intTypePromotion=1

BÁO CÁO " THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
544
lượt xem
140
download

BÁO CÁO " THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa học đường là một thuật ngữ khoa học tuy còn khá mới nhưng đóng vai trò quan trọng đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi VHHĐ là yếu tố đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Hơn thế nữa, VHHĐ là ột trong những yếu tố quyết đ nh đến quá tr nh h nh thành và hoàn thi n nhân cách của người học, đ ng thời ảnh hưởng đến uy t n, thương hi u của nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO " THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG "

  1. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS ENHANCING SCHOOL CULTURE AMONGST STUDENTS OF COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES – THE UNIVERSITY OF DA NANG SVTH: Tăng Th n, nh Th Vy Trườ Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐ 1 GVHD: TS. Nguyễn Quang Giao Pò ô ác S vê Trườ Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐ TÓM TẮT ăn ọc ng Đ à ệ thống các chuẩn mực, giá trị g c c àn n ng nà ng c c c ức suy ng ĩ, ìn cảm à àn ộng tố ẹ Đ à y u ố ảm ả à n ng c c ng à ạ c n à ng, ản ng n u ìn ìn àn n n c c c ng ọc, c ng ĩ uy ịn uy n, ng ệu c n à ng ố ộ ì ậy, ố c cc s g c – à ạ n c ung ng cT ng Đạ ọc Ng ạ ng – Đạ ọc Đà Nẵng Đ NN – Đ ĐN n ng, y ựng à n ng c Đ c sn n c c ịn à mộ ng n ng n ệm u n ọng àng ầu c n à ng ABSTRACT School culture is a system of values, norms which encourage students and teachers in the school to develop their nice thought, emotion and action. School culture is the element that ensures and improves education quality of the school, affects the process of developing characteristics of students, plays a vital role in determining prestige and fame of the school in the eyes of socie ty. Therefore, when it comes to educational training agencies in general and College of Foreign Languages – The University of Da Nang in particular, building up and enhancing school culture amongst students are referred to as the most important aim of the school. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Văn hóa học đường là một thuật ngữ khoa học tuy còn khá mới nhưng đóng vai trò quan trọng đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi VHHĐ là yếu tố đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Hơn thế nữa, VHHĐ là ột trong những yếu tố quyết đ nh đến quá tr nh h nh thành và hoàn thi n nhân cách của người học, đ ng thời ảnh hưởng đến uy t n, thương hi u của nhà trường. Vì vậy, các cơ sở giáo dục - đào tạo luôn quan tâm xây dựng và nâng cao VHHĐ cho học sinh, sinh viên. uy nhi n, trong thời gian g n đ y, có nhi u sự vi c, hi n tượng ti u cực trong VHHĐ đ ảy ra, các phương ti n thông tin đại chúng l n án và là vấn đ c úc của hội. rường ĐHNN – ĐHĐN được thành lập theo Quyết đ nh số 709/QĐ- g ngày 26 tháng 8 nă 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ khi thành lập, Nhà trường đ quan t y dựng và giáo dục VHHĐ cho SV. Với ong uốn góp ph n đánh giá thực trạng và đ uất các giải pháp n ng cao VHHĐ cho V rường ĐHNN – ĐHĐN, chúng tôi chọn đ tài Th ng giải pháp n ng ăn h h ng h s nh ên T ng h g ng – h ng” đ nghi n c u. 2. Mục đích nghiên cứu: r n cơ sở nghi n c u l luận v văn hóa học đường, tiến hành đánh giá thực trạng VHHĐ của sinh viên rường ĐHNN – ĐHĐN đ ng thời đ uất các giải pháp n ng cao VHHĐ cho V rường ĐHNN – ĐHĐN hi n nay. 1
  2. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 3. Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa học đường của sinh vi n rường ĐHNN – ĐHĐN. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1. Ph ơng pháp ph n í h l ệu 4.2. Ph ơng pháp ều tra bằng phiếu hỏi 4.3. Ph ơng pháp phỏng n 4.4. Ph ơng pháp xử lý tài liệu bằng thống kê toán h c 5. Phạm vi nghiên cứu: Đ tài tập trung đánh giá thực trạng VHHĐ của SV h chính quy tập trung rường ĐHNN – ĐHĐN được th hi n thông qua các nội dung: Trang phục học đường; Giao tiếp sư phạm của SV; Ý th c bảo v tài sản chung của nhà trường; Ý th c giữ gìn v sinh môi trường; Phát ngôn phù hợp môi trường học đường. NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở luận văn hóa học đường của sinh viên 1.1. Văn hóa Theo Nguyễn Ái Quốc, văn hoá là tổng hợp của ọi phương th c sinh hoạt cùng với i u hi n của nó à loài người đ sản sinh ra nhằ th ch ng những nhu c u đời sống và đòi hỏi của sự sinh t n” [2]. 1.2. Văn hóa học đường heo Phạ Minh Hạc, văn hóa học đường là văn hóa trong các trường học, nó là ột ộ phận cấu thành của h thống giáo dục quốc d n và ang ản sắc chung của n n văn hóa d n tộc. Cụ th hơn, văn hóa học đường là h thống các chuẩn ực, giá tr giúp các cán ộ quản l nhà trường, các th y giáo, cô giáo, các ậc phụ huynh và các e học sinh, sinh vi n có cách th c suy nghĩ, t nh cả và hành động tốt đẹp [1]. 1.3. Các nội dung cơ bản của văn hóa học đường Theo Phạ Minh Hạc, văn hóa học đường c n đả ảo 03 yếu tố cơ ản là: Cơ sở vật chất đả ảo; ôi trường giáo dục tốt; văn hóa ng ử, giao tiếp [1]. Trong phạ vi đ tài, chúng tôi nghiên c u nội dung của VHHĐ ao g m: Trang phục học đường; Giao tiếp sư phạm của SV V với giảng vi n, V với V ; Ý th c bảo v tài sản chung của nhà trường; Ý th c giữ gìn v sinh môi trường; Phát ngôn phù hợp ôi trường học đường. Chương 2: Thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Ng ại ng – Đại học Đ N ng 2.1. Kết quả điểm rèn luyện của SV Trường ĐHNN – ĐHĐN ảng Tổng hợp k t quả đ ểm rèn luyện của SV Trườ ĐH – ĐHĐ Kết quả điểm rèn luyện của SV Trường ĐHNN–ĐHĐN (Tỉ lệ %) Năm học Xuất sắc Tốt Trung bình khá Trung bình Yếu Khá Kém 2008 - 2009 7.8 82 8.2 2 0 0 0 2009 - 2010 6.6 84 8.8 0.6 0 0 0 2010 - 2011 6.8 87.8 5.3 0 0.1 0 0 Nguồn: Phòng Công tác sinh viên rường ĐHNN – ĐHĐN” ừ ết quả thống ở ảng th hi n SV rường ĐHNN – ĐHĐN đạt kết quả đi m rèn luy n rất cao (tr n 90% đạt loại Tốt và Xuất sắc) và hông có V đạt loại Yếu, Kém. 2
  3. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 Kết quả đi m rèn luy n th hi n V rường ĐHNN – ĐHĐN thực hi n tốt và đ y đủ các ti u ch đánh giá của đi m rèn luy n trong đó có các ti u ch thuộc v văn hoá học đường. 2.2. Thực trạng văn hóa học đường của sinh viên Trường ĐHNN – ĐHĐN 2.2.1. Nhận thức củ s nh ên T ng – ề Chúng tôi tiến hành khảo sát iến của 300 SV h chính quy các khóa 2008, 2009, 20 0, 20 rường ĐHNN - ĐHĐN. Kết quả khảo sát được th hi n ở h nh và h nh 2. Nhận thức của sinh viên Trường ĐHNN - ĐHĐN về tầm quan trọng của văn hóa học đường Rất quan t rọ ng Quan t rọ ng Phân vân Không quan t rọ ng Hoàn t oàn không quan trọ ng Hình 1. Nhận thức củ SV Trườ ĐH - ĐHĐ v rọ củ VHHĐ N hận thức của sinh viên Trường ĐHNN-ĐHĐN về nội dung của văn hóa học đường 100% 98% T ng c ọc ng 98% 96% G s ạm 95% 96% 94% Ý ức ả ệ à sản c ung 92% c nà ng 92% 90% Ý ức g gìn ệ s n mô 90% ng P ngôn ù mô ng 88% ọc ng 86% Hình 2. Nhận thức của sinh viên Trườ ĐH - ĐHĐ v củ VHHĐ Kết quả khảo sát ở hình 1 và hình 2 th hi n V rường ĐHNN – ĐHĐN có nhận th c đúng đắn v t quan trọng và hi u iết v các nội dung của VHHĐ. uy nhi n v n còn những V chưa nhận th c đúng v t quan trọng của VHHĐ ,3% iến ph n v n và 0.7% iến cho rằng hông quan trọng . 2.2.2. ánh g á ề h ng ủ T ng h ện n - Mức độ đánh giá (%) Nội dung thực hiện VHHĐ Rất Tốt Khá Trung Kém TT tốt bình Trang phục học đường của SV 1. 16.8 50.2 25 5.5 2.5 hái độ của SV trong giao tiếp với giảng viên 2. 25.6 62.8 8.4 3.2 0 hái độ của sinh viên trong giao tiếp với SV 3. 22.8 61.1 10.5 5.6 0 Ý th c bảo v tài sản chung của nhà trường 4. 12.4 62 14.2 8.6 2.8 Ý th c giữ gìn v sinh ôi trường 5. 11.8 57.1 16.5 11.4 3.2 Phát ngôn phù hợp ôi trường học đường 6. 32.8 59.2 5.3 2.7 0 ảng 2. Đá áv c rạ VHHĐ củ SV Trườ ĐH - ĐHĐ ệ 3
  4. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 Từ số li u khảo sát sau khi xử lý ở bảng 2 cho ta thấy V rường ĐHNN - ĐHĐN được đánh giá cao trong thực hi n VHHĐ. Tuy nhiên, một số nội dung của VHHĐ v n còn những hạn chế đó là: Trang phục học đường của SV (2.5% ý kiến V đánh giá Ké , Ý thức của SV bảo vệ tài sản chung củ à rường (2.8% ý kiến V đánh giá Ké , Tinh th n t giác của SV giữ gìn vệ s ô rường (3.2% ý kiến V đánh giá Ké . Chương 3: Giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường ĐHNN - ĐHĐN 3.1. Các nguyên tắc xác lập giải pháp 3.1.1. Nguyên tắ ảm bảo tính mụ í h 3.1.2. Nguyên tắ ảm bảo tính hiệu quả 3.1.3. Nguyên tắ ảm bảo tính phù hợp 3.2. Các giải pháp nâng ca VHHĐ ch SV Trường ĐHNN - ĐHĐN hiện nay 3.2.1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về ăn h h ng - hông qua các hoạt động ngoại hóa do nhà trường, hoa tổ ch c; các uổi tọa đà ; các uổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, c n tuy n truy n, phổ iến nhằ n ng cao nhận th c cho V v VHHĐ. - Quan t y dựng ôi trường sư phạ trong nhà trường nhằ tuy n truy n, giáo dục và tạo đi u i n thuận lợi đ V thực hi n tốt VHHĐ. 3.2.2. ộng viên, khuyến khích sinh viên t giác, tích c c th c hiện tố - Phát huy vai trò của tập th lớp trong vi c thường uy n nhắc nhở, động vi n, huyến h ch V tực giác, t ch cực thực hi n tốt VHHĐ. - Đội ng giảng vi n, cố vấn học tập của nhà trường quan t góp ph n giáo dục VHHĐ cho V thông qua các giờ dạy, các uổi sinh hoạt lớp. - Đ u tư cơ sở vật chất và các trang thiết phục vụ vi c tổ ch c các hoạt động ngoại hóa ổ ch, thiết thực cho V. d ng hóa các hình thức tuyên truyền về 3.2.3. - Văn ản hóa các quy đ nh v VHHĐ của nhà trường, đ ng thời thông áo rộng r i đ V nhà trường iết và thực hi n. - Đưa nội dung VHHĐ vào nội dung sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn. - hông qua các hoạt động ngoại hóa văn hóa văn ngh , th dục th thao c n l ng ghép nội dung giáo dục VHHĐ cho V. - Xây dựng diễn đàn, we site tuy n truy n, cập nhật các thông áo ới v VHHĐ. 3.2.4. Phá ộng á ph ng h u h c hiện tố ng s nh ên - ri n hai ca ết thực hi n tốt VHHĐ đối với các lớp và V nhà trường. - Phát động các phong trào thi đua thực hi n tốt VHHĐ trong sinh vi n nhà trường trong đó chú trọng vào thực chất và hi u quả. - ổ ch c các uổi tọa đà , trao đổi v VHHĐ, thực trạng và giải pháp thực hi n tốt VHHĐ trong V. 3.2.5. Tăng ng kiểm , ánh g á ệc th c hiện ủa sinh viên - hường uy n tiến hành hảo sát thực trạng đ nắ ắt thông tin thực tế v t nh h nh thực hi n VHHĐ của V nhà trường. - Thành lập các đội ung ch i tra thực hi n VHHĐ của các lớp và cá nh n V. - Áp dụng h nh th c i tra chéo của các lớp v vi c thực hi n VHHĐ. 4
  5. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 3.2.6. Áp dụng các hình thứ khen h ởng, trách ph t hợp lý, k p th i - Đ nh kỳ hằng nă nhà trường tổ ch c tổng kết vi c thực hi n VHHĐ của V đ ng thời hen thưởng các lớp, cá nh n thực hi n tốt VHHĐ. - Áp dụng các chế tài đối với các lớp, cá nh n V hông thực hi n tốt VHHĐ. - ăng cường áp dụng chế độ khuyến h ch, động vi n các tập th và cá nh n thực hi n tốt VHHĐ. - Cải tiến cách đánh giá ết quả r n luy n của V trong đó c n tăng đi số của các ti u ch v VHHĐ. 3.2 7 Tăng ng s phối hợp gi g ình - nh ng - xã hội trong việc giáo dụ h s nh ên y dựng ối li n h giữa gia đ nh - nhà trường – hội trong vi c giáo dục - VHHĐ cho sinh vi n. - hường uy n thông áo v t nh h nh học tập và r n luy n của V đối với gia đ nh. - Đ nh tổ ch c các uổi giao an đối với ch nh quy n đ a phương nhằ h trợ nhà trường trong công tác giáo dục VHHĐ cho V. KẾT LUẬN r n cơ sở kết quả nghiên c u lý luận và đi u tra khảo sát đ được trình bày trong các chương, ục của áo cáo đ tài, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: - VHHĐ trong SV hi n nay đang là ột trong những vấn đ được hội đ c i t quan tâm bởi nó ảnh hưởng hông nhỏ đến tư cách đạo đ c của SV trong ôi trường học đường nói ri ng c ng như trong đời sống hội nói chung. Ch nh v vậy, y dựng và n ng cao VHHĐ cho V luôn được các trường quan t và ác đ nh là ột trong những nhi vụ quan trọng hàng đ u của nhà trường. - Kết quả hảo sát iến th hi n V rường ĐHNN – ĐHĐN đa ph n thực hi n tốt VHHĐ. Tuy nhiên, v n còn những hạn chế đó là: Trang phục học đường của SV, Ý th c của sinh viên bảo v tài sản chung của nhà trường, Tinh th n tự giác của sinh viên giữ gìn v sinh ôi trường. - r n cơ sở đánh giá thực trạng VHHĐ của V rường ĐHNN – ĐHĐN, đ tài đ xuất 07 giải pháp n ng cao VHHĐ cho sinh vi n rường ĐHNN - ĐHĐN hi n nay. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạ Minh Hạc 2009 , Xây dựng văn hóa học đường phải là mối quan tâm của mọi nhà trường, Tạp chí Tuyên giáo số 4, Hà Nội. [2] H Ch Minh (1995), T à ậ (tập 3), Nxb Ch nh tr quốc gia H Ch Minh, Hà Nội. [3] Phạ Viết Vượng 997 , P ươ á lậ ê cứ k ọc, N B Đại học Quốc gia, Hà Nội. Thông tin tác giả: Họ và tên: ăng h Hà V n Đinh húy Vy Đ a chỉ 68 ôn Đ c hắng 8 Hóa ơn Số đi n thoại liên lạc 0906456022 01216594236 E- mail Tang.ha.van92@gmail.com thuyvydinh@gmail.com Chữ ký 5
  6. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2