Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 4 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
36
lượt xem
9
download

Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 4 - ThS. Tăng Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học phần "Báo cáo thuế - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, mục đích, đối tượng nộp thuế - Chịu thuế GTGT, căn cứ tính thuế giá trị gia tăng, hóa đơn, chứng từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Báo cáo thuế: Chương 4 - ThS. Tăng Thanh Thủy

44444444<br /> <br /> G4GGG44GGG4GGG44GG4GGG44<br /> <br /> 4TT4G hh4Gh Ghhhh4Ghy<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> uuuuuuuuu <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> u <br /> <br /> <br /> u <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> u <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> $<br /> u <br /> <br /> 4<br /> <br /> $<br /> <br /> 4<br /> <br /> $$<br /> $ $ <br /> $ $$$ <br /> <br /> $ $<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> $ $<br /> $<br /> <br /> $$ $<br /> <br /> <br /> <br />  $<br /> <br /> $ $$<br /> <br /> $ $ <br /> <br /> .<br /> <br /> $ u u <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  $<br /> <br /> 444G44G44444444444<br /> 4 1 <br /> <br /> $$ <br /> <br /> 4 $<br /> 4 <br /> 4 <br /> 4 <br /> <br /> $<br /> $ $<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> <br /> $<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  $ $ $<br /> <br /> 4  $<br /> 4 <br /> <br /> $ $<br /> <br /> <br /> <br /> $ <br /> $ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> 4GG4444G4Ù4GGÙ4ÙÙG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 33333333333333333333333333333333333<br /> <br /> 3 <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 333<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3 $ <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> 333<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $ <br /> 3<br /> <br /> $<br /> <br /> 3 $ <br /> $3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> 333<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $ <br /> 3 <br /> <br /> ✁<br /> <br /> $$<br /> $ $ gggggggggg<br /> $ $<br />  $ <br /> <br /> 4mmmm4mhhmm4hmmmm<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> hhhh <br /> <br /> <br /> àààààààààààà <br /> VVVV<br /> "<br /> à àà à<br /> <br /> cccccc c<br /> ch$ucuhu<br /> <br /> !<br /> à<br /> c<br /> <br /> X<br /> <br /> "<br /> <br /> <br /> #<br /> <br /> <br /> chu uu ucuhu<br /> cccccc c<br /> <br /> 6<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> $<br /> <br /> ✂<br /> <br /> $<br /> <br /> !<br /> <br /> ☎<br /> <br /> $<br /> <br /> c<br /> <br /> ✄<br /> <br /> cccccc<br /> <br /> 4mmm 4i4imm4ih4uhu 4G4G4<br /> q $ <br /> q <br /> <br /> $<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> $<br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> <br />  <br /> <br /> q <br /> <br /> <br /> <br /> $ <br /> <br />  $ $ $<br /> <br /> q <br /> <br /> $<br /> <br /> <br /> <br />  $ $ $<br /> <br /> $ $<br /> <br />  $<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> <br /> $$$<br /> <br />  $<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4mmmc4Thm4uccc4ih4uhu 4G4G<br /> 1< $<br /> <br /> <br /> $<br /> <br /> $$<br /> <br /> <br /> <br /> < <br /> <br />  $ <br /> <br /> < <br /> <br />  $ $<br /> <br /> < <br /> <br />  $<br /> <br /> <br /> <br /> $ <br /> $<br /> <br /> $ <br /> <br /> $ <br /> <br /> $$$<br /> <br />    $$$<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> < $ $<br /> $<br />  <br />   $  <br /> .....<br /> <br /> $$<br /> <br /> $$ 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  $ $$<br /> $ $<br /> <br /> $ <br /> $$ 3 $<br /> <br /> q $$<br /> $<br /> <br /> $$ 3 $<br /> <br /> <br /> <br /> q $$<br /> $<br /> <br /> $$ 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> q $$<br /> $<br /> <br /> $$ 3 $<br /> q $$<br /> $$ $<br /> <br /> 3<br /> $$ $<br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> 3 $ $ $<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ✆<br /> <br /> $<br /> <br /> $$ 3<br /> <br /> <br /> <br /> $$<br /> $<br /> <br /> $$ 3 $<br /> <br /> $<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $ <br /> <br /> $$<br /> <br /> $<br /> $ <br /> <br /> $<br /> $<br />  <br />  <br /> <br /> $  <br /> <br /> $<br />   $<br /> <br /> ✠✟✞<br /> <br /> $$<br /> $<br /> <br /> $$ 3<br /> <br /> <br /> <br /> 3 3 $ <br /> <br /> <br /> <br /> F <br /> F F F $<br /> <br />  M<br /> <br /> F 3  $ <br /> <br /> $<br /> <br /> $$<br /> $<br /> <br /> $$ 3 $<br /> | 1\ <br /> <br /> $ $ \ $ <br /> <br /> <br /> F F $ $<br /> <br /> | \ $<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> N $<br /> <br />  $<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> $<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3F3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> $<br /> <br /> $ $   <br /> F<br /> <br /> $ $ <br /> <br /> ☛✡<br /> <br /> FF 3<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> $  $<br /> <br /> $ <br /> <br /> $<br /> <br /> $ <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  $$ <br /> <br />  $ 1 $<br /> <br /> ✡☞<br /> <br /> |<br /> <br /> $<br /> <br /> $ $ $ $<br /> <br /> \  $ <br /> $ $ $

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản