Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
54
lượt xem
4
download

Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo lường thu nhập, phân tích doanh thu và chi phí, các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

Bài 3<br /> Phân tích hoạt động sản xuất<br /> kinh doanh<br /> TS. Trần Thị Thanh Tú<br /> Khoa Ngân hàng – Tài chính, ĐHKTQD<br /> <br /> Phân tích hoạt động sản xuất<br /> kinh doanh<br /> • Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo<br /> lường thu nhập<br /> • Phân tích doanh thu và chi phí<br /> • Các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh<br /> • Thảo luận và bài tập tình huống<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các khái niệm thu nhập<br /> • Thu nhập kinh tế = dòng tiền + thay đổi<br /> TSCĐ ròng -> thay đổi giá trị của cổ đông<br /> • Thu nhập ổn định/ thường xuyên : thu<br /> nhập kỳ vọng ổn định/dài hạn<br /> • Thu nhập kế toán = Tổng Doanh thu –<br /> Tổng Chi phí<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh<br /> <br /> • Ph¬ng ph¸p C«ng nhËn doanh thu<br /> • Ph¬ng ph¸p C«ng nhËn chi phÝ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh<br /> - Ph¬ng ph¸p c«ng nhËn doanh thu<br /> ngay t¹i thêi ®iÓm b¸n hµng<br /> - Ph¬ng ph¸p c«ng nhËn doanh thu t¹i<br /> thêi ®iÓm thu ®îc tiÒn hµng ( B¸n hµng<br /> tr¶ gãp)<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản