Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
6
download

Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 247/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 247/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH TI P THU, CH NH LÝ D TH O LU T S A I, B SUNG M TS I U C A B LU T HÌNH S Kính thưa các v i bi u Qu c h i, T i phiên h p sáng ngày 25 tháng 5 năm 2009, Qu c h i ã th o lu n t i h i trư ng v d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s (BLHS). a s ý ki n i bi u Qu c h i tán thành v i n i dung Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý c a y ban thư ng v Qu c h i (UBTVQH) và d th o Lu t ã ư c ch nh lý, ng th i cũng có ý ki n chưa tán thành và ngh m t s v n c th c n ti p thu vào d án Lu t. Sau phiên h p, UBTVQH ã ch o y ban tư pháp, Cơ quan ch trì so n th o d án Lu t, các cơ quan, t ch c h u quan nghiên c u, ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i và ch nh lý d th o Lu t. Ngày 10/6/2009, oàn thư ký kỳ h p ã g i phi u xin ý ki n các v i bi u Qu c h i v m t s n i dung c a d th o Lu t, ã có 330 v i bi u Qu c h i cho ý ki n. Qua t ng h p ý ki n, v cơ b n các v i bi u Qu c h i tán thành v i d th o Lu t này. Ngoài các n i dung ã ư c gi i trình trong Báo cáo s 251/BC-UBTVQH12 ngày 23/4/2009, UBTVQH xin trình Qu c h i Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Lu t s a i, b sung m t s i u c a BLHS như sau: 1. V vi c b hình ph t t hình t i m t s i u c a BLHS V T i hi p dâm ( i u 111) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh c n gi l i hình ph t t hình i v i T i hi p dâm m b o yêu c u u tranh phòng, ch ng t i ph m này vì cho r ng hi n nay tình hình hi p dâm ang gây b c xúc trong dư lu n xã h i, c n có các bi n pháp tr ng tr th t nghiêm kh c i v i hành vi hi p dâm xâm ph m nghiêm tr ng n danh d , nhân phNm c a ph n nh t là ngư i chưa thành niên t 16 tu i n dư i 18 tu i mà gây h u qu như làm n n nhân ch t ho c b thương v i t l thương t t t 61% tr lên, làm n n nhân t sát ho c bi t mình b nhi m HIV mà v n ph m t i. UBTVQH nh n th y, ây là lo i t i xâm ph m n danh d , nhân phNm, s c kho c a ngư i b h i và trong m t s trư ng h p có th gây h u qu nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng. Tuy nhiên, theo quy nh c a BLHS thì lo i t i xâm ph m danh d , nhân phNm, s c kh e c a ngư i b h i như T i c ý gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kh e c a ngư i khác ( i u 104) và T i c ý truy n HIV cho ngư i khác ( i u 118) … k c trong trư ng h p gây h u qu c bi t nghiêm tr ng làm ch t
  2. nhi u ngư i ho c ph m t i i v i nhi u ngư i thì hình ph t cao nh t theo quy nh c a BLHS cũng ch là tù chung thân. Th c ti n xét x trong th i gian qua cho th y, Tòa án thư ng ch áp d ng hình ph t t hình i v i các trư ng h p ph m t i hi p dâm tr em ho c v a hi p dâm v a gi t ngư i, mà không áp d ng hình ph t t hình i v i ngư i có hành vi hi p dâm i v i ngư i t 16 tu i tr lên d n n h u qu làm n n nhân ch t ho c t sát. Trư ng h p hi p dâm mà c ý làm n n nhân ch t ho c v a có hành vi hi p dâm, v a có hành vi gi t ngư i thì s b truy c u trách nhi m hình s ng th i v 2 t i, T i gi t ngư i và T i hi p dâm, trong ó, T i gi t ngư i có hình ph t cao nh t là t hình. Vì v y, vi c b hình ph t t hình i v i t i danh này v n b o m yêu c u u tranh phòng, ch ng t i ph m. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho b hình ph t t hình t i danh này. b) V T i làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi ( i u 180) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh chưa nên b hình ph t t hình t i danh này, vì cho r ng T i làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi ang có di n bi n ph c t p, xâm ph m n khách th là an ninh ti n t , an ninh kinh t , phá ho i n n kinh t c a t nư c, trong th i gian qua lo i t i ph m này có chi u hư ng gia tăng, k thù có th l i d ng làm suy y u n n kinh t t nư c. UBTVQH nh n th y, hành vi làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi là t i xâm ph m tr t t qu n lý kinh t , m c ích ph m t i là nh m thu l i b t chính, nên bên c nh vi c tr ng tr v hình s thì c n chú tr ng các bi n pháp qu n lý, phòng ng a. Căn c vào tính ch t và m c nguy hi m c a hành vi thì hình ph t tù chung thân là nghiêm kh c tr ng tr k ph m t i và v n b o m tính răn e, phòng ng a chung, phù h p v i ch trương chung là không quy nh hình ph t t hình i v i các t i ph m v kinh t . Còn trong trư ng h p làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi n u có m c ích ch ng chính quy n nhân dân mà làm nh hư ng nghiêm tr ng n an ninh ti n t , an ninh kinh t , an ninh qu c gia thì s b x lý hình s v T i phá ho i cơ s , v t ch t - k thu t c a nư c CHXHCN Vi t Nam quy nh t i i u 85 c a BLHS có m c hình ph t cao nh t là t hình. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho b hình ph t t hình t i danh này. c) V T i chi m o t tàu bay, tàu th y ( i u 221), Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh gi hình ph t t hình i v i T i chi m o t tàu bay, tàu th y vì cho r ng tàu bay, tàu th y là tài s n l n, quan tr ng c a qu c gia, vi c chi m o t có th gây nguy hi m n tính m ng c a nhi u ngư i và có th là lý do qu c gia khác ti n hành ch ng i Nhà nư c ta ho c gây chi n tranh, kh ng b , t ng ti n... UBTVQH nh n th y, ây là t i ph m c bi t nghiêm tr ng, xâm ph m an toàn giao thông ư ng không, ư ng bi n, xâm ph m tài s n c a Nhà nư c và công dân, nhưng th c ti n u tranh phòng, ch ng lo i t i ph m này trong th i gian qua cho th y hành vi chi m o t tàu bay, tàu th y thư ng th c hi n các lo i t i ph m khác như tr n ra nư c ngoài nh m m c ích ch ng chính quy n nhân dân, b t cóc con tin cư ng o t tài s n ho c kh ng b v.v…nên ngư i ph m t i không ch b truy c u trách nhi m hình s v t i ph m này, mà còn b truy c u trách nhi m hình s v nh ng t i
  3. danh tương ng khác ư c quy nh t i Chương XI - Các t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c Chương XIX - Các t i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công c ng (có t i danh còn gi hình ph t t hình) c a BLHS. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho b hình ph t t hình t i danh này. d) V T i h y ho i vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s ( i u 334) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh gi l i hình ph t t hình m b o hi u qu công tác phòng, ch ng t i ph m vì cho r ng vũ khí, phương ti n quân s , nh t là các lo i vũ khí, phương ti n k thu t quân s quan tr ng dùng trang b cho quân i làm nhi m v b o v t qu c và cũng là m t trong nh ng y u t t o nên s c m nh c a quân i. Hành vi phá h y vũ khí, phương ti n k thu t quân s làm m t i kh năng s n sàng chi n u, kh năng phòng th , uy hi p n an ninh qu c gia. Do ó, c n thi t ph i gi l i hình ph t t hình t i danh này nh m b o m tính răn e, phòng ng a chung. UBTVQH nh n th y, theo quy nh c a i u 334 BLHS thì hành vi h y ho i vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s là hành vi phá h y vũ khí, phương ti n k thu t quân s thông thư ng, còn i v i các lo i vũ khí, phương ti n k thu t quan tr ng như ý ki n i bi u Qu c h i nêu thì ư c quy nh t i i u 231 T i phá hu công trình, phương ti n quan tr ng v an ninh qu c gia, trư ng h p h y ho i vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s nh m m c ích ch ng chính quy n nhân dân s b x lý v T i phá ho i cơ s v t ch t - k thu t c a nư c CHXHCN Vi t Nam ( i u 85 c a BLHS) mà nh ng t i danh này u có hình ph t cao nh t là t hình. Căn c vào tính ch t, m c nguy hi m c a hành vi ph m t i quy nh t i i u 334 thì hình ph t tù chung thân i v i t i danh này là nghiêm kh c và b o m tính răn e, phòng ng a chung. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho b hình ph t t hình t i danh này. ) V tách T i tàng tr , v n chuy n, mua bán trái phép ho c chi m o t ch t ma túy ( i u 194 BLHS) thành T i mua bán trái phép ho c chi m o t ch t ma túy ( i u 194) và T i tàng tr , v n chuy n trái phép ch t ma túy ( i u 194a) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh gi như quy nh c a BLHS hi n hành và cho r ng ây là lo i t i ph m nguy hi m, các hành vi mua bán, v n chuy n, tàng tr trái phép ch t ma túy có s g n k t h u cơ v i nhau, trên th c t có nh ng v tàng tr , v n chuy n trái phép ch t ma tuý v i s lư ng c bi t l n, di n bi n r t ph c t p, tính ch t và m c ph m t i c bi t nguy hi m nên vi c gi hình ph t t hình i v i t i danh này là c n thi t nh m răn e, phòng ng a chung và tr ng tr nghiêm kh c ngư i ph m t i. UBTVQH nh n th y, trong th i gian qua nhóm t i ph m ma tuý b k t án t hình chi m t l khá cao. Trong s ó ch y u b k t án t hình v T i tàng tr , v n chuy n, mua bán trái phép ho c chi m o t ch t ma túy. Th c ti n áp d ng pháp lu t cho th y các hành vi quy nh t i i u 194 có tính ch t, m c nguy hi m cho xã h i khác nhau. Vì v y, vi c tách i u 194 và b hình ph t t hình i v i T i tàng tr , v n chuy n trái phép ch t ma tuý là xác nh rõ tính ch t và m c nguy hi m c a hành vi ph m t i làm cơ s quy nh m c hình ph t cho phù h p, góp ph n th c hi n ch trương c a ng v h n ch áp d ng hình ph t t hình. Trên th c t có nh ng v tàng tr , v n chuy n trái phép ch t ma túy có s lư ng c bi t l n n u ch ng minh
  4. có s ng ph m v i hành vi mua bán trái phép ch t ma túy thì s b x lý v T i mua bán trái phép ch t ma túy v i hình ph t cao nh t là t hình, n u tàng tr , v n chuy n thuê ki m ti n thì hành ph t tù chung thân cũng ũ răn e, phòng ng a chung. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho tách i u 194 và b hình ph t t hình T i tàng tr , v n chuy n trái phép ch t ma túy như d th o Lu t. UBTVQH nh n th y, các t i danh có quy nh hình ph t t hình trong BLHS u là t i c bi t nghiêm tr ng. Do v y, vi c cân nh c xem xét b ho c gi hình ph t t hình t i danh nào c n ư c cân nh c m t cách th n tr ng, toàn di n. Vi c t ng bư c h n ch áp d ng hình ph t t hình, b hình ph t t hình trong m t s i u c a BLHS là ch trương l n c a ng ã ư c xác nh trong Ngh quy t s 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 c a B Chính tr v m t s nhi m v tr ng tâm công tác tư pháp trong th i gian t i (Ngh quy t s 08/NQ-TW) và Ngh quy t s 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 c a B Chính tr v chi n lư c c i cách tư pháp n năm 2020 (Ngh quy t s 49/NQ-TW). th c hi n ch trương này, sau khi cân nh c k tính ch t nghiêm tr ng c a t i ph m, yêu c u u tranh phòng, ch ng t i ph m và th c ti n xét x i v i các t i ph m c th có quy nh hình ph t t hình. Trên cơ s T trình c a Chính ph , ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, UBTVQH ngh Qu c h i trong l n s a i, b sung này cho b hình ph t t hình i v i các t i danh quy nh t i 8 i u c a BLHS, ó là: T i hi p dâm ( i u 111) T i l a o chi m o t tài s n ( i u 139), T i buôn l u ( i u 153), T i làm, tàng tr , v n chuy n, lưu hành ti n gi , ngân phi u gi , công trái gi ( i u 180), T i t ch c s d ng trái phép ch t ma túy ( i u 197), T i chi m o t tàu bay, tàu th y ( i u 221) T i ưa h i l ( i u 298) và T i h y ho i vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s ( i u 334). 2. V vi c b T i s d ng trái phép ch t ma túy ( i u 199) Có ý ki n i bi u Qu c h i không tán thành v i vi c b t i danh này, vì cho r ng tình hình s d ng trái phép ch t ma túy v n ang gia tăng, có di n bi n ph c t p, làm nh hư ng n nhi u m t c a i s ng xã h i và nh hư ng n tr t t , an toàn xã h i, ang ư c xác nh là th m h a qu c gia. N u b t i danh này có th d n n vi c s d ng ma túy tràn lan nơi công c ng, tác ng x u n xã h i nh t là tr v thành niên và là nguyên nhân làm gia tăng các t i ph m khác. UBTVQH nh n th y, Qua g n 10 năm thi hành c a BLHS, m c dù i u 199 quy nh trách nhi m hình s i v i ngư i s d ng trái phép ch t ma túy “ ã ư c giáo d c nhi u l n và ã b x lý hành chính b ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh b t bu c mà còn ti p t c s d ng trái phép ch t ma túy...” , nhưng trên th c t s ngư i b truy c u trách nhi m hình s r t ít, tác d ng răn e, phòng ng a không cao, chưa góp ph n kh c ph c tình tr ng tái nghi n. Vi c truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i s d ng trái phép ch t ma tuý có th em n nh ng h u qu b t l i v m t xã h i, gây khó khăn cho quá trình tái hoà nh p c ng ng c a h . Do ó, ngoài các bi n pháp x ph t hành chính, b t bu c cai nghi n, b t bu c ch a b nh thì c n tìm các bi n pháp khác hi u qu , b n v ng hơn và c n có s h tr lâu dài, kiên trì t phía gia ình, c ng ng và toàn th xã h i, b ng vi c d y ngh , t o vi c làm… M t khác, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy ư c Qu c h i thông qua vào tháng 6/2008 th hi n quan i m nhân o c a Nhà nư c ta coi ngư i nghi n ma túy là ngư i b nh và quy nh các bi n pháp cai nghi n, ch a b nh b t bu c i v i nh ng ngư i này. Vi c không quy nh trách nhi m hình s i v i hành vi s d ng trái phép ch t ma tuý không có nghĩa là dung túng i v i hành vi này mà là tìm ra
  5. bi n pháp x lý thích h p hơn. N u ngư i nghi n ma tuý có hành vi mua bán, tàng tr , v n chuy n trái phép ch t ma tuý ho c nh ng hành vi ph m t i khác như tr m c p, cư p tài s n v.v. thì s b truy c u trách nhi m hình s v nh ng t i danh tương ng trong BLHS. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho b t i danh này trong BLHS. 3. V T i kh ng b ( i u 230a) và T i tài tr kh ng b ( i u 230b) a) V T i kh ng b ( i u 230a) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh s a i T i kh ng b t i u 84 - Chương XI Các t i xâm ph m an ninh qu c gia thành i u 230a - Chương XIX Các t i xâm ph m an toàn công c ng, tr t t công c ng phúc áp yêu c u u tranh phòng, ch ng t i ph m kh ng b trong giai o n m i và t o i u ki n trong h p tác qu c t v phòng, ch ng kh ng b . Có ý ki n i bi u Qu c h i không tán thành v i vi c s a i i u 84 thành i u 230a mà gi i u 84 như quy nh c a BLHS hi n hành, ch khi ban hành Lu t phòng, ch ng kh ng b s nghiên c u s a i, b sung BLHS cho phù h p. UBTVQH nh n th y, T i kh ng b quy nh t i i u 84 c a BLHS hi n hành có ph m vi i u ch nh h p c v khách th (an ninh qu c gia), m c ích (ch ng chính quy n nhân dân) và hành vi (xâm ph m tính m ng, s c kho , t do thân th ; e do xâm ph m tính m ng; uy hi p tinh th n c a cán b , công ch c ho c công dân), trong khi ó theo các i u ư c qu c t liên quan n ch ng kh ng b mà Vi t Nam là thành viên thì t i ph m kh ng b có ph m vi r ng hơn. Vi c quy nh v t i ph m kh ng b ph i v a b o m chính sách hình s trong vi c b o v an ninh qu c gia, v a ph i áp ng yêu c u u tranh phòng ch ng kh ng b trong i u ki n h i nh p qu c t . Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, UBTVQH ngh Qu c h i cho gi i u 84 và i u 230a như d th o Lu t, ng th i s a l i c u thành cơ b n t i i u 230a cho ch t ch hơn. b) V T i tài tr kh ng b ( i u 230b) Có ý ki n i bi u không tán thành v i vi c b sung t i danh trên, vì cho r ng c u thành c a t i danh này trong d th o Lu t không rõ, ây th c ch t là hành vi ng ph m c a T i kh ng b , do ó có th áp d ng ch nh ng ph m quy nh t i i u 20 c a BLHS hi n hành x lý. UBTVQH nh n th y, hành vi tài tr kh ng b i u này không ng nh t v i vi c ChuNn b ph m t i quy nh t i i u 17 và ng ph m quy nh t i i u 20 c a BLHS. Theo các i u lu t trên thì t i ph m ư c th c hi n khi có hành vi tìm ki m, s a so n công c , phương ti n ho c t o ra nh ng i u ki n khác th c hi n t i ph m ho c giúp s c cho vi c th c hi n t i ph m. Như v y, n u kh ng b chưa x y ra thì không th truy c u trách nhi m hình s ngư i có hành vi tài tr v i vai trò ng ph m ư c. Vì v y, quy nh t i i u 230b T i tài tr kh ng b cho phép x lý s m hành vi huy ng, h tr ti n, tài s n dư i b t kỳ hình th c nào cho cá nhân, t ch c kh ng b . Quy nh này góp ph n t o i u ki n thu n l i trong h p tác qu c t v ch ng kh ng b và cũng phù h p v i i u ư c qu c t v ch ng kh ng b mà Vi t
  6. Nam là thành viên. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho b sung i u 230b T i tài tr kh ng b vào BLHS. 4. V s a i, b sung T i mua bán ngư i ( i u 119) và T i mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em ( i u 120) Có ý ki n i bi u Qu c h i không ng ý v i n i dung s a i t i i u 119 c a d th o Lu t và ngh ch s a i có căn c x lý i v i các hành vi mua bán nam gi i; quy nh các tình ti t như mua bán ph n , mua bán ngư i nh m m c ích m i dâm ho c l y b ph n cơ th c a n n nhân là tình ti t tăng n ng nh khung hình ph t. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, UBTVQH ngh s a i u 119 T i mua bán ph n thành T i mua bán ngư i, ng th i quy nh tình ti t l y b ph n cơ th c a n n nhân là tình ti t tăng n ng nh khung hình ph t quy nh t i kho n 2 các i u 119 và 120 c a d th o Lu t. Còn tình ti t mua bán ngư i vì m c ích m i dâm ã ư c quy nh t i các i u 119 và 120 c a BLHS hi n hành. 5. V b sung T i gi i thi u tr em làm con nuôi tr c l i ( i u 119a) Có ý ki n i bi u Qu c h i tán thành v i phương án 2 c a d th o Lu t là b sung t i danh trên vì cho r ng nuôi con nuôi là ho t ng nhân o, th i gian qua ã xu t hi n m t s trư ng h p l i d ng vi c cho, nh n con nuôi tr c l i làm nh hư ng n ho t ng nhân o này. UBTVQH nh n th y, trong th i gian qua tuy có xu t hi n hành vi l i d ng vi c gi i thi u tr em làm con nuôi nh m thu l i b t chính làm nh hư ng x u n ho t ng nuôi con nuôi, nhưng hành vi này chưa ph bi n, hơn n a c u thành t i ph m này chưa rõ, còn nhi u ý ki n khác nhau. Do ó, UBTVQH ngh chưa b sung t i danh trên trong l n s a i, b sung này mà c n ti p t c nghiên c u k hơn. 6. V s a i, b sung T i xâm ph m quy n tác gi và các quy n có liên quan ( i u 170a) và T i xâm ph m quy n s h u công nghi p ( i u 171) Có ý ki n i bi u Qu c h i cho r ng, vi c li t kê hành vi ho c h u qu như d th o Lu t s không bao quát h t và không phù h p v i Lu t s h u trí tu và ngh s d ng c m t “quy mô thương m i” các i u lu t nêu trên cho phù h p v i các cam k t qu c t c a Nhà nư c ta khi ký k t Hi p nh thương m i v i Hoa kỳ và gia nh p T ch c thương m i th gi i (WTO). Ý ki n khác cho r ng khái ni m “quy mô thương m i” không rõ, không b o m tính minh b ch và có th d n n vi c x lý hình s tràn lan. UBTVQH th y r ng, vi c c th hoá y u t “quy mô thương m i” b ng các c m t “vì m c ích kinh doanh” và “hàng hoá vi ph m có s lư ng l n, có giá tr l n ho c gây h u qu nghiêm tr ng” tuy có rõ hơn nhưng cũng không quy nh ư c h t m i trư ng h p và v n c n ph i có hư ng d n c a các cơ quan chuyên ngành. Bên c nh ó, n u quy nh như v y thì s gây b t l i cho chúng ta trong ho t ng i ngo i và các nư c trong T ch c thương m i th gi i có i u ki n cho r ng Vi t Nam chưa th c hi n nghiêm ch nh cam k t qu c t . Vì v y, UBTVQH ngh Qu c h i cho phép s d ng khái ni m “quy mô thương m i” trong c u thành cơ b n c a hai i u lu t này và giao cho các cơ quan có thNm quy n hư ng d n c th cho phù h p v i
  7. th c t Vi t Nam cũng như yêu c u u tranh phòng, ch ng lo i t i ph m này trong t ng giai o n phát tri n c a t nư c. Do ó, i u 170a, i u 171 ư c ch nh lý như d th o Lu t. 7. V b sung các t i ph m v ch ng khoán Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh ch x lý v hình s i v i các trư ng h p ph m t i v lĩnh v c ch ng khoán trong trư ng h p gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng; b sung các hành vi chào bán ch ng khoán không có gi y ch ng nh n chào bán; t ch c th trư ng ch ng khoán trái pháp lu t, kinh doanh ch ng khoán không có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. UBTVQH nh n th y, ây là các t i ph m m i ư c b sung nên trư c m t ch nên quy nh trách nhi m hình s i v i nh ng hành vi ph m t i ã ph bi n và gây h u qu nghiêm tr ng v a b o m cơ s pháp lý cho vi c x lý nghiêm các hành vi vi ph m gây tác h i l n cho quá trình phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng XHCN, ng th i b o m s th ng nh t v chính sách hình s i v i các t i xâm ph m tr t t qu n lý kinh t quy nh t i Chương XVI (các hành vi vi ph m quy nh t i Chương này u b x lý hình s n u gây h u qu nghiêm tr ng). Vi c quy nh th nào là “gây h u qu nghiêm tr ng” s do các cơ quan có thNm quy n hư ng d n c th phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i và c thù c a lĩnh v c ch ng khoán, b o m s ho t ng bình thư ng c a th trư ng ch ng khoán. Còn i v i các hành vi chào bán ch ng khoán không có gi y ch ng nh n chào bán; t ch c th trư ng ch ng khoán trái pháp lu t, kinh doanh ch ng khoán không có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì BLHS hi n hành ã có T i kinh doanh trái phép ( i u 159 c a BLHS) x lý. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i cho gi như quy nh c a d th o Lu t. 8. V s a i, b sung T i vi ph m các quy nh v b o v ng v t thu c danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v ( i u 190) Có ý ki n ngh thay c m t “nh ng s n phNm c a ng v t ó” quy nh t i kho n 1 i u 190 T i vi ph m các quy nh v b o v ng v t thu c danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v b ng c m t “nh ng b ph n cơ th c a ng v t ó” vì cho r ng quy nh b ph n cơ th c a các loài ng v t s phù h p hơn. UBTVQH nh n th y s n phNm c a ng v t là nh ng s n phNm ư c s n xu t, ch bi n t b ph n cơ th ng v t và u b c m v n chuy n, buôn bán. Hành vi l y b ph n cơ th cũng như hành vi mua bán b ph n cơ th và s n phNm c a ng v t là ti p tay cho hành vi săn b t, gi t ng v t thu c danh m c loài nguy c p, quý, hi m ư c ưu tiên b o v . Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, UBTVQH ngh Qu c h i cho b sung c m t “b ph n cơ th ng v t” vào trư c c m t “s n phNm c a ng v t” t i kho n 1 i u 190 như d th o Lu t. Ngoài các v n trên, UBTVQH ã ch o các cơ quan h u quan nghiên c u ý ki n các v i bi u Qu c h i ch nh lý và hoàn thi n c v n i dung và k thu t văn b n c a d th o Lu t. Kính thưa các v i bi u Qu c h i,
  8. Trên ây là Báo cáo gi i trình, ti p thu và ch nh lý d th o Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s . U ban thư ng v Qu c h i xin kính trình Qu c h i xem xét, quy t nh. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như trên; - Thành viên UBTVQH; - Chính ph ; - Lưu VP; UBTP. Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản