Báo cáo nhanh số 188/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Báo cáo nhanh số 188/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo nhanh số 188/BC-BYT về việc công tác y tế trong dịp Tết Mậu tý 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nhanh số 188/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 188/BC-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2008 BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC Y T TRONG DNP T T M U TÝ 2008 Theo yêu c u c a Văn Phòng Chính ph t i công văn s 454/VPCP-TH ngày 18/01/2008, B Y t xin báo cáo tình hình công tác y t trong d p T t M u Tý năm 2008 t ngày 6/02 n ngày 11/02/2008, c th như sau: I. V TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ TRONG DNP T T: Các cơ s y t ã th c hi n nghiêm túc ch trương th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Không có trư ng h p nào s d ng công qu nhà nư c bi u xén, chi thư ng sai nguyên t c trong d p T t. II. V CÔNG TÁC Y T TRONG DNP T T: 1. Công tác phòng ch ng d ch b nh: Th c hi n ch o c a Lãnh o B Y t v thư ng tr c giám sát, ch ng d ch trong d p T t Nguyên án, các ơn v , a phương ã th c hi n t t vi c tr c d ch 24/24 gi . a. Tình hình b nh Cúm týp A(H5N1) ngư i: Trong các ngày T t, ghi nh n 1 trư ng h p m c cúm A(H5N1) t i t nh H i Dương, b nh nhân nam, 40 tu i. B Y t ã ch o Trung tâm Y t d phòng t nh H i Dương tri n khai kh c toàn b môi trư ng khu v c ngư i b nh cư trú; cho ngư i có nguy cơ cao u ng thu c kháng vi-rút Taminflu. B nh nhân ã ư c chuy n n i u tr tích c c t i Vi n Các b nh truy n nhi m và Nhi t i qu c gia, hi n t i ã n nh. b. Tình hình d ch tiêu ch y c p: Trong 6 ngày t t không ghi nh n thêm trư ng h p m c m i nào. c. Tình hình d ch khác: Các b nh truy n nhi m gây d ch khác trong d p T t nguyên án không có di n bi n c bi t. Các b nh ph bi n như s t xu t huy t, viêm não, thương hàn u gi m so v i cùng kỳ năm trư c. 2. Công tác khám ch a b nh:
  2. a. Công tác c p c u trong d p T t: Theo báo cáo sơ b c a 57 ơn v trong ó có 38 S Y t , 16 b nh vi n tr c thu c B Y t , 2 ơn v i u dư ng ph c h i ch c năng và C c Y t B Công An, tình hình b nh nhân t i các cơ s y t trong d p T t như sau: T t So v i năm 2006 T t 2007 T t 2008 2007 c a (45 TT Các ch s (53 ơn v (57 ơn v các ơn v ơn v báo cáo) báo cáo) báo cáo ( báo %) cáo) 1 S b nh nhân còn l i trư c 23.705 38.460 42.335 110 T t 2 S n khám b nh các ngày 86.482 121.289 129.829 107 T t 3 S khám c p c u, tai n n 36.551 42.653 47.381 111 Trong ó: - Do tai n n giao thông 22.535 22.701 21.704 95.6 - Do tai n n sinh ho t 4.453 5.308 5.538 104,3 - Do tai n n do pháo n và 33 83 141 170 các ch t n khác - Ng c th c ăn 684 1.218 1.228 100.8 - Tai n n do ánh nhau 3.004 2.819 3.179 112.8 - Nguyên nhân khác 8.057 10.524 10.467 100 4 T ng s b nh nhân vào vi n 31.678 41.291 42.794 103 5 T ng s ph u thu t 5.163 5.891 5.046 55.5 6 T ng s trư ng h p 5.476 6.725 7.645 113.6 7 T ng s t vong t i b nh 373 667 652 97 vi n, trong ó: - Do tai n n giao thông 187 282 196 69.5 - Do tai n n pháo, ch t n 4 57 - 0 - Do ng c th c ăn 3 0 - - Do nguyên nhân khác 53 328 456 ánh giá chung:
  3. Nhìn chung, theo s li u c a 57 ơn v báo cáo, s b nh nhân n khám và nh p vi n trong các ngày T t tăng nh t i m t s ơn v y t ; trong ó, s b nh nhân n c p c u tăng 11%. Tuy nhiên, s c p c u do tai n n giao thông gi m so v i năm 2007 còn 95,6%, s b nh nhân c p c u do ánh nhau tăng 12.8%. S b nh nhân t vong t i các b nh vi n gi m nh so v i năm trư c còn 97%, áng chú ý, các trư ng h p ch t do tai n n giao thông gi m nhi u còn 69.5% (196/282 trư ng h p). Trong t ng s các b nh nhân nh p vi n, s các ca ph u thu t trong 6 ngày t t gi m g n m t n a còn 55,5%, nhưng các trư ng h p trong các ngày t t tăng 13% so v i năm inh H i. B Y t ã t ch c các oàn i ki m tra công tác tr c T t t i m t s b nh vi n như B ch Mai, Vi t c. Các cơ s y t ã b trí tr c 24/24 gi ti p nh n và x trí k p th i các trư ng h p c p c u. Các B nh vi n u chuNn b s n sàng tr c c p c u và có k ho ch r t chi ti t n t ng khoa phòng, b ph n m b o ti p nh n, khám ch a b nh và c p c u chu áo cho ngư i dân có nhu c u khám ch a b nh trong d p T t c v công tác chuyên môn, cũng như công tác h u c n. Các b nh vi n ã t ch c chu áo cho b nh nhân và ngư i nhà b nh nhân lưu t i b nh vi n ón T t. T ch c t t vi c thăm, chúc T t b nh nhân n ng, b nh nhân thu c i tư ng chính sách, ngư i nghèo chu áo, ư c nhân dân khen ng i. Các b nh nhân nghèo, lang thang cơ nh u ư c chính quy n các a phương, các b nh vi n, cơ s yt m b o khám ch a b nh và t ch c ón T t. T sáng ngày 12/2/2008 (t c mùng 6 T t), các cơ s y t ã nhanh chóng i vào ho t ng bình thư ng. 3. Tình hình v sinh an toàn th c ph m: Trong nh ng ngày trư c và trong T t M u Tý, B Y t ã ph i h p v i ài Truy n hình Vi t Nam tăng cư ng phát thông i p b o m v sinh an toàn th c phNm trên kênh VTV1, ph bi n ki n th c hư ng d n l a ch n th c phNm trên kênh VTV2 giúp ngư i dân t l a ch n th c phNm an toàn và phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m tr l i. Trư c T t Nguyên án, B Y t ã t ch c 6 oàn thanh ki m tra v sinh an toàn th c phNm t i 9 t nh (Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái, Nam nh, Ninh Bình, Hà Giang, Tuyên Quang) v tình hình ph p l u gia c m t i các ch . B Y t ã có công văn g i Ban Ch o liên ngành các t nh/thành ph tăng cư ng ch o tri n khai các bi n pháp b o m an toàn th c phNm trong d p T t M u Tý t i các t nh/thành ph . Trong các ngày T t, B Y t ã thành l p 02 i cơ ng i u tra d ch b nh tiêu ch y c p do lãnh o C c An toàn v sinh th c phNm làm i trư ng, tr c 24/24 gi , s n sàng i u tra, l y m u xét nghi m và báo cáo k t qu v i Lãnh o B có bi n pháp x lý k p th i. K t qu , trong 6 ngày T t c nư c không có a phương nào báo cáo x y ra ng c th c phNm hàng lo t nhi u ngư i m c. III. TÌNH HÌNH TR T T TRN AN CÁC CƠ S YT : Tuy T t năm nay ngh dài ngày nhưng các cơ s y t u có k ho ch ph i h p v i các l c lư ng b o v c a a phương nên u an toàn trong các ngày ngh T t và các cơ s y t ã i vào ho t ng bình thư ng ngày t ngày 12/2/2008.
  4. Trên ây là báo cáo nhanh theo thông tin thu th p ư c c a 57 ơn v t i trung ương và các t nh, thành ph tính n 12h00 ngày 12/02/2008 (s li u so sánh v i T t inh H i có 53 ơn v báo cáo). B Y t s ti p t c báo cáo sau khi t ng h p y thông tin v công tác y t c a các t nh, thành ph khác trong c nư c./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản