intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toμn dạng công nghệ cao vμ tăng c−ờng năng lực về kiểm tra chất l−ợng, quản lý sau thu hoạch cho ngμnh sản xuất Rau của Việt Nam - Ms2 "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
151
lượt xem
52
download

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toμn dạng công nghệ cao vμ tăng c−ờng năng lực về kiểm tra chất l−ợng, quản lý sau thu hoạch cho ngμnh sản xuất Rau của Việt Nam - Ms2 "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tồn dư thuốc BVTV là nguyên nhân chính gây ô nhiễm rau ở Việt Nam. Đã có nhiều phương pháp phát triển rau an toàn được Bộ NSW - DPI đưa ra trong dự án CARD-0016, 2001-2003 nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi có sự kết hợp giữa Nghiên cứu và phát triển. Dự án này sẽ giải quyết vấn đề thực phẩm an toàn và chất lượng cao từ sản xuất đến thị trường để khuyến khích phát triển kinh tế và phát triển bền vững ngành rau Việt Nam. Mục tiêu của dự án là:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toμn dạng công nghệ cao vμ tăng c−ờng năng lực về kiểm tra chất l−ợng, quản lý sau thu hoạch cho ngμnh sản xuất Rau của Việt Nam - Ms2 "

 1. Chương trình CARD B¸O C¸O TIÕN §é 004/04VIE: Nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt rau an toµn d¹ng c«ng nghÖ cao vµ t¨ng c−êng n¨ng lùc vÒ kiÓm tra chÊt l−îng, qu¶n lý sau thu ho¹ch cho ngµnh s¶n xuÊt Rau cña ViÖt Nam Ms2: b¸O C¸O 6 TH¸NG LÇN THø NHÊT Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2006 1
 2. 1. Th«ng tin vÒ c¸c c¬ quan tham gia dù ¸n Nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt rau an toµn Tªn dù ¸n d¹ng c«ng nghÖ cao vµ t¨ng c−êng n¨ng lùc vÒ kiÓm tra chÊt l−îng, qu¶n lý sau thu ho¹ch cho ngµnh s¶n xuÊt Rau cña ViÖt Nam PhÝa ViÖt Nam ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶ (RIFAV) Tr©u Quú - Gia L©m - Hµ Néi Chñ tr× dù ¸n phÝa ViÖt Nam PGS.TS. TrÇn Kh¾c Thi Tæ chøc phÝa Australia Bé N«ng nghiÖp NSW DPI - ViÖn nghiªn cøu Rau hoa qu¶ GOSFORD - NCGH Chñ tr× dù ¸n phÝa Australia Dr. NguyÔn Quèc Väng Thêi gian phª duyÖt 30 th¸ng 9 n¨m 2005 Thêi gian kÕt thóc (dù kiÕn 30 th¸ng 9 n¨m 2007 lóc ®Çu) Thêi gian kÕt thóc 30 th¸ng 9 n¨m 2007 (do chËm trÔ khi ký hîp ®ång) B¸o c¸o tiÕn ®é B¸o c¸o 6 th¸ng lÇn thø nhÊt C¸c quan chøc liªn quan PhÝa Australia: tr−ëng nhãm Tªn Dr. NguyÔn Quèc Väng §iÖn tho¹i 02 4348 1927 Chøc vô Chuyªn gia nghiªn cøu Fax: 02 4348 1910 Rau qu¶ C¬ quan NSW DPI Email Vong.nguyen@dpi.nsw.g ov.au PhÝa Australia : c¬ quan hµnh chÝnh Tªn Graham Denney §iÖn tho¹i 02 4348 1927 Chøc vô C¸n bé qu¶n lý hµnh Fax: 02 4348 1910 chÝnh C¬ quan NSW DPI Email Graham.denney@dpi.ns w.gov.au PhÝa ViÖt Nam Tªn PGS.TS. TrÇn Kh¾c Thi §iÖn tho¹i 84 4 8276 316 Chøc vô Phã viÖn tr−ëng Fax: 84 4 8276 148 C¬ quan ViÖn Nghiªn cøu Rau Email Tkthi@vnn.vn qu¶ - Tr©u quú - Gia L©m - Hµ Néi 2
 3. 2. tãm t¾t dù ¸n Tån d− thuèc BVTV lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y « nhiÔm rau ë ViÖt Nam. §· cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn rau an toµn ®−îc Bé NSW - DPI ®−a ra trong dù ¸n CARD-0016, 2001-2003 nh−ng ®iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn khi cã sù kÕt hîp gi÷a Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Dù ¸n nµy sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thùc phÈm an toµn vµ chÊt l−îng cao tõ s¶n xuÊt ®Õn thÞ tr−êng ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ngµnh rau ViÖt Nam. Môc tiªu cña dù ¸n lµ: 1. T¨ng c−êng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau theo c«ng nghÖ tõ thÊp ®Õn trung b×nh h¹n chÕ sö dông ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt th«ng qua ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ khuyÕn n«ng 2. KiÓm tra nh÷ng khã kh¨n cña d©y chuyÒn cung øng vµ sö dông nguyªn t¾c b¶o ®¶m chÊt l−îng. T¨ng c−êng n¨ng lùc nghiªn cøu, gi¶ng d¹y vµ khuyÕn n«ng cho ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt rau trong nhµ l−íi, qu¶n lý sau thu ho¹ch vµ hÖ thèng b¶o ®¶m chÊt l−îng 3. Tãm t¾t thùc hiÖn dù ¸n Dù ¸n CARD-004/04Vietnam :"N©ng cao chÊt l−îng vµ an toµn cho rau ë ViÖt Nam" ®−îc b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ th¸ng 9/2005. Môc tiªu chÝnh cña dù ¸n nµy lµ cung cÊp cho c¸c nhµ khoa häc, c¸n bé khuyÕn n«ng ViÖt Nam nh÷ng kiÕn thøc còng nh− c«ng cô thùc hiÖn vµ ¸p dông trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau cña ViÖt Nam vµ d©y chuyÒn cung øng. Chñ tr× dù ¸n phÝa ViÖt Nam lµ ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶ cã sù phèi hîp cña Tr−êng §¹i häc N«ng l©m HuÕ vµ ViÖn Khoa häc kü thuËt N«ng nghiÖp miÒn Nam. NSW DPI lµ c¬ quan chñ tr× phÝa Australia . Dù ¸n ®−îc b¾t ®Çu chËm trÔ lµ do cã sù trôc trÆc trong viÖc ký hîp ®ång cho ®Õn tËn th¸ng 9 n¨m 2005. Nh÷ng kÕt qu¶ chÝnh ®¹t ®−îc trong 6 th¸ng thùc hiÖn dù ¸n bao gåm: 1. Qu¶n lý dù ¸n: - Hîp ®ång CARD ký víi NSW DPI ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2006. C¸c thµnh viªn cña nhãm nghiªn cøu sÏ lµm viÖc ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n. - KÕ ho¹ch sÏ tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vµ héi th¶o vµo th¸ng 2 n¨m 2006 2. T¨ng c−êng n¨ng lùc: Th¸ng 10-11 n¨m 2005, 3 nhµ khoa häc ViÖt Nam ®· häc tËp ë Australia 4 tuÇn vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë Gosford vµ ViÖn N«ng nghiÖp Yanco. Kho¸ häc tËp còng ®· th¶o luËn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai m« h×nh nghiªn cøu vµ héi th¶o tËp huÊn ë ViÖt Nam. 3. M« h×nh nghiªn cøu: Hai m« h×nh nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn t¹i IAS vµ RIFAV. Môc ®Ých cña hai m« h×nh nghiªn cøu nµy lµ ®¸nh gi¸ sù sinh tr−ëng cña c©y trång trªn nÒn c¸c gi¸ thÓ, kh¶ n¨ng cho n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cña cµ chua, d−a chuét trång trªn nÒn c¸c gi¸ thÓ ®ã trong nhµ l−íi. 4. C¸c Ên phÈm: 3 bµi b¸o tiÕng ViÖt nam vÒ s¶n xuÊt rau an toµn, quy tr×nh n«ng nghiÖp tiªn tiÕn (GAP) vµ ViÖt Nam gia nhËp WTO ®· ®−îc ®¨ng trªn b¸o ë ViÖt Nam 4. Giíi thiÖu vµ tæng quan 3
 4. Môc tiªu chung cña dù ¸n: Dù ¸n tr−íc ®©y AusAID-CARD0016 (2001-2003) ®· cho thÊy r»ng trång c©y trong nhµ l−íi lµ phï hîp cho s¶n xuÊt rau an toµn chÊt l−îng cao t¹i viÖt Nam. C¸c m« h×nh tr×nh diÔn sö dông môn x¬ dõa (Cocopeat) lµm gi¸ thÓ cho c©y sinh tr−ëng, phï hîp víi vïng s¶n xuÊt rau chuyªn canh ë ngo¹i « víi viÖc gi¶m thuèc b¶o vÖ thùc vËt. Víi viÖc sö dông môn x¬ dõa nh− vËy sÏ lµm gi¶m viÖc sö dông ®Êt « nhiÔm vµ gãp phÇn lµm gi¶m sù l·ng phÝ c¸c chÊt th¶i tõ c©y dõa. Tuy nhiªn, thùc hiÖn viÖc thùc hiÖn mét quy tr×nh s¶n xuÊt tèt nhÊt cho s¶n xuÊt rau an toµn chÊt l−îng cao trong mét hÖ thèng canh t¸c míi vÉn cßn lµ mét qu·ng ®−êng xa. ®Ó dù ¸n thµnh c«ng, cã rÊt nhiÒu c¸ch tiÕp cËn nh»m t¨ng hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt rau; gi¶m thuèc ho¸ häc b¶o vÖ thùc vËt, gi¶m mÊt m¸t sau thu hoach vµ sö dông nguyªn t¾c qu¶n lý chÊt l−îng. Môc tiªu cô thÓ cña dù ¸n nµy lµ: 1. ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt rau tõ thÊp ®Õn trung b×nh trong nhµ l−íi cã sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt víi mét l−îng nhá th«ng qua môc tiªu nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng 2. Nghiªn cøu c¸c d©y chuyÒn cung øng phæ biÕn vµ sö dông nguyªn t¾c qu¶n lý chÊt l−îng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu t¨ng c−êng; 3. T¨ng c−êng n¨ng lùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cña ng−êi ViÖt Nam t¹i nh÷ng vïng s¶n xuÊt rau trong nhµ l−íi, qu¶n lý sau thu ho¹ch vµ hÖ thèng b¶o ®¶m chÊt l−îng. S¸u nhµ khoa häc tõ RIFAV, IAS, HUAF häc tËp ®−îc kinh nghiÖm ë Australia sÏ trî gióp thiÕt lËp c¸c m« h×nh kh¶o nghiÖm t¹i nh÷ng vïng cña hä ë ViÖt Nam. Kho¶ng 300 c¸n bé khuyÕn n«ng, b¶o vÖ thùc vËt, ng−êi bu«n b¸n rau vµ n«ng d©n s¶n xuÊt rau tõ 64 tØnh thµnh trong c¶ n−íc sÏ tham gia trong c¸c buæi tËp huÊn, héi th¶o do 4 nhµ khoa häc cña Australia - thµnh viªn tham gia dù ¸n. Nh÷ng c¸n bé, n«ng d©n ViÖt Nam ®−îc tËp huÊn sÏ cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ngµnh rau cña ViÖt Nam nh»m t¨ng c−êng s¶n xuÊt vµ chÊt l−îng cho rau an toµn ®em l¹i lîi Ých cho tÊt c¶ ng−êi tiªu dïng. 4. ThiÕt lËp mèi liªn kÕt gi÷a c¸c nhµ nghiªn cøu, lµm dÞch vô, s¶n xuÊt, vµ ng−êi trång trät ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt vµ c¹nh tranh cña n«ng d©n ViÖt Nam vµ liªn quan ®Õn ph¸t triÓn n«ng th«n. Dù kiÕn kÕt qu¶ ®¹t ®−îc 1. S¸u nhµ khoa häc cña ViÖt Nam ®Õn Australia ®Ó më réng kiÕn thøc vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm s¶n xuÊt trong nhµ l−íi, thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng, qu¶n lý s©u bÖnh h¹i vµ c¶i tiÕn d©y chuyÒn cung øng. 2. Nghiªn cøu vµ x©y dùng m« h×nh " ®¸nh gi¸ gi¸ thÓ (bao gåm môn x¬ dõa) vµ dung dÞch dinh d−ìng cho s¶n xuÊt rau trong nhµ l−íi" sÏ ®−îc thùc hiÖn t¹i mçi c¬ quan ViÖn nghiªn cøu Rau qu¶ - Hµ Néi, HUAF - HuÕ, IAS- thµnh phè Hå ChÝ Minh. ChiÕn l−îc qu¶n lý d©y chuyÒn cung øng còng sÏ ®−îc s¸p nhËp. §iÒu nµy sÏ cho phÐp c¶ nhµ khoa häc ViÖt Nam vµ Australia hîp t¸c nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh. KÕt qu¶ cña nghiªn cøu nµy sÏ bao gåm ph¸t triÓn hÖ thèng thuû canh cho vïng nhiÖt ®íi, x¸c ®Þnh dung dÞch dinh d−ìng phï hîp vµ ®¸nh gi¸ môn x¬ dõa cña ViÖt Nam. T¨ng thªm sù hiÓu biÕt vÒ c¸c yÕu tè trë ng¹i cho viÖc s¶n xuÊt rau trong nhµ l−íi ë vïng nhiÖt ddíi còng lµ mét trong nh÷ng thµnh tùu. 4
 5. 3. C¸c nhµ khoa häc óc ®Õn ViÖt Nam (c¸n bé qu¶n lý chÊt l−îng - QA, c¸n bé sau thu ho¹ch, chuyªn gia nhµ l−íi) ®Ó tr×nh bµy víi c¸c nhµ khoa häc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT trong ch−¬ng tr×nh héi th¶o vÒ s¶n xuÊt rau, qu¶n lý chÊt l−îng, qu¶n lý sau thu ho¹ch vµ trong nhµ l−íicho c¸n bé khuyÕn n«ng, b¶o vÖ thùc vËt, th−¬ng gia vµ n«ng d©n ®iÓn h×nh. Mét cuéc häp còng sÏ ®−îc tæ chøc víi chÝnh phñ ViÖt Nam ®Ó th¶o luËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh cho ngµnh Rau cña ViÖt Nam nh− thÕ nµo. 4. T¨ng c−êng n¨ng lùc trong dù ¸n nµy lµ c¸c nhµ nghiªn cøu tõ c¸c c¬ quan sÏ lµm viÖc cïng nhau ®Ó t¨ng hiÓu biÕt cña hä trong s¶n xuÊt rau, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng vµ sau thu ho¹ch. 5. N«ng d©n tiÕp nhËn c¸c c«ng nghÖ míi sÏ t¨ng ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm cña hä vµ t¨ng ®Çu ra còng nh− t¨ng thu nhËp. Møc sèng cña gia ®×nh n«ng d©n tèt h¬n (bao gåm c¶ phô n÷) sÏ lµ kÕt qu¶. 6. Kh¸i niÖm hÖ thèng gi¸ thÓ phï hîp lµ toµn bé cña dù ¸n nµy. Gi¶m phun thuèc ho¸ häc vµ sö dông c¸c phÕ th¶i nh− môn x¬ dõa gi¶m « nhiÔm m«i tr−êng vµ t¨ng c−êng hÖ thèng s¶n xuÊt bÒn v÷ng. TiÕp cËn vµ chiÕn l−îc Dù ¸n nµy sö dông c¸ch tiÕp cËn lµ cã nhiÒu bªn tham gia ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c ViÖn nghiªn cøu vµ c¸c thµnh phÇn chñ chèt kh¸c nh− n«ng d©n, khuyÕn n«ng, c¸c d©y chuyÒn cung øng). Cã 3 c¸ch tiÕp cËn chñ yÕu lµ: T¨ng c−êng huÊn luyÖn cho c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam. ThiÕt lËp c¸c m« h×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c héi th¶o ®Ó c¸c thµnh phÇn chñ chèt cña dù ¸n vµ lîi Ých cña dù ¸n ®−îc ph©n phèi ®Òu. S¶n phÈm Rau "xanh" "s¹ch" trong nhµ l−íi cã hÖ thèng thuû canh - tæ hîp nghiªn cøu chÝnh cña dù ¸n nµy nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña hä s¶n xuÊt rau an toµn chÊt l−îng cao trong t−¬ng lai. Dô ¸n tËp trung vµo viÖc gi¶m sö dông ho¸ chÊt trong hÖ thèng s¶n xuÊt vµ lµm cho m«i tr−êng thªm bÒn v÷ng. Ph−¬ng ph¸p Dù ¸n nµy sÏ tËp trung nghiªn cøu vµ khuyÕn n«ng víi c¸ch tiÕp cËn lµ b¶o ®¶m chÊt l−îng, qu¶n lý sau thu ho¹ch vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt rau an toµn chÊt l−îng cao. Dù ¸n chia 3 phÇn: PhÇn 1. TËp huÊn c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam t¹i Australia PhÇn 2. M« h×nh nghiªn cøu PhÇn 3. TËp huÊn khuyÕn n«ng t¹i c¸c miÒn cña ViÖt Nam IV. TËp huÊn chuyªn gia ViÖt Nam t¹i óc 3 nhµ khoa häc cña ViÖt Nam ®−¬c sù ®ång ý cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ®· tËp huÊn t¹i Australia tõ ngµy 31 th¸ng 10 ®Õn 27 th¸ng 11 n¨m 2005. Trong thêi gian 4 tuÇn víi träng t©m tËp huÊn kü n¨ng quy tr×nh s¶n xuÊt rau tèt nhÊt, qu¶n lý sau thu ho¹ch, quy tr×nh n«ng nghiÖp tiªn tiÕn (GAP) vµ hÖ thèng b¶o ®¶m chÊt l−îng (QA) (phô lôc 1 vµ 2). C¸c nhµ khoa häc ®ã lµ: 1. Ths. Ng« ThÞ H¹nh - Nghiªn cøu viªn - ViÖn nghiªn cøu Rau qu¶ - Hµ Néi 5
 6. 2. Vò TuÊn Minh - Gi¶ng viªn tr−êng ®¹i häc N«ng l©m HuÕ 3. Ng« Xu©n Chinh - Nghiªn cøu viªn - viÖn KHKTNN MiÒn Nam Cuèi kho¸ häc c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam ®· ®−îc cÊp chøng chØ vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt rau thuû canh trong nhµ l−íi, c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, quy tr×nh N«ng nghiÖp tiªn tiÕn vµ b¶o ®¶m chÊt l−îng tõ Bé N«ng nghiÖp NSW - DPI. Trong suèt kho¸ häc, c¸c m« h×nh nghiªn cøu ë ViÖt Nam vµ c¸c nhµ khoa häc cña Bé NSW - DPI th¨m ViÖt Nam ®· th¶o luËn vµ cã mét sè ®Ò nghÞ sau: - TiÕn hµnh c¸c m« h×nh nghiªn cøu trong nhµ l−íi ®Ó s¶n xuÊt rau an toµn chÊt l−îng cao cã tªn lµ:" ®¸nh gi¸ hÖ thèng thuû canh vµ gi¸ thÓ cho s¶n xuÊt cµ chua vµ d−a chuét trong nhµ l−íi" sÏ tæ chøc t¹i IAS, Hå ChÝ Minh (§¬n D−¬ng - L©m §ång) vµ RIFAV, Hµ Néi sö dông kiÓu nhµ l−íi Australia vµ c«ng nghÖ thuû canh th¸ng 11 vµ 12 n¨m 2005 (phô lôc 3). Môc ®Ých cña thÝ nghiÖm nµy trong n¨m thø nhÊt lµ ®¸nh gi¸ môn x¬ dõa ViÖt Nam vµ c¸c gi¸ thÓ kh¸c sö dông trong nhµ l−íi. T×nh h×nh sinh tr−ëng cña c©y vµ n¨ng suÊt sÏ ®−îc theo dâi. Nh÷ng m« h×nh nghiªn cøu nµy còng lµ nh÷ng gi¸o cô quan träng dïng trong héi th¶o tæ chøc vµo th¸ng 2 n¨m 2006. - C¸c nhµ khoa häc tõ NSW - DPI sang ViÖt Nam tæ chøc héi th¶o: C¸c nhµ khoa häc NSW-DPI bao gåm c¸n bé QA (b¶o ®¶m chÊt l−îng rau), Joseph Ekman; c¸n bé c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, Dr. Suzie Newman, nhµ sinh lý c©y trång trong nhµ l−íi, Dr. Sophie Park vµ gi¸m ®èc dù ¸n, Dr. NguyÔn Quèc Väng sÏ ®Õn ViÖt Nam tõ ngµy 8 th¸ng 2 n¨m 2006 a. Gióp chÝnh phñ ViÖt Nam ph¸t triÓn hÖ thèng qu¶n lý Rau an toµn cho ngµnh trång rau b. Tæ chøc héi th¶o ë hai vïng (Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh) cña ViÖt Nam cho gÇn 100 c¸n bé khuyÕn n«ng, b¶o vÖ thùc vËt vµ kho¶ng 50 nhµ kinh doanh Rau vµ c¸c n«ng d©n ®iÓn h×nh cña 34 tØnh thµnh ë miÒn B¾c vµ miÒn Nam víi néi dung lµ b¶o ®¶m chÊt l−îng, c«ng nghÖ sau thu ho¹ch vµ quy tr×nh n«ng nghiÖp tiªn tiÕn cho s¶n xuÊt rau trong nhµ l−íi. c. Th¨m quan m« h×nh nghiªn cøu ë ViÖn nghiªn cøu Rau qu¶ (RIFAV) vµ ViÖn khoa häc N«ng nghiÖp miÒn Nam (IAS) vµ tØnh L©m §ång V× dù ¸n chÝnh thøc ®−îc b¾t ®Çu vµo th¸ng 9 n¨m 2005, kÕ ho¹ch lóc ®Çu lµ héi th¶o t¹i ViÖt Nam th¸ng 11 n¨m 2005 nay ®−îc thay vµo th¸ng 2 n¨m 2006 (Phô lôc 4) B¶ng 2. KÕ ho¹ch lóc ®Çu ®Õn ViÖt Nam trong n¨m thø nhÊt vµ thø hai NguyÔn, Newman, 14 ngµy N¨m 1: tham gia tËp huÊn héi th¶o t¹i Hµ Parks, Ekman 11/2005 Néi, TP Hå ChÝ Minh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n n¨m thø 1 NguyÔn 04/2006 21 ngµy §¸nh gi¸, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn dù ¸n. Thùc hiÖn héi th¶o t¹i CÇn Th¬ vµ HuÕ NguyÔn, Newman, 14 ngµy N¨m 2: TËp huÊn t¹i HuÕ vµ CÇn Th¬ vµ Parks, Ekman 09/2006 chuÈn bÞ b¸o c¸o tæng kÕt 6
 7. B¶ng 3. Sau khi ký hîp ®ång kÕ ho¹ch ®Õn VN trong n¨m thø nhÊt vµ thø hai NguyÔn (02/2006) 21 ngµy N¨m 1: tham gia tËp huÊn héi th¶o t¹i Hµ Newman, Parks, Ekman 14 ngµy Néi, TP Hå ChÝ Minh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 02/2006 thùc hiÖn dù ¸n n¨m thø 1 NguyÔn 05/2006 14 ngµy §¸nh gi¸, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn dù ¸n. Thùc hiÖn héi th¶o t¹i CÇn Th¬ vµ HuÕ NguyÔn, Newman, 14 ngµy N¨m 2: TËp huÊn t¹i HuÕ vµ CÇn Th¬ vµ Parks, Ekman 03/2007 chuÈn bÞ b¸o c¸o tæng kÕt v. M« h×nh nghiªn cøu t¹i ViÖt Nam M« h×nh nghiªn cøu cña dù ¸n cã tªn lµ:" §¸nh gi¸ gi¸ thÓ (bao gåm môn x¬ dõa) vµ dung dÞch dinh d−ìng cho trång rau trong nhµ l−íi" ®−îc thùc hiÖn t¹i ViÖn nghiªn cøu Rau qu¶ - Hµ Néi vµ ViÖn Khoa häc kü thuËt N«ng nghiÖp miÒn Nam - Hå ChÝ Minh. Môc ®Ých cña thÝ nghiÖm nµy trong n¨m thø nhÊt lµ ®¸nh gi¸ môn x¬ dõa cña ViÖt Nam trong nhµ l−íi. • ThÝ nghiÖm nghiªn cøu ë IAS - Hå ChÝ Minh ThÝ nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh víi 3 lÇn nh¾c l¹i ®−îc thùc hiÖn t¹i §¬n D−¬ng, L©m §ång - n¬i mµ cµ chua lµ c©y trång chñ yÕu. Cµ chua (gièng Manila vµ 386) vµ d−a chuét gieo vµo ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2005 trªn 4 gi¸ thÓ kh¸c nhau: gi¸ thÓ cña IAS (môn x¬ dõa + trÊu hun + vµ ph©n h÷u c¬ hoai môc), x¬ dõa CÇu Vång, HiÖu Giang ( vá h¹t cµ phª hun + ph©n h÷u c¬) vµ §¬n D−¬ng (thann bïn + ph©n bß + ph©n NPK tæng hîp). Theo dâi sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt cña c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm. • ThÝ nghiÖm nghiªn cøu t¹i RIFAV - Hµ Néi ThÝ nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh víi 5 lÇn nh¾c l¹i ®−îc thùc hiÖn t¹i RIFAV víi gièng cµ chua ®Þa ph−¬ng - trång phæ biÕn trong s¶n xuÊt cña c¸c tØnh §ång b»ng s«ng Hång vµ d−a chuét (gièng STATUS) gieo ngµy 25/11 vµ 20/12/2005 víi 4 c«ng thøc gi¸ thÓ gåm: CT1. b· mÝa + vá l¹c + ®Ëu t−¬ng nghiÒn, CT2. B· mÝa + vá l¹c nghiÒn + than bïn), CT3. B· mÝa + than bïn) vµ CT4. Môn x¬ dõa. Theo dâi sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt cña c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm. 5.2. Lîi Ých cña ng−êi s¶n xuÊt Cµ chua ®−îc b¸n ë chî cña thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ cµ chua ®−îc ®−a ®Õn tõ §¬n D−¬ng thuéc cao nguyªn §µ L¹t. Nã c¸ch thµnh phè Hå ChÝ Minh kho¶ng 200 km. §©y lµ vïng rau bÞ nhiÔm bÖnh rÊt nÆng ®Æc biÖt lµ bÖnh hÐo xanh vi khuÈn. Trong n¨m 2002-2003 - ViÖn khoa häc N«ng nghiÖp miÒn Nam - mét thµnh viªn cña dù ¸n CARD 0016 ®· phæ biÕn c«ng nghÖ ghÐp cµ chua. Cµ chua ghÐp chèng ®−îc bÖnh hÐo xanh vi khuÈn. DiÖn tÝch trång cµ chua ¨n t−¬i cña §¬n D−¬ng cho ®Õn nay lµ 4000-5000 ha, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét l−îng lín ng−êi d©n ®Æc biÖt lµ phô n÷. Nhµ nylon cã sö dông hÖ thèng t−íi nhá giät ®· ®−îc x©y vµo th¸ng 11 n¨m 2005 lµ mét hîp phÇn cña dù ¸n ®Ó cung cÊp c«ng nghÖ míi n÷a mang l¹i lîi Ých cho n«ng d©n vïng trång cµ chua. Nã còng cho thÊy r»ng cµ chua trong nhµ l−íi lµ c«ng nghÖ míi cho ngµnh s¶n xuÊt rau ë §¬n D−¬ng 7
 8. 5.3. T¨ng c−êng n¨ng lùc Ba c¸n bé nghiªn cøu ViÖt Nam ®· häc tËp ë Australia vµo th¸ng 10 -11/2005 ®Ó häc tËp, tham quan m« h×nh t¹i Australia trong 4 tuÇn, nh»m n©ng cao n¨ng lùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cho ngµnh rau cña hä. 5.4. C¸c Ên phÈm: 3 bµi b¸o tiÕng ViÖt nam vÒ s¶n xuÊt rau an toµn, quy tr×nh n«ng nghiÖp tiªn tiÕn (GAP) vµ ViÖt Nam gia nhËp WTO ®· ®−îc ®¨ng trªn b¸o ë ViÖt Nam, ®ã lµ: 1. NguyÔn Quèc Väng, 2005. Lµm g× ®Ó cã mét tÊm hé chiÕu cho rau qu¶ ViÖt Nam? - b¸o Khoa häc vµ §êi sèng sè 59 ra ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2005 trang 6 2. NguyÔn Quèc Väng, 2005. Nh÷ng th¸ch thøc míi cña N«ng nghiÖp ViÖt Nam - Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn. Trang 37-38 sè ra ngµy 22/9/2005. 3. NguyÔn Quèc Väng, 2005. Rau qu¶ §µ l¹t cÇn cã tÊm "VISA" GAP ®Ó gia nhËp WTO. B¸o L©m §ång cuèi tuÇn, sè ra ngµy 23/12/2005 trang 3, 7. 5.5. Qu¶n lý dù ¸n: - Hîp ®ång CARD ®−îc ký víi NSW - DPI ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2005. - H×nh thµnh nhãm nghiªn cøu cña dù ¸n. - Ba nhµ khoa häc ViÖt Nam ®Õn Australia th¸ng 10-11/2005 trong 4 tuÇn ®Ó tham quan vµ häc tËp vÒ HÖ thèng s¶n xuÊt rau. - Hai m« h×nh nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn t¹i RIFAV vµ IAS. Môc ®Ých cña hai m« h×nh nghiªn cøu lµ ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña cµ chua d−a chuét trªn c¸c gi¸ thÓ trong nhµ l−íi. - LËp kÕ ho¹ch tËp huÊn héi th¶o t¹i ViÖt Nam vµo th¸ng 2 n¨m 2006. 6. B¸o c¸o c¸c vÊn ®Ò liªn quan 6.1. M«i tr−êng: M« h×nh nghiªn cøu ë Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh víi 4-5 gi¸ thÓ s¹ch mang l¹i thùc phÈm an toµn cho N«ng nghiÖp ViÖt Nam. Cã ®−îc rau an toµn ë ViÖt Nam v× kh«ng cã tån d− ho¸ chÊt BVTV, kim lo¹i nÆng còng nh− c¸c vi sinh vËt g©y h¹i. 6.2. VÊn ®Ò giíi vµ x· héi cã liªn quan ChuyÓn giao c«ng nghÖ ghÐp, c«ng nghÖ trång trong nhµ l−íi, gi¸ thÓ s¹ch vµ hÖthèng t−íi nhá giät ®Õn c¸c vïng trång rau Hµ Néi vµ §¬n D−¬ng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu vïng n«ng th«n ®Æc biÖt lµ phô n÷. 7. TiÕn hµnh 7.1. Khã kh¨n: Hîp ®ång cña dù ¸n ký chËm lµm tiÕn ®é cña dù ¸n còng bÞ chËm. Nªn mét vµi ho¹t ®éng cña dù ¸n còng bÞ chËm trÔ. 7.2. Lùa chän: Kh«ng cã. 7. Nh÷ng b−íc thùc hiÖn tiÕp theo 8
 9. Ho¹t ®éng cña dù ¸n trong 6 th¸ng tiÕp theo: 1. Hai héi th¶o vÒ b¶o ®¶m chÊt l−îng, c«ng nghÖ sau thu ho¹ch vµ quy tr×nh N«ng nghiÖp tiªn tiÕn GAP cho s¶n xuÊt rau trong nhµ l−íi ®−îc tæ chøc vµo th¸ng 2 n¨m 2006. 2. §¸nh gi¸ x¬ dõa ViÖt Nam ë ViÖn Nghiªn cøu Rau hoa qu¶ GOSFORD - Australia 3. M« h×nh nghiªn cøu cµ chua, d−a chuét thùc hiÖn ë Hµ Néi vµ HuÕ 4. Gi¸m ®èc dù ¸n phÝa Australia ®Õn ViÖt Nam ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n n¨m 1 vµ chuÈn bÞ héi th¶o ë HuÕ vµ CÇn Th¬. 8. KÕt luËn: Dù ¸n b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ th¸ng 9 n¨m 2005 - 8 th¸ng sau so víi kÕ ho¹ch ban ®Çu tõ th¸ng 1 n¨m 2005 nÕu nh− kh«ng cã vÊn ®Ò trôc trÆc. Thµnh tùu chÝnh ®· ®¹t ®−îc trong 6 th¸ng thùc hiÖn dù ¸n lµ: 1. Qu¶n lý dù ¸n - Dù ¸n CARD ®· ký hîp ®ång víi NSW - DPI vµo ngµy 15/8/2005. ViÖt Nam vµ Australia h×nh thµnh nhãm nghiªn cøu. - TiÕn hµnh héi th¶o t¹i ViÖt Nam th¸ng 2 n¨m 2006. 2. T¨ng c−êng n¨ng lùc: Th¸ng 10-11 n¨m 2005, 3 nhµ khoa häc ViÖt Nam ®· häc tËp ë óc 4 tuÇn miÖt mµi vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë Gosford vµ ViÖn N«ng nghiÖp Yanco. Kho¸ häc tËp còng ®· th¶o luËn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai m« h×nh nghiªn cøu vµ héi th¶o tËp huÊn ë ViÖt Nam. 3. M« h×nh nghiªn cøu Hai m« h×nh nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn t¹i IAS vµ RIFAV. Môc ®Ých cña hai m« h×nh nghiªn cøu nµy lµ ®¸nh gi¸ sù sinh tr−ëng cña c©y trång trªn nÒn c¸c gi¸ thÓ, n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cña cµ chua, d−a chuét trong nhµ l−íi. 4. C¸c Ên phÈm: 3 bµi b¸o tiÕng ViÖt Nam vÒ s¶n xuÊt rau an toµn, quy tr×nh n«ng nghiÖp tiªn tiÕn (GAP) vµ ViÖt Nam gia nhËp WTO ®· ®−îc ®¨ng trªn b¸o ë ViÖt Nam 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản