Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP BIDV Hà Tây

Chia sẻ: Trường Kings | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:11

1
469
lượt xem
153
download

Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP BIDV Hà Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân haǹ g Thương maị Cô ̉ phâǹ Đâù tư va ̀ phát triển Viêṭ Nam đươc̣ chiń h thưć thành lập ngày 26/04/1957, theo quyêt́ điṇ h 177/TTg cuả thu ̉ tươń g chiń h phủ với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Từ 1981 đến 1989: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. Từ 1990 đến 27/04/2012: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Từ 27/04/2012 đến nay: Chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tại ngân hàng TMCP BIDV Hà Tây

 1. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng ̣ ̣ Muc Luc Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lớp: K3 - NH
 2. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng ̀ PHÂN I TÔNG QUAT VỀ NGÂN HANG THƯƠNG MAI CỔ PHÂN ĐÂU TƯ - PHAT TRIÊN ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ HÀ TÂY I. Khai quat về Ngân Hang Thương Mai Cổ phân Đâu Tư – Phat Triên ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ Hà Tây 1.1. Giới thiêu chung về BIDV ̣ Ngân hang Thương mai Cổ phân Đâu tư và phat triên Viêt Nam được ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ chinh thức thanh lâp ngay 26/04/1957, theo quyêt đinh 177/TTg cua thủ tướng ́ ̀ ̣ ̀ ̣́ ̉ chinh phủ với tên goi Ngân hang Kiên thiêt Viêt Nam. ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ - Từ 1981 đến 1989: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam - Từ 1990 đến 27/04/2012: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Từ 27/04/2012 đến nay: Chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Danh hiêu mà BIBV đat được gân đây nhât la: ̣ ̣ ̀ ́̀ Năm 2007, BIDV nhân được giai thưởng Ngân hang cung ứng ngoai hôi ̣ ̉ ̀ ̣ ́ - tôt nhât Viêt Nam ( do tap chí Asiamoney thực hiên ) ́ ́ ̣ ̣ ̣ Năm 2009, BIDV đứng đâu danh sach ICT VN – INDEX và năm trong ̀ ́ ̀ - tôp 10 CIO tiêu biêu khu vực Đông Dương. ́ ̉ Trong tâm và hoat đông thế manh cua Ngân hang Thương mai Cổ phân Đâu tư ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ và Phat triên Viêt Nam là phuc vụ đâu tư phat triên cac dự an cac chương trinh ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ phat triên then chôt cua đât nước. Thực hiên đây đủ á mat nghiêp vụ cua ngân ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ hang thương mai phuc vụ cac thanh phân kinh tê, có quan hệ hợp tac với cac ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ doanh ngiêp, tông công ty. Ngân hang Thương mai Cổ phân Đâu tư Phat triên Viêt Nam lây tên goi giao ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ dich quôc tế la: VIETINDBANK Viêt tăt là (BIDV). ̣ ́ ̀ ́́ Trong 55 năm xây dựng và trưởng thanh, BIDV đã đat được những thanh tựu ̀ ̣ ̀ quan trong trong: công cuôc cai cach, kiên thiêt đât nước, được đang và nhà ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ nước ghi nhân. ̣ Ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tặng BIDV nhiều danh hiệu và phần thưởng cao qúy: Huân chương Độc l ập h ạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Lao động Nhất, hạng Nhì, h ạng Ba; Danh hi ệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh…. 1.2. Quá trinh hinh thanh và phat triên BIDV Hà Tây ̀ ̀ ̀ ́ ̉ Ngân hang Thương mai Cổ Phân Đâu tư và phat triên Hà Tây la ̀ môt ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ trong những chi nhanh cua Ngân hang Cổ phân Đâu tư và phat triên Viêt Nam, ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ hiên có trụ sở tai 197 Quan Trung – Hà Đông – Hà Nôi. ̣ ̣ ̣ Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 2
 3. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng Tiên thân cua chi nhanh Ngân hang cổ phân ĐT&PT Hà Tây la: phong ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ Đâu Tư và phat triên Hà Sơn Binh, được thanh lâp ngay 01/06/1990. ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ Ngân hang Thương mai Cổ phân Đâu tư và phat triên Hà Tây là chi ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ nhanh đơn vị thanh viên cua Ngân hang TM CP BIDV Viêt Nam, hach toan phụ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ thuôc và đai điên theo uy quyên cua Ngân hang Đâu tư và Phat triên Viêt Nam ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ trong hoat đông kinh doanh tiên tê, tin dung và dich vụ ngân hang, có quên tự ̉ ̣ ̣ ̀ ̣́ ̣ ̣ ̀ ̀ chủ kinh doanh theo câp và chiu sự răng buôc về nghia vụ và quên lợi đôi với ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ Ngân hang TM CP ĐT&PT Viêt Nam. Do đó sự hinh thanh và phat triên cung ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ như chức năng nhiêm vụ cua Ngân hang TM CP ĐT&PT chi nhanh Hà Tây ̣ ̉ ̀ ́ không tach rời với sự đi lên và phat triên cua hệ thông Ngân hang TM CP ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ĐT&PT Viêt nam. Ngân hang TM CP ĐT&PT Viêt Nam chi nhanh Hà Tây lây phương ̀ ̣ ́ ́ châm hoat đông “ Hiêu quả kinh doanh cua khach hang là phương châm ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ hoat đông cua chung tôi” 1.3. Cơ câu tổ chức cua BIDV Hà Tây ́ ̉ Với cơ câu gon nhe, hợp ly, hoat đông cua BIDV Hà Tây đã tỏ ra có hiêu ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ qua, được chứng minh qua kêt quả hoat đông kinh doanh rât tôt và quy mô hoat ̉ ́ ̣ ̣ ́́ ̣ đông không ngừng được mở rông cua chi nhanh. ̣ ̣ ̉ ́ Tinh tới thời điêm hiên tai, chi nhanh NH BIDV đong tai 197 Quang ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ Trung – Hà Đông – Hà Nôi. Tông số can bô, nhân viên chi nhanh đêu có tuôi ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ đời trẻ và phân lớn có trinh độ đai hoc. ̀ ̀ ̣ ̣ Ban giam đôc gôm 01 giam đôc và cac phó giam đôc, 15 phong ban và ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ quỹ tiêt kiêm, trong đó có 06 phong giao dich, 04 quy ̃ tiêt kiêm trên đia ban Ha ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ Đông, quân Thanh Xuân và cac đia điêm khac trên đia ban. ̣ ̣́ ̉ ́ ̣ ̀ Từ thang 10 năm 2008,chi nhanh đã chuyên đôi cơ câu tổ ch ức theo chu ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ trương cua Ngân hang TM CP ĐT&PT Viêt Nam, phong ban được chia thanh ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ 05 khôi được thể hiên qua sơ đô. ́ ̣ ̀ Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 3
 4. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng Sơ đồ 1. Sơ đồ bộ may tổ chức cua BIDV Hà Tây ́ ̉ 1.4. Cac hoat đông chinh cua chi nhanh BIDV Hà Tây ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ Hiên nay với tư cach là môt Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ̣ ́ ̣ Việt Nam, BIDV Hà Tây thực hiên cac nghiêp vụ kinh doanh đa dang, phuc vụ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ chủ yêu linh vực đâu tư và phat triên theo cơ chế thị trường đinh hướng ́ ̃ ̀ ́ ̉ ̣ XHCN. Trong hoat đông kinh doanh, BIDV Hà Tây luôn bam sat 04 đinh ̣ ̣ ́ ́ ̣ hướng lớn cua nganh cung như tư tưởng và chỉ đao cua ban lanh đao Ngân ̉ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣ hang TM CP ĐT&PT Viêt Nam. Đông thời cung hinh thanh và đuc rut 04 giá ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ́ trị côt loi. ́̃ “Hướng đên khach hang – Đôi mới phat phat triên – Chuyên nghiêp ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ sang tao – Trach nhiêm xã hôi ” ́ ̣ ́ ̣ ̣ Trong quá trinh xây dựng và phat triên BIDV Hà Tây đã không ngừng ̀ ́ ̉ hoan thiên cac dich vụ cua ngân hang nhăm thu hut tôi đa và thoa man nhu câu ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́́ ̉ ̃ ̀ cua khach hang dựa trên cơ sở là cac hoat đông chinh như sau. ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ Huy đông vôn băng (VND) từ cac TCKT dưới moi hinh thức hợp phap. ̣ ́ ̀ ́ ̣̀ ́ - Thực hiên câp tin dung ngăn, trung, dai han băng VND và ngoai tê. ̣ ́́ ̣ ́ ̣̀ ̀ ̣̣ - Thực hiên nghiêp vụ bao lanh, kinh doanh ngoai tê… theo chế độ tin ̣ ̣ ̉ ̃ ̣̣ ́ - dung hiên hanh nhăm đam bao, duy trì và phat triên nguôn vôn. ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ Cung câp cac dich vụ ngân hang đa dang, thanh toan, chuyên tiên, dich ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ - vụ the, đôi tiên…. ̉ ̉ ̀ Thực hiên Marketing khach hang nhăm phuc vụ cac khach hang truyên ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ - thông và khai thac, mở rông khach hang mới, khach hang tiêm năng. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ Thực hiên nghiêp vụ ngân quy, thu, chi và bao quan tiên cung như tai san ̣ ̣ ̃ ̉ ̉ ̀ ̃ ̀̉ - có giá trị khac. ́ Lam đai lý thuê, mua tai chinh, thanh toan bao hiêm, thanh toan quôc tế ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ - như: visa, Sec du lich, Master card… ̣ Trong giai đoan hiên nay, Ngân hang TM CP ĐT&PT chi nhanh Ha ̀ Tây đa ̃ xac ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ đinh muc tiêu hoat đông chinh cua chi nhanh la: “ Hiêu quam, an toan, phat triên và hôi nhâp quôc tế ” cung với cam kêt la: ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́̀ “ Cung câp những san phâm, dich vụ Ngân hang có chât lượng cao, tiên ich ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣́ ́ ́ ́ ̀ tôt nhât cho khach hang ” Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 4
 5. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng ̀ PHÂN II KÊT QUẢ THỰC TÂP NGHIÊP VỤ HUY ĐÔNG VÔN TAI NGÂN HANG THƯƠNG ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ MAI CỔ PHÂN BIDV HÀ TÂY ̣ ̀ I. Hoat đông huy đông vôn tai BIDV Hà Tây ̣ ̣ ̣ ́ ̣ Trong bôi canh canh tranh gay găt giữa cac Ngân hang, BIDV Hà Tây đã ́̉ ̣ ́ ́ ̀ triên khai có kêt quả cac giai phap trong hoat đông kinh doanh. Liên tuc đôi ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ mới toan diên, sâu săc cả về chiêu rông lân chiêu sâu đap ứng nhu câu phat ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̀ ́ triên, đôi mới cua đât nước và Thủ Đô trên moi linh vực: kinh tê, chinh tri, văn ̉ ̉ ̉ ́ ̣̃ ́ ́ ̣ hoa, xã hôi, an ninh quôc phong và trât tự an toan xã hôi, giữ vững vị thế chủ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ đao trong linh vực đâu tư phat triên trên đia ban quân Hà Đông. Kêt quả đó ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ được thể hiên qua: ̣ ́ ̣ ́ Công tac huy đông vôn 1. BIDV chi nhanh Hà Tây là môt trong những Ngân hang có uy tin trên đia ́ ̣ ̀ ́ ̣ ban với quy mô huy đông vôn khá lớn. Điêu đó đã được thể hiên băng kêt qua ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ đat được qua bang số liêu sau: ̣ ̉ ̣ Bang 1: Tôc độ tăng trưởng vôn huy đông ̉ ́ ́ ̣ Đơn vi: tỷ đông ̣ ̀ Chỉ tiêu 2009 2010 2011 09/2012 ̣ ́ Huy đông vôn 2687 3008 3372 3979 Tôc độ tăng trưởng vôn huy ́ ́ 8,52% 11,9% 12,10% 18% ̣ đông ( Nguôn: bao cao kêt quả hoat đông kinh doanh năm 2009-30/09/2012) ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ Qua bang số liêu trên ta thây, trong những năm qua BIDV Hà Tây luôn coi viêc ̉ ̣ ́ ̣ mở rông huy đông vôn là nhiêm vụ trong tâm luôn được đăt lên hang đâu. Chi ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ tiêu huy đông vôn cua Ngân hang TM CP ĐT&PT Hà Tây đat kêt quả rât tôt ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́́ với tôc độ tăng trưởng vôn huy đông hang năm cao. Cụ thể la: ́ ́ ̣ ̀ ̀ Năm 2009 nguôn vôn huy đông cua chi nhanh là 2687 tỷ đông đat mức ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ tăng trường là 8,25%. Đên năm 2010 nguôn vôn huy đông cua BDIV Hà Tây ́ ̀ ́ ̣ ̉ đat tăng trưởng 11,9%. Đên năm 2011, con số nay đã lên 12,10%. ̣ ́ ̀ Sự tăng trưởng nay đã thể hiên sức canh tranh cung như sự phân đâu ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ́ không ngừng cua Ngân hang TM CP ĐT&PT Hà Tây trong viêc đa dang hoa ̉ ̀ ̣ ̣ ́ dich vu, mở rông đôi tượng khach hang cung như sự linh hoat trong công tac ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ điêu chinh lai suât huy đông. Cơ câu huy đông vôn ́ ̣ ́ 2. 2.1. Cơ câu nguôn vôn huy đông theo thời han ́ ̀ ́ ̣ ̣ Về phân loai theo thời han trong công tac huy đông vôn, có thể chia ̣ ̣ ́ ̣ ́ thanh 2 loai: Tiên gửi dưới 12 thang và tiên gửi trên 12 thang. ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 5
 6. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng Cụ thê, kêt quả công tac huy đông vôn theo thời han tai BIDV Hà Tây ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ trong thời gian qua như sau: Bang 2: cơ câu nguôn vôn huy đông theo thời han cua BIDV Hà Tây ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ Đơng vi: Tỷ đông ̣ Chỉ tiêu 2010 2011 9/2012 Tiên gửi < 12 thang ̀ ́ 2467 2674 2189 Tiên gửi ≥ 12 thang ̀ ́ 541 698 1790 ̉ Tông 3008 3372 3979 (nguôn số liêu phong Kế Hoach – Tông Hợp năm 2010 – 9/2012 ) ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ Qua bang số liêu ta thây: Năm 2010, nguôn vôn ngăn han cua chi nhanh ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ là 2467 tỷ đông, nguôn vôn dai han là 541 ty ̉ đông. Năm 2011 nguôn vôn ngăn ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ han tăng lên 2674 tỷ đông, tương đương với 108,3% và nguôn vôn dai han là ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ 129% so với năm 2010. Bước sang năm 2012 với sự biên đông manh cua hệ ́ ̣ ̣ ̉ thông ngân hang, và tinh hinh canh tranh manh chi nhanh BIDV Hà Tây 9 thang ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ đâu năm cung được điêu chinh cho phù hợp hơn. Điêu nay chứng tỏ ngân hang ̀ ̃ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ đã đưa ra được những chinh sach huy đông hợp lí để tăng tỉ trong vôn dai han, ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣̀ ôn đinh cơ câu vôn huy đông. ̉ ̣ ́ ́ ̣ 2.2 Cơ câu nguôn vôn huy đông theo đôi tượng khach hang ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ Về cơ câu nguôn vôn theo đôi tượng khach hang, có thể chia thanh cac ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ loai như sau: Tiên gửi cua dân cư. Tiên gửi cua tổ chức kinh tê. Phat hanh kì ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ phiêu – trai phiêu. Thực trang nguôn vôn huy đông theo đôi tượng khach hang, trong thời ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ gian qua tai Ngân hang TM CP BIDV Hà Tây được thể hiên qua bang số liêu ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ sau: Bang 3: thực trang nguôn vôn huy đông theo đôi tượng khach hang cua ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ BIDV Hà Tây Đơn vi: Tỷ đông ̣ ̀ Chỉ tiêu 2010 2011 9/2012 Tiên gửi dân cư ̀ Giá trị 1321 1350 2706 Tỉ trong (%) ̣ 46,5 40,03 68 Tiên gửi TCKT ̀ Giá trị 1496 1721 1193 Tỉ trong (%) ̣ 47,15 51,04 30 ́ ̀ Giá trị Phat hanh GTCG 191 301 80 Tỉ trong (%) ̣ 6,34 8,93 2 ( Nguôn: số liêu phong Kế Hoach – Tông hợp năm 2010 – 9/2012 ) ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 6
 7. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng Theo số liêu bang trên ta thây, nguôn vôn huy đông từ tiên gửi cua ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ TCKT chiêm tỷ lệ rât lớn so với nguôn vôn huy đông từ tiên gửi cua dân cư và ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ phat hanh GTCG cung như tông nguôn vôn huy đông cua chi nhanh. ́̀ ̃ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́ Cụ thê: ̉ Năm 2010, tiên gửi cua TCKT đat 1496 tỷ đông chiêm 44,15%, tiên gửi ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ cua dân cư đat 1321 tỷ đông chiêm 46,5% phat hanh kỳ phiêu – trai phiêu đat ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ 191 tỷ đông chiêm 6,34%. ̀ ́ Đên năm 2011 tiên gửi cua TCKT đat 1721 tỷ đong chiêm 51,04%, tiên ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ gửi cua dân cư đat 1350 tỷ đông chiêm 40,03% phat hanh GTCG 301 ty ̉ đông ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ chiêm 8,93% như vây so với năm 2010 tỷ lệ tiên gửi cua TCKT năm 2011 có ́ ̣ ̀ ̉ phân tăng lên đang kê. Cụ thể là TCKT tăng 3,89% tương ứng với 225 tỷ đông ̀ ́ ̉ ̀ so với năm 2010. Con tiên phat hanh GTCG tăng 2,59% t ương ứng v ới 110 ty ̉ ̀ ̀ ́ ̀ đông so với năm 2010. Bước sang năm 2012 tỷ lệ tiên gửi cua tô ̉ ch ức kinh tê ́ ̀ ̀ ̉ có sự giam sut manh, thay vao đó là tỷ trong cua tiên gửi dân cư tăng cao. Môt ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ phân sự biên đông nay là do anh hưởng bởi sự điêu chinh chinh sach tiên tệ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ cua chinh phu. 2.3. Cơ câu nguôn vôn huy đông theo loai tiên ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ Phân loai theo tiêu thức nay, nguôn vôn huy đông cua Ngân hang TM CP ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ĐT&PT chi nhanh Hà Tây được chia thanh 2 loai gôm: VND và ngoai tệ quy ́ ̀ ̣ ̀ ̣ đôi VND. Được thể hiên qua bang số liêu sau: ̉ ̣ ̉ ̣ Bang 4: cơ câu nguôn vôn huy đông theo loai tiên cua BIDV Hà Tây ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ Đơn vi: Tỷ đông ̣ ̀ Chỉ tiêu 2010 2011 9/2012 Giá trị VND 2709 3042 3660 Tỷ trong (%) ̣ 90.06 90,21 92 Ngoai tệ quy đôi ̣ ̉ Giá trị 299 330 319 VND Tỷ trong (%) ̣ 9,94 9,79 8 (Nguôn: số liêu phong Kế hoach – Tông hợp năm 2010 – 9/2012) ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ Theo bang số liêu trên ta thây tỷ trong VND quy đôi ra ngoai tê ̣ co ́ b ước ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ tăng trưởng khá manh theo từng năm cự thể năm 2010 là 299 năm 2011 la ̀ 330 ̣ tăng 31 tỷ đông so với năm 2010 tương đương với 9,79%. Săng năm 2012 có ̀ sự biên đông khá ân tượng bởi ngoai tệ quy đôi VND chiêm tỷ trong khá cao ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ trong huy đông vôn cua chi nhanh, cụ thể là ngoai tệ quy đôi ra VND 9 thang la ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ 327 chiêm tỷ trong lên tới 11,52% cho thây tỷ lệ tiên gửi có bước dan trai và ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ hợp lý hơn . Như vây, hoat đông kinh doanh cua BIDV chi nhanh Hà Tây: nguôn vôn ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ nôi tệ vân chiêm tỉ trong khá lớn, có sự gia tăng cả về tỉ trong và giá tri. Có ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ được thanh quả đó là do sự thay đôi kip thời, đung đăn cac chinh sach, đăc biêt ̀ ̣̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ là chinh sach điêu chinh lai suât huy đông vôn với VND cua ban lanh đao ́ ́ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 7
 8. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng BIDV Hà Tây tới từng can bộ nhân viên trong chi nhanh theo chỉ đao cua ́ ́ ̣ ̉ NHTW. II. ĐANH GIÁ CHUNG VỀ NGHIÊP VỤ HUY ĐÔNG VÔN ́ ̣ ̣ ́ Ưu điêm ̉ 1. Với bề day 55 năm xây dựng và phat triên, BIDV Hà Tây luôn nỗ lực hêt ̀ ́ ̉ ́ minh vì sự thanh công cua khach hang. Mon quà vô giá mà chi nhanh nhân ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ được trong suôt thời gian qua đó là niêm tin cua khach hang trao gửi. Đên nay ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ BIDV Hà Tây đã và đang là môt trong những ngân hang có uy tin trên đia ban ̣ ̀ ́ ̣ ̀ với qui mô hoat đông khá lớn. ̣ ̣ Phong cách làm việc, phục vụ chuyên nghiệp, cởi mở. Ngân hàng TM CP ĐT&PT Hà Tây luôn chú trọng đầu tư cập nhật đổi mới ứng dụng công ngh ệ thông tin phục vụ cho việc quản lý, kinh doanh, phát triển các dịch vụ mới như Internet Banking, Mobile Banking , hệ thống internet, wifi được đ ặt ở tất cả các tầng làm việc, đảm bảo truy cập nhanh, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, kết nối chậm với máy chủ gây khó khăn cho việc giao d ịch v ới khách hàng và kết nối nội bộ giữa các phòng ban. Ngân hàng thường xuyên tổ chức đào tạo các khóa học nâng cao nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm cho các cán bộ công nhân viên trong ngân hàng. Có quan hệ tín dụng lâu năm với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Giải quyết các thủ tục xin vay, bảo lãnh nhanh. Nhược điêm ̉ 2. Bên canh những thanh tựu đat được thì Ngân hang TM CP ĐT&PT chi ̣ ̀ ̣ ̀ nhanh Hà Tây cung con môt số măt tôn tai cân khăc phuc trong công tac huy ́ ̃ ̀ ̣ ̣̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ đông vôn đó la: ̣ ́ ̀ Cơ câu huy đông theo kỳ han không ôn đinh. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ Hoat đông huy đông vôn từ dân cư con han chê. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ Quy trinh và công nghệ con nhiêu han chế chưa theo đuôi kip với sự phat ̀ ̀ ̀ ̣ ̣̉ ́ triên cua công nghệ thông tin. ̉ ̉ Nguyên nhân Nguyên nhân là do sự phat triên không ôn đinh cua tinh hinh kinh tế ́ ̉ ̉ ̣ ̉̀ ̀ trong thời gia qua. Tâm lý người dân muôn năm giữ những tai san như vang…vv không ́ ́ ̀̉ ̀ muôn gửi tiên vao ngân hang. ́ ̀ ̀ ̀ Sức ep canh tranh giữa cac TCTD ngay cang lớn, đăc biêt là cac NH TM ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ CP trong khi ngân hang danh cho hoat đông huy đông vôn chưa đủ manh và ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ linh đông. Môt số ý kiên đề xuât với ngân hang TM CP ĐT&PT chi nhanh Hà ̣ ́ ́ ̀ ́ 3. Tây Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 8
 9. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng Đa dang hoa kì han huy đông vôn ̣ ́ ̣ ̣ ́ - Đôi với tiên gửi không kỳ han ́ ̀ ̣ Mở cac loai tai khoan phuc vụ khach hang thường xuyên giai dich với chi ́ ̣̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ nhanh. Đôi với tiên gửi có kỳ han ́ ̀ ̣ Cân đa dang hoa về kì han. Hiên nay chi nhanh có cac kì han,1, 3, 6, 9. 12, 18, ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ 24, 36, thang. Trong tương lai cân đưa ra cac hinh thức huy đông nhiêu kì han ́ ̀ ́̀ ̣ ̀ ̣ hơn nữa. ̣ ́ ́ ̀ Đa dang hoa khach hang - Đôi với khach hang là tổ chức kinh tế ́ ́ ̀ Nâng cao chât lượng dich vu, đăc biêt là thanh toan nhanh, rut ngăn thời han ́ ́ ̣ ̣̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ giao dich, tao long tin với khach hang, nâng cao uy tin. ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ Đôi với khach hang cá nhân ́ ́ ̀ Ngân hang cân lam tôt công tac tuyên truyên, vân đông trực tiêp trên đia ban ̀ ̀̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ hoăc gian tiêp qua phương tiên truyên thông, thông tin đai chung. ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi con người không chỉ trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động mà còn sáng tạo ra công cụ sản xuất, xây dựng quy trình, kế hoạch làm việc và cải tiến nó. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời cũng tạo đi ều ki ện nâng cao hiệu quả của các nhân tố khác, tác động tích cực đ ến k ết quả ho ạt đ ộng huy động vốn. Hiên đai hoa công nghệ ̣ ̣ ́ - Nâng cao chât lượng đôi ngũ can bộ tin hoc, bổ sung nhân viên m ới đ ược đao ́ ̣ ́ ̣ ̀ tao bai ban về chuyên môn…vv. ̣ ̀̉ Đao tao trang bị kiên thức tin hoc cho can bộ trong chi nhanh, nhằm nâng cao ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ khả năng thực hiện các nghiệp vụ trên máy tính, tăng tốc độ giao dịch và hiệu quả công việc.Thường xuyên câp nhât công nghệ mới từng bước hướng tới ̣ ̣ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, việc ứng dụng này phải được ứng dụng đồng bộ trên toàn bộ hệ thống. Nhận xét chung 4. Công tác quản lý giám sát nội bộ của Ngân hàng TM CP ĐT&PT Hà Tây được thực hiện rất tốt nhờ việc ứng dụng các phần mềm qu ản lý hi ệu qu ả, giảm được các chi phí quản lý chung và nâng cao khả năng phối hợp làm việc trong nội bộ ngân hàng. Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́ 9
 10. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng Thủ tục nghiệp vụ tín dụng được giải quyết nhanh, quy trình tín d ụng vẫn được thực hiện chặt chẽ trong việc đánh giá rủi ro c ủa từng kho ản vay, bảo lãnh. Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lớp K3 - NH 10
 11. Trường Đại học Thành Tây Khoa: Kinh tế tài chính ngân hàng NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên người nhận xét…………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………………... Nhận xét sinh viên: Nguyên Xuân Trường. ̃ Lớp: K3 – NH Khoa: Kinh Tế - Tài Chính Ngân Hàng. Trường: Đại học ThànhTây. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày …..tháng……năm 2012 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Sinh Viên: Nguyên Xuân Trường ̃ Lơp K3 - NH ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản