Báo cáo thuế GTGT

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
2.078
lượt xem
565
download

Báo cáo thuế GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo thuế giá trị gia tăng và các biểu mẫu khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thuế GTGT

  1. ( Maãu soá : BC-26/HÑ ) BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ ( Keå caû hoùa ñôn do ñôn vò , caù nhaân töï in ) Thaùng …………Naêm 200 …… ------------------------- - Teân ñôn vò : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Ñieän thoaïi : Maõ soá thueá : …………………….…………………………………………………… …………………………………… - Ñòa chæ kinh doanh : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ñôn vò tính: Soá Soá Hoùa ñôn ñaõ lónh Soá ñaõ söû duïng trong Quyù Soá môùi lónh Soá Thaùng tröôùc Soá ñaõ Soá noäp Teân hoùa ñôn Maãu soá Soá coøn laïi Ghi chuù hoaëc ñaêng kyù Coäng Xoùa boû Maát Coäng TT coøn laïi söû duïng traû laïi söû duïng 1 2 3 4 5 6 = 4+5 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 6 - 11 13 Hoùa ñôn giaù trò gia taêng 1 TOÅNG COÄNG Cam keát baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn treân ñaây laø ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Ngaøy thaùng naêm ……. Ngöôøi laäp bieåu Thuû tröôûng ñôn vò ( Kyù ghi roõ hoï , teân ) ( Kyù ghi roõ hoï , teân )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản