Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 2

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
840
lượt xem
209
download

Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt của công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 2 năm tài chính 2008 bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hđộng sxkd.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 2

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang NĂM 2008 Điện thọai : 0773.853004 Fax : 0773.853005 web: www.xmht2.com ( Từ ngày 01/02/2008 đến ngày 31/12/2008 ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH STT CHỈ TIÊU Số cuối năm Số đầu kỳ (01/02/2008) STT CHỈ TIÊU NĂM 2008 NĂM 2007 I TÀI SẢN NGẮN HẠN 939,303,323,807 1,017,379,494,436 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,258,896,962,267 1,075,787,165,068 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 205,413,215,330 316,578,218,430 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 900,974,950 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,220,726,309 4,220,726,309 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,258,896,962,267 1,074,886,190,118 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 284,593,629,701 320,813,204,746 4. Giá vốn hàng bán 980,666,322,152 926,917,984,385 4 Hàng tồn kho 436,988,279,607 369,945,213,999 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 278,230,640,115 147,968,205,733 5 Tài sản ngắn hạn khác 8,087,472,860 5,822,130,952 6. Doanh thu hoạt động tài chính 16,782,771,078 13,207,124,650 II TÀI SẢN DÀI HẠN 1,025,193,133,789 653,925,174,637 7. Chi phí tài chính 31,761,161,640 3,364,035,679 1 Các khoản phải thu dài hạn - - 8. Chi phí bán hàng 30,802,621,747 30,178,649,611 2 Tài sản cố định 952,975,973,817 573,378,404,080 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 72,669,606,931 51,597,462,438 1. Tài sản cố định hữu hình 717,669,060,309 381,201,927,706 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 159,780,020,875 76,035,182,655 2. Tài sản cố định thuê tài chính - - 11. Thu nhập khác 2,734,746,658 1,382,648,748 3. Tài sản cố định vô hình 651,636,886 78,856,074 12. Chi phí khác 41,879,712 310,848,329 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 234,655,276,622 192,097,620,300 13. Lợi nhuận khác 2,692,866,946 1,071,800,419 3 Bất động sản đầu tư - - 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 162,472,887,821 77,106,983,074 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện h ành 52,128,605,415 21,534,683,895 5 Tài sản dài hạn khác 72,217,159,972 80,546,770,557 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,964,496,457,596 1,671,304,669,073 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 110,344,282,406 55,572,299,179 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,254 IV NỢ PHẢI TRẢ 1,016,773,147,936 778,692,959,607 1 Nợ ngắn hạn 380,421,318,339 349,964,957,009 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2 Nợ dài hạn 636,351,829,597 428,728,002,598 STT CHỈ TIÊU NĂM 2008 NĂM 2007 V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 947,723,309,660 892,611,709,466 1 Cơ cấu tài sản 1 Vốn chủ sở hữu 939,389,240,105 880,000,000,000 - Tài sản dài hạn / Tổng Tài sản 52.19% 40.61% 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 880,000,000,000 880,000,000,000 - Tài sản ngắn hạn / Tổng Tài sản 47.81% 59.39% 2. Thặng dư vốn cổ phần 1,844,957,699 - 2 Cơ cấu nguồn vốn 3. Vốn khác của chủ sở hữu - - - Nợ phải trả / Tổng Tài sản 51.76% 42.37% 4. Cổ phiếu quỹ - - - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 48.24% 57.63% 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - 3 Khả năng thanh toán 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Khả năng thanh toán nhanh 0.54 1.12 7. Quỹ đầu tư phát triển - - - Khả năng thanh toán hiện hành 1.93 2.36 8. Quỹ dự phòng tài chính - - 4 Tỷ suất lợi nhuận 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản 5.62% 3.42% 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 57,544,282,406 - - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 8.63% 5.10% 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - - - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở 11.64% 5.94% 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 8,334,069,555 12,611,709,466 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8,334,069,555 12,611,709,466 Kiên Giang ngày 22 tháng 4 năm 2009 2. Nguồn kinh phí - - TP.P KTTKTC Giám Đốc 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,964,496,457,596 1,671,304,669,073

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản