intTypePromotion=3

BÁO CÁO " MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG "

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
97
lượt xem
32
download

BÁO CÁO " MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo " một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cao su đà nẵng "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO " MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG "

 1. TRƯỜNG……………… KHOA…………….. Báo cáo tốt nghiệp ĐỀ TÀI: MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG
 2. 1 MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG phần i một số vấn đề cơ bản về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất i. hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1. chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất: 1.1. chi phí sản xuất. 1 lê thị thanh hà
 3. 2 1.1.1. khái niệm về chi phí sản xuất . chi phí sản xuất là tổng các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm). để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm, cần chi dùng các chi phí lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. ba yếu tố này đưa vào quá trình sản xuất hình thành nên chi phí sản xuất. như vậy, các chi phí này chi ra để hình thành nên giá trị sản phẩm là một tất yếu khách quan. 1.1.2. phân loại chi phí sản xuất. để quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, người ta phân loại chi phí sản xuất theo nhiều cách khác nhau: a).phân loại chi phí theo nội dung (tính chất) kinh tế của chi phí: theo cách phân loại này những khoản chi phí có chung tính chất kinh tế đ ược xếp chung vào một yếu tố chi phi , không kể chi phí đó phát sinh ở địa điểm n ào và dùng vào mục đích gì trong quá trình sản xuất kinh doanh. phân loại theo cách này chi phí được chia thành các yếu tố sau: - chi phí nguyên liệu vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ, xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo trừ nguyên liệu, vật liệu.... bán hoặc xuất cho xdcb. - chi phí nhân công : ba gồm toàn bộ chi phí trả cho người lao động (thường xuyên hay tạm thời) về tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp có tính chất lương trong kỳ báo cáo trước khi trừ các khoản giảm trừ. bao gồm cả chi phí bhyt, bhxh, kpcđ mà doanh nghiệp phải nộp nhà nước theo quy định. không bao gồm chi phí nhân công cho x dcb hoặc được bù đắp bằng các nguồn kinh phí khác như: đảng, đoàn...,các khoản chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi. - chi phí khấu hao tscđ: bao gồm chi phí khấu hao toàn bộ tscđ của doanh nghiệp dùng trong sản xuất kinh doanh kỳ báo cáo. - chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm các chi phí về nhận cung cấp dịch vụ từ các đơn vị khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong lỳ báo cáo như: điện, nước, điện thoại, vệ sinh, các dịch vụ khác... - chi phí khác bằng tiền: bao gồm các chi phí không thuộc các loại trên như: chi phí tiếp khách, hội nghị, thuê quảng cáo.... cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp biết được trong quá trình sản xuất kinh doanh cần chi dùng những chi phí gì để từ đó phục vụ cho việc lập, kiểm tra và phân tích dự toán chi phí . b) .phân loại chi phí theo công dụng kinh tế của các loại chi phí hay c òn gọi là theo khoản mục giá thành sản phẩm: theo cach phân loại này, chi phí sản xuất được phân thành những khoản mục tương ứng với những khoản mục giá thành, những chi phí có chung công dụng kinh tế được xếp vào một khoản muc chi phí, không phân biệt tính chất kinh tế của chi phí đó nh ư thế nào. theo quy định hiện hành, giá thành sản xuất gồm có ba khoản mục chi phí: - chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: gồm có nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu... tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịc vụ. 2 lê thị thanh hà
 4. 3 - chi phí nhân công trực tiếp: là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ như tiền công, các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất như bhxh, bhyt, kpcđ...(các khoản trích trên tiền lương theo tỷ lệ quy định). - chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng như tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên phân xưởng, chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất, các chi phí dịch vụ, lao vụ mua ngo ài và chi phí khác thuộc phạm vi phân xưởng. cách phân loại này có tác dụng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của sản phẩm theo khoản mục, tính toán chính xác giá thành thực tế của sản phẩm, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đến giá thành sản phẩm, từ đó phục vụ cho công tác phân tích giá thành sản phẩm và giám sát việc thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. c) phân loại chi phí theo phạm vi sử dụng và vai trò của chi phí trong quá trình sản xuất: - chi phí cơ bản: là những chi phí thuộc các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất như: chi phí nguyên liệu, vật liệu, tiền lương .... - chi phí quản lý phục vu: là những khoản chi phí có tính chất quản lý, phục vụ liên quan chung đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: chi phí quản lý doanh nghiệp ... d) phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí : - chi phí khả biến: là khoản chi phí, về tổng số thay đổi, tỷ lệ với những biến đổi của mức độ hoạt động. trong các doanh nghiệp sản xuất chi phí khả biến th ường bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và một số khoản của chi phí sản xuất chung như nguyên liệu gián tiếp, dầu nhờn bôi trơn ... - chi phí bất biến: là các chi phí về tổng số không thay đổi, dù có sự thay đổi về mức độ hoạt động trong một phạm vi nhất định nào đó. - chi phí hỗn hợp: trên thực tế có những khoản chi phí bao gồm cả hai yếu tố khả biến và bất biến được gọi là chi phí hỗn hợp. loại chi phí này rất phổ biến như chi phí điện thoại, fax, sửa chữa, bảo chì ... 1.1.5.phân loại theo chức năng hoạt động : - chi phí cung cấp: là những chi phí dùng để mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị. - chi phí sản xuất : đó là những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất bao gồm: chi phí nvl trức tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. - chi phí bán hàng: là toàn bộ những chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa như : chi phí quảng cáo, hao hồng bán hàng, lương của bộ phần bán hàng... - chi phí quản lý doanh nghiệp: đó là các chi phí liên quan đến quá trình quản lý và phục vụ của doanh nghiệp như: lương của cán bộ lãnh đạo, nhân viên quản lý, khấu hao tscđ phục vụ cho quản lý .... - chi phí nghiên cứu phát triển. - chi phí đầu tư xdcb. - chi phí hoạt động tài chính. - chi phí hoạt động bất thường. 1.1.6 phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí : - chi phí sản phẩm: là những chi phí liên quan đến việc sản xuất ra sản phẩm bao gồm ba yếu tố: chi phí nvl ttrực tiếp, chi phí nhân công trực tí êp, chi phí sản xuất chung. 3 lê thị thanh hà
 5. 4 - chi phí thời kỳ: là những chi phí làm giảm lợi tức trong một thời kỳ như: chi phí lưu thông, chi phí quản lý. nó không gắn liền với các đơn vị sản phẩm mà gắn liền với quá trình bán ra và trong điều kiện này nó được xem như là phí tổn và được khấu trừ vào lợi tức của thời kỳ mà chúng phát sinh 1.2. gíá thành sản phẩm : 1.2.1. khái niệm về giá thành sản phẩm: giá thành sản phẩm là tổng số biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao đông sống và lao động vật hóa tính cho một khối lượng sản phẩm (lao vụ ) nhất định đã hoàn thành. 1.2.2. các loại giá thành : a). xét theo thời điểm và nguồn số liệu để tính giá thành : - giá thành kế hoạch : là giá thành được tính trước khi bắt đầu sản xuất kinh doanh của kỳ kế hoạch, được xây dựng căn cứ vào các định mức và dự toán chi phí của kỳ kế hoạch. nói một cách khác, giá thành kế hoạch là biểu hiện bằng tiền của tổng số các chi phí tính theo đinh mức và dự toán cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. - giá thành định mức: là một loại gía thành được tính trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. gía thành định mức được xây dựng trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thường là ngày đầu tháng). giá thành định mức luôn luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch. giá thành định mức là thước đo chính xác các chi phí cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện sản xuất nhất định, tại những thời điểm nhất định. - giá thành thực tế : là giá thành được xác định sau khi đã hòan thành việc sản xuất sản phẩm, căn cứ vào các chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. nó bao gồm tất cả các chi phí thực tế phát sinh trong đó có cả những chi phí vượt định mức, ngoài kế hoạch như các thiệt hại về sản phẩm hỏng, các thiệt hại do ngừng sản xuất. giá thành thực tế được xác định nhất thiết là phải theo số liệu kế toán. *.xét theo phạm vi phát sinh chi phí giá thành được chia ra - giá thành công xưởng: là toàn bộ hao phí của các yếu tố dùng tạo ra sản phẩm dịch vụ. trong đó bao gồm: nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. - giá thành toàn bộ: là chi phí thực tế của sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ của doanh nghiệp. chỉ tiêu giá thành này được dùng để xác định lợi tức trước thuế của từng thứ sản phẩm, lao vụ .... giá thành toàn bộ = giá thành sản xuất + chi phí bán hàng + chi phí qldn chỉ tiêu giá thành có ý nghĩa trong lãnh đạo và quản lý kinh tế. giá thành là chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tổng hợp, được dùng để đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh một cách tổng quát các mặt kỹ thuật, kinh tế, tổ chức của doanh nghiệp. phấn đấu hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhân tố quyết định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao tích lũy cho doanh nghiệp. tính toán chính xác giá thành sản phẩm là cơ sở để xác định giá bán hợp lý của sản phẩm, là cơ sở để kiểm tra tình hình thực hiện các định mức tiêu hao, tình hình thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ, là căn cứ để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 1.2.mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 4 lê thị thanh hà
 6. 5 giữa chi phí sản xuất và gía thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. chi phí thể hiện mặt hao phí còn giá thành biểu hiện mặt kết qủa của các quá trình sản xuất. đây là hai mặt thống nhất của cùng một quá trình. xét về mặt chất thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giống nhau nhưng xét về mặt lượng thì chúng khác nhau ở những mặt sau: - chi phí sản xuất chỉ tính những chi phí sản xuất phát sinh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm) không tính đến những chi phí có liên quan đến số sản phẩm hoàn thành hay chưa. giá thành sản phẩm là một số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. - chi phí sản xuất tính cho một kỳ, còn giá thành sản phẩm liên quan đến chi phí sản xuất của kỳ trước chuyển sang. 1.3. nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - căn cứ đặc điểm tính chất quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm sản phẩm và đơn vị tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp mà xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất cũng như đối tượng và phương pháp tinh giá thành phù hợp . - ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi chi phí thực tế phát sinh trong quá tr ình sản xuất sản phẩm, kiểm tra tình hinh thực hiện các định mức tiêu hao lao động, vật tư, các dự toán chi phí phục vụ và quản lý sản xuầt nhằm thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguy ên vật liệu, máy móc thiết bị, lao động trong sản xuất cũng như trong quản lý; vạch ra được mức độ và nguyên nhân của những lãng phí và thiệt hại ở từng khâu sản xuất. - tổ chức kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính toán chính xác và kịp thời giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm, công việc lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. xác định kết quả hạch toán kinh tế nội bộ của các phân xưởng, bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp. - lập các báo cáo về chi phí sản xuất kinh doanh theo chế độ quy định . ii. đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1.đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ở doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, và yêu cầu của công tác quản lý giá thành....bởi thế đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thể là nơi phát sinh chi phí hoặc có thể là các đối tượng chịu chi phí. vậy đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thể là: - từng phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất hoặc toàn doanh nghiệp - từng giai đoạn (bước) công nghệ hay toàn bộ quy trình công nghệ - từng sản phẩm, từng đơn đặt hàng, từng hạng mục công trình - từng nhóm sản phẩm, bộ phận, chi tiết sản phẩm 2.đối tượng tính giá thành: việc xác định đối tượng tính giá thành cũng phải căn cứ vào đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sản phẩm....trong các doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể mà đối tượng tính giá thành có thể là: - từng sản phẩm công việc, đơn đặt hàng hoàn thành . - từng lọai sản phẩm hòan thành, chi tiết, bộ phận sản phẩm. - từng công trình, hạng mục công trình. 5 lê thị thanh hà
 7. 6 căn cứ vào chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất...mà xác định đối tượng tính giá thành, đơn vị tính giá thành để cung cấp số liệu tính giá thành sản phẩm một cách kịp thời phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp. * mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp cpsx và đối tượng tính giá thành sản phẩm: - đối tượng hạch toán tính chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm có nội dung khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. chúng giống nhau ở bản chất chung đều là phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí theo đó và cùng phục vụ cho công tác quản lý, phân tích và kiểm tra chi phí và giá thành. tuy nhiên chúng cũng có những điểm khác nhau : - xác định đối tượng tâp hợp chi phí sản xuất : là xác định phạm vi phát sinh chi phí. còn đối tượng tính gía thành có liên quan đến kết quả của quá trình sản xuất . - một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể bao gổm nhiều đối t ượng tính giá thành và ngược lại một đối tượng tính giá thành có thể bao gồm nhiều đối tượng tập hợp chi phí. 3.phương pháp hạh toán chi phí sản xuất : - phương pháp hạch toán chi phí theo chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm: khi áp dụng phương pháp này thì giá thành sản phẩm được xác định bằng các tổng cộng chi phí sản xuất của các chi tiết hay các bộ phận cấu thành nên sản phẩm. phương pháp này khá phức tạp cho nên được áp dụng ở những doanh nghiệp có trình độ chuyên môn hóa cao, sản xuất ít loại sản phẩm hoặc mang tính chất đơn chiếc, ít chi tiết cấu thành sản phẩm. - phương pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm: theo phương pháp này các chi phí phát sinh sẽ được tập hợp và phân loại cho từng sản phẩm riêng biệt không phụ thuộc vào tính phức tạp của sản phẩm và quy trình công ngh ệ sản xuất. trong trường hợp quy trình chế biến sản phẩm trải qua nhiều phân xưởng khác nhau thì các chi phí sẽ được tập hợp theo từng phân xưởng. trong đó các chi phí sản xuất trực tiếp được tính cho từng sản phẩm còn các chi phi sản xuất chung thì phân bổ cho từng sản phẩm theo tiêu thức phân bổ phù hợp . - phương pháp hạch toán chi phí theo nhóm s ản phẩm : theo phương pháp này các chi phí phát sinh được tập hợp theo nhóm sản phẩm c ùng loại. phương pháp này thường được áp dụng trong các xí nghiệp đóng giày, may mặc, dệt kim ... - phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng: theo phương pháp này các chi phí sản xuất được tập hợp và phân loại theo từng đơn đặt hàng riêng biệt. khi đơn đặt hàng hoàn thành thì giá thành của sản phẩm là tổng hợp chi phí tập hợp được. phương pháp này được áp dụng trong các dn sản xuất đơn chiếc như xí nghiệp cơ khí chế tạo, sửa chữa . - phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn vị sản xuất: theo phương pháp này chi phí sản xuất được tập hợp theo từng đơn vị, phân xưởng, tổ đội. sau đó chi phí sản xuất được tập hợp theo đối tượng chịu chi phí. khi áp dụng phương pháp này giá thành sản phẩm có thể được xác định bằng phương pháp trực tiếp hay tổng cộng chi phí. - phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ: theo phương pháp này các chi phí sản xuất phát sinh được tập hợp và phân bổ theo từng giai đoạn công nghệ. phương pháp này được áp dụng ở xí nghiệp mà toàn bộ công nghệ sản xuất được chia thành nhiều giai đoạn và nvl chính được chế biến liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối theo một quy trình nhất định. 4. phương pháp tính giá thành sản phẩm: - phương pháp trực tiếp (giản đơn): phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất vơí khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn. giá thành đơn vị sản phẩm theo phưong pháp này được tính bằng 6 lê thị thanh hà
 8. 7 cách trực tiếp, lấy số chi phí sản xuất sản phẩm tập hợp được chia cho số lượng sản phẩm sản xuất ra. nếu có ản phẩm dở dang thì loại trừ hoặc tính nhập vào số chi phí giá trị sp dở + cinh trongsx ỳ phát _ chi phí ối kỳdở hi phí sx giá thành s k dang cu dang đầu kỳ đơn vị sp số lượng sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ - phương pháp tổng cộng chi phí: áp dụng trong trường hợp đối tượng hạch toán chi phí là các chi tiết, bộ phận sản phẩm, giai đoạn công nghệ, phân xưởng, nhưng đối tượng tính giá thành là sản phẩm cuối cùng. giá thành sản phẩm được xác định bằng cách tổng cộng chi phí sản xuất của các chi tiết, bộ phận cấu thành sản phẩm, hoặc tổng cộng chi phí của các giai đoạn sản xuât, phân xưởng tham gia qua trình chế tạo sản phẩm. - phương pháp hệ số : được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất. theo phương pháp này trước hết phải căn cứ vào hệ số quy đổi để quy đổi các loại sản phẩm về sản phẩm gốc, rồi từ đó dựa vào khoản chi phí liên quan đến giá thành các loại sản phẩm đã tập hợp để tính ra giá thành sản phẩm gốc và giá thành từng loại sản phẩm. - phương pháp tỷ lệ : trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có quy cách, phẩm chất khác nhau. để giảm bớt khối lượng hạch toán, kế toán thường tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm cùng loại. căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thưc tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức)để tính ra giá thành sản phẩm từng loại. - phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ : đối với các dn mà trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh các sản phẩm chính thu được còn có thể thu được những sản phẩm phụ, để tính giá trị sản phẩm chính, kế toán phải loại trừ sản phẩm phụ khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. giá thành giá trị sp dở chi phí sx giá trị sp dở giá trị sản _ phẩm sp chính = phát sinh dang cuối dang đầu kỳ + _ trong kỳ kỳ phụ - phương pháp liên hợp: là phương pháp áp dụng trong những dn có tổ chức sản xuất, tính chất quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính gía thành phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp trực tiếp với tổng cộng chi phí, tổng cộng chi phí với tể lệ, hệ số với loại trừ giá trị sản phẩm phụ. iii.hạch toán và phân bổ các chi phí sản xuất. 1. hạch toán và phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: chi phí nvl trực tiếp bao gồm giá trị nvl chính, nvl phụ, nhiên liệu...được xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm. đối với những vật liệu khi xuất d ùng có liên quan tr ực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt thì hạch toán trực tiếp cho đối tượng đó. trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí không thể tổ chức hạch toán riêng được thì phải áp dụng phương pháp phân bổ cho các đối tượng có liên quan. đối với nvl chính ta có thể phân bổ theo hệ số, tỷ lệ với định mức tiêu hao hoặc tỷ lệ 7 lê thị thanh hà
 9. 8 với trọng lượng sản phẩm. còn đối với vật liệu phụ có thể phân bổ theo định mức ti êu hao tỷ lệ với nvl chính. để tập hợp và phân bổ chi phí nvl trực tiếp, kế toán sử dụng tk 621 “ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. tài khoản này dùng để tập hợp toàn bộ chi phí nvl trực tiếp d ùng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kết chuyển sang t ài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. *kết cấu: bên nợ: giá trị thực tế nvl xuất dùng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm. bên có: - giá trị thực tế nvl sử dụng không hết nhập lại kho. - kết chuyển, phân bổ vào tài khoản 154 “ chi phí sản xuất dở dang” tk 621 cuối kỳ không có số dư, tk 621 có thể đưọc mở chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để phục vụ cho việc tính giá th ành cho từng đối tượng tính giá thành. 1.1. đối với phương pháp kê khai thường xuyên :  phương pháp hạch toán: - trong kỳ, khi xuất nl,vlc,vl phụ....sử dụng cho trực tiếp sản xuất, chế tạo sản ph ẩm nợ tk 621 : chi phí nl,vl trực tiếp : nguyên liệu, vật liệu có tk 152 - trường hợp nl,vl... xuất cho sxkd nhưng sử dụng không hết, nhập lại kho, ghi: nợ tk 152 : nguyên liệu, vật liệu : chi phí nl,vl trực tiếp có tk 621 - cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phínl,vltt theo đối tưọng tập hợp chi phí , ghi: nợ tk 154 : chi phí sản xuất kinh doanh dở dang có tk 621 : chi phí nl,vltt việc tổng hợp và phân bổ chi phí nl,vl, công cụ, dụng cụ được thực hiện trên “bảng phân bổ nl,vl,cc,dc”. sau đó căn cứ trên bảng này để vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết có liên quan. sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( theo phương pháp kê khai thường xuyên ) tk 152,111,112,331,141 tk 621 tk 152 gtrị nvltt dùng sxsp vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho tk 154 cuối kỳ k/c gtrị nvltt vào gtrị sp 1.2. đối với phương pháp kiểm kê định kỳ: chi phí nl,vl phản ánh trên tk này được ghi một lần vào cuối kỳ kế toán. cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê và xác định giá trị từng thứ nl,vl tồn kho cuối kỳ. sau đó, căn cứ kết qủa kiểm kê cuối kỳ trước, cuối kỳ này và nl,vl nhập trong kỳ để xác định giá trị nl,vl xuất kho theo công thức: 8 lê thị thanh hà
 10. 9 trị giá xuất trị giá nhập trị giá tồn đầu trị giá tồn cuối kỳ + _ = trong kỳ trong kỳ kỳ nợ tk 621 : chi phí nl.vltt (ghi trị giá xuất trong kỳ) có tk 611(6111) : mua hàng cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nl,vltt vào giá thành sản xuất, ghi: nợ tk 631 : giá thành sản xuất có tk 621 : chi phí nl,vltt sơ đồ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( theo phương pháp kiểm kê định kỳ ) tk 152 tk 611 tk 152 tk 621 tk 631 k/c gtri vltồn k/c gtri vl tồn cuối kỳ k/c gtrị nvl xxx vào gthành spsx kho đầu kỳ kho cuối kỳ giá trị nl,vl sử dụng cho sản tk111, 112, 331... xuất trong kỳ gía trị thực tế nl,vl mua vào trong kỳ 2. hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp: chi phí nhân công tr ực tiếp (nctt) là những khoản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ, nh ư tiền lương chính, tiền lượng phụ, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích the o lương như bhxh, bhyt, kpcđ. chi phí nctt được tính trực tiếp cho từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, lao vụ, dịch vụ... chủ yếu bằng phương pháp trực tiếp. trường hợp chi phí này có liên quan đến nhiều loại sản lhẩm, lao vụ... mà không thể tính trực tiếp được cho từng loại sản phẩm thì mới áp dụng phương pháp phân bổ. phương pháp phân bổ thường sử dụng là phân bổ theo tiền lương định mức của từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,hoặc phân bổ theo tỷ lệ với khối lượng sản phẩm. 9 lê thị thanh hà
 11. 10 để tổng hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng tk 622 “ chi phí nhân công trực tiếp” . tk này dùng để tập hợp và kết chuyển số chi phí tiền công của công nhân trực tiếp sản xuất vào tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. * kết cấu: bên nợ : chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ. bên có : kết chuyển và phân bổ vào tài khoản 154 tài khoản này không có số dư cuối kỳ và được mở chi tiết cho từng nơi phát sinh chi phí . sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tk 334 tk 622 tk 154 tiền lương trả cho công nhân đ/v pp kê khai sản xuất trực tiếp thường xuyên tk 338 k/c cphí tk 631 nctt sx bhxh,bhyt,kpcđ của đvới pp kiểm kê cnsx trực tiếp định kỳ tk 335 trích trước tiền lương nghỉ phép 3.hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung : chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất của dn bao gồm các khoản sau : - chi phí nhân viên phân xưởng. - chi phí vật liệu . - chi phí công cụ dụng cụ sản xuất. - chi phí khấu hao tscđ. - chi phí dịch vụ thuê ngoài. - chi phí khác bằng tiền mặt. để hạch toán chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng tk 627 “ chi phí sản xuất chung “. tài khoản này dùng để tập hợp toàn bộ chi phí liên quan đến việc phục vụ, quản lý sản xuất, chế tạo sản phẩm trong các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất. * kết cấu: bên nợ : tập hợp các chi phí sản xuất chung trong kỳ. bên có : - ghi giảm chi phí sản xuất chung - kết chuyển, phân bổ chi phí sản xuất chung vào tk 154 tài khoản 627 cuối kỳ cũng không có số dư và cũng được mở chi tiết theo từng đối tượng, từng loại hoạt động, từng bộ phận , từng phân xưởng. tài khoản 627 có 6 tài khoản cấp 2. mỗi tài khoản cấp 2 sẽ phản ánh một nội dung của chi phí sản xuất chung. 10 lê thị thanh hà
 12. 11 tùy vào đặc điểm cụ thể mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung khác nhau. - phân bổ theo giờ công của công nhân sản xuất hoặc phân bổ theo tiền l ương của công nhân sản xuất. - phân bổ theo chi phí sản xuất trực tiếp - phân bổ theo số giờ máy chạy. sơ đồ hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung tk 111 tk 334, 338 tk 627 tk 154 chi tiền trả lương chi phí nv phân xưởng đ/v pp kê khai txuyên hxh, bhyt,kpcđ... cuối kỳ k/c tk 152,153 tk 631 cp sxc vào chi phí vật liệu, dụng cụ sản xuất gthành sp đ/v pp kiểm tk 214 kê định kỳ chi phí khấu hao tscđ tk 331 tk 142 phải trả cp dịch vụ mua ngoài tk112,111 chi phí bằng tiền khác iv.tổng hợp chi phí sản xuất, xác định giá trị sản phẩm dở dang và tính giá thành s ản phẩm. 1.tổng hợp chi phí sản xuất : tất cả các chi phí nvltt, nctt, sxc đều đ ưọc tập hợp vào bên nợ tk 154 “ chi phí sản xuất kinh doanh” hoặc tk 631” giá thành sản phẩm” tùy theo doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ. 1.1 đối với phương pháp kê khai thường xuyên : trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá th ành sản phẩm, kế toán sử dụng tk 154” chi phí sản xuất kinh doanh”. tài khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, lao vụ của các phân xưởng hoặc các bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. * kết cấu: bên nợ : - phản ánh về các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung kết chuyển cuối kỳ. bên có : - phản ánh các giá trị phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được. 11 lê thị thanh hà
 13. 12 phản ánh giá thành thực tế sản xuất sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho và chi phí - thực tế của khối lượng công tác lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. dư nợ cuối kỳ: - phản ánh chi phí của sản phẩm dở dang hoặc lao vụ, dịch vụ chưa hoàn thành. tài khoản này được mở chi tiết cho từng phân xưởng, bộ phận sản xuất hoặc từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, từng lao vụ . . . 1.2 đối với phương pháp kiểm kê định kỳ: trường hợp doang nghiệp áp dụng phương pháp liểm kê định kỳ, thì chi phí sản xuất được tập hợp vào tk631” giá thành sản phẩm” . tk này dùng để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất. tk 631 được hạch toán chi tiết theo nơi phát sinh chi phí sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất ( phương pháp kê khai thường xuyên ) tk 621 tk 154 tk152 giá trị phế liệu thu hồi xxx k/c cp nvltt tk 622 tk 138, 334 k/c cp nctt gtrị sp hỏng không sửa chữa được, người gây thiệt hại bồi thường tk 627 tk 156(632) giá thành t. tế sp hoàn thành k/c cp sxc xxx ( phương pháp kiểm kê định kỳ) tk154 tk 631 tk 154 xxx k/c cp sxkd dở dang đầu kỳ k/c cp sxkd dở dang cuối kỳ tk 621 tk 632 k/c cp nvltt tk 622 gía trị sản phẩm hoàn thành k/c cp nctt 12 lê thị thanh hà
 14. 13 tk 627 k/c cp sxc 2.xác định giá trị sản phẩm dở dang : sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến, còn đang nằm trong quá trình sản xuất. để tính đ ưọc giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. tùy theo đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm, dn có thể áp dụng một trong các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang sau: - xác định giá trị sản phẩm dở dang theo ph ương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương. dựa theo mức độ và số lượng sản phẩm dở dang để quy đổi sản phẩm dở dang thành sản phẩm hoàn thành. tiêu chuẩn quy đổi thường dựa vào giờ công hoặc tiền lương định mức. để đảm bảo tính chính xác phương pháp này chỉ nên áp dụng để tính các chi phí chế biến, còn các chi phí nguyên liệu thực tế phải xác định theo số thực tế đã dùng. cp chế biến dở dang cp chế biến phát tổng slg đầu kỳ + sinh trong kỳ sp dở dang x % hoàn x = cp chế biến tính số lượng tổng s.lg sp dở % hoàn cuối kỳ thành cho dd cuối kỳ thành phẩm + dang cuối kỳ thành x - xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nvltt hoặc theo chi phí trực tiếp. theo phương pháp này trong giá trị sản phẩm dở dang chỉ bao gồm cpnvltt hoặc chi phí trưc tiếp mà không tính đến các chi phí khác. cp nvltt (cptt) cp dd đầu kỳ cp nvltt (cptt) (nvltt,cptt) + sdụng ttế trong kỳ số lượng sản phẩm dở x = tính cho dd cuối kỳ dang cuói kỳ sl thành phẩm + slượng sp dd cuối kỳ - xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí ch ê biến: để đơn giản cho việc tính toán đối với những loại sản phẩm mà chi phí chế biến chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số chi phí. thực chất đây là một dạng của phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương, trong đó giả định sản phẩm dở dang đã hoàn thành ở mức độ 50% so với thành phẩm. - xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch: căn cứ vào các định mức tiêu hao (hoặc chi phí kế hoạch) cho các khâu, các bước, các công việc trong quá trình chế tạo sản phẩm để xác định giá trị sản phẩm dở dang. 3.tính giá thành sản phẩm: sau khi tổng hợp toàn bộ các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ theo đối tượng hạch toán chi phí sản xuất đã xác định và đánh giá sản phẩm dở dang, kế toán tiến h ành tính giá thành sản phẩm. sau đây là các phương pháp tính giá thành của một số lọai hình chủ yếu. a) tính giá sản phẩm đối với dn có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn: phương pháp này được áp dụng trong những dn có số lượng mặt hàng ít nhưng có khối lượng lớn, cuối kỳ 13 lê thị thanh hà
 15. 14 không có sản phẩm dở dang hoặc nếu có thì rất ít. theo phương pháp toàn bộ chi phí sản xuất được tập hợp theo từng sản phẩm, công việc tính giá thành sản phẩm được tiến hành vào cuối tháng theo phương pháp trực tiếp hoặc liên hợp. b) tính giá thành sản phẩm trong dn có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục: được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất phức tạp, kiểu chế biến li ên tục qua nhiều giai đoạn (bước) theo một trình tự nhất định, mỗi giai đoạn đều tạo ra bán thành phẩm và bán thành phẩm của gia đoạn này sẽ là đối tượng chế biến của giai đoạn sau. cho nên để tính được giá thành sản phẩm hoặc giá thành bán thành phẩm trong giai đoạn nào đó thì phải biết giá thành của giai đoạn trước. do đó giá thành có thể tính được theo hai phương án sau: - phương án có tính giá thành bán thành phẩm: theo phương án này trước tiên phải tính giá thành bán thành phẩm giai đoạn một. sau đó cộng với chi phí chế biến của giai đoạn hai để tìm ra giá thành bán thành phẩm giai đoạn hai rồi tuần tự kết chuyển nh ư vậy để tính giá thành giai đoạn cuối cùng. nếu là giai doạn sản xuất cuối cùng thì cộng thêm chi phí quản lý phân xưởng để tính giá thành của sản phẩm (trường hợp bán thành phẩm tự chế đem bán ra như sản phẩm hàng hóa thì phải phân bổ chi phí quản lý phân xưởng theo giá thành chế biến phân xưởng của từng giai đoạn) - phương án không tính giá thành bán thành ph ẩm: theo phương án này để tính giá thành thành phẩm, mỗi phân xưởng chỉ cần tính toán xác định phần chi phí sản xuất của từng giai đoạn nằm trong thành phẩm. sau đó tổng cộng chi phí sản xuất của các giai đoạn trong thành phẩm lại với nhau ta được giá thành của thành phẩm. c) tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng: phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất phức tạp lắp ráp từng phụ t ùng, tổ chức sản xuất từng cái và hàng loạt. theo phương pháp này tất cả các chi phí sản xuất phát sinh đều được tập hợp theo từng đơn đặt hàng, đối với chi phí chung thường tập hợp theo từng nơi đã phát sinh chi phí đó. định kỳ sẽ phân bổ vào giá thành của từng đơn đặt hàng có liên quan theo một tiêu chuẩn nhất định. tổng giá th ành của mỗi đơn đặt hàng được xác định sau khi đơn đặt hàng đã hoàn thành d) phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống định mức: theo phương án này dựa trên cơ sở các định mức tiêu hao lao động. vật tư hiện hành và dự đoán về chi phí sản xuất chung, kế toán sẽ xác định giá th ành định mức của từng loại sản phẩm. đồng thời hạch toán riêng các thay đổi, các chênh lệch so với định mức phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm và phân tích toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ thành ba loại: theo định mức, chênh lệch do thay đổi định mức và chênh lệch so với định mức. từ đó tiến hành xác định giá thành thực tế của sản phẩm. giá thành thực tế giá thành chênh lệch do chênh lệch so với + + của sản phẩm = định mức thay đổi định định mức _ _ mức sản phẩm mức 14 lê thị thanh hà
 16. 15 phần ii tình hình thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su đà nẵng 15 lê thị thanh hà
 17. 16 a. một số đặc điểm của công ty cao su đà nẵng i . quá trình hình thành và phát triển : công ty cao su đà nẵng được đổi tên từ nhà máy cao su đà nẵng theo quyết định số 112 qđ - cnng ngày 13/3/1993. công ty cao su đà nẵng không phải là cơ sở mới xây mà được tiếp quản từ một xưởng đắp vỏ xe ôtô dã chiến của mỹ ngụy để lại, đặt tại phường bắc mỹ an, quận iii đà nẵng. sau ngày miền nam giải phóng ngày 04-12-1975 theo đề nghị của tổng cục hóa chất, công ty cao su đà nẵng được chính thức thành lập với tên “ nhà máy cao su đà nẵng” theo quyết định số 340/ptt của hội đồng chính phủ. sau khi có quyết định th ành lập, tổng cục hóa chất đã cử một nhóm cán bộ, kỹ sư gồm 10 người của nhà máy cao su sao vàng hà nội vào tiếp quản và quản lý cơ sở nói trên. đây là một xưởng đắp vỏ xe ôtô dã chiến phục vụ cho chiến tranh cho nên nó chỉ được thực hiện giai đoạn công nghệ là đắp và hấp, còn toàn bộ viêc gia công bán thành phẩm đều được chuyển từ nơi khác đến. chính vì vậy cơ sở vật chất nghèo nàn, đơn điệu. nhưng với sự nhiệt tình, sáng tạo của 10 kỹ sư với sự giúp đỡ nhiệt tình của tỉnh, của nhà máy cao su sao vàng hà nội, những khó khăn dần dần đ ược khắc phục. đầu năm 1976 chiếc lốp đắp đầu tiên ra đời. lúc đầu chỉ đắp được 3 quy cách, đến năm 1977 đắp được 15 quy cách. ngoài sản phẩm đắp lốp ôtô, công ty đã phát triển thêm sản phẩm như ống hút nước, ống dẫn nước, dây curoa. đến năm 1995-1996 công ty đã hoàn thành quy trình công nghệ sản xuất lốp ôtô mới với nhiều quy cách khác nhau. năm 1976 từ một sản phẩm đến nay công ty đã sản xuất được hơn 30 sản phẩm với nhiều chủng loại nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và tiêu dùng xã hội. trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, công ty càng được củng cố và phát triển về mọi mặt, đến nay đã tạo được một số cơ sở vật chất kỹ thuật dù chưa hiện đại hóa hoàn toàn nhưng cũng tương đối đầy đủ. sản phâm của công ty sản xuất đa dạng đảm bảo chất lượng, đặc biệt sản phẩm lốp xe đạp đã 2 lần đạt huy chương vàng tại hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật toàn quốc và đã được nhà nước cấp giấy chất lượng cấp i lần thứ hai. uy tín của công ty ngày càng được nâng cao, sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp chiếm lĩnh thị trường cả nước, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao. quá trình phát triển của công ty có thể chia làm 2 giai đoạn: * giai đoạn i : từ khi thành lập đến năm 1989: đây là giai đoạn phát triển theo cơ chế quản lý kinh tế bao cấp, trong giai đoạn này về quy mô sản xuất được mở rộng, vốn đầu tư tăng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp so với khả năng sẵn có của công ty, công xuất máy móc thiết bị sử dụng không hết, năng xuất lao động thấp, sản phẩm sản xuất theo kế hoạch định sẵn để giao nộp cho nhà nước, vật tư tiền vốn được nhà nước cấp theo chỉ tiêu. do vậy trong giai đoạn này công ty chỉ đơn thuần thực hiện hoàn thành kế hoạch trên cơ sở nhà nước cấp phát vật tư và các yếu tố khác cho sản xuất tương ứng. * giai đoạn ii: 16 lê thị thanh hà
 18. 17 từ năm 1989 đến nay: đây là giai đoạn quản lý kinh tế theo thị tr ường có sự điều tiết của nhà nước. để phù hợp với cơ chế mới, công ty phải thực sự quan tâm đến việc hạch toán kinh tế nội bộ, thường xuyên cải tiến mẫu mã, cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý để sản phẩm làm ra với các mẫu mã đẹp, chất lượng tốt mà giá thành hạ phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng. bước đầu hoạt động theo cơ chế thị trường, công ty còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự nhiệt tình sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của công ty đã lãnh đạo công ty đứng vững trên thị trường, tốc độ phát triển năm sau cao hơn năm trước, sản phẩm được thị trường chấp nhận, đời sống cán bộ công nhân viên luôn ổn định và là doanh nghiệp được bộ công nghiệp đánh giá cao trong ngành cao su. ii. đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản phẩm của công ty cao su đà nẵng sản xuất được tiêu thụ rộng rãi trên thị trưòng cả nước nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và tiêu dùng xã hội. qua từng thời kỳ sản phẩm của công ty luôn luôn được cải tiến về quy cách, chủng loại, mẫu mã để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng . hiện nay công ty đang sản xuất các loại mặt hàng sau: - săm lốp xe đạp các cỡ - săm lốp xe máy các cỡ - săm lốp ôtô các cỡ - ống cao su các loại - lốp ôtô đắp các loại - và các sản phẩm cao su kỹ thuật khác trong đó: + mặt hàng săm lốp xe đạp là sản phẩm truyền thống chủ yếu chiếm tỷ trọng cao + mặt hàng đang phát triển là sản phẩm lốp ôtô và săm lốp xe máy + mặt hàng sản phẩm theo thời vụ, đơn đặt hàng là lốp ôtô đắp, ống nước và các sản phẩm cao su khác khối lượng sản phẩm và chủng loại sản phẩm sản xuất ra không những phụ thuộc vào trình độ trang bị kỹ thuật cho quá trình công nghệ sản xuất mà còn phụ thuộc vào môi trường và điều kiện phản ứng hóa học thay đổi.về kết quả của việc sản xuất sản phẩm, trong qúa trình sản xuất nếu ngừng sản xuất đột ngột (do mất điện) thì số sản phẩm trên dây chuyền sẽ bị hỏng. vì vậy đặc điểm công nghệ sản xuất dây chuyền được phân ra thành các công đoạn sản xuất. về tổ chức sản xuất: công ty cao su đà nẵng tổ chức sản xuất theo mô hình công ty, trực thuộc công ty là các xí nghiệp, hiện nay công ty tổ chức thành 6 xí nghiệp. 1.xí nghiệp cán luyện: có nhiệm vụ sản xuất ra các loại bán thành phẩm theo các đơn pha chế để cung cấp cho các xí nghiệp sản xuất ra sản phẩm. xí nghiệp có một giám đốc, một thống k ê, một kỹ sư công nghệ và một kỹ sư cơ khí. thống kê xí nghiệp có nhiệm vụ thống kê toàn bộ nguyên vật liệu nhận về thực tế đã đưa vào sản xuất bán thành phẩm và tổng số bán thành phẩm sản xuất được (về số lượng từng loại), theo dõi công lao động và tính toán chi tiết cho công nhân. 2.xí nghiệp săm lốp xe máy: có nhiệm vụ nhập bán thành phẩm liên quan đến sản xuất săm lốp xe đạp, xe máy, và các vật tư nguyên liệu khác từ kho công ty về phục vụ cho sản xuất. xí nghiệp có một giám 17 lê thị thanh hà
 19. 18 đốc, một phó giám đốc, một thống kê và ba trưởng ca. thống kế xi nghiệp có nhiệm vụ thống kê số lượng bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu nhận về thực tế đã đưa vào sản xuất thành phẩm, thống kê toàn bộ lượng sản phẩm sản xuất được để làm thủ tục nhập kho công ty, theo dõi lao động và sản phẩm theo công đoạn sản xuất để tính lương cho cbcnv xí nghiệp; cuối tháng nộp cho phòng lao động tiền lương của công ty duyệt. xí nghiệp chia làm ba bộ phận. + bộ phận sản xuất lốp xe đạp + bộ phận sản xuất săm xe đáp + bộ phận sản xuất săm lốp xe máy 3.xí nghiệp săm lốp ôtô mới: có nhiệm vụ nhận bán thành phẩm từ xí nghiệp cán luyện và vật tư nguyên liệu khác từ kho công ty về sản xuất thành sản phẩm săm lốp ôtô mới các loại. xí nghiệp có giám đốc, phó giám đốc, một thống kê và ba trưởng ca. thống kê có nhiệm vụ thống kê toàn bộ số lượng bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu sử dụng trong tháng và số lượng sản phẩm xuất nhập kho, theo dõi công và lương sản phẩm cho cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp. cuối tháng nộp về phòng lao động tiền lương duyệt. xí nghiệp chia thành 2 bộ phận sx: - bộ phận sản xuất lốp ôtô các loại - bộ phận sản xuất săm, yếm ôtô các loại 4.xí nghiệp sản phẩm mới: có nhiệm vụ nhận bán thành phẩm từ xí nghiệp cán luyện và vật tư nguyên liệu khác từ kho công ty về sản xuất ra sản phẩm cao su kỹ thuật theo đ ơn đặt hàng và sản phẩm phụ là các tấm lợp kích cỡ. xí nghiệp có một giám đốc và một thống kê. thống kê có nhiệm vụ thống kê toàn bộ bán thành phẩm và vật tư khác sử dụng thực tế vào sản xuất và số lượng sản phẩm nhập kho, tính lương có các cbcnv của xí nghiệp. thống kê chuyên về theo dõi sản xuất. 5.xí nghiệp đắp lốp ôtô: có nhiệm vụ nhận bán thành phẩm từ. xí nghiệp cán luyện và vật tư nguyên liệu khác từ kho công ty để sản xuất sản phẩm (riêng phần đắp và hấp). thống kê số lượng lốp nhận của khách , ghi số từng quy cách và đắp xong nhập kho công ty, giao lại cho khách. xí nghiệp này không có giám đốc mà có phó giám đốc phụ trách sản xuất của công ty kiêm nhiệm 6.xí nghiệp cơ điện - năng lượng có nhiệm vụ phục vụ sửa chữa và chế tạo mới khuôn mẫu và phụ tùng thay thế cho một xí nghiệp khác, cung cấp hơi, nhiệt cho các xí nghiệp trên sản xuất ra sản phẩm. xí nghiệp này do phó giám đốc công ty kiêm nhiệm. lãnh đạo xí nghiệp và một thống kê, một phó giám đốc. xí nghiệp có ba bộ phận chính: - bộ phận cung cấp hơi nhiệt : có nhiệm vụ nhận dầu đốt lò về cung cấp hơi nhiệt cho các xí nghiệp sản xuất, cuối tháng thống kê có nhiệm vụ thống kê số lượng dầu tiêu thụ thực tế trong tháng - bộ phận sửa chữa: bộ phận này được hạch toán riêng, khoán công việc, mỗi một phần việc đều có hợp đồng do phòng kỹ thuật, phòng tổ chức lao động tiền lương theo dõi. - bộ phận chế tạo mới: cũng như bộ phận sữa chữa được phép hạch toán riêng. nhiệm vụ chủ yếu là chế tạo khuôn mẫu các phụ tùng thay thế. thống kê có nhiệm vụ theo dõi số lượng vật tư, nguyên vật liệu nhận từ kho công ty về và sử dụng trong tháng, theo dõi công lao động cho công nhân xí nghiệp. 18 lê thị thanh hà
 20. 19  tóm lại: tổ chức sản xuất của công ty gồm có sáu xí nghiệp sản xuất, mục đích là từng bước giao quyền tự chủ cho từng xí nghiệp, nhưng hiện nay mới chỉ giao tiền lương cho từng xí nghiệp, còn các nhiệm vụ khác thì chưa giao. do vậy chưa phát huy được hiệu quả và tính chủ động, tình trạng lãng phí vật tư còn phổ biến.để khắc phục tình trạng này lãnh đạo công ty đề ra việc hạch toán nội bộ cho các xí nghiệp, trong đó hạch toán chi phí nguyên vật liệu, bán thành phẩm là chủ yếu, có chế độ thưởng phạt rõ ràng cho từng xí nghiệp. một số quy trình công nghệ chính ở công ty cao su đà nẵng: mỗi loại sản phẩm của công ty có một quy trình công nghệ sản xuất riêng. mỗi sản phẩm lại sử dụng một số bán thành phẩm do xí nghiệp cán luyện sản xuất ra và coi bán thành phẩm như một số nguyên vật liệu chính khác đưa vào sản xuất sản phẩm. để sản xuất ra bán thành phẩm xí nghiệp cán luyện phải theo đúng quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm. (xem phụ lục) sơ đồ tổ chức sản xuất của công ty công ty xí nghiệp cán xn săm lốp xí nghiệp săm các xí nghiệp luyện xe đạp lốp ôtô khác bộ phận bộ phận bộ phận bộ phận bộ phận sản xuất sản xuất sản xuất sản xuất sản xuất lốp ôtô lốp xe săm xe săm lốp săm đạp đạp yếm ôtô xe máy quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm các tổ sản xuất 19 lê thị thanh hà hóa chất cao su

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản