intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với thuế lợi nhuận doanh nghiệp ở UCRAINA "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

38
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với thuế lợi nhuận doanh nghiệp ở UCRAINA đảm bảo tính phù hợp, tính toàn diện của ngành luật hình sự: Trong khi việc sửa đổi, bổ sung tội danh hay khung hình phạt trong BLHS không thể thường xuyên và thường chậm vì nhiều lí do khác nhau (kể cả lí do phức tạp về mặt kĩ thuật) thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong một luật hay việc ban hành một luật mới là việc làm ít phức tạp hơn và có thể cùng lúc hoặc liên tiếp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với thuế lợi nhuận doanh nghiệp ở UCRAINA "

  1. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI ThS. Tr−¬ng ThÞ Kim Dung * 1. B i c nh ra i c a Lu t thu l i v i s hình thành h th ng pháp lu t thu nhu n doanh nghi p Ucraina nói chung, pháp lu t thu l i nhu n doanh Sau khi Liên bang xô vi t gi i th , nư c nghi p c a Ucraina ã ư c xây d ng và c ng hoà Ucraina tr thành qu c gia c l p hoàn thi n t ng bư c v i n i dung và cơ và ph i b t tay ngay vào vi c c i t b máy c u phù h p v i các nguyên t c cơ b n c a qu n lí nhà nư c ã t n t i trên 70 năm v i lu t thu nh vi c áp d ng các k t qu cơ ch mang tính m nh l nh hành chính. nghiên c u lí lu n k t h p v i kinh nghi m Cùng v i s chuy n hóa n n kinh t d a th c ti n c a công tác qu n lí thu trong các trên các nguyên t c kinh t th trư ng, s ra giai o n ã qua. i và phát tri n nhi u hình th c t ch c Thu l i nhu n doanh nghi p t i Ucraina s n xu t kinh doanh d a trên n n t ng quan là lo i thu tr c thu ánh vào thu nh p th c h s h u tư nhân, s h u t p th d n n t do các doanh nghi p nh n ư c t t t c s thay i t t y u h th ng các m i quan các ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng h s n xu t xã h i nói chung và m i quan hoá, d ch v và ho t ng tài chính trong h tài chính gi a nhà nư c v i các doanh năm quy t toán. Quá trình xây d ng pháp nghi p nói riêng. M t trong nh ng thay i lu t thu l i nhu n c a Ucraina g n li n v i quan tr ng là hình thành h th ng ngân sách quá trình th nghi m m t s cơ ch pháp nhà nư c, ngân sách các a phương d a lu t i u ch nh vi c thu thu t thu nh p các ch y u vào ngu n thu các lo i thu , phí và doanh nghi p trong các giai o n t năm l phí, cũng như các kho n trích n p vào 1991 n năm 1997. Trong giai o n u các qu phúc l i xã h i. H th ng pháp lu t tiên, cơ s pháp lí c a vi c ánh thu vào thu b t u ư c quan tâm th c s v i vai thu nh p các doanh nghi p là Lu t thu thu trò m b o cơ s pháp lí cho ho t ng tài nh p doanh nghi p nhưng sau ó nó ư c chính ngân sách và t o ra cơ ch i u ch nh thay th b ng Lu t thu l i nhu n doanh c a nhà nư c i v i phát tri n s n xu t, nghi p. Tuy v y, o lu t này ch ư c s tiêu dùng, phân ph i thu nh p theo ư ng l i chính sách nhà nư c trong i u ki n * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t kinh t th trư ng và h i nh p qu c t . Cùng Trư ng i h c Lu t Hà N i 60 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006
  2. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI d ng trong m t th i gian ng n do vi c Nhà hành ho t ng kinh doanh nh m thu l i nư c Ucraina quy t nh áp d ng tr l i nhu n. Lu t cũng quy nh ch th n p thu Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Sau m t d a vào nguyên t c nơi cư trú phân lo i quá trình nghiên c u hoàn thi n h th ng các doanh nghi p trong nư c và các doanh pháp lu t thu k t h p v i kinh nghi m th c nghi p nư c ngoài. i v i các ch th ho t ti n, các chuyên gia v pháp lu t thu ã ng s n xu t, kinh doanh có t ch c c xây d ng thành công Lu t thu l i nhu n thù, ví d doanh nghi p bao g m m ng lư i doanh nghi p hi n hành t i Ucraina. So v i chi nhánh t i nhi u a phương (h th ng các văn b n pháp lu t thu thu nh p và thu chi nhánh c a xí nghi p v n t i ư ng s t, l i nhu n ã t n t i trư c ó, Lu t thu l i h th ng chi nhánh ngân hàng nhà nư c nhu n doanh nghi p hi n hành có n i dung Ucraina...) ho c m t nhóm doanh nghi p tương i hoàn ch nh cho phép phát huy các h p tác kinh doanh mà không t o ra pháp ch c năng c a thu l i nhu n trong vi c nhân m i, các doanh nghi p ho t ng s n huy ng tài chính cho ngân sách t t t c xu t nông nghi p, các doanh nghi p nư c các ngu n thu nh p c a m i thành ph n ngoài, Lu t TLNDN u xác nh c th v i tư ng n p thu b ng các i u lu t riêng. doanh nghi p và góp ph n tăng cư ng ch c Chính i u này ã t o ra cơ s pháp lí v ng năng i u ti t c a nhà nư c i v i phát ch c cho vi c xác l p quan h pháp lu t tri n s n xu t và tiêu dùng trong i u ki n thu trong các trư ng h p c th , nh ó kinh t th trư ng. tăng cư ng kh năng qu n lí c a cơ quan Kinh nghi m xây d ng Lu t thu l i thu tránh th t thu trong th c t . nhu n doanh nghi p c a Ucraina có ý nghĩa Cơ ch qu n lí i tư ng n p thu theo th c ti n áng quan tâm cho các nư c có lu t TLNDN c a Ucraina là m t b ph n n n kinh t XHCN chuy n i sang n n kinh t th trư ng. i u c n nh n m nh trong t ng th cơ ch i u ch nh pháp lu t ây là các quan i m và phương pháp xây i v i các ch th quan h pháp lu t thu . d ng cơ ch lu t i u ch nh các m i quan Cơ s c a nó là quy nh các doanh nghi p h trong quá trình ch p hành nghĩa v thu th c hi n ch ăng kí vào danh b th ng v i nhà nư c có tính n nh ng c thù c a nh t c a nhà nư c v các xí nghi p và t giai o n hình thành h th ng các m i quan ch c kinh doanh t i Ucraina. Sau khi hoàn h kinh t theo các nguyên t c th trư ng và thành th t c ăng kí danh b , doanh nghi p theo xu hư ng h i nh p qu c t . ph i ti n hành th t c ăng kí t i cơ quan 2. V n ch th n p thu thu a i m cư trú và ư c c p ch ng Lu t thu l i nhu n doanh nghi p nh n là i tư ng n p thu m tài kho n (TLNDN) quy nh c th các lo i ch th ngân hàng ph c v cho vi c kinh doanh. n p thu , bao g m t t c các ch th ti n ây cũng là th i i m hình thành quan h t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006 61
  3. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI pháp lu t thu và tư cách pháp lí c a doanh Lu t TLNDN Ucraina quy nh c th nghi p v i vai trò ch th quan h pháp lu t các lo i thu nh p thu c ph m vi ánh thu , th c hi n các nghĩa v và quy n theo bao g m: Thu nh p do tiêu th hàng hoá, lu t thu , trư c h t là vi c l p ch ng t k d ch v , k c thu nh p do bán c phi u hay toán ho t ng kinh doanh, khai báo theo thanh lí tài s n, thu nh p t d ch v ngân nh kì tình tr ng tài chính và m c thu hàng, b o hi m, tài chính, buôn bán ngo i ph i n p xu t phát t thu nh p th c t c a t , các h p ng tín d ng, thu nh p t các b n thân v i cơ quan thu , th c hi n vi c ho t ng h p tác kinh doanh dư i hình n p thu theo lu t quy nh cũng như trách th c hư ng ph n trăm l i nhu n, thu nh p nhi m v t ch t v các vi ph m trong th c do cho thuê tài s n, thu nh p t các ngu n hi n các nghĩa v trái v i quy nh pháp ngoài ho t ng kinh doanh và các ngu n lu t thu . Như v y, cơ ch pháp lu t thu khác, c th là các kho n ti n nh n ư c n m trong m t h th ng qu n lí th ng nh t dư i d ng h tr tài chính t bên ngoài, giá c a Nhà nư c thông qua ch ăng kí tr các hàng hoá, d ch v nh n ư c không danh b doanh nghi p, ăng kí n p thu , ph i tr ti n, các kho n k t dư t qu b o ch thanh toán ngân hàng và ch th c hi m, d phòng, các kho n n không ph i hi n nghi p v k toán doanh nghi p. hoàn tr cho ch n . 3. Cách xác nh căn c tính thu i v i các thu nh p t các nghi p v Theo Lu t TLNDN, căn c tính thu là c thù, Lu t TLNDN quy nh b ng các l i nhu n ch u thu và thu su t. i u lu t riêng xác nh các thành ph n L i nhu n ch u thu ư c xác nh b ng thu nh p ưa vào tính l i nhu n ch u thu . cách l y t ng doanh thu trong kì tính thu tr ó là các kho n thu nh p hình thành trong i các kho n chi phí bao g m t ng s các các nghi p v có n i dung và i u ki n th c kho n trích kh u hao theo quy nh c a lu t hi n c bi t, c th là: Các nghi p v hàng và t ng s các chi phí liên quan n ho t i hàng; nghi p v trong lĩnh v c b o ng kinh doanh trong kì tính thu . Như v y, hi m; nghi p v thanh toán b ng ngo i t ; l i nhu n ch u thu ư c xác nh trên cơ s nghi p v trao i hàng hoá, d ch v v i ba thành ph n cơ b n: (a) T ng doanh thu; các i tác cùng h p tác kinh doanh không (b) T ng chi phí xác nh theo quy nh c a t o ra pháp th chung; nghi p v thanh lí tài lu t; (c) T ng các kho n trích kh u hao theo s n; nghi p v liên quan n ho t ng quy nh c a lu t. ây là phương pháp ánh buôn bán trái phi u; nghi p v trong h p thu trên t ng thu nh p g n li n v i nó là tác kinh doanh t i nư c ngoài không t o ra vi c xác nh chi phí t o ra thu nh p cũng pháp th c l p... ti n hành trên t ng s theo nguyên t c phù Trong Lu t TLNDN c a Ucraina, khái h p gi a thu nh p và chi phí. ni m thu nh p ã bao quát t t c các kho n 62 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006
  4. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI ti n v n, các giá tr hàng hoá, d ch v mà lo i nghi p v có các i u ki n th c hi n doanh nghi p nh n ư c trong kì k t toán c bi t như hàng i hàng, cung c p hàng ư c kh ng nh qua các ch ng t k toán hoá d ch v cho các i tác cùng h p tác ban u, qua s th ng kê hàng hoá, d ch v , kinh doanh, các h p ng kinh t dài h n, qua biên lai thanh toán do ngân hàng c p. các h p ng h p tác kinh doanh ho c các Khái ni m này ph n ánh t ng h p thu nh p ho t ng kinh doanh do lo i i tư ng c mà các doanh nghi p nh n ư c trong n n bi t th c hi n như lao ng là ngư i tàn t t, kinh t th trư ng. M t khác, i u ki n hình lao ng là ngư i nư c ngoài. Ưu i m c a thành c a các lo i ngu n thu nh p r t a phương pháp này là ơn gi n, phù h p v i d ng òi h i ph i có cơ ch ánh giá h p lí yêu c u i u ch nh các ngu n thu nh p r t cho phép kh ng nh cơ s pháp lí c a a d ng trong n n kinh t th trư ng. Song nghĩa v thu trong các trư ng h p c th . i u c n nh n m nh là cách xác nh l i Michel Bouvier (giám c cơ quan nghiên nhu n ch u thu không ch có tính ch t như c u châu Âu v tài chính công) khi c p m t công th c s h c thu n tuý mà còn th cơ ch t ng quát v ánh thu ã nêu rõ cơ hi n rõ phương hư ng i u ch nh c a lu t ch xác nh i tư ng ánh thu bao g m nh m vào các i tư ng c th là các ngu n hai nghi p v : Nghi p v xác nh các y u thu nh p t m i hình th c kinh doanh. t n m trong ph m vi ánh thu và nghi p Lu t TLNDN quy nh các thành ph n v ánh giá chúng v i m c ích phân nh giá tr ư c ưa ra kh i t ng thu nh p ch u m c i u ch nh theo quy nh c a lu t thu , bao g m các kho n trích n p thu giá thu . t ư c yêu c u ó ph i t o ra cơ tr gia tăng, các l phí, các kho n trích n p ch i u ch nh pháp lu t thu d a trên vào các qu xã h i theo lu t nh, các nguyên t c chuyên môn hoá các b ph n cơ kho n ti n nh n ư c th c hi n k ho ch ch t p trung i u ch nh t ng nhóm i u tư xây d ng cơ b n, các kho n l i t c tư ng h p l i theo nh ng tiêu chí nh t nh nh n ư c t h p tác kinh doanh ã n p xu t phát t nh ng i m c trưng c a thu theo lu t nh, các kho n vi n tr nư c ngu n thu nh p. Quan i m này th hi n rõ ngoài theo hi p nh qu c t ... K t qu thu trong Lu t TLNDN c a Ucraina khi quy ư c là t ng thu nh p ã i u ch nh theo nh cơ ch riêng xác nh các thu nh p quy nh c a lu t làm cơ s xác nh l i thu c nghĩa v thu t các ho t ng kinh nhu n ch u thu . doanh c bi t như d ch v b o hi m, d ch Tương ng v i vi c xác nh thu nh p, v ngân hàng, buôn bán các lo i trái phi u, trong Lu t TLNDN có các i u lu t riêng các h p ng tín d ng, d ch v cho thuê tài quy nh các thành ph n chi phí ư c ưa s n, các nghi p v ư c ti n hành trên cơ vào tính l i nhu n ch u thu , cũng như các s thanh toán ngo i t ho c thu nh p t các i u lu t riêng quy nh vi c xác nh các t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006 63
  5. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI kho n trích kh u hao. N i dung i u ch nh giá chi ti t i u 12, cũng như các chi phí c a lu t i v i chi phí s n xu t kinh doanh, hình thành trong các nghi p v c thù các kho n trích kh u hao trong Lu t ư c xem xét i u 7 c a o lu t này; TLNDN th hi n rõ quan i m qu n lí m i - Các thành ph n chi phí không ư c ưa c a Nhà nư c i v i các các doanh nghi p vào t ng chi phí ư c nêu rõ trong m c 5.3; theo nguyên t c kinh t th trư ng. Cơ ch - Cơ ch i u ch nh các kho n chi cho lu t thu không xâm ph m vào các quy n các nhu c u “ a tác d ng” như chi phí qu n c a doanh nghi p v s h u cũng như áo b o h lao ng, chi phí th c hi n d ch quy n t ch trong qu n lí và t ch c kinh v b o hành s n ph m (không quá 10% giá doanh. i u này ư c kh ng nh trong các tr hàng b hư h ng), chi phí qu ng cáo văn b n pháp lu t như Hi n pháp Ucraina, (không quá 2% giá tr l i nhu n ch u thu ) Lu t doanh nghi p, Lu t v các xí nghi p ư c quy nh trong m c 5.4; c a Ucraina. M c 5.10 c a Lu t TLNDN - Cơ ch i u ch nh các chi phí g n v i quy nh: Nghiêm c m vi c t ra các h n vi c tr ph n trăm các kho n n ư c quy ch ưa các y u t chi phí vào t ng chi phí nh trong m c 5.5; (khi xác nh l i nhu n ch u thu ) ngoài - Cơ ch i u ch nh chi phí lương lao ph m vi quy nh c a lu t này. N i dung ng quy nh trong m c 5.6; nêu trên th hi n rõ tính “nguyên t c lu t - Cơ ch i u ch nh các kho n chi phí nh c a thu ” nh m lo i tr tri t vi c trích n p vào các qu xã h i theo lu t các cơ quan ch c năng nhà nư c t ng nh quy nh trong m c 5.7; t ra các quy nh không ư c lu t thu - Cơ ch i u ch nh chi phí cho các th a nh n. M t khác, lu t thu cũng òi h i kho n n p vào qu hưu trí theo lu t nh ph i quy nh rõ ràng cơ ch xác nh các quy nh trong m c 5.8; thành ph n chi phí ư c ưa vào t ng chi - Cơ ch i u ch nh thành ph n chi phí phí khi tính l i nhu n ch u thu . g n v i vi c ánh giá hàng t n kho cu i kì áp ng yêu c u nêu trên, i u 5 k t toán quy nh trong m c 5.9. Lu t TLNDN ư c c u thành h th ng bao Như v y, tương ng v i các ngu n thu g m 8 m c v i n i dung i u ch nh chuyên nh p, các thành ph n chi phí ư c xác nh sâu theo các d ng chi phí như sau: trên cơ s các quy nh c th ph thu c - Các thành ph n chi phí ưa vào t ng vào hư ng s d ng ho c i u ki n hình chi phí quy nh theo m c 5.2 c a Lu t thành ra chúng. Vi c xác nh l i nhu n TLNDN. Ngoài các d ng chi phí g n li n ch u thu xu t phát t t ng chi phí còn cho ho t ng kinh doanh t o ra thu nh p, phép phân tích cơ c u t ng h p t t c các m c này còn c p các thành ph n chi phí d ng chi phí sau khi ánh giá các thành dư i d ng các kho n n khó òi ư c ánh ph n b ng các cơ ch riêng bi t. D a vào 64 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006
  6. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI ó cán b thanh tra thu theo dõi ch t ch d ng, máy tính, thi t b liên l c; (c) T t c m c chi phí c a i tư ng n p thu , phát các lo i v n c nh không thu c hai nhóm hi n ra các thành ph n chi phí không ư c trên. Trong m c 8.6.1. Lu t TLNDN ã quy lu t thu th a nh n. nh m c kh u hao theo quý th ng nh t cho Trong Lu t TLNDN, các kho n trích các nhóm như sau: Nhóm 1- 1,25% (cho 1 kh u hao ư c quy nh theo cơ ch riêng quý); nhóm 2 - 6,25%; nhóm 3 - 3,75%. bi t d a trên các nguyên t c như sau: (a) Áp Ngoài ra, theo các quy nh hi n hành, cho d ng ch kh u hao th ng nh t i v i phép doanh nghi p ư c l a ch n phương m i doanh nghi p không ph thu c hình pháp kh u hao lu ti n cho nhóm th ba v i th c s h u, hình th c t ch c kinh doanh; các m c kh u hao: Năm th nh t - 15%; (b) Áp d ng h th ng phân lo i v n c nh năm th hai - 30%; Năm th ba - 20%; năm theo hư ng ơn gi n hoá; (c) Áp d ng th tư - 15%; năm th năm - 10%... M c phương pháp m i xác nh giá tr v n c kh u hao quy nh theo quý trên có quan nh có tính n các chi phí cho s a ch a h v i cơ ch kê khai thu theo quý, t o ph c h i, c i ti n nâng cao năng l c thi t i u ki n cho cán b thu theo dõi sát cơ b ; (d) Áp d ng phương pháp tính chi phí c u chi phí c a doanh nghi p trong th c kh u hao theo m c t ng h p cho t ng nhóm hi n nghĩa v thu . ây là c i m ng v n c nh; (e) Áp d ng các nh m c b c a n i dung Lu t TLNDN. kh u hao th ng nh t cho t ng nhóm v n c Cơ ch i u ch nh kh u hao v n c nh nh; (g) Cho phép trích kh u hao chi phí trong Lu t TLNDN có n i dung ơn gi n, s a ch a l n vào t ng chi phí khi xác nh rõ ràng phù h p v i các nguyên t c qu n lí l i nhu n ch u thu . T i m c 8.2.1 ã nêu ra c a Nhà nư c trong i u ki n kinh t th nh nghĩa v n c nh, theo nh nghĩa trư ng và th hi n rõ chính sách h tr các này, các giá tr v t ch t mà doanh nghi p s doanh nghi p tăng tích lu u tư phát d ng trong quá trình s n xu t kinh doanh tri n s n xu t. v i th i h n l n hơn 365 ngày và giá tr c a Bên c nh hình th c kh u hao v n c chúng gi m d n theo quá trình hao mòn h u nh thu c các nhóm phân lo i trên, Lu t hình và vô hình (không bao g m các lo i TLNDN còn quy nh các i u kho n riêng v t tư thu c nhóm v t r ti n mau h ng theo v cơ ch i u ch nh kh u hao chi phí trong quy nh h ch toán giá thành). Ti p theo, lĩnh v c khai thác các lo i khoáng s n. Như m c 8.2.2 ưa ra h th ng phân lo i v n c v y, n i dung c a lu t thu ã bao quát h u nh theo ba nhóm như sau: (a) Nhà c a, h t các i tư ng quan h pháp lu t thu , v t ki n trúc, thi t b chuy n t i i n; (b) t o ra cơ ch pháp lí th ng nh t, hoàn ch nh Các lo i xe v n t i, các lo i dùng b ng và minh b ch, m b o cho công tác qu n lí g trong s n xu t, các thi t b i n dân thu t hi u qu cao trong th c t . t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006 65
  7. NHµ N¦íC Vµ PH¸P LUËT N¦íC NGOµI Trong Lu t TLNDN ã quy nh rõ phương riêng cơ ch mi n gi m thu mà ưa cơ ch pháp xác nh th i i m hình thành thu nh p này vào các quy nh ch thu cho i và các chi phí liên quan n vi c t o ra nó tư ng c th . Ví d , m c 13.4 ph n ch trong các nghi p v c th . ây là căn c thu cho i tư ng nư c ngoài quy nh pháp lí quan tr ng xác nh th i i m các kho n ti n lãi t buôn bán công trái nhà phát sinh nghĩa v thu , t o cơ s cho các nư c ho c kho n l i t c t nghi p v cho ch th quan h pháp lu t ti p thu và th c Nhà nư c Ucraina vay v n u không ph i hi n các nghĩa v và quy n theo lu t nh. óng thu l i nhu n doanh nghi p. Ho c i v i su t thu , quy nh c a Lu t m c 7.11.2 quy nh các kho n ti n mà các TLNDN là 30% i v i t t c các ch th t ch c phi l i nhu n (bao g m các các cơ n p thu không phân bi t hình th c kinh quan nhà nư c, các qu t thi n, các t doanh. M t m t, ch thu t o ra s công ch c tôn giáo...) nh n ư c dư i hình th c b ng cho m i doanh nghi p ho t ng trong h tr tài chính t bên ngoài không ph i i u ki n kinh t th trư ng, m t khác th c óng thu l i nhu n doanh nghi p. Ch t áp d ng m c thu trên cho th y su t mi n gi m này ư c s d ng r t h n ch thu khá cao i v i nhi u lĩnh v c kinh trong th c t t i Ucraina. doanh, gây nh hư ng n kh năng tích lu Vi c áp d ng các quan i m, các k t c a các doanh nghi p cho phát tri n s n qu nghiên c u lí thuy t cơ ch pháp lu t xu t. Hi n nay, các cơ quan nghiên c u tài thu k t h p t ng k t kinh nghi m công tác chính ngân sách ang xem xét phương án qu n lí thu trong các giai o n ã qua cho gi m thu su t cho các giai o n s p t i. phép xây d ng Lu t TLNDN c a Ucraina 4. Xây d ng cơ ch hành thu thu v i n i dung bao quát ph n l n các i t o ra cơ s phát huy hi u qu công tư ng doanh nghi p, các ngu n thu nh p r t tác hành thu và ki m tra quá trình th c hi n da d ng. Nh có c u trúc h p lí trên cơ s nghĩa v thu c a các doanh nghi p, Lu t phân nh rõ ràng cơ ch i u ch nh cho TLNDN ã nh ra cơ ch kê khai thu theo m i trư ng h p c th trong th c t nên quý k t h p ch n p t m ng thu theo Lu t TLNDN ã t o ra ti n phát huy các tháng t o i u ki n cho cơ quan thu t i các ch c năng c a thu trong vi c m b o a phương ki m soát vi c th c hi n nghĩa ngu n thu ngân sách. ng th i, o lu t v thu c a các doanh nghi p, n m b t k p này cũng ư c xem là công c h u hi u c a th i tình hình ho t ng c a các doanh Nhà nư c trong qu n lí vĩ mô n n kinh t , nghi p, phát hi n ngăn ch n các hành vi i u ch nh s phát tri n h p lí s n xu t, tiêu ph m pháp, ôn c doanh nghi p thi hành dùng và phân ph i thu nh p th c hi n công pháp lu t thu y . b ng xã h i trong i u ki n kinh t th Trong Lu t TLNDN không quy nh trư ng và h i nh p qu c t ./. 66 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2