intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến

Chia sẻ: Hoàng Cao Nguyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

7
4.974
lượt xem
699
download

Báo cáo thực tập: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo thực tập "kế toán bán hàng tại công ty TNHH Xây dựng Công Tiến" để nắm được các nội dung kiến thức về kế toán bán hàng cũng như hỗ trợ kiến thức kế toán để làm bài báo cáo cùng chủ đề được tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến

 1. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý LỜI NÓI ĐẦU Thế giới ngày càng hội nhập càng tạo ra cho doanh nghiệp thêm rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức song doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận, mang l ại hi ệu qu ả kinh t ế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý ph ải có nh ững bi ện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuy ển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái s ản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu qu ả s ử d ụng v ốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nh ất ph ải k ể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đ ầu t ư có hi ệu quả. Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến , được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế toán t ại Công ty Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1
 2. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý và những kiến thức đã được học ở trường em nhận th ức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng đối với sự hoạt động và phát tri ển c ủa doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến” làm đề tài cho báo cáo thực tập tôt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp Phần II:: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến. Phần III: Một số ý kiến nhận xét và hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến. Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2
 3. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1: Khái niệm về bán hàng: Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích, hoặc rủi ro cho khách hàng, đồng th ời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Bản chất của quá trình bán hàng là quá trình trao đổi quy ền sở h ữu, giữa người mua và người bán trên thị trường hoạt động. Hàng hóa bán ra cho các cá nhân tổ chức bên ngoài doanh nghiệp được gọi là bán ra bên ngoài, còn hàng hóa cung cấp cho các đơn vị trong cùng một công ty hay Tổng công ty được gọi là bán nội bộ. Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình ho ạt đ ộng kinh doanh c ủa doanh nghiệp thương mại. Thông qua bán hàng giá trị, và giá trị s ử d ụng của hàng hóa được thực hiện, xu hướng vận động của vốn trong các doanh nghiệp là T - H - T’. Kết thúc quá trình kinh doanh, doanh nghi ệp thu h ồi vốn bỏ ra và có nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh. 1.2: Vai trò của quá trình bán hàng Trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay, tiêu thụ hàng hóa đang trở thành vấn đề sống còn của tất cả các doanh nghiệp thương mại. Chính vì vậy công tác bán hàng là một trong những chiến lược quan trọng hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp hiện nay. Hàng hóa được bán nhanh chóng sẽ Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3
 4. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý giúp cho tốc độ quay vòng vốn tăng lên đáng kể, đảm bảo đ ược l ợi nhu ận. Kết quả bán hàng được phân phối cho các chủ sở hữu, nâng cao đời sống người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước. Bên cạnh đó, k ết quả bán hàng còn là chỉ tiêu tài chính quan trọng thể hiện rõ nét tình hình hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tham gia vào th ị trường vốn, nâng cao năng lực tài chính. Hơn nữa, thông qua quá trình bán hàng đảm bảo cho các đơn vị khác có mối quan hệ mua bán với doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, giữ vững quan hệ cân đ ối Ti ền - Hàng, giúp cho nền kinh tế ổn định và phát triển. 1.4: Các khái niệm liên quan đến quá trình bán hàng 1.4.1: Đối tượng của bán hàng 1.4.2: Các phương thức bán hàng trong DNTM * Bán buôn Đăc trưng cua ban buôn là ban với số lượng lớn, nhưng hang hoa được ban ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ vân năm trong linh vực lưu thông. Khi nghiêp vụ ban buôn phat sinh tức là khi ̃ ̀ ̃ ̣ ́ ́ khách hàng đạt mua một khối lượng hàng lớn, phong kế toan cua công ty lâp ̀ ́ ̉ ̣ hoa đơn GTGT. Hoa đơn được lâp thanh 3 liên: liên 1 lưu tai gôc, liê n 2 giao ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ cho người mua, liên 3 dung để thanh toan. Phong kế toan cung lâp phiêu nhâp ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̣ kho, phiêu xuất kho. Phiêu nhâp kho, phiêu xuât kho cung được lâp thanh 3 liên. ́ ́ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̀ Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4
 5. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Nêu viêc ban hang thu được tiên ngay thì liên thứ ba trong hoa đơn GTGT ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ được dung lam căn cứ để thu tiên hang, kế toan và thủ quỹ dựa vao đó để viêt ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ phiêu thu và cung dựa vao đó thủ quỹ nhân đủ tiên hang. ́ ̃ ̀ ̣ ̀ ̀ Khi đã kiêm tra số tiên đủ theo hoa đơn GTGT cua nhân viên ban hang, kê ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ toan công nợ và thủ quỹ sẽ ký vao phiêu thu. Nếu khach hang yêu câu cho ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ môt liên phiêu thu thì kế toan tiên măt sẽ viêt ba liên phiêu thu, sau đo ́ xe ́ môt ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ phiếu đong dâu và giao cho khach hang thể hiên viêc thanh toan đã hoan tât. ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ Trong phương thức ban buôn, công ty sử dung hinh thức ban buôn qua kho ́ ̣ ̀ ́ theo hình thức chuyển hàng: Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng,phòng kinh doanh của công ty viết hóa đơn GTGT theo mẫu 01-GTKT-3LL và chỉ đạo xuất hàng vào ngày giao hàng theo hợp đồng đã ký kết.Thủ kho lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi tiến hành giao hàng hóa cho khách hàng.Khi giao hàng xong,khách hàng ký nhận đủ hàng ,chấp nhận thanh toán hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.Cuối ngày thủ kho nộp hóa đơn GTGT cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ lên phòng kế toán để tiến hành ghi sổ .Việc thanh toán tiền hàng có thể bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. * Bán lẻ Hinh thức ban lẻ nhỏ được ap dung tai kho cua công ty, khach hang đên ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ trực tiếp kho cua công ty để mua hang, công ty thực hiên ban lẻ theo phương thức ̉ ̀ ̣ ́ thu tiên tâp trung tức là khi phat sinh nghiêp vụ ban lẻ hang hoa thì kế toan lâp hoa ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ đơn GTGT. Trường hợp ban lẻ nhưng khach hang yêu câu đưa hang đên tân nhà ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ thì kế toan ban hang cung lâp hoa đơn GTGT, sau đó giao cho nhân viên ban hang ́ ́ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ̀ 2 liên. Sau khi đã giao hang và thu tiên xong, nhân viên ban hang có trach nhiêm ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ nôp tiên cho phong kế toan kem theo hoa đơn GTGT (Liên 3 - mau xanh) ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5
 6. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý 1.4.3: Phạm vi bán hàng 1.4.4: Doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu * Khái niệm doanh thu: Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền sẽ thu được từ các hoạt động giao dịch như bán sản phẩm hàng hóa cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). * Các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định bao gồm: - Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. - Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. - Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác đ ịnh là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. * Thời điểm ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời th ỏa mãn t ất c ả 5 đi ều kiện sau: Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 6
 7. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích g ắn li ền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. - Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản ký hàng hóa nh ư người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. -Doanh thu đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 1.4.5 Các phương thức tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán * Phương pháp nhập trước-xuất trước: Phương pháp này dựa trên giả thuyết là hàng hóa nhập trước thì sẽ xuất trước. Do đó, giá trị hàng hóa xuất kho được tính hết theo giá nhập kho lần trước rồi mới tính tiếp giá nhập kho lần sau. Như vậy giá trị hàng hóa tồn sẽ được phản ánh với giá trị hiện tại vì được tính giá của những lần nhập kho mới nhất. *Phương pháp nhập sau-xuất trước: Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 7
 8. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Phương pháp này dựa trên giả thuyết là hàng hóa nào nhập kho sau nhất sẽ được xuất ra sử dụng trước. Do đó, giá trị hàng hóa xuất kho được tính hết theo giá nhập kho mới nhất rồi tính tiếp theo giá nhập kho kế tiếp sau đó Như vậy giá trị hàng hóa tồn kho sẽ được tính theo gía tồn kho cũ nhất. * Phương pháp bình quân gia quyền: Là phương pháp căn cứ vào giá trị hàng tồn kho đầu kì và giá trị hàng nhập trong kì để tính giá bình quân của 1 đơn vị hàng hóa. Sau đó tính giá trị hàng hóa xuất kho bằng cách lấy số lượng hàng hóa xuất kho nhân với giá đơn vị bình quân. *Phương pháp giá thực tế đích danh: Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp quản ký hàng hóa theo từng lô hàng nhập. Hàng xuất kho của lô hàng nào thì lấy đơn giá của lô hàng đó để tính. Phương pháp này thường sử dụng với những loại hàng có giá trị cao, thương xuyên cải tiến mẫu mã chất lượng. 2. Phương pháp kế toán quá trình bán hàng 2.1 Chứng từ sử dụng: - Hóa đơn GTGT - Hóa đơn bán hàng - Phiếu xuất kho - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Thẻ quầy hàng - Báo cáo bán hàng ,bảng kê bán lẻ Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8
 9. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý - Chứng từ thanh toán khác 2.2 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản 632 Giá vốn hàng bán Tài khoản 156 Hàng hóa Tài khoản 157 Hàng gửi đi bán Tài khoản 512 Doanh thu bán hàng nội bộ Tài khoản 521 Chiết khấu thương mại Tài khoản 531 Hàng bán bị trả lại Tài khoản 532 Giảm giá hàng bán Tài khoản 003 Hàng hóa nhận bán hộ ,ký gửi Các tài khoản có liên quan : TK 111 ,TK 131,TK 112,TK 3331…. PHẦN II : THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TIẾN. 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Công Tiến. Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9
 10. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH xây d ựng Công Tiến. Công ty TNHH xây dựng Công Tiến là một trong những Công ty chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp phục vụ trong nước và xuất khẩu.Với dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại mới được nhập khẩu năm 2008 từ Trung Quốc, dây chuyền này sẽ giúp nâng cao chất lượng sản ph ẩm của Công Tiến , tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành, từ đó nâng cao uy tín và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Được thành lập ngày 19/7/2008, hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp theo giấy phép kinh doanh số 0103000040 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/7/2000 với số vốn điều l ệ ban đ ầu là 3.5 t ỷ đồng.Công ty TNHH xây dựng Công Tiến là Công ty chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp phục vụ trong nước và xuất khẩu. Với các dây chuyền máy móc công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ Nhật bản, Ý, Đài Loan … chuyên sản xuất đồ gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp. Các sản phẩm khung cửa, cánh cửa, cầu thang, ván sàn trong nhà, ván sàn ngoài trời, đồ gỗ nội thất : giường, tủ, bàn, ghế, bếp ăn…mẫu mã đa dạng, mầu sắc phong phú nh ằm đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng. Những nỗ l ực rất l ớn trong h ơn 8 năm qua đã giúp chúng tôi phát triển mạnh mẽ, tạo dựng được uy tín đ ối với khách hàng trong và Ngoài nước. Chúng tôi đã xây dựng thành công Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào các hoạt động sản xu ất nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chính sách chất lượng của Công ty chúng tôi là: Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10
 11. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý “Đồ gỗ Công Tiến bền lâu, sang trọng” và dịch vụ hoàn hảo đem lại niềm tin cho khách hàng, tất cả vì mục đích chất lượng cuộc sống. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp Công ty TNHH xây dựng Công Tiến có chức năng chủ yếu chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ có chất lượng cao phù h ợp v ới thị hiếu của người tiêu dùng, phù hợp với khả năng thanh toán của người tiêu dùng khi mà mức sống của người dân chưa cao, đòi h ỏi s ản ph ẩm s ản xuất ra phải bảo đảm về chất lượng, cũng như về giá cả . Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ, hoạt động kinh doanh ở bất kỳ một ngành nghề, lĩnh vực nào. Để thực hiện đ ược mục tiêu chung thì các doanh nghiệp phải thực hiện một số các nhiệm vụ nh ỏ nhưng cũng không ít khó khăn phức tạp, tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình của mỗi công ty và phải tuỳ thuộc vào từng thời kỳ cụ thể mà nhiệm vụ đặt ra cho các công ty, các doanh nghiệp là khác nhau. Xét trên góc đ ộ c ủa công ty, thì Công ty TNHH xây dựng Công Tiến cũng thực hiện được một số nhiêm vụ sau: (về thuế, phí và các khoản phải nộp) + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước + Tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho người lao động, đồng thời đảm bảo về quyền và lợi ích chính đáng của họ theo quy đ ịnh của Nhà nước (tham gia tích cực chống nạn hàng giả, kém phẩm chất) + Đảm bảo chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn quy định. + Tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường. + Thực hiện tốt khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm... Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 11
 12. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý + Tiến hành ghi chép sổ sách kế toán và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính. Hiện nay, công ty đang sử dụng hai dây chuyển sản xuất để sản xu ất đồ gỗ, hai dây chuyển này được bố trí song song trong một nhà xưởng có chiều rộng 12m và chiều dài là 75m. Hai dây chuy ền này được s ản xu ất tạị Đài Loan và Trung Quốc. Nhưng thực tế hiện nay công ty mới ch ỉ s ử d ụng có 79,4% . Hà Nội là thị trường tiêu thụ phần lớn sản phẩm của công ty, đây là thị trường có nhiều tiềm năng, dân cư đông, sức mua l ớn, có m ức thu nhập cao do đó mà khả năng thanh toán của khách hàng ở đây là cao. Khuyến mãi là một hình thức rất hấp dẫn với người tiêu dùng và theo chiến lược của công ty, khuyến mãi sẽ được tổ chức theo từng đợt, khi có sản phẩm mới tung ra thị trường. nhằm tăng sức mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm của công ty. Các sản phẩm được khuyến mãi cũng khác nhau, tuỳ thuộc vào việc kích cầu của sản ph ẩm nào. Ngoài ra công ty còn áp dụng hình thức thưởng hoa hồng cho người bán hàng. Công ty tiến hành nghiên cứu thị trường thông qua các phi ếu đi ều tra, thăm dò ý kiến phản hồi từ phía người tiêu dùng, hoặc qua các bộ phận tiếp thị bán hàng để thu nhập thông tin, ý kiến đóng góp về sự biến động trên thị trường về giá cả, về sự xuất hiện của các sản phẩm mới trên thị trường, qua đó công ty sẽ có những đường lối, chính sách cụ thể, thích hợp với từng giai đoạn cụ thể, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt đ ộng s ản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận cho Công ty. 2.1.3. Khái quát hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty 2.1.3.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 12
 13. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Hiện nay Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến là doanh nghiệp thương mại kinh doanh, buôn bán và phân phối các mặt hàng mà công ty sản xuất cũng như những mặt hàng mà đối tác yêu cầu theo hợp đồng. Tổ chức bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty. Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 13
 14. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý 2.1.3.2 Quy trình sản xuất - kinh doanh Nhận hợp đồng Tiếp thị, quảng cáo sản (đơn đặt hàng) phẩm Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm Tiến hành sản xuất sản phẩm Giao hàng cho khách hàng Thanh lý hợp đồng, bàn giao sản phẩm Sơ đồ 2.0.1 Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty Bước 1: Phòng maketing lập kế hoạch và triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 14
 15. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Bước 2: Làm hợp đồng khi nhận được đơn đặt hàng của đối tác Bước 3: Hợp đồng sau khi ký sẽ được chuyển xuống phòng kế hoạch. Phòng kế họch sẽ lập kế hoạch để tiến hành sản xuất sản phẩm. Bước 4: Các phân xưởng sản xuất sau khi nhận được kế hoạch sản xuất sản phẩm sẽ tiến hành sản xuất ra sản lượng sản phẩm. Bước 5: Sản phẩm sau khi được sản xuất ra sẽ được đóng gói, ki ểm nghiệm an toàn, chất lượng sau đó được giao cho khách hàng theo từng đ ơn đặt hàng. Bước 6: Phòng kinh doanh sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng sau đó chuy ển sang phòng kế toán để xuất hoá đơn, chứng từ và làm tiếp các công việc lưu trữ sổ sách tại Công ty. 2.1.3.3 Khái quát tình hình sản xuất-kinh doanh c ủa Công ty trong 5 năm 2008-2012. Bảng 1.1:(trang bên) Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 15
 16. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1. Tổng vốn kinh doanh Tr.đồng 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Tr.đồng 5.500 6.300 5.700 6.200 6.000 3. Tổng số lượng lao động bình quân Người 15 18 20 21 21 4. Sản lượng, sản phẩm, hàng hoá, dịch Cái 100.000 160.000 170.000 190.000 200.000 vụ cung cấp hàng năm 5. Doanh thu bán hàng và CCDV Tr.đồng 5.700 6.500 5.900 6.500 6.300 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tr.đồng 200 200 200 300 300 7. Lợi nhuận khác Tr.đồng 56 30 40 80 100 8. Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr.đồng 152 165 218 277 330 9. Thuế TNDN Tr.đồng 25 27 26 25 27 10. Thu nhập bình quân người lao động Tr.đồng/người 3 3,8 4,3 4,7 5 Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp 16
 17. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng Công Tiến. Trong thời kỳ mới của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đòi hỏi tổ chức bộ máy của Công ty phải được củng cố và kiện toàn với cơ cấu đơn giản, hiệu quả cao. Mặt khác để mở rộng sản xuất dựa trên nhu cầu với đ ặc điểm sản xuất của công ty, buộc công ty phải có bộ máy quản lý, h ợp lý th ể hiện sự nhậy bén, năng động trong khâu tiếp thị, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, có định hướng đúng trong sản xuất kinh doanh. Giám Đốc PHÓ GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÂN PHÒNG KINH KẾ TOÁN KCS XƯỞNG CÔNG TY DOANH TÀI VỤ SẢN XUẤT PHÒNG VẬT TƯ Quan hệ trực tuyến ---------- Quan hệ chức năng Sơ đồ 2.0.2: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng Công Tiến. 17 Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 18. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý * Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận - Giám Đốc : là người đứng đầu công ty đại diện cho quy ền lợi và nghĩa v ụ của toàn thể công ty trước cấp trên và trước pháp luật. Giám đốc là nguời ch ịu trách nhiệm chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, trực tiếp phụ trách khâu tổ chức lao đông ,kế hoạch tài chính kế toán trong công ty và là người quết định mọi phương thức kinh doanh và hoạt động của công ty. -Phó giám đốc : là người tham mưu cho giám đốc trong việc đưa ra các quy ết định trong những việc chuyên môn đồng thời trực tiếp qu ản lý cung ứng v ật t ư phục vụ cho sản xuất giải quyết kịp thời các công việc khi giám đốc uỷ quyền. - Các phòng chức năng thực hiện các chức năng tài chính c ủa mình đ ồng th ời là bộ phận tham mưu cho ban giám đốc trong điều hành quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Công Tiến 1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán kiêm kế tiền thanh vật tư tổng toán lương và toán hợp TSCĐ BHXH Sơ đồ 2.0.3: Bộ máy kế toán 18 Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 19. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán: - Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm chung toàn bộ công tác k ế toán tại công ty, có nhiệm vụ tổng hợp mọi vấn đề liên quan đến tài chính kế toán của công ty, chịu trách nhiệm về các thông tin do phòng kế toán cung cấp cho lãnh đạo công ty. - Thủ quỹ kiêm kế toán TSCĐ: có nhiệm vụ quản lý tiền m ặt c ủa công ty đồng thời theo dõi biến động TSCĐ của công ty. - Kế toán tiền lương và BHXH: có nhiệm vụ tính lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty, theo dõi và tính BHXH theo quy định. - Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ thanh toán các khoản tiền của công ty, viết phiếu thu, phiếu chi trên cơ sở chứng từ gốc hợp lệ để th ủ quỹ có căn cứ thu và xuất tiền. - Kế toán vật tư: căn cứ vào các phiếu nhập kho, xuất kho do các nhân viên kinh tế ở các xí nghiệp chuyển lên và các chứng từ cần thiết khác để ghi sổ kế toán liên quan. - Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ kết hợp với các kế toán phần hành khác để tập hợp chi phí. Phải căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm để xác định đúng đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí, mở sổ hạch toán chi tiết và tổng hợp chi phí. 2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 19 Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 20. Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý Sổ chi tiết Chứng từ gốc (hóa đơn các TK 632, GTGT, phiếu xuất 511, 531, 532, kho...) 641 .... Sổ quỹ Nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái TK 632, 511… đối số phát Bảng cân sinh Báo cáo tài chính ̀ Ghi hang ngay ̀ ́ ́ Ghi cuôi thang ́ Đôi chiêu ́ 20 Sinh viên: Nguyễn Huyền Báo cáo thực tập tốt nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2