 44,5 48,2 50,8 47,8 Không tư i 41,9 42,7 47,2 43,9 C Hybrit Có tư i 18,9 25,2 25,9 23,3 Không tư i 18,0 19,8 21,3 19,7 α = 0,05 B ng 4 cho th y trong th i kỳ khô l nh ch tư i nư c cho c ã làm tăng NS c a các gi ng c nghiên c u, sai khác có ý nghĩa. Tuy nhiên kh năng tăng NS c a các gi ng là khác nhau. i v i c voi không ph n ng v i ánh sáng ngày ng n do v y tư i nư c ã làm tăng NS so v i không tư i là 22,6%. C Ghinê và Hybrit ra hoa ng lo t vào cu i tháng 10 n u tháng 11, giai o n này c sinh trư ng kém, NS c Ghinê tăng công th c có tư i so v i không tư i t 8,9%. C Hybrit tuy NS tăng 18,3% công th c tư i so v i công th c không tư i nhưng NS ch t xanh thu ư c trong mùa khô l nh th p so v i c voi và Ghinê. NS c Hybrit công th c có tư i ch t 48,7% so v i NS c Ghinê thu ư c, t 32% so v i NS c voi thu ư c.
  5. Như v y qua phân tích trên cho th y: - NS các gi ng c tăng khi tăng lư ng phân bón h u cơ, m c 30 t n phân h u cơ các gi ng c u t NS cao nh t. - Trong i u ki n có tư i vào mùa khô l nh t 9/ 2005 n 2/ 2006, NS các gi ng c u tăng so v i i u ki n không có tư i. - NS c thu ư c trong mùa khô l nh cao nh t là c voi, th p nh t là c Hybrit. nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i n phương pháp phát tri n cây h u trong thí nghi m nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i n phương th c tr ng keo d u (b ng 5) Các phương th c tr ng keo d u khác nhau cho NS keo d u thu ư c khác nhau. Tr ng xen keo d u v i c Ghinê băng 1m (2 hàng) NS keo d u thu ư c th p nh t, ch t 68,4%; 68,0% so v i keo d u tr ng thu n trong i u ki n có tư i và không có tư i. Tr ng xen keo d u v i c voi băng 2m (4 hàng) NS keo d u ch t 77,7%; 70,1% so v i tr ng thu n trong i u ki n có tư i và không tư i. NS keo d u tăng khi tăng phân bón h u cơ và sai khác có ý nghĩa. NS thu ư c m c bón 30 t n/ ha phân h u cơ có tăng so v i bón 10 t n/ha phân h u cơ là 40,8%; 41,1% trong i u ki n có tư i và không có tư i. Keo d u ư c tư i th i kỳ cây con và mùa khô l nh NS tăng là 15% so v i không ư c tư i. B ng 5: Năng su t keo d u thu ư c trong thí nghi m ( ơn v tính: T n/ ha) M c phân bón Ch tư i Phương th c tr ng 10 20 30 Mean Có tư i Keo d u xen c voi 14,8 16,3 19 16,7 Keo d u xen ghinê 13,2 14,6 16,3 14,7 Keo d u thu n 16,0 21,6 26,8 21,5 Mean 14,7 17,5 20,7 17,6 Không tư i Keo d u xen c voi 11,5 13,4 16,0 13,6 Keo d u xen ghinê 11,8 12,5 14,3 12,8 Keo d u thu n 15,4 18,5 24,4 19,4 Mean 12,9 14,7 18,2 15,3 α = 0,05 nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i n phương th c tr ng c Stylo B ng 6: Năng su t c Stylo thu ư c trong thí nghi m ( ơn v tính: T n/ ha) M c phân bón Ch tư i Phương th c tr ng 10 20 30 Mean Có tư i Stylo xen Hybrit 18,7 20,6 24,1 21,1 Stylo thu n 29,8 35,1 38,7 34,5 Mean 24,3 27,9 31,4 27,8 Không tư i Stylo xen Hybrit 17,4 21,7 23,1 20,7 Stylo thu n 29,7 33,8 36,2 32,2 Mean 23,5 27,7 29.6 26,9 α = 0,05
  6. B ng 6 cho th y sai khác NS rõ r t v i các phương th c tr ng, khi tr ng xen Stylo v i Hybrit băng 1m (2 hàng) NS Stylo ch t 61,2%; 64,3% trong i u ki n có tư i và không có tư i so v i tr ng Stylo thu n. NS Stylo tăng khi m c phân bón h u cơ tăng, NS thu ư c khi bón 30 t n/ha phân h u cơ tăng là 29,2%; 26,0% so v i m c bón 10 t n/ha. NS Stylo không khác nhau trong i u ki n có tư i và không có tư i. Nguyên nhân do c i m sinh trư ng c a Stylo CiAT 184 th i kỳ ra hoa b t u t 20/10/ 2005 kéo dài n tháng 2/ 2006. ây là giai o n ánh sáng ngày ng n Stylo ra hoa liên t c ã h n ch n sinh trư ng thân lá, do v y ư c tư i nư c nhưng NS ch t xanh thu ư c tăng không cao. K t qu phân tích cho th y: - Cây h u tr ng thu n cho NS ch t xanh cao hơn so v i các phương th c tr ng xen. - NS ch t xanh thu ư c tăng khi tăng m c phân bón h u cơ. - Tư i nư c vào mùa khô l nh ã tăng NS keo d u, không tăng NS c Stylo. ánh giá t l cây h u t ư c trong cơ c u th c ăn xanh c a công th c nghiên cu Phương th c tr ng keo d u xen trong c voi 140 114.6 110.1 103.6 120 97.7 93.9 96.5 100 80 Voi Keo 60 40 26.8 24.4 21.6 18.5 16 15.4 20 7.4 6.7 9.5 5.8 8.2 8 0 Tư i Không Không Tư i Tư i Không Không Tư i Tư i Không Không Tư i tư i tư i tư i 6.1% 8.3% 12,7% TLKD:7.7% 7,9% 6.7% 7.3% 10 t n/ha 20 t n/ha 30 t n/ha Bi u 1: Năng su t c voi và keo d u c a thí nghi m Bi u 1 cho th y NS keo d u tr ng thu n n n 30 t n phân h u cơ/ ha trong i u ki n có tư i ã t 26,8 t n. T l keo d u m i chi m 6,1 n 8,3% trong kh u ph n th c ăn xanh các công th c tr ng xen. Trong i u ki n có tư i và bón 30 t n phân h u cơ/ha tr ng xen v i t l di n tích 50% c voi, 50% keo d u, NS ch t xanh c a thí nghi m t 54,5% trong ó keo d u chi m 4,5% so v i tr ng thu n c voi. T l keo d u trong th c ăn xanh t 8,3%. N u tr ng thu n 50% c voi, 50% keo d u trong i u ki n trên NS ch t xanh t 56,4% keo d u chi m 6,4% so v i tr ng c voi. T l keo d u t 12,7% trong th c ăn xanh.
  7. 100 9 2 .3 8 7 .7 8 2 .2 7 8 .6 7 6 .4 7 3 .7 80 60 G h in ª K eo 40 2 4 .4 2 6 .8 1 8 .5 2 1 .6 16 1 5 .4 20 3 .9 4 .4 5 .4 4 .8 4 .1 4 .7 0 T−íi K h«ng K h«ng T−íi T−íi K h«ng K h«ng T−íi T−íi K h«ng K h«ng T−íi t− í i t− í i t− í i 5.3% 5.8% 10,1% TLKD: 5.7% 5,9% 5.7% 5.4% 10 t n/ha 20 t n/ha 30 t n/ha Bi u 2: Năng su t c Ghinê và keo d u c a thí nghi m NS thu ư c trong các m c bón phân h u cơ - ch tư i khi xen keo d u 33% trong c Ghinê (băng xen 1m). T l keo d u ch t ư c t 5,3 n 5,9% trong ch t xanh các công th c nghiên c u. Khi tr ng xen keo d u 33% c Ghinê 67% bón 30 t n phân h u cơ c /ha có tư i, NS ch t xanh t ư c 71,2%, trong ó keo d u chi m là 4,2%, t l keo d u trong th c ăn xanh t 5,8%. Cũng trong t l di n tích và i u ki n trên n u tr ng thu n c Ghinê và keo d u, NS ch t xanh t 73,8% so v i tr ng thu n c Ghinê, trong ó keo d u chi m 6,8%, t l keo d u trong ch t xanh t 10,1%. 100 80 6 9 .2 6 4 .6 6 1 .4 5 9 .1 5 4 .9 60 5 1 .8 H y b r id S ty lo 3 8 .7 3 6 .2 3 5 .1 40 3 3 .8 2 9 .7 2 9 .8 20 6 .2 8 5 .7 7 .6 6 .8 7 .2 0 T−íi K h«ng K h«ng C ã t− í i T−íi Kh«ng K h«ng C ã t− í i T−íi K h«ng Kh«ng C ã t− í i t− í i t− í i t− í i Bi u 3: Năng su t c Hybrit và Stylo c a thí nghi m Bi u 3 cho th y khi tr ng thu n Stylo trên n n phân bón 30 t n phân h u cơ/ ha NS ã thu ư c ngay t năm u t 36,2 n 38,7 t n/ ha. T l Stylo trong thí nghi m chi m 11,1% n 12,1% trong th c ăn xanh. Khi tr ng xen 33% Stylo v i 67% c Hybrit bón 30 t n phân h u cơ, có tư i NS ch t xanh t 75% so v i tr ng thu n c Hybrit. Trong ó Stylo chi m 8,8%, t l Stylo trong ch t xanh t 11,3%. Cũng trong t l di n tích và i u ki n trên n u tr ng thu n c Stylo
  8. và Hybrit NS ch t xanh t 81,1% so v i tr ng thu n Hybrit trong ó Stylo chi m 14,1%, t l Hybrit trong ch t xanh t 20,9%. Khi t l cây h u trong th c ăn xanh tăng t 10,1% t i 20,9% thì t l prôtêin trong th c ăn xanh ã tăng (B ng 7). V i bò s a có kh i lư ng 450 – 500 kg tiêu th hàng ngày 50 kg th c ăn xanh v i t l cây h u c a thí nghi m thì prôtêin thô thu nh n t 1,18 – 1,24 kg. B ng 7: T l VCK và prôtêin trong th c ăn xanh khi tr ng thu n cây h u Phương th c tr ng T l cây VCK (%) Prôtêin (% 50 kg ch t xanh h u ch t xanh) VCK (kg) Prôtêin (kg) C voi thu n 15,35 1,90 7,68 0,95 C Ghinê thu n 20,30 1,91 10,15 0,96 C Hybrit thu n 26,13 2,04 13,06 1,02 Keo d u thu n 100 23,90 6,27 Stylo thu n 100 24,27 4,13 Keo d u xen c voi 12,7 16,43 2,50 8,22 1,23 Keo d u xen Ghinê 10,1 20,80 2,35 10,4 1,18 Stylo xen Hybrit 20,9 25,74 2,48 12,87 1,24 (Di n tích keo d u 50% - c voi 50%, Keo d u 33% - Ghinê 67%, Stylo 33% - Hybrit 67%, trong i u ki n bón 30 t n phân h u cơ, có tư i) Như v y thí nghi m cho th y: Khi tr ng thu n keo d u v i t l di n tích 50% - c voi 50% t l keo d u trong th c ăn xanh trong năm u ã t 12,7%, khi tr ng thu n keo d u v i t l di n tích 33% - c Ghinê 67% trong năm d u keo d u ã t ư c t l 10,1% trong th c ăn xanh, c Stylo tr ng thu n 33% di n tích – Hybrit 67% di n tích t l Stylo t 20,9% trong th c ăn xanh. K T LU N VÀ NGH K t lu n Bón lót phân h u cơ 30 t n/ ha năng su t các gi ng c hoà th o và cây h u tăng so v i m c bón 10 t n, 20 t n phân h u cơ/ha. Trong i u ki n có tư i trong mùa khô l nh h u h t ã tăng năng su t c hoà th o và cây h u. C voi, c Ghinê, cây keo d u có kh năng s n xu t ch t xanh khá trong mùa khô l nh khi ư c tư i nư c. Phương th c tr ng thu n cây h u ã phát huy t t hơn ti m năng năng su t c a nó. Khi bón m c phân h u cơ 30 t n/ha trong i u ki n có tư i vào mùa khô l nh, trong năm th nh t v i di n tích keo d u 50% - c voi 50% t ư c t l keo d u trong th c ăn xanh là 12,7%, di n tích keo d u 33% - c Ghinê 67% t ư c t l keo d u là 10,1% trong th c ăn xanh, di n tích Stylo 33% - Hybrit 67% t ư c t l Stylo 20,9% trong th c ăn xanh. ngh Ti p t c nghiên c u năm th 2 khi th m c n nh, cây keo d u phát huy ti m năng năng su t c a nó. TÀI LI U THAM KH O
  9. Lê Xuân ông và CTV. 2005. Nghiên c u xây d ng mô hình th nghi m thâm canh, xen canh c hoà th o, h u ph c v chăn nuôi bò s a t i Ba Vì (2005). Nguy n Ng c Hà, Lê Hòa Bình, Nguy n Th Mùi, Phan Th Ph n và oàn Th Khang, 1995. ánh giá kh năng s n xu t c a m t s gi ng c tr ng t i các vùng sinh thái khác nhau c a Vi t Nam. Tuy n t p các công trình khoa h c ch n l c. Nhà xu t b n Nông nghi p. Nguy n Th Mùi và CTV. 2004. Nghiên c u xây d ng mô hình th nghi m thâm canh, xen canh c hoà th o, h u trong h th ng canh tác ph c v s n xu t th c ăn xanh cho gia súc ăn c t i Thái Nguyên (2004). Nguy n Th Mùi, Ngô Ti n Dũng, inh Văn Bình, Th Thanh Vân, Mullen B.F và Gutteridge R.C.. 2001. Kh năng s n xu t và giá tr th c ăn c a cây keo d u KX2 tr ng t i mi n B c Vi t Nam. Ph m Chí Thành. 1988. Giáo trình phương pháp thí nghi m ng ru ng. Nhà xu t b n nông nghi p. Vi n Chăn nuôi. Báo cáo D án phát tri n gi ng bò s a giai o n 2000 – 2005. Vi n Chăn nuôi. Thành ph n và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc – gia c m Vi t Nam. Nhà xu t b n Nông nghi p./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=85

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2