Báo cáo " Sự tham gia của các nước châu Á vào hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
34
lượt xem
3
download

Báo cáo " Sự tham gia của các nước châu Á vào hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tham gia của các nước châu Á vào hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Vì vậy, Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ hai cũng đã có quy định (Điều 15) buộc các công ti niêm yết phải báo cáo với cơ quan quản lí nhà nước về chứng khoán và với sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán công ti mình được niêm yết và giao dịch những thông tin có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá chứng khoán của mình. Những thông tin này cũng phải được công bố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Sự tham gia của các nước châu Á vào hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi PGS.TS. §inh Ngäc V−îng * 1. Các nư c châu Á v i v trí y viên Theo th ng kê c a chúng tôi, cho n không thư ng tr c H i ng b o an Liên nay ã có 123 nư c là y viên c a H i ng h p qu c b o an qua các th i kì, trong ó có 5 nư c là H i ng b o an Liên h p qu c là cơ quan y viên thư ng tr c H i ng b o an.(2) Tính quan tr ng nh t c a Liên h p qu c trong n năm 2007, có 74 nư c trên t ng s 192 vi c gi gìn hoà bình và an ninh th gi i. nư c thành viên Liên h p qu c còn ang Cơ c u c a H i ng b o an ư c quy "x p hàng" có nhi m kì u tiên là y nh t i i u 23 Hi n chương Liên h p qu c viên H i ng b o an Liên h p qu c. N u như sau: H i ng b o an g m 15 thành tính riêng châu Á thì ã có 24 nư c t ng viên, trong ó có 5 thành viên thư ng tr c ư c b u vào y viên không thư ng tr c, g m: Trung Qu c, Pháp, Nga, Liên hi p Trung Qu c là thành viên thư ng tr c và 25 Vương qu c Anh và B c Ai-len, M . Mư i nư c ang "x p hàng" vào v trí thành viên thành viên còn l i c a Liên h p qu c ư c không thư ng tr c.(3) i h i ng b u ra v i tư cách là nh ng u Trong s 24 nư c châu Á ư c b u làm viên không thư ng tr c c a H i ng b o y viên không thư ng tr c H i ng b o an an. Mư i nư c thành viên không thư ng tr c Liên h p qu c qua các th i kì ta có th th y ư c b u theo s phân b khu v c a lí như Nh t B n là nư c châu Á ư c b u làm y sau: 5 nư c thu c châu Phi và châu Á; 1 viên không thư ng tr c H i ng b o an nư c thu c ông Âu; 2 nư c thu c vùng M Liên h p qu c nhi u kì nh t (10 nhi m kì) Latinh và Caribê; 2 nư c thu c Tây Âu và và kho ng cách xa nh t gi a các nhi m kì là các nư c khác. Nh ng u viên không thư ng 8 năm (1998 - 2005), g n nh t là 4 năm. Có tr c c a H i ng b o an ư c b u ra v i th nói Nh t B n là nư c khá c bi t châu nhi m kì 2 năm.(1) Á trong vi c tham gia ho t ng c a H i Trong vi c b u c này, trư c h t i h i ng b o an Liên h p qu c. Nh t B n là ng lưu ý n s óng góp c a các thành nư c thua tr n trong Chi n tranh th gi i l n viên Liên h p qu c vào vi c duy trì hoà bình th II nhưng ch sau 13 năm k t khi chi n và an ninh qu c t , m c th c hi n các tranh k t thúc, Nh t B n l n u tiên ã m c ích khác c a Liên h p qu c cũng như lưu ý n s phân b công b ng theo khu * Vi n T i n h c và Bách khoa thư Vi t Nam v c a lí. Vi n khoa h c xã h i Vi t Nam 48 T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009
  2. nghiªn cøu - trao ®æi ư c b u làm y viên không thư ng tr c H i h óng góp vì làm như v y t ch c l n nh t ng b o an Liên h p qu c. V i nhi m kì 2 th gi i này s b l thu c. N u Nh t B n c t năm c a y viên không thư ng tr c H i gi m kho n tài chính óng góp cho Liên h p ng b o an Liên h p qu c, h u như c sau qu c thì các thành viên khác ch c ch n s 4 năm Nh t B n l i ư c tái b u. Rõ ràng ph i tăng kho n óng góp c a h cho Liên vai trò c a Nh t B n là r t l n trong Liên h p qu c vì t ch c này v n ang r t eo h p h p qu c. T i sao Nh t B n l i có vai trò l n v tài chính chi cho nhi u ho t ng như v y? Nh t B n là m t trong nh ng nư c mang tính toàn c u. óng góp tài chính nhi u nh t cho Liên h p Ti p theo sau Nh t B n, n và qu c. Ch ng h n, năm 2005, các nư c thành Pakistan là hai nư c châu Á ã tham gia viên óng góp t ng c ng 1,83 t USD cho nhi u nhi m kì y viên không thư ng tr c Liên h p qu c, trong s này Nh t B n óng H i ng b o an Liên h p qu c (m i nư c 6 góp 338 tri u USD, chi m 19,47% và ch nhi m kì). N u ch tính riêng 10 nư c ng sau M v i 22%. Trong 5 thành viên ASEAN, ã có 6 nư c ư c b u làm thành H i ng b o an, ngo i tr M , t ng s ti n viên không thư ng tr c H i ng b o an: c a 4 nư c còn l i óng góp cho Liên h p Philippine (4 nhi m kì), Indonesia (3 nhi m qu c chưa b ng Nh t B n. S ti n Trung kì), Malaysia (3 nhi m kì), Singapore (1 Qu c óng góp cho Liên h p qu c ch chi m nhi m kì), Thái Lan (1 nhi m kì) và Vi t 2,1%, Nga là 1,1%, Anh 6,1% và Pháp Nam (1 nhi m kì). Hi n 3 nư c thành viên 6%.(4) Rõ ràng là n u trong th i kì u m i c a ASEAN chưa ư c b u làm y viên thành l p, các nư c có vai trò l n trong không thư ng tr c H i ng b o an Liên Liên h p qu c là các nư c th ng tr n trong h p qu c là Lào, Campuchia, Brunei. Chi n tranh th gi i l n th II thì sau này Theo quy nh t i i u 27 Hi n vai trò này càng m nh t, như ng ch cho chương Liên h p qu c, khi b phi u bi u vai trò c a s c m nh kinh t , nh t là vi c quy t thông qua các quy t nh, ngh óng góp kinh phí cho ho t ng c a Liên quy t c a H i ng b o an, m i thành viên h p qu c.(5) N u Nh t B n c t gi m kinh H i ng b o an có m t lá phi u; nh ng phí óng góp cho Liên h p qu c s gây khó ngh quy t c a H i ng b o an v các v n khăn cho T ch c này v m t tài chính. th t c ư c thông qua khi 9 u viên Vi c Nh t B n tuyên b s c t gi m ngân H i ng b phi u thu n; nh ng ngh sách óng góp cho Liên h p qu c ang làm quy t c a H i ng b o an v các v n bùng n nh ng cu c tranh cãi quy t li t khác ư c thông qua sau khi 9 u viên c a xung quanh trách nhi m c a các nư c thành H i ng b o an, trong ó có t t c các u viên. M t s nư c cho r ng Liên h p qu c viên thư ng tr c b phi u thu n, dĩ nhiên không ph i là nơi mà các thành viên có th là bên ương s trong tranh ch p s không òi h i v trí, quy n l i d a trên s ti n mà b phi u v các ngh quy t theo quy nh T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009 49
  3. nghiªn cøu - trao ®æi t i Chương VI và kho n 3 i u 52 Hi n m t nư c u viên thư ng tr c không ng h chương Liên h p qu c. ho c không mu n bi u th s ng h c a Như v y, các thành viên không thư ng mình i v i m t ngh quy t ng th i cũng tr c và thư ng tr c c a H i ng b o an u không mu n ngăn c n vi c thông qua ngh có quy n ngang nhau trong vi c th o lu n quy t, nư c ó có th b phi u tr ng(6) ho c các v n v hoà bình, an ninh th gi i và không tham gia b phi u, hành ng này trong vi c th c hi n các ch c năng và nhi m không b coi là ph quy t và ngh quy t v n v c a H i ng b o an. T t c các thành ư c thông qua. Thông thư ng, các nư c u viên c a H i ng b o an u có m t phi u viên H i ng b o an c tìm cách dàn x p khi bi u quy t thông qua các quy t nh trư c ngh quy t có th ư c thông qua. và ngh quy t c a H i ng b o an. Khi bi u Tuy nhiên, ã không ít l n, nhi u nư c, cho quy t v các v n t ch c, th t c, ch c n dù bi t trư c d th o ngh quy t c a mình s 9 phi u thu n thì ngh quy t ư c thông qua, b ph quy t nhưng v n ưa ra b phi u không ph thu c vào s phi u thu n ó nh m gây s c ép chính tr . thu c v các thành viên không thư ng tr c 2. Các nư c châu Á và v n c i t hay thành viên thư ng tr c. Tuy nhiên, i H i ng b o an Liên h p qu c v i các ngh quy t v v n hoà bình và an Năm 2005, nhân lo i k ni m 60 năm ninh th gi i thì ngoài yêu c u s phi u ngày thành l p Liên h p qu c - t ch c qu c thu n ph i là 9/15 còn có yêu c u là không t l n nh t toàn c u hi n có 192 nư c thành thành viên thư ng tr c nào b phi u ch ng. viên, ư c hình thành sau Chi n tranh th ây chính là quy n ph quy t c a các thành gi i l n th II. Hơn 60 năm qua Liên h p viên thư ng tr c H i ng b o an. Quy n qu c ã góp ph n to l n trong vi c b o m ph quy t (veto) là vi c m t nư c thành viên hoà bình và an ninh th gi i. Tuy nhiên, th thư ng tr c H i ng b o an có kh năng gi i hôm nay ã có nhi u i thay, nhân lo i ngăn c n vi c thông qua m t ngh quy t ang ng trư c nh ng v n c p bách c n không liên quan n th t c b ng m t phi u gi i quy t. Ngh quy t c a i h i ng ch ng c a mình k c khi t t c các nư c Liên h p qu c s 55/2 v Tuyên b thiên thành viên khác, thư ng tr c và không niên k c a Liên h p qu c ư c thông qua thư ng tr c b phi u tán thành. Nói cách t i Phiên h p toàn th th 8 ngày 8/9/2002 khác, ây là vi c th c hi n nguyên t c ng ã kh ng nh các nư c thành viên Liên h p thu n gi a năm nư c u viên thư ng tr c. qu c s c g ng b ng m i cách làm cho Trong su t quá trình ho t ng c a mình v i Liên h p qu c tr thành công c có hi u qu tư cách u viên thư ng tr c, t t c năm nư c hơn nh m th c hi n t t c các ưu tiên: Cu c này u ã áp d ng quy n ph quy t c a chi n vì s phát tri n c a t t c các dân t c mình trong ó hai nư c M và Liên Xô (cũ) trên th gi i; cu c chi n ch ng ói nghèo, là nh ng nư c s d ng nhi u nh t. N u như d t nát và b nh t t; cu c chi n ch ng b t 50 T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009
  4. nghiªn cøu - trao ®æi công; cu c chi n ch ng b o l c, kh ng b và nh ng ngu n l c này, phù h p v i các th t c t i ph m; cu c chi n ch ng tình tr ng xu ng và quy ch ã ư c i h i ng ch p thu n. c p và h y ho i môi trư ng. - Xúc ti n vi c tuân th tri t Công Tuyên b thiên niên k cũng t v n ư c v s an toàn c a t ch c và nhân viên c i t Liên h p qu c t ch c này ho t Liên h p qu c. ng hi u qu hơn trong vi c duy trì hoà - B o m s g n k t v chính sách và s bình và an ninh b ng cách cung c p cho Liên h p tác t t hơn gi a Liên h p qu c, các cơ h p qu c nh ng ngu n l c và công c c n quan c a Liên h p qu c, các t ch c thu c thi t ngăn ch n xung t, gi i quy t tranh h th ng Bretton Woods và T ch c thương ch p m t cách hoà bình, gi gìn, c ng c m i th gi i cũng như các t ch c a phương hoà bình và tái thi t sau xung t, c th là: khác nh m m c ích th c hi n phương pháp - Kh ng nh i H i ng