intTypePromotion=3

Báo cáo: Thị trường yếu tố sản xuất

Chia sẻ: Nguyễn Như Đỉnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
149
lượt xem
31
download

Báo cáo: Thị trường yếu tố sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản phẩm hiện vật cận biên của một yếu tố sản xuất: (MPPf = MPf ): phần tăng thêm của tổng sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố sản xuất.Mối tương quan giữa các thị trường bất động sản (BĐS) trên thế giới cao một cách ngạc nhiên, mức độ đó thể hiện qua việc các thị trường được phân khúc. Trong khi BĐS công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Thị trường yếu tố sản xuất

 1. THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT • Những vấn đề chung • Thị trường lao động s Cung cầu vốn s Cung cầu đất đai
 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG • Giá và thu nhập của các yếu tố sản xuất - Đường cầu của các yếu tố sản D S xuất (D) dốc xuống - Đường cung của các yếu tố sản xuất (S) dốc lên - P* là giá cân bằng, Q* là sản lượng cân bằng E P* - Thu nhập của một yếu tố sản xuất = giá * lượng = OP*EQ* 0 Q*
 3. Nguyên tắc thuê yếu tố sản xuất - Chi phí cận biên của một yếu tố sản xuất: MCf - Sản phẩm hiện vật cận biên của một yếu tố sản xuất: (MPPf = MPf ): phần tăng thêm của tổng sản lượng khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố sản xuất - Sản phẩm doanh thu cận biên của một yếu tố sản xuất: (MRPf): phần tăng thêm của tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản phẩm - MRPf = MPf * MR
 4. CẦU LAO ĐỘNG - Cầu thứ phát - Phụ thuộc vào w - Đường cầu lao động c ủa hãng dốc xuống - MRPL = MPL * MR - MRPL = MPL * P ( khi thị trường hàng hóa là cạnh tranh hoàn hảo)
 5. CẦU LĐ • KN: CÇu L§ lµ đại lượng phản ánh sè l­îng L§ mµ ng­êi chñ s½n lßng vµ cã kh¶ n¨ng thuª m­ín ë c¸c møc tr¶ c«ng (l­¬ ≠ nhau ng) trong 1 kho¶ng tgian n® Þnh(c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ® æi) • CÇu vÒ L§ lµ cÇu thø ph¸t(cÇu dÉn xuÊt) • §­êng cÇu vÒ L§ còng dèc xuèng vµ ph¶n
 6. CÇu thø ph¸t(dÉn xuÊtph¸t sinh sau vµ phô thuéc vµo cÇu hµng ho¸, dÞch vô) Cầu lđ là cầu thứ phát v×nã phô thuéc vµo vµ ® dÉn xuÊt tõ møc s¶n l­îng ® ra víi ­îc Çu CP ® vµo cña DN mµ môc tiªu lµ IIMAX . Çu Muèn IIMAX th×c¸c DN l¹i dùa vµo cÇu cña ng­êi TD ® X§ Ó +L­îng H2 mµ DN ph¶i cung cho t2 +Chi phí cho L§(møc tiÒn c«ng)
 7. LUẬT CẦU VỀ LAO ĐỘNG W w ↑(↓) => DLĐ↓(↑) Mức lương (w) II thay đổi dẫn đến W2 có sự vận động D Dọc theo đường W1 I Cầu ( I đến II) L2 L1 L
 8. GIỚI HẠN GIÁ CẢ SLĐ * gi¸ trÞ t­ liÖu TD tèi thiÓu mµ 1 L§ cÇn cã • cã ® iÒu tiÕt: TLTDmin (lương quy ® Þnh) • kh«ng cã ® iÒu tiÕt: (tiÒn c«ng)min mµ ng­êi L§ chÊp nhËn
 9. MRP và MPP 1. Sản phẩm doanh thu cận biên • KN: Sản phẩm doanh thu cận biên là doanh thu thu thêm được khi SD thêm 1 đơn vị L • Công thức MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL = MR.MP 2. Sản phẩm hiện vật cận biên • KN: Sản phẩm hiện vật cận biên là sp tăng thêm khi SD thêm 1 đơn vị L • Công thức MPP =ΔQ/ΔL = MP => KL: nếu là thị trường CTHH =>MRP = MPP.P
 10. Nguyên tắc thuê lao động • Nếu MRPL> W: thuê thêm lao động • Nếu MRPL< W: thuê ít lao động hơn • Nếu MRPL= W: số lượng lao động đạt tối ưu tại đó tối đa hóa lợi nhuận - CM: Để ΠMAX XĐ Q tại MR = MC MC = W/ MP => MC = MR => W = MR.MP MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL =
 11. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẦU LĐ • Cầu về hàng hóa trên thị trường hàng hóa TD • Gi¸ hµng ho¸, dÞch vô ® ra Çu • Gi¸ c¸c yÕu tè ® vµo kh¸c Çu • Năng suất LĐ: Sự thay đổi trong công nghệ Cầu lao động tăng thì đường cầu dịch chuyển sang phải (từ D thành DL1) Cầu lao động giảm thì đường cầu dịch chuyển sang trái (từ DL thành DL2)
 12. SỰ THAY ĐỔI ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG • Mức lương (w) thay đổi dẫn đến có sự vận động dọc theo đường cầu ( A A1 đến A1) A • Sự thay đổi trong thị trường hàng hóa, dịch vụ. • Sự thay đổi trong công nghệ DL2 DL DL1 Cầu lao động tăng thì DL dịch chuyển thành DL1 Cầu lao động giảm thì DL thành D .
 13. SẢN PHẨM DOANH THU CẬN BIÊN Lương ( $ /g i ờ) Thị trường lao động cạnh tranh( P = MR) MRPL = MPLx P Thị trường lao động độc quyền (P>MR) MRPL = MPL x MR Số giờ làm việc
 14. ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA HÃNG L Q P TR MRPL 1 5 2 10 10 2 10 2 20 10 3 14 2 28 8 4 17 2 34 6 5 19 2 38 4 6 20 2 40 2 20 2 40 0 18 2 36 -4
 15. ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA HÃNG 10 • Thị trường lao động là MRPL = dL cạnh tranh 8 • Đường cầu lao động của hãng chính là đường sản phẩm 6 doanh thu cận biên của W* lao động 4 • Hình dáng của đường cầu lao động phụ 2 thuộc vào cả w và MRPL 0 1 2 3 4 5 6
 16. ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA HÃNG (Với vốn biến đổi) Lương -Khi w =$20, A là một điểm ($/giờ) trên đường cầu lao động - Khi w = $15, hãng sẽ thuê nhiều lao động và máy móc hơn, MRPLtăng, đường A MRPL dịch chuyển tạo ra 20 một điểm C mới trên đường C cầu lao động. 15 - Như vậy A và C nằm trên B đường cầu lao động, còn B DL thì không 10 MRPL1 MRPL2 5 0 40 80 120 160 Số giờ làm việc
 17. ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA NGÀNH W Hãng w ($/giờ) Ngaønh ($/giờ ) Cộng theo chiều ngangnếu 15 15 giá sản phẩm không đổi 10 10 MRPL2 MRPL1 Ñöôøng caàu DL1 cuûa ngaønh 5 5 DL2 0 50 100 120 150 0 L0 L2 L1 Lao động Lao động
 18. CUNG LAO ĐỘNG • Kn: Cung lđ lµ sè l­îng L§ mµ ng­êi L§ cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng cho thuª ë c¸c møc tiÒn c«ng kh¸c nhau trong mét khoảng thêi gian n® Þnh nào đó( các ntố khác không đổi) • Lượng cung lđ là sè l­îng L§ mµ ng­êi L§ cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng cho thuª ë một møc tiÒn c«ng nhất định trong mét khoảng thêi gian nào đó( các ntố khác không đổi) • Lùc l­îng L§XH =∑∀ ng­êi ® ang L§ hoÆc t× m
 19. LUẬT CUNG VỀ LAO ĐỘNG W w ↑(↓) => L ↑ (↓) ST Mức lương (w) thay đổi dẫn đến W2 II có sự vận động D Dọc theo đường W1 I Cung ( I đến II) L1 L2 L
 20. CUNG LAO ĐỘNG • Đường cung lao động cá nhân có xu hướng vòng về phía sau. Tiền - ảnh hưởng thay thế(SE): w tăng, giá nghỉ lương ngơi tăng, thay thế làm việc cho nghỉ ngơi, Đường thời gian làm việc tăng cung lao - ảnh hưởng thu nhập(IE): w tăng, thu nhập động tăng, mua nhiều hàng hóa hơn, thời gian nghỉ ngơi tăng, thời gian làm việc giảm - Nếu SE>IE, đường cung lao động dốc lên Số giờ làm - Nếu SE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản