intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập: Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU - ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng

Chia sẻ: Nguyen Minh Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:80

211
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU - ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng nhằm vận dụng những kiến thức cơ bản trên phượng diện lý thuyết để nghiên cứu đánh giá những vấn đề cụ thể diễn ra trong thực tế hướng vào việc đưa ra giải pháp Marketing đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU của công ty may Chiến Thắng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU - ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng

 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong h¬n 15 n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng vµ rót ra ®îc nh÷ng bµi häc thùc tiÔn quý b¸u cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸. Kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái sù g¾n bã mËt thiÕt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, cho nªn ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Ngµy nay, xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra nhanh chãng, s©u réng trªn nhiÒu lÜnh vùc trong khi ViÖt Nam ®ang bíc ®Çu më cöa, héi nhËp víi khu vùc vµ toµn cÇu, th× vÊn ®Ò s¶n xuÊt, xuÊt khÈu ... cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. §Æc biÖt, khi mµ c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt ®ßi hái mçi doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn mét mÆt ph¶i cñng cè thÞ trêng ®· cã, mÆt kh¸c ph¶i t×m kiÕm vµ xuÊt khÈu ra thÞ trêng míi trªn thÕ giíi. Marketing xuÊt khÈu sÏ ®ãng vai trß thiÕt yÕu trong thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c c«ng ty trªn th¬ng trêng quèc tÕ. Cã mét thùc tÕ lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cha m¹nh d¹n xuÊt khÈu sang c¸c níc cã møc sèng cao nh EU, Mü vµ NhËt B¶n ... ®©y lµ c¸c thÞ trêng lín nhng kü tÝnh ®ßi hái s¶n phÈm ph¶i cã chÊt lîng cao mÉu m· ®Ñp. §iÒu nµy cã nhiÒu nguyªn nh©n, song mét nguyªn nh©n quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp cha thÝch øng ®îc víi thÞ trêng quèc tÕ ngay mµ ®ßi hái ph¶i cã thêi gian ho¹t ®éng dµi mµ vèn ®Çu t cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ øng dông cßn h¹n chÕ. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· tõng tr¶i qua thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Bëi vËy, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr- êng c«ng ty may ChiÕn Th¾ng kh«ng khái bì ngì tríc nh÷ng c¬ héi vµ 1
 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 th¸ch thøc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi, c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc khã kh¨n, m¹nh d¹n linh ho¹t trong viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ trêng níc ngoµi vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Cµng cä x¸t víi thÞ trêng quèc tÕ, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng cµng thÊy râ tÇm quan träng cña viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng c¸c níc trªn thÕ giíi. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh híng vÒ xuÊt khÈu s¶n phÈm may mÆc, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng em thÊy ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh híng vÒ xuÊt khÈu s¶n phÈm may mÆc sang thÞ trêng EU- øng dông t¹i c«ng ty may ChiÕn Th¾ng” phï hîp víi b¶n th©n, ®ßng thêi víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Khoa häc qu¶n lý, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Phßng kinh doanh vµ phßng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. §Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o GS.TS §ç Hoµng Toµn ®· gióp em m¹nh d¹n chon ®Ò tµi nµy víi hy väng tËp hîp ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trªn phîng diÖn lý thuyÕt ®Ó nghiªn cøu ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ diÔn ra trong thùc tÕ híng vµo viÖc ®a ra gi¶i ph¸p Marketing ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ Marketing kinh doanh Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing kinh doanh s¶n phÈm may mÆc cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p Marketing ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm may mÆc sang thÞ trêng EU cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc 2
 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 sù gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c c« chó ®Ó bµi viÕt ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt 3
 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Lý luËn c¬ b¶n vÒ Marketing xuÊt khÈu I. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 1. Kh¸i niÖm: XuÊt khÈu lµ viÖc b¸n hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô cho níc ngoµi trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. C¬ së cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng b¸n vµ trao ®æi hµng ho¸ ( gåm c¶ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia, ho¹t ®éng nµy më réng ph¹m vi ra ngoµi biªn giíi cña c¸c quèc gia hoÆc gi÷a c¸c thÞ trêng néi ®Þa vµ khu chÕ xuÊt trong níc). XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ngo¹i th¬ng xuÊt hiÖn tõ l©u ®êi, ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. H×nh thøc c¬ b¶n ban ®Çu cña nã lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia, cho ®Õn nay nã ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ngµy nay, ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi toµn cÇu, trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ bëi kh«ng ai cã thÓ cho r»ng tù cung tù cÊp, kh«ng më réng quan hÖ ®èi ngo¹i lµ tån t¹i ®îc. 2. C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng tÊt yÕu cña mçi quèc gia trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn do kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý, nguån nh©n lùc vµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn ... dÉn ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ thÕ m¹nh trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña mçi quèc gia. §Ó t¹o sù c©n b»ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, c¸c quèc gia ph¶i tiÕn hµnh trao ®æi c¸c lo¹i hµng ho¸ cho nhau. Tuy nhiªn xuÊt khÈu kh«ng ph¶i chØ diÔn ra gi÷a c¸c quèc gia cã nh÷ng lîi thÕ vÒ lÜnh vùc nµy hay lÜnh vùc kh¸c mµ ngay c¶ khi quèc 4
 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 gia ®ã kh«ng cã lîi thÕ vÉn cã thÓ thu ®îc lîi Ých kh«ng nhá khi tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu. C¬ së lîi Ých cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®îc chøng minh qua lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh. Theo lý thuyÕt nµy, nÕu mét quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n víi c¸c quèc gia kh¸c trong viÖc s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm th× quèc gia ®ã vÉn cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Ó t¹o ra lîi Ých cho m×nh b»ng viÖc chuyªn m«n ho¸ vµo s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt ra chóng lµ Ýt bÊt lîi nhÊt vµ trao ®æi víi c¸c quèc gia kh¸c, ®ång thêi nhËp khÈu lo¹i hµng ho¸ kh«ng cã lîi thÕ so s¸nh. 3. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu Víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu nh»m ph©n t¸n vµ chia sÎ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp sÏ cã nh÷ng h×nh thøc xuÊt khÈu kh¸c nhau sao cho cã lîi thÕ nhÊt. 3.1 XuÊt khÈu trùc tiÕp XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô do chÝnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hoÆc thu mua tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong níc tíi kh¸ch hµng th«ng qua c¸c tæ chøc cña m×nh. VÒ nguyªn t¾c, xuÊt khÈu trùc tiÕp cã thÓ lµm t¨ng thªm rñi ro trong kinh doanh song l¹i cã nh÷ng u ®iÓm næi bËt sau: ­ Gi¶m bít chi phÝ trung gian do ®ã t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp . ­ Cã thÓ liªn hÖ trøc tiÕp vµ ®Òu ®Æn víi kh¸ch hµng vµ víi thÞ trêng níc ngoµi, biÕt ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh b¸n hµng ë ®ã nªn cã thÓ thay ®æi s¶n phÈm vµ nh÷ng ®iªï kiÖn b¸n hµng trong trêng hîp cÇn thiÕt. 3.2. XuÊt khÈu uû th¸c Lµ h×nh thøc kinh doanh , trong ®ã ®¬n vÞ ngo¹i th¬ng ®ãng vai trß lµ ngêi trung gian thay cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt tiÕn hµnh ký kÕt hîp 5
 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ cho nhµ s¶n xuÊt vµ qua ®ã thu ®îc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh (thêng lµ tû lÖ % cña c¸c gi¸ trÞ l« hµng xuÊt khÈu). ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ møc ®é rñi ro thÊp ®Æc biÖt lµ kh«ng cÇn bá vèn vµo kinh doanh , t¹o ®îc viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ®ång thêi còng thu ®îc mét kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ. Ngoµi ra, tr¸ch nhiÖm trong viÖc tranh chÊp khiÕu n¹i thuéc vÒ ngêi s¶n xuÊt. 3.3. B¸n bu«n ®èi lu. Lµ ph¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp víi nhËp khÈu, ngêi b¸n ®ång thêi lµ ngêi mua vµ lîng hµng ho¸ mang ra trao ®æi thêng cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. Môc ®Ých cña xuÊt khÈu ë ®©y kh«ng ph¶i lµ nh»m thu vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ mµ nh»m môc ®Ých cã ®îc mét lîng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ l« hµng nhËp khÈu. Lîi Ých cña bu«n b¸n ®èi lu lµ nh»m tr¸nh nh÷ng rñi ro vÒ sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trêng ngo¹i hèi. §ång thêi cßn cã lîi khi c¸c bªn kh«ng ®ñ ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n cho l« hµng nhËp khÈu cña m×nh. Thªm vµo ®ã, ®èi víi mét quèc gia bu«n b¸n ®èi lu cã thÓ lµm c©n b»ng h¹ng môc thêng xuyªn trong c¸n c©n thanh to¸n. 3.4. Giao dÞch qua trung gian. §©y lµ giao dÞch mµ mäi viÖc kiÕn lËp quan hÖ gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua ®Òu ph¶i th«ng qua mét ngêi thø ba. Ngêi thø ba nµy gäi lµ ngêi trung gian hay ®¹i lý, m«i giíi. §¹i lý th¬ng nh©n hay ph¸p nh©n tiÕn hµnh mét hay nhiÒu hµnh vi theo sù uû th¸c cña ngêi uû th¸c, quan ®iÓm nµy da trªn c¬ së hîp ®ång ®¹i lý. Cã nhiÒu ®¹i lý kh¸c nhau nh: §¹i lý hoa hång, ®¹i lý toµn quyÒn, tæng ®¹i lý. 6
 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 M«i giíi lµ th¬ng nh©n trung gian gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n khi tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô ngêi m«i giíi kh«ng ®øng tªn m×nh mµ ®øng tªn ngêi uû th¸c. 3.5.T¸i xuÊt khÈu. T¸i xuÊt khÈu lµ xuÊt khÈu hµng ho¸ mµ tríc ®©y ®· nhËp khÈu vµ cha tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng chÕ biÕn. ¦u ®iÓm cña nã lµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn cao mµ kh«ng ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt. Chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng t¸i xuÊt khÈu nhÊt thiÕt ph¶i cã 3 quèc gia: níc xuÊt khÈu, níc nhËp khÈu vµ níc t¸i xuÊt khÈu . Hµng ho¸ cã thÓ ®i th¼ng tõ níc xuÊt khÈu ®Õn níc nhËp khÈu hoÆc tõ níc nhËp khÈu sang níc t¸i xuÊt khÈu qua ®ã míi tíi níc nhËp khÈu. 3.6. Gia c«ng quèc tÕ. Lµ mét h×nh thøc kinh doanh trong ®ã mét bªn (gäi lµ bªn nhËn gia c«ng) nhËp khÈu nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm cña mét bªn kh¸c (gäi lµ bªn ®Æt gia c«ng) ®Ó chÕ biÕn ra thµnh phÈm giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ng vµ nhËn thï lao (gäi lµ phÝ gia c«ng). II. B¶n chÊt cña Marketing- XuÊt khÈu. 1. §Þnh nghÜa vµ chøc n¨ng Marketing - xuÊt khÈu 1.1. §Þnh nghÜa. Marketing xuÊt khÈu lµ chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp trong ®ã viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu theo mét tËp hîp c¸c ph¬ng ph¸p kü thuËt. Tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ chiÕm lÜnh vµ sau ®ã duy tr× tËp hîp kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶ cho m×nh nhê thêng xuyªn l¾ng nghe thÞ trêng ®Ó dù b¸o, ®ång thêi thÝch nghi víi thÞ trêng ®ã. 1.2.Chøc n¨ng cña marketing -xuÊt khÈu . Chøc n¨ng cña marketing lµ lµm thÝch øng c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu cña thÞ trêng n¬cs ngoµi, gåm 3 néi dung chÝnh. 7
 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Thø nhÊt: X¸c ®Þnh c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc ®Ó kÕt hîp chóng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn quèc tÕ cña doanh nghiÖp . Ho¹t ®éng marketing sÏ tËp trung vµo viÖc ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh quèc tÕ nh»m ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng m«i trêng vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp . M«i trêng kinh doanh ë tÇm vÜ m« bao gåm mæi trêng nh©n khÈu, m«i trêng kinh tÕ, m«i trêng v¨n ho¸, x· héi, m«i tr- êng chÝnh trÞ luËt ph¸p, m«i trêng c«ng nghÖ vµ m«i trêng c¹nh tranh, ë tÇm vi m«, doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè nh kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, kªnh ph©n phèi vµ c¸c nhµ cung cÊp. Sau khi x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc do m«i trêng ®em l¹i, cïng víi viÖc hiÓu râ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh, doanh nghiÖp ®a ra ®îc mét chiÕn lîc ph¸t triÓn. Thø hai: X¸c ®Þnh râ c¸c luËt ch¬i cña c¸c thÞ trêng níc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng ho¸ ®Òu ph¶i tham gia vµo trß ch¬i mµ ë ®ã chÝnh quyÒn kh«ng bao giê gi÷ vai trß thô ®éng hay trung lËp. BÊt chÊp xu híng chung lµ tù do ho¸ mËu dÞch, chÝnh quyÒn c¸c níc lu«n cã xu híng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu h¹n chÕ nhËp khÈu ®Ó c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n. C¸c nhµ xuÊt khÈu sÏ gÆp nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nÕu níc nhËp khÈu ®ang thiÕu hôt mét mÆt hµng nµo ®ã hoÆc nhµ xuÊt khÈu cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô cã c«ng nghÖ cao. Tuy nhiªn, hµnh vi thêng thÊy nhÊt ë c¸c níc nhËp khÈu lµ phßng thñ b»ng c¸ch t¹o ra c¸c hµng rµo c¶n trë. Do ®ã, ngêi xuÊt khÈu ph¶i hÕt søc chó ý mµ dù ®o¸n ®îc nh÷ng biÖn ph¸p vµ c¸c ph¶n øng cña níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã c¸c nhµ xuÊt khÈu sÏ ph¶i vît qua nh÷ng giai ®o¹n hÕt søc chÆt chÏ cña níc nhËp khÈu vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt, tiªu chuÈn vµ kiÓm so¸t chÊt lîng díi sù theo dâi tû mØ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Thø ba: X¸c ®Þnh râ sù biÕn d¹ng cña c¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng. 8
 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Víi cïng mét s¶n phÈm c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng cßn kh¸c nhau vÒ c¬ b¶n gi÷a níc nµy víi níc kh¸c, ®ång thêi sù kh¸c biÖt vÒ mÆt tæ chøc vµ c¸c ®éng th¸i cña thÞ trêng dÉn ®Õn thÞ hiÕu tiªu dïng vµ tæ chøc m¹ng líi ph©n phèi kh¸c nhau. Sù kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i thÞ trêng vµ ph¶n øng cña thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu ph¶i cã mét tæ chøc riªng biÖt vÒ marketing-xuÊt khÈu ®Æc trng bëi: ­ Mét hÖ thèng quan s¸t h÷u hiÖu tËp hîp c¸c thÞ trêng ®Ó nhËn biÕt mét c¸ch nhanh chãng vµ nÕu cã thÓ th× dù b¸o c¸c biÕn ®éng. ­ Mét kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh víi c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt, ®ång thêi víi nã lµ kh¶ n¨ng thÝch nghi nhanh tõ phÝa dÞch vô s¶n xuÊt vµ dÞch vô hµnh chÝnh. ­ Mét hÖ thèng theo dâi kÕt qu¶ vµ kiÓm tra hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®· cam kÕt bÊt chÊp nh÷ng khã kh¨n sinh ra do sù kh¸c biÖt vÒ m«i trêng kÕ to¸n, sù biÕn ®éng vÒ tiÒn tÖ vµ sù kh¸c biÖt vÒ “v¨n ho¸” trong qu¶n lý doanh nghiÖp . ­ Mét kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ ¸p dông nhanh nh÷ng thay ®æi trong kü thuËt thu thËp th«ng tin vµ kü thuËt ho¹t ®éng trªn thÞ tr- êng ®Ó bao qu¸t ®îc mäi trêng hîp riªng biÖt. 1.3. Môc tiªu cña marketing- xuÊt khÈu . HÇu hÕt c¸c nhµ kinh doanh ®Òu hiÓu ®îc viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng marketing-xuÊt khÈu nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong chiÕn lîc kinh doanh . ViÖc x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu träng yÕu kh¸c nhau phï hîp víi tõng thêi ®iÓm vµ t×nh thÕ kinh doanh lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp . §Ó x¸c ®Þnh môc tiªu marketing - xuÊt khÈu , ngêi ta thêng tù nªu ra c¸c c©u hái sau: 9
 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 ­ Nªn xuÊt khÈu ra nh÷ng thÞ trêng nµo, t¹i khu vùc nµo vµ cho nhãm ngêi tiªu dïng nµo? ­ Ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó hÊp dÉn s¶n phÈm cña m×nh ®èi víi tõng thÞ trêng, tõng nhãm ngêi tiªu dïng? ­ CÇn ®Æt tû phÇn thÞ trêng lµ bao nhiªu? ­ CÇn ph¶i b¸n ®îc bao nhiªu (trÞ gi¸, sè lîng vµ cÇn thu lîi nhuËn lµ bao nhiªu)? 2. ThÞ tr¬ng xuÊt khÈu . 2.1. Nghiªn cøu vµ lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu 2.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng xuÊt khÈu Nghiªn cøu thi trêng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn víi bÊt kú mét c«ng ty nµo muèn tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ trêng theo nghÜa réng lµ qua tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m triÓn väng b¸n hµng cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm, kÓ c¶ ph- ¬ng ph¸p thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng kh«ng cã g× kh¸c lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin sè liÖu vÒ thÞ trêng, so s¸nh ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn. Nh÷ng kÕt luËn nµy gióp nhµ qu¶n lý ®a ra nh÷ng kÕt luËn ®óng ®¾n vµ lËp kÕ ho¹ch marketing. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i gãp phÇn chÝnh trong viÖc thùc hiÖn ph- ¬ng ch©m hµnh ®éng: “ChØ b¸n c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng b¸n c¸i m×nh cã”. Nãi c¸ch kh¸c nghiªn cøu thÞ trêng lµ bµi tËp thùc tiÔn ®a ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng cô thÓ. a. C¸c môc tiªu cña nghiªn cøu thÞ trêng xuÊt khÈu . ­ HiÓu biÕt chung vÒ c¸c thÞ trêng míi. ­ HiÓu biÕt chÝnh x¸c, cô thÓ vÒ c¸c yÕu tè cña kÕ ho¹ch marketing tøc lµ tèi u ho¸ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i trªn thÞ trêng hiÖn t¹i. §ã lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm xuÊt 10
 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 khÈu , x¸c ®Þnh møc gi¸ thÝch øng víi thÞ trêng, ph©n tÝch c¸c kªnh ph©n phèi, tèi u ho¸ c«ng viÖc giao tiÕp truyÒn tin. ­ Lµm râ tÇm quan träng cña c¸c thÝch øng cÇn thùc hiÖn. b. Néi dung nghiªn cøu. ­ Nghiªn cøu tiÒm n¨ng cña thÞ trêng: kh¶ n¨ng b¸n s¶n phÈm t¬ng øng víi chÝnh s¸ch marketing, bao gåm nghiªn cøu nhu cÇu vµ c¸c biÕn sè ®Þnh lîng kh¸c cña thÞ trêng. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng nh»m thu ®îc c¸c th«ng tin vÒ tËp tÝnh, thãi quen th¸i ®é, t©m lý cña ngêi tiªu dïng, dù ®o¸n vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu hµng ho¸ vÒ mÆt chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ c¬ cÊu hµng ho¸ vÒ mÆt thêi gian. - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ trêng. §iÒu kiÖn ®Þa lý. §iÒu kiÖn th¬ng m¹i. - Lùa chän vµ sö dông nguån th«ng tin. VÒ ph¬ng ph¸p luËn, ngêi ta ph©n biÖt hai lo¹i nguån th«ng tin: Th«ng tin thø cÊp vµ c¸c nguån th«ng tin s¬ cÊp. C¸c nguån th«ng tin thø cÊp cã thÓ thu nhËp tõ tµi liÖu cña c¸c tæ chøc quèc tÕ nh tæ chøc kinh tÕ-x· héi Ch©u ¸- Th¸i B×nh D¬ng, tõ tµi liÖu cña c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc t nh©n, niªn gi¸m thèng kª, viÖn nghiªn cøu thÞ tr- êng gi¸ c¶, c¸c ng©n hµng, c«ng ty B¶o hiÓm, c«ng ty qu¶ng c¸o ... vµ c¸c lo¹i b¸o chÝ kinh tÕ. C¸c nguån th«ng tin s¬ cÊp ®îc thu nhËp t¹i hiÖn trêng ®Ó sö dông lÇn ®Çu tiªn nªn rÊt khã kh¨n tèn kÐm nhng l¹i rÊt cÇn thiÕt. Mét kÕ ho¹ch nghiªn cøu hiÖn trêng v¹ch ra cÇn cã nh÷ng chi tiÕt vÒ thêi h¹n tõng giai do¹n, chñ ®Ò cÇn bao trïm, quy tr×nh vµ chi phÝ cho nghiªn cøu. Th«ng tin s¬ cÊp cã thÓ thu ®îc b»ng 3 biÖn ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸p ®iÒu tra pháng vÊn, ph¬ng ph¸p quan s¸t vµ ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm. 2.1.2. Lùa chän thÞ trêng xuÊt khÈu 11
 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 ViÖc x¸c ®Þnh thÞ trêng cã triÓn väng lµ cÊn thiÕt sau khi ®· cã c¸c sè liÖu thèng kª. ViÖc lùa chän thÞ trêng phô thuéc c¶ vµo nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan. §ã lµ: ­ Quan hÖ chÝnh trÞ, kinh tÕ, th¬ng m¹i gi÷a hai níc ­ VÞ trÝ ®Þa lý ­ Møc tæng tiªu thô trªn thÞ trêng (néi ®Þa, xuÊt khÈu , nhËp khÈu) ­ T¨ng tiªu thô ­ T¨ng nhËp khÈu ­ Gi¸ nhËp khÈu ­ C¸c biÖn ph¸p b¶o hé mËu dÞch trªn thÞ trêng ­ HÖ thèng ph©n phèi trªn thÞ trêng ­ Nh÷ng ®Æc ®iÓm v¨n ho¨, x· héi ... cña thÞ trêng. Lùa chän thÞ trêng gåm hai bíc: Bíc thø nhÊt: X¸c ®Þnh giíi h¹n ®iÒu tra: C¬ héi ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng cho mÆt hµng trªn thÕ giíi cã thÓ kh«ng cã giíi h¹n, nhng nguån vèn hiÖn cã giµnh cho dù ®o¸n vµ khai th¸c nh÷ng c¬ héi ®ã l¹i cã chõng mùc v× vËy nªn giíi h¹n ®iÒu tra vµo nh÷ng thÞ trêng ®îc phÐp bu«n b¸n ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian , tiÒn cña vµo c¸c bíc nghiªn cøu tiÕp theo. Bíc thø hai: So s¸nh c¸c thÞ trêng. Môc ®Ých cña bíc nµy lµ ®i ®Õn ph©n lo¹i thÞ trêng, t×m ra ®îc nh÷ng thÞ trêng cã triÓn väng lín còng nh thÞ trêng kÐm ph¸t triÓn nhÊt, lo¹i ra nh÷ng thÞ trêng cã tiÒm n¨ng nhá hoÆc kh«ng hÊp dÉn. 3. M«i trêng marketing – xuÊt khÈu 3.1.M«i trêng kinh tÕ 12
 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Khi xÐt ®Õn c¸c thÞ trêng níc ngoµi , nhµ marketing quèc yÕ ph¶i xem xÐt nÒn kinh tÕ tõng níc. Cã hai ®Æc tÝnh ph¶n ¶nh søc hÊp dÉn cña thÞ trêng xÐt nh mét thÞ trêng xuÊt khÈu. Thø nhÊt:Møc ®é ph¸t triÓn thÞ trêng. Nh÷ng thÞ trêng xuÊt khÈu cã thÓ cã ë vµo nh÷ng giai ®o¹n cã nh÷ng ®Æc trng riªng biÖt. Th«ng thßng ngêi ta ph©n nhãm thÞ trêng theo nhãm níc. Ch¼ng h¹n thÞ trêng nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn gåm: Mü , NhËt, §an M¹ch, Cana®a, Italia, §øc, ... ë mçi cÊp ®é ph¸t triÓn, c¬ së h¹ tÇng vµ ph¬ng thøc tiÕn hµnh kinh doanh ë mçi thÞ trêng lµ kh¸c nhau ®ßi hái c¸c kiÓu kÝch thÝch marketing kh¸c nhau. T¬ng tù , nh÷ng c¬ héi, trë ng¹i th¸ch thøc dµnh cho nhµ xuÊt khÈu còng kh¸c nhau. Thø hai: Quèc gia ®ã n»m trong liªn minh kinh tÕ nµo Sù hîp nhÊt kinh tÕ lµ sù phï hîp l¹i theo mét thÓ thøc nµo ®ã nh÷ng nÒn kinh tÕ riªng biÖt cña tõng níc thµnh mét nÒn kinh tÕ lín h¬n, nh»m ®Èy m¹nh c¸c quan hÖ kinh tÕ, h¹n chÕ tèi thiÓu ¶nh háng xÊu do biªn giíi chÝnh trÞ ®em l¹i. Mét C«ng ty sÏ chÞu hai d¹ng ¶nh hëng chÝnh trong viÖc xuÊt khÈu vµo mét vïng hîp nhÊt. §ã lµ hiÖu øng thiªn vÞ vµ hiÖu øng t¨ng trëng. HiÖu øng thiªn vÞ xÈy ra khi kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty gi¶m v× bÞ ph©n biÖt ®èi xö vµ quyÒn u tiªn ®· giµnh cho c¸c ®èi thñ trong vïng néi bé hîp nhÊt. Tuy nhiªn ë møc ®é nµo ®ã, c«ng ty ®îc bï ®¾p b»ng hiÖu øng t¨ng trëng. §ã lµ do khi mét vïng kinh tÕ ®îc t¹o ra, thÞ trêng më réng sÏ thóc ®Èy bu«n b¸n vµ t¨ng trëng kinh tÕ, kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, vµ ngêi tiªu dïng sÏ cã nhiÒu tiÒn h¬n ®Ó mua hµng ho¸ tõ níc ngoµi. 3.2 M«i tr¬ng v¨n ho¸ - x· héi. 13
 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 M«i trêng v¨n ho¸ - x· héi ¶nh hëng ®Õn hµnh vi cña kh¸ch hµng, yÕu tè cÊu thµnh thÞ trêng, hµnh vi cña ngêi lËp vµ thi hµnh kÕ ho¹ch marketing – xuÊt khÈu cïng c¸c nhµ trung gian marketing nh c¸c ®¹i lý qu¶ng c¸o, c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin... C¸c nhµ qu¶n trÞ xuÊt khÈu cã thÓ ph¹m sai lÇm khi xuÊt khÈu hä “xuÊt khÈu “ lu«n c¶ c¸c tËp tôc, chuÈn mùc v¨n ho¸ ra thÞ trêng ngoµi cïng hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh. C¸c nhµ nh©n lo¹i häc cho r»ng v¨n ho¸ lµ gèc rÔ cho lèi sèng, th¸i ®é, sù hiÓu biÕt, nhËn thøc ...cña con ngêi. HiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ cã thÓ quyÕt ®Þnh th¾ng thua trong xuÊt khÈu . Nh÷ng nhµ qu¶n trÞ marketing – xuÊt khÈu cÇn ph¶i nghiªn cøu chi tiÕt hµnh vi, th¸i ®é, ng«n ng÷, tËp qu¸n, ®éng c¬... ra sao ®Ó tõ ®ã gióp cho hä lùa chän chiÕn lîc marketing cô thÓ lµ c¸c yÕu tè nh nh·n hiÖu, ®ãng gãi, bao b×, thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o... phï hîp tõng quèc gia cã b¶n s¾c v¨n ho¸ kh¸c nhau. 3.3 M«i trêng ph¸p luËt chÝnh trÞ. M«i trêng ph¸p luËt- chÝnh trÞ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu- nhËp khÈu. Nh÷ng hµnh ®éng cña nh÷ng c¬ quan chÝnh phñ ë mäi cÊp ®é: trªn quèc gia, quèc gia vµ trong ph¹m vi quèc gia sÏ chi phèi quyÕt ®Þnh marketing cña c¸c c«ng ty. Vai trß vµ sù kiÓm so¸t cña chÝnh phñ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu nhËp khÈu lµ cÇn thiÕt. ChÝnh phñ cã thÓ khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng quan hÖ xuÊt khÈu trªn c¬ së c¸c hiÖp ®Þnh ký kÕt gi÷a c¸c quèc gia ch¼ng h¹n hiÖp ®Þnh trao ®æi hµng ho¸ quèc tÕ, hiÖp ®Þnh song ph¬ng... ChÝnh phñ còng cã thÓ ng¨n c¶n c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu nhËp khÈu b»ng c¸c c«ng cô nh cÊm vËn vµ trõng ph¹t kinh tÕ, hµng rµo thuÕ quan, h¹n ng¹ch... 3.4 M«i trêng c¹nh tranh. Mét trong nh÷ng lùc lîng n¨ng ®éng nhÊt ¶nh hëng tíi chiÕn lîc marketing cña tõng nhµ xuÊt khÈu lµ sù c¹nh tranh. Mçi c«ng ty chiÕm 14
 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 mét vÞ trÝ lµ lµm mét chøc n¨ng ®Ó cã lý do tån t¹i trªn thÞ trêng. C¹nh tranh diÔn ra v× mçi c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm cho riªng m×nh mét vÞ trÝ ®· cè g¾ng lµm cho m×nh trë thµnh “duy nhÊt”. Hä hy väng sÏ t¹o cho m×nh ®îc mét lîi thÕ ph©n biÖt, mét u thÕ c¹nh tranh gióp hä cã kh¶ n¨ng ®a ra thÞ trêng ®îc nh÷ng thø mµ c¸c c«ng ty kh¸c kh«ng cã. ViÖc lËp kÕ ho¹ch marketing xuÊt khÈu ®ßi hái sù hiÓu biÕt vÒ cÊu tróc c¹nh tranh sè lîng vµ kiÓu lo¹i ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c hµnh ®éng cña c¸c ®èi thñ- nh÷ng c«ng cô c¹nh tranh nµo ®îc sö dông, ch¼ng h¹n c¸c c«ng cô gi¸, s¶n phÈm , kªnh ph©n phèi hay khuyÕch tr¬ng. 4. ChiÕn lîc marketing xuÊt khÈu. 4.1 ChiÕn lîc nhÊn m¹nh vÒ chi phÝ. Trong m«i trêng quèc tÕ cÇn ®¸nh gi¸ chiÕn lîc nµy theo hai ph- ¬ng diÖn marketing vµ ph¬ng diÖn s¶n xuÊt. VÒ ph¬ng diÖn marketing, viÖc t×m kiÕm c¸c thÞ trêng míi cho phÐp t¨ng cÇu tiÒm n¨ng vµ ®¹t møc s¶n xuÊt tèi u nhÊt. §Ó qu¸ tr×nh nµy t¹o ra c¸c ho¹t ®éng tèi u cÇn ph¶i thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn toµn cÇu hoÆc Ýt ra lµ tiªu chuÈn ch©u lôc. Chóng ta còng biÕt r»ng viÖc tung s¶n phÈm ra thÞ trêng quèc tÕ sÏ cho phÐp kÐo dµi chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ do ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn t¸c ®éng kinh nghiÖm. Trong trêng hîp ®ßi hái chi phÝ ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ®Æc thï cÇn tÝnh to¸n vµ so s¸nh gi· chi phÝ ®Çu t ®Æc biÖt vµ kh¶ n¨ng sinh lêi. VÒ ph¬ng diÖn s¶n xuÊt viÖc dÞch chuyÓn s¶n xuÊt ®Ó hëng chi phÝ nh©n c«ng thÊp trong mét sè khu vùc cña thÕ giíi ®· trë nªn kh¸ quen thuéc. ChÝnh v× vËy viÖc t×m kiÕm mét tæ chøc s¶n xuÊt quèc tÕ hîp lý nhÊt trë thµnh ph¬ng tiÖn t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh. 15
 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 Thùc vËy, tæ chøc quèc tÕ sÏ s¶n xuÊt g¾n liÒn víi quy m« tèi u ë møc tèi thiÓu. 4.2. ChiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸. Kh¸c víi chiÕn lîc nhÊn m¹nh vÒ chi phÝ (dùa vµo u thÕ c¹nh tranh bªn trong hay kh¶ n¨ng lµm chñ chi phÝ), chiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ dùa vµo u thÕ c¹nh tranh bªn ngoµi tøc lµ tÝnh ®éc ®¸o hay møc ®é hoµn thiÖn cña s¶n phÈm ChiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ còng cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua dÞch vô cung øng, con ngêi vµ h×nh ¶nh. NhiÒu c«ng ty ¸p dông chiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ dùa trªn sù thay ®æi chuçi gi¸ trÞ. C¨n cø vµo chuçi gi¸ trÞ, nÕu c«ng ty cã lîi thÕ trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n hç trî cuèi nguån (marketing vµ b¸n hµng) chiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸ tá ra h÷u hiÖu nhÊt. Kh¶ n¨ng kh¸c biÖt ho¸ m¹nh mÏ cho phÐp doanh nghiÖp tho¸t khái ¸p lùc c¹nh tranh. Trªn thÞ trêng quèc tÕ nhiÒu doanh nghiÖp ®· thµnh c«ng nhê vµo kh¶ n¨ng kh¸c biÖt ho¸ m¹nh mÏ so víi ®èi thñ. Tuy nhiªn, ®Ó chiÕn lîc nµy ®em l¹i kÕt qu¶ mong muèn sù kh¸c biÖt ho¸ vÒ s¶n phÈm hay nh·n hiÖu cña c«ng ty ph¶i ®îc nhËn thøc bÒn v÷ng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng cè g¾ng to lín vÒ giao tiÕp truyÒn tin. 4.3. ChiÕn lîc träng t©m ho¸ ChiÕn lîc träng t©m ho¸ dùa trªn lîi thÕ c¹nh tranh lµ tËp trung vµo c¸c nguån lùc cho phÐp ph¸t huy n¨ng lùc tèi ®a cña c«ng ty, chiÕn lîc nµy ®îc thùc hiÖn hoÆc th«ng qua kh¶ n¨ng kh¸c biÖt ho¸ hoÆc chi phÝ thÊp hoÆc c¶ hai. VÒ ph¬ng diÖn marketing, khi c«ng ty tÊn c«ng vµo thÞ trêng níc ngoµi ®iÒu quan träng tríc tiªn lµ ph¶i ph©n ®o¹n thÞ trêng ®Ó thùc hiÖn toµn cÇu ho¸. C«ng ty cµng ho¹t ®éng trªn thÞ trêng hÑp bao nhiªu th× cµng ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ thÞ trêng vÒ mÆt ®Þa lý. Nh 16
 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 vËy ph©n ®o¹n thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. T×nh h×nh nµy rÊt ®iÓn h×nh cho mét thÕ giíi mµ c«ng nghÖ míi xuÊt hiÖn thêng xuyªn. Thùc vËy, thÞ trêng hÑp vµ míi ph¸t triÓn ®ßi hái chÝ phÝ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn rÊt lín nªn cÇn thiÕt ph¶i thu håi vèn nhanh ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro: C«ng ty hoÆc lµ ph¸t triÓn quèc tÕ hoÆc thÊt b¹i. VÒ ph- ¬ng diÖn s¶n xuÊt chiÕn lîc träng t©m ho¸ vÉn theo ®uæi l«gic chi phÝ tèi thiÓu. ChÝnh v× vËy, viÖc dÞch chuyÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt sang nh÷ng níc cã c¸c yÕu tè ®Çu vµo phong phó vµ rÎ lµ sù lùa chän thêng thÊy khi mµ khèi läng c¸c diÒu kiÖn kinh tÕ cho phÐp. Rµng buéc quan träng nhÊt lµ ph¶i ®¶m b¶o gi÷ v÷ng h×nh ¶nh chuyªn m«n ho¸ , h×nh ¶nh nh·n hiÖu cña C«ng ty còng cÇn xuÊt hiÖn t¹i c¸c ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt níc ngoµi. 5. Marketing- mix trong xuÊt khÈu 5.1.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm xuÊt khÈu Mçi mét s¶n phÈm xuÊt khÈu nÕu xÐt theo h×nh thøc gåm 3 bé phËn: 1. GÝa trÞ sö dông cña s¶n phÈm 2. Bao b× s¶n phÈm 3. C¸c dÞch vô s¶n phÈm NÕu xÐt vÒ chøc n¨ng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®Òu cã ba chøc n¨ng: 1. Chøc n¨ng xuÊt khÈu 2. Chøc n¨ng h×nh ¶nh s¶n phÈm 3. Chøc n¨ng biÓu tîng x· héi cña s¶n phÈm C¸c C«ng ty ®Òu mong muèn lµm ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ó thu ®îc lîi nhuËn. Do vËy, chiÕn lîc s¶n phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ång thêi lµ ph¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ t¹o ra nhu cÇu míi. 17
 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 5.1.1.C¸c lo¹i chÝnh s¸ch s¶n phÈm a. Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: c¸c C«ng ty lín thêng chñ tr¬ng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi trªn c¬ së ph¸t minh kü thuËt ®Ó lu«n ®ãng vai trß dÉn ®Çu thÞ trêng. C¸c C«ng ty nhá thêng ®i theo ba bíc: ­ M« pháng: B¾t chíc c¸c s¶n phÈm ®· ®îc tiªu chuÈn ho¸ cao vµ s¶n phÈm víi chi phÝ thÊp ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng. ­ C¶i tiÕn: Tõ c¸c s¶n phÈm sao chÐp ban ®Çu tiÕn hµnh c¶i tiÕn cã chän läc thiÕt kÕ vµ c¸c dÆc tÝnh cña s¶n phÈm theo híng phãng to hoÆc thu nhá. ë hai giai ®o¹n nµy, C«ng ty ®ãng vai trß lµ ngêi ®i theo thÞ trêng. ­ Ph¸t minh s¸ng chÕ : c¸c C«ng ty b¾t ®Çu t¹o ra c¸c s¶n phÈm víi c¸c ph¬ng ph¸p kü thuËt hoµn toµn míi mÎ ®Ó chi phèi thÞ trêng. Trong giai ®o¹n nµy C«ng ty trë thµnh ngêi ®iÒu khiÓn thÞ trêng hoÆc ®Én ®Çu thÞ trêng. b. C¶i tiÕn s¶n phÈm hiÖn t¹i NÕu s¶n phÈm ®· ë trong giai ®o¹n b·o hoµ hoÆc suy tho¸i th× cã thÓ kÐo dµi chu k× sèng cña s¶n phÈm b»ng nh÷ng c¶i tiÕn thÝch hîp. Cã c¸c híng c¶i tiÕn sau: ­ C¶i tiÕn b¶n th©n s¶n phÈm ­ C¶i tiÕn bao b× s¶n phÈm ­ C¶i tiªn dÞch vô s¶n phÈm c. T×m kiÕm c¸c c«ng dông míi cña s¶n phÈm hiÖn t¹i Môc ®Ých lµ ®Ó kÐo dµi chu kú sèng s¶n phÈm, cã thÓ c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: ­ C¸c øng dông liªn quan cña s¶n phÈm . ­ Ph¸t hiÖn nh÷ng c«ng dông míi khi kÕt hîp víi s¶n phÈm kh¸c. 18
 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 ­ LÊy s¶n phÈm tiªu dïng ¸p dông vµo thÞ trêng hµng c«ng nghiÖp vµ ngîc l¹i. ­ Nh÷ng thuéc tÝnh cña s¶n phÈm cã thÓ gîi ý c¸c c«ng dông míi. d.Th¶i lo¹i s¶n phÈm . Duy tr× nh÷ng s¶n phÈm cò vµ lçi thêi lµm hao phÝ nguån lùc vµ gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. C«ng ty cÇn thêng xuyªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh s¶n phÈm cÇn th¶i lo¹i vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh th¶i lo¹i. 5.1.2 QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tèi u cña chñng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu. Hai ®Æc trng x¸c ®¸ng nhÊt cña c¬ cÊu s¶n phÈm lµ doanh thu dù kiÕn vµ møc ®é rñi ro cña nã. Ngêi qu¶n lý tiÕn hµnh lùa chän c¬ cÊu s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ nhÊt theo hai c¸ch: ­ Víi møc ®é rñi ro nhÊt ®Þnh, t×m c¬ cÊu s¶n phÈm mang l¹i doanh thu tèi ®a. ­ Víi doanh thu ®· ®Þnh t×m c¬ cÊu s¶n phÈm mang l¹i møc ®é rñi ro tèi thiÓu. C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n phÈm xuÊt khÈu gåm c¸c nh©n tè bªn trong vµ c¸c nh©n tè bªn ngoµi. C¸c nh©n tè bªn trong gåm: ­ Môc tiªu, nguån lùc vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty. ­ Nh÷ng yÕu tè kh¸c cña marketing hçn hîp. C¸c yÕu tè bªn ngoµi gåm: ­ C¹nh tranh. ­ Giai ®o¹n cña chu kú sèng s¶n phÈm. ­ C¸c yÕu tè bªn ngoµi kh¸c nh: cÊu tróc kªnh marketing hiÖn t¹i, quy ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ s¶n phÈm bao gãi, c¸c quy 19
 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn  Tel (: 0918.775.368 ®Þnh vÒ nhËp khÈu, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý, khÝ hËu, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ... 5.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Gi¸ c¶ lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. V× vËy chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ph¶i ®¶m b¶o chñ ®éng cho viÖc quyÕt ®Þnh c¸c møc gi¸ ®ång thêi t¹o ra sù linh ho¹t trong øng xö gi¸ c¶. 5.2.1. Môc tiªu vµ néi dung cña chÝnh s¸ch gi¸. ChÝnh s¸ch gi¸ cÇn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu sau: ­ Th©m nhËp thÞ trêng. ­ TÊn c«ng vµo ®o¹n thÞ trêng quèc tÕ. ­ Ph¸t triÓn phÇn thÞ trêng. ­ Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn C¸c quyÕt ®Þnh gi¸ bao gåm: ­ X¸c ®Þnh gi¸ ban ®Çu cho c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng kh¸c nhau. ­ Thay ®æi gi¸. ­ Quy ®Þnh gi¸ cho chñng lo¹i s¶n phÈm ­ QuyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc vµ møc ®é kiÓm so¸t vÒ gi¸ trªn c¸c thÞ trêng xuÊt khÈu kh¸c nhau. ­ X¸c ®Þnh gi¸ chu chuyÓn néi bé trong c«ng ty. ­ X¸c ®Þnh møc ®é kh¸c biÖt gi÷a gi¸ néi ®Þa vµ gi¸ xuÊt khÈu 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2