là cơ quan ti p c n ư c ph i h p y i v i các i di n, làm chính sách và tranh lu n ch v n v hoà bình và phát tri n. y u c a Liên h p qu c ng th i t o m i - Tăng cư ng s h p tác gi a Liên h p i u ki n i h i ng th c hi n vai trò qu c và ngh vi n các nư c thông qua t ch c c a mình m t cách có hi u qu . th gi i c a h là Liên minh các ngh vi n - Tăng cư ng n l c chung nh m th c trên các lĩnh v c như hoà bình và an ninh, hi n cu c c i t toàn di n H i ng b o an phát tri n kinh t và xã h i, lu t pháp qu c t t t c các khía c nh c a nó. và nhân quy n, dân ch và v n gi i. - Tăng cư ng hơn n a H i ng kinh t - T o thêm cơ h i cho khu v c tư nhân, và xã h i, trên cơ s phát huy nh ng thành các t ch c phi chính ph và xã h i dân s qu thu ư c trong th i gian g n ây nh m nói chung h góp ph n vào vi c th c giúp H i ng hoàn thành nhi m v ư c hi n các m c tiêu và chương trình c a Liên Hi n chương giao phó. h p qu c. - Tăng cư ng Tòa án công lí qu c t Trong công cu c c i t toàn di n Liên nh m b o m công lí và th c thi lu t pháp h p qu c thì v n c i t H i ng b o an trong các v n qu c t . ang ư c t ra như nhi m v c p bách c n - Khuy n khích các cu c tham kh o và ph i hoàn t t trong năm 2005. ph i h p thư ng xuyên gi a các cơ quan ch Ngày 23/5/2005 T ng thư kí Liên h p y u c a Liên h p qu c nh m th c hi n các qu c Kofi Annan ã ph i v n ng t ng ch c năng c a mình. nư c trong n l c thuy t ph c t ư c s - B o m cung c p cho Liên h p qu c ng thu n v k ho ch c i t H i ng b o cơ s ngu n l c k p th i và có th d báo an do ông ngh . c, Brazil, Nh t B n, trư c mà Liên h p qu c c n có th c thi n ( ng c viên 4 gh thư ng tr c H i s m nh c a mình. ng b o an) ã v p ph i s ph n i c a - Kêu g i Ban thư kí s d ng t t nh t kho ng 20 nư c - nh ng nư c ng h m T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009 51
  5. nghiªn cøu - trao ®æi r ng H i ng nhưng không thêm gh nhi m kì 2 năm. thư ng tr c. Sau khi v n ng hai phía c a Vi c phác th o k ho ch c i t H i ng ông Kofi Annan, i s c Gunter Pleuger b o an Liên h p qu c có l không g p ph n nói rõ r ng 4 nư c nói trên ã so n m t d ng nào t phía các nư c thành viên Liên th o ngh quy t ưa ra trư c i h i ng h p qu c cũng như các nư c y viên thư ng Liên h p qu c vào gi a tháng 6/2005 tìm tr c và không thư ng tr c c a H i ng b o s ng thu n sau 12 năm th o lu n mà an. Tuy nhiên, khi i vào các phương án không t k t qu . i s Pakistan, Nunir th c hi n c th ã xu t hi n nhi u xung t, Akram ph n i d th o ngh quy t trên, lo i mâu thu n khó có th vư t qua ư c. tr t t c ý nh b phi u và mu n i tho i n nay v n chưa có d u hi u nào cho ư c ti p t c. Ông Annan ã yêu c u các th y các phiên h p toàn th cũng như các nư c thành viên xem xét l i cơ c u H i ng cu c th o lu n gi a các kh i nư c trong i b o an trong k ho ch c i t r ng rãi Liên h i ng Liên h p qu c có th lo i b ư c h p qu c do ông so n th o và ưa ra vào nh ng b t ng sâu s c gi a các liên minh gi a tháng 9/2005. có l p trư ng mâu thu n nhau v c i t H i Qua nhi u phiên h p toàn th i h i ng b o an. ng Liên h p qu c và các cu c th o lu n H u h t các nư c thành viên Liên h p r ng rãi các kh i nư c, các nư c thành qu c u nh n th c r ng H i ng b o an viên v n chưa t ư c ng thu n v c i t không h mang tính i di n. 5 trong s 15 H i ng b o an. gh c a H i ng này là các y viên thư ng C i t H i ng b o an và v n thành tr c có quy n ph quy t, trong khi 186 qu c viên thư ng tr c c a H i ng ph n ánh gia còn l i ch ư c luân phiên ng i vào 10 quan ni m v th c tr ng th gi i ngày nay ã gh còn l i và không h có quy n ph quy t. có nhi u chuy n bi n so v i th i i m Liên Nh t B n và c là hai nư c óng góp cho h p qu c ra i năm 1945. Trư c ây, T ng ngân sách Liên h p qu c l n th hai và th thư kí Kofi Annan ngh tăng s qu c gia ba sau M tin r ng h có i u ki n ng i h i viên lên thành 24, v i 2 phương án: vào chi c gh thư ng tr c H i ng b o an. Phương án 1: Tăng thêm 6 thành viên n , qu c gia ông dân th hai trên th thư ng tr c không có quy n ph quy t: gi i và Brazil, qu c gia l n nh t khu v c M Châu Á (2), châu Phi (2), châu Âu (1) và La tinh cũng u cho r ng h x ng áng châu M (1), c ng thêm 3 thành viên không n m gh thư ng tr c H i ng b o an. Ai thư ng tr c v i nhi m kì 2 năm. C p, Nigeria và Nam Phi thì cho r ng châu Phương án 2: Thêm 8 thành viên m i Phi x ng áng có ư c 2 gh thư ng tr c. v i nhi m kì 4 năm: Châu Phi, châu Á, châu Tuy nhiên, t t c nh ng nư c ang khao Âu và châu M có 2 i di n. Ngoài ra, còn khát chi c gh y u g p ph i s ph n i có m t thành viên không thư ng tr c v i t nư c khác. Pakistan ph n i n , 52 T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009
  6. nghiªn cøu - trao ®æi Mexico thì ph n i Brazil... và ó là qu c v c i t H i ng b o an. Theo d nguyên nhân khi n nhi u năm tranh cãi v th o này, các nư c y viên thư ng tr c m i v n c i t cơ ch thành viên c a H i s không có ngay quy n ph quy t mà ph i ng b o an u không có k t qu . Anh, i 15 năm sau ngày ngh quy t có hi u l c, Pháp, Nga ng h c 4 nư c Nh t B n, vi c này m i ư c i h i ng Liên h p c, Brazil, n nhưng Trung Qu c qu c xem xét. G4 cũng ngh Liên h p cùng v i Hàn Qu c và C ng hoà dân ch qu c th c hi n ba bư c i (tháng sáu thông nhân dân Tri u Tiên u không mu n Nh t qua phương án c i t ; tháng b y xác nh B n có ư c v trí này vì s r ng Nh t k t ng c viên H i ng b o an và nh th i h p ch t ch v i M kh ng ch vùng gian b u c , cu i cùng là s a i Hi n ông Á. Riêng Italia b t mãn vì th y mình chương). V phương án c i t , G4 ngh là m t trong nh ng nư c l n t i châu Âu tăng thêm m t gh không thư ng tr c cho không là thành viên thư ng tr c H i ng kh i ông Âu. Còn v s a i Hi n chương, b o an nên không ng h c. Pakistan G4 ngh b " i u kho n k thù cũ", ám ch ng vi c n gi vai trò quan tr ng ch nh ng nư c thu c tr c phát xít cũ là vùng Nam Á. Mexico, Argentina và a s c, Ý, Nh t. M ng h Nh t B n nhưng nh ng nư c nói ti ng Tây Ban Nha Nam không ng h c. Trong ki n ngh c a M không tán thành Brazil là nư c nói mình, các nư c G4 cũng ngh xem xét ti ng B ào Nha. M ng h Nh t B n hai nư c châu Phi tr thành y viên thư ng nhưng nghi ng c khi qu c gia này ph n tr c H i ng b o an là Ai C p và C ng hoà i cu c chi n c a M t i Iraq. Các nư c Nam Phi ng th i m r ng thành ph n các ng h Nh t B n tr thành y viên thư ng y viên không thư ng tr c. tr c H i ng b o an u t ý lo ng i r ng ây là s nhân như ng c a G4 nh m i u 9 Hi n pháp Nh t B n là i u c n tr nhanh chóng tr thành y viên thư ng tr c vi c này. i u ó có nghĩa là n u mu n tr H i ng b o an, nh t là sau khi Trung Qu c thành y viên thư ng tr c H i ng b o an cho bi t s ch ng t i cùng vi c Nh t B n thì Nh t B n ph i s a Hi n pháp. Th tham gia H i ng b o an. Theo Trung tư ng Nh t B n Kozumy cho r ng ây Qu c, H i ng b o an c n ư c m r ng không có v n gì c , Nh t B n v n có th thêm v i các thành viên m i là các nư c tr thành y viên thư ng tr c H i ng b o ang phát tri n. Các nư c G4 cũng ưa ra an cho dù Hi n pháp Nh t B n có i m ki n ngh v trình t b u các y viên H i khác so v i hi n pháp các nư c y viên ng b o an, ó là ch b u t i i h i ng thư ng tr c H i ng b o an hi n nay.(7) theo nguyên t c b phi u kín. Liên minh b n nư c Nh t B n, c, Italia, Pakistan, Hàn Qu c ngh không Brazil, n (g i t t là G4) ã ưa ra D tăng s y viên thư ng tr c mà tăng s y th o ngh quy t c a i h i ng Liên h p viên không thư ng tr c ư c phân u cho T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009 53
  7. nghiªn cøu - trao ®æi các khu v c trên th gi i. các nư c khác vào gh y viên thư ng tr c, Trong c i t H i ng b o an, g n như nh t là trong vi c các nư c y viên ch c ch n có 2 nư c c a Liên minh châu Phi thư ng tr c m i có quy n ph quy t thì vi c tr thành thành viên m i c a H i ng b o m r ng H i ng b o an ch có th ti n an. Tuy nhiên, 2 thành viên này có quy n hành d dàng v i các nư c s tr thành y ph quy t hay không hi n v n còn là v n viên không thư ng tr c. i u khó khăn nh t gây nhi u tranh cãi. Bên c nh 2 gh thư ng là các nư c y viên thư ng tr c hi n nay tr c, Liên minh châu Phi g m 53 qu c gia không mu n chia s quy n ph quy t cho cũng ang yêu c u dành cho h thêm 5 gh các nư c khác. Tuy nhiên, n u tăng thêm s thành viên không thư ng tr c t i H i ng lư ng y viên thư ng tr c nhưng l i không b o an c 5 khu v c c a châu Phi u có cho các nư c này có quy n ph quy t thì i di n t i cơ quan y quy n l c này. quy n bình ng gi a các nư c y viên C i cách H i ng b o an ch là m t thư ng tr c s b vi ph m. Phương án c a ph n trong ti n trình c i cách toàn b Liên G4 v vi c các y viên thư ng tr c m i s h p qu c, trong ó các bi n pháp khôi ph c không có ngay quy n ph quy t mà ph i i quy n l c c a i h i ng và làm cho H i 15 năm sau ngày ngh quy t có hi u l c có l ng kinh t -xã h i c a Liên h p qu c là phương án t i ưu, dung hoà gi a các nư c (ECOSOC) tr nên hi u qu hơn là không y viên thư ng tr c cũ và m i c a H i ng th thi u ư c. Vi t Nam ã và s ti p t c b o an. Vi c m r ng thành ph n H i ng ng h các n l c làm cho H i ng b o an b o an ch có th ư c th c hi n n u tính t i có tính i di n cao hơn, dân ch hơn, hi u phương án c a G4. Các phương án khác ch qu hơn và minh b ch hơn. Ho t ng c i t có th ư c ch p nh n n u i h i ng th c s H i ng b o an ch ư c coi là thông qua ngh quy t v phương pháp m hoàn thành khi nào quá trình c i t t t i r ng H i ng b o an: B phi u kín t i i vi c v a tăng s lư ng thành viên H i ng h i ng mà không c n n quy t nh c a b o an, v a c i thi n ư c các phương pháp H i ng b o an. V n quy n ph quy t làm vi c c a H i ng b o an. Vi c s d ng c a các y viên thư ng tr c cũ và m i c a quy n ph quy t c a H i ng b o an nên H i ng b o an cũng nên xác nh rõ trong ư c gi i h n. C i t H i ng b o an Liên m t ngh quy t như v y c a i h i ng h p qu c ph i toàn di n, ph i ư c th c hi n Liên h p qu c. trong khuôn kh tăng cư ng quy n l c c a Cu c u tranh c i t H i ng b o an i h i ng, d a trên s minh b ch và các Liên h p qu c cho th y các nư c châu Á nguyên t c dân ch và ư c ti n hành phù cũng ã có nh ng ng viên sáng giá cho v h p v i m c ích th c s c a nó. V i nh ng trí y viên thư ng tr c H i ng b o an, b t ng gay g t hi n nay gi a các nư c y ó là n và Nh t B n. Tuy nhiên, cũng viên thư ng tr c H i ng b o an v k t n p chính các nư c châu Á ang c n chân nhau 54 T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009
  8. nghiªn cøu - trao ®æi vào H i ng b o an Liên h p qu c. N u lư ng thành viên H i ng b o an b ng cách xét v m c óng góp và t m nh hư ng th a mãn yêu c u c a c, Nh t B n, Brazil trong quan h qu c t thì n và Nh t và n . B n nư c này s n sàng t b B n u x ng áng có v trí y viên quy n ph quy t và ch yêu c u ư c làm y thư ng tr c H i ng b o an Liên h p viên thư ng tr c ng th i th a mãn yêu c u qu c. m c nh t nh vai trò c a Nh t m r ng quy n i di n c a các nư c châu B n có th n i tr i hơn. Tuy nhiên n u Á, châu Phi và M Latinh. Vi t Nam ã Nh t B n tr thành y viên thư ng tr c nhi u l n kh ng nh ng h Nh t B n tr H i ng b o an Liên h p qu c thì vai trò thành y viên thư ng tr c H i ng b o an c a Nh t B n s n i tr i trong khu v c Liên h p qu c.(8) ông B c Á. Cái ó khó có th ư c Dù phương án nào ư c ưa ra thì các Trung Qu c và Hàn Qu c ch p nh n. nư c châu Á, trong ó có Trung Qu c, n Trong khi ó, uy tín c a Liên h p qu c và Nh t B n cũng s ư c chú ý. Tuy ngày càng gi m sút, m t ph n là do thái nhiên, các cư ng qu c hi n ang là y viên coi thư ng Liên h p qu c c a các nư c thư ng tr c H i ng b o an Liên h p qu c phương Tây, m t ph n là do tâm tr ng b t khó có th chia s quy n l c c a mình trong bình ngày càng tăng c a nh ng nư c ang th gi i y bi n ng hi n nay./. phát tri n, h coi th t c thông qua quy t nh và cơ c u hi n nay c a Liên h p qu c (1). Tuy nhiên, l n u tiên sau khi t ng s u viên c a H i ng b o an ư c nâng t 11 lên 15 thì 2 ã l i th i, ã không còn thích h p v i trong s 4 u viên không thư ng tr c b sung s ư c nh ng hi n th c m i c a th gi i hi n i. b u v i nhi m kì 1 năm. Nh ng u viên v a mãn H u như t t c các nư c thành viên Liên h p nhi m không ư c b u l i ngay. qu c u nh t trí ã n lúc c n c i t Liên (2).Xem: http://www.un.org h p qu c nhưng i u này l i không th làm (3.Xem: http://www.un.org/Docs/sc/ ư c trong khuôn kh các quy t c hi n hành (4).Xem: http://vietbao.vn/The-gioi/Tranh-cai-trach- nhiem-nuoi-Lien-Hop-Quoc/70025380/159/ b i vì b t kì s s a i nào trong Hi n (5). M c phí c a các thành viên ư c tính toán theo chương Liên h p qu c u ph i ư c s m t công th c ph c t p ư c xác nh l i 3 năm m t ng thu n c a 5 nư c y viên thư ng tr c l n. M t ngh quy t v m c phí óng góp vào ngân H i ng b o an và c a hai ph n ba các sách 2 t USD hàng năm c a Liên h p qu c giai o n nư c h i viên Liên h p qu c, sau ó, còn 2007-2009 ã quy nh m c óng góp c a M không thay i là 22% và tăng m c óng góp c a Nga t ph i ư c Qu c h i c a t ng nư c phê m c 1,1% lên m c 1,2%. chu n. T trư c n nay, 5 nư c y viên (6). Phi u tr ng ng nghĩa v i vi c không tham gia thư ng tr c hoàn toàn th a mãn v i quy ch b phi u hi n nay c a h nên h không mu n c i t (7).Xem: http://www.inopressa.ru H i ng b o an. i u t i a có th t ư c (8).Xem: Tuyên b chung Vi t Nam-Nh t B n ngày trong hoàn c nh hi n nay là tăng thêm s 24/10/2006 – Báo nhân dân ngày 25/10/2006. T¹p chÝ luËt häc sè 1/2009 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản