intTypePromotion=3

Báo cáo " Tìm hiểu về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Thuỵ Điển "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
3
download

Báo cáo " Tìm hiểu về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Thuỵ Điển "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Thuỵ Điển LCT và Nghị định số 120/2005/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục xử lí các vụ việc hạn chế cạnh tranh và xử lí vi phạm pháp luật về hành vi hạn chế cạnh tranh. Như vậy có thể thấy, nhìn chung pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối đầy đủ các nội dung cần điều chỉnh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh theo hướng dẫn của Luật mẫu về cạnh tranh của Tổ chức thương mại và phát triển Liên hợp quốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Tìm hiểu về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Thuỵ Điển "

  1. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi Ths. §µo Thu H−êng * T h y i n ư c ghi nh n là xã h i có ch phúc l i xã h i cao. Bên c nh ó, Thu i n còn ư c bi t n là qu c gia Nguyên nhân ch y u c a th c tr ng trên là do ngư i dân Thu i n có m c s ng cao và Chính ph Th y i n th c thi chính sách ưu có t l con nuôi là ngư i nư c ngoài cao vi t v phát tri n gia ình, trong ó tr em là nh t th gi i. Trong ph m vi bài vi t này, tác con nuôi u ư c hư ng t t c m i quy n gi nh m gi i thi u m t s v n cơ b n l i như con trong gia ình. trong lĩnh v c nuôi con nuôi có y u t nư c K t qu nghiên c u c a các nhà xã h i ngoài t i Th y i n hi n nay. h c u ch ra r ng t t c con nuôi là ngư i Nuôi con nuôi ư c hi u là vi c tr em nư c ngoài Thu i n u có cơ h i phát ư c nh n làm con nuôi gia ình khác tri n r t t t, ã th c s hoà nh p v i gia ình trong cùng m t nư c ho c nư c ngoài và t nư c m i c a mình. M t gia ình nh m xác l p m i quan h cha m và con m i, cùng v i s yêu thương chăm sóc c a gi a ngư i nuôi và con nuôi v i m c ích cha m nuôi chính là bù p l n nh t cho m b o cho ngư i ư c nh n làm con nuôi nh ng m t mát mà tr em ã ph i tr i qua t i ư c chăm sóc, nuôi dư ng và giáo d c t t gia ình g c c a mình. Nuôi con nuôi th c nh t trong môi trư ng gia ình, trong c ng s ã t o ra cơ h i m i cho s phát tri n c a ng xã h i. nh ng a tr ã t ng b t h nh này. Nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài (còn Trung bình hàng năm có kho ng trên ư c g i là nuôi con nuôi qu c t ) là lo i 1.000 tr em nhi u tu i khác nhau ư c hình nuôi con nuôi theo ó tr em không còn nh n làm con nuôi t i Thu i n, n t hơn nư c g c mà ra nư c ngoài làm con nuôi 30 qu c gia khác nhau trên kh p th gi i. v i cha m nuôi cùng ho c khác qu c t ch. Cho n nay, theo s li u th ng kê c a cơ ây là hi n tư ng ã xu t hi n t lâu trên quan trung ương có th m quy n c a Th y th gi i nhưng ch th c s b t u và tr i n v con nuôi qu c t , Thu i n có hơn thành ph bi n Th y i n t gi a nh ng 46.000 con nuôi là tr em nư c ngoài, chi m năm sáu mươi c a th k trư c. Hi n nay, Thu i n là qu c gia chi m t l cao nh t * Gi ng viên Khoa cơ b n th gi i v con nuôi là ngư i nư c ngoài.(1) Trư ng i h c dân l p H i Phòng t¹p chÝ luËt häc sè 1/2008 69
  2. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi kho ng 1% s tr em c a Th y i n.(2) i u quy mô c a ho t ng này s tuỳ thu c vào này có nghĩa là nuôi con nuôi có y u t nư c kh năng cho, nh n con nuôi c a m i nư c, ngoài là m t c thù c a xã h i Th y i n v i ý nghĩa l n nh t là mang l i cho tr m t ngày nay. Năm 2005, Thu i n nh n t ng mái m gia ình, m t n n t ng v ng ch c s 1.083 tr em trong ó có 462 tr nt cho tương lai c a chúng. Trung Qu c, 104 t Hàn Qu c, 80 t Vi t Hi n nay, a s các nư c có tr ư c Nam, 44 t n , 54 t Columbia, 34 t nh n làm con nuôi Thu i n u ã phê Nga và 46 t Nam Phi, 37 t Ethiopia, 35 t chu n Công ư c c a Liên h p qu c v Tajikistan.(3) Nuôi con nuôi có y u t nư c quy n tr em năm 1989. Công ư c này ã ngoài hi n nay cũng là m t cách nh m thi t quy nh m t s nguyên t c liên quan n l p gia ình t i Thu i n. vi c nh n con nuôi, c bi t là trư ng h p 1. Chính sách c a Thu i n v nuôi con nuôi là ngư i nư c ngoài, ó là l i ích con nuôi có y u t nư c ngoài cao nh t c a a tr ph i là m i quan tâm Năm 1979, Ngh vi n Thu i n ã hàng u; vi c cho tr làm con nuôi c a tuyên b chính sách c a qu c gia trong lĩnh ngư i nư c ngoài ch ư c th c hi n khi v c nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài,(4) không tìm ư c gi i pháp trong nư c. Do ó là "ph i m b o l i ích t t nh t c a tr v y, vi c quy t nh tr em có i u ki n em theo nh ng nguyên t c cơ b n c a chính làm con nuôi hay không ph i ư c t o ra b i sách chăm sóc tr em và thanh thi u niên c a chính nư c g c c a tr em ó. Thu i n". Do v y, s quan tâm n tr và Theo pháp lu t Thu i n, vi c nh n s phát tri n tương lai c a chúng ã chi ph i nuôi con nuôi là công dân nư c ngoài s toàn b ho t ng nuôi con nuôi t i t nư c ư c th c hi n trư c h t thông qua các t Th y i n. ch c trung gian ư c u quy n (authorized Nh ng quy t nh có liên quan n non-profit organization). Tuy nhiên, trong quy n l i c a tr ph i ư c gi i quy t ngay trư ng h p ngo i l như ngư i nh n con qu c gia g c c a chúng. V nh ng yêu c u nuôi có quan h h hàng thân thích v i tr c a nư c g c, nh ng nư c có tr ư c nh n ho c có lí do c bi t như trư ng h p a tr làm con nuôi, i v i s phát tri n tương lai ư c nh n nuôi ư c sinh ra trên t nư c c a tr và kh năng c a Thu i n v i tư c a cha m nuôi, cơ quan trung ương có cách là nư c nh n m b o an toàn cho th m quy n v con nuôi qu c t c a Thu chúng thì quan i m chính th c c a Thu i n có th cho phép vi c nuôi con nuôi i n là nư c g i (the original country) và ư c th c hi n mà không c n s tr giúp c a nư c nh n (the receiving country) s cùng các t ch c này.(5) nhau hình thành nên nh ng i u ki n qu n lí Th y i n ã tham gia vào Tuyên ngôn vi c nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài và c a Liên h p qu c v các nguyên t c xã h i 70 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2008
  3. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi và pháp lí liên quan n vi c b o v , phúc v c nuôi con nuôi gi a các nư c. Toàn b l i tr em, c bi t là vi c b o tr , nuôi con ch c năng và nhi m v c a MIA ư c quy nuôi trong và ngoài nư c năm 1986, Thu nh trong Ch th c a Chính ph (2004: i n cũng là thành viên Công ư c c a Liên 1128). Cơ quan MIA có quy n quy t nh h p qu c v quy n tr em năm 1989 và ã nh ng v n v u quy n và giám sát các t góp ph n tích c c vào quá trình so n th o, ch c ư c u quy n; giám sát s phát tri n àm phán Công ư c Lahaye v b o v tr qu c t trong lĩnh v c này và thu th p tin t c em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi v nh ng v n liên quan n vi c nh n con gi a các nư c t i H i ngh Lahaye v tư nuôi là ngư i nư c ngoài; àm phán v i các pháp qu c t ư c thông qua năm 1993 và cơ quan và t ch c có th m quy n c a các tr thành thành viên chính th c c a Công nư c trong ph m vi trách nhi m c a mình; ư c này t năm 1997. hư ng d n các ho t ng thông tin, cung c p 2. Cơ quan trung ương có th m quy n thông tin và giúp các cơ quan t ch c c a Thu i n v con nuôi qu c t chính quy n; sau khi hư ng d n U ban Cơ quan có th m quy n c a Thu i n qu c gia v y t và phúc l i, ph i cung c p trong lĩnh v c này là U ban qu c gia v con nh ng thông tin c n thi t ánh giá gia nuôi qu c t (The Swedish Nation Board for ình có thích h p nh n tr nư c ngoài Inter-country Adoption) tr c thu c B y t làm con nuôi hay không; giám sát v n chi và xã h i. Năm 2004, cơ quan này ư c t phí nh n con nuôi. ch c l i theo quy nh c a Chính ph v i tên MIA bao g m 12 thành viên do Chính g i The Swedish Intercountry Adoptions ph b u, trong ó có H i ng c bi t (sáu Authority - vi t t t là MIA theo ti ng Th y thành viên là i di n c a các ng phái i n (Myndigheten for Internationella chính tr ư c coi là nh ng ngư i i di n Adoptionsfrago). MIA là cơ quan trung ương c bi t cho quy n l i c a công chúng), còn qu n lí m i ho t ng v con nuôi qu c t l i là các chuyên gia i di n cho các lĩnh nh m t o ra nh ng i u ki n thu n l i m v c khác nhau trong xã h i, ch u trách nhi m b o hi u qu cao nh t cho lĩnh v c ho t v các công vi c c a MIA và quy t nh các ng này t i Th y i n. MIA cũng có trách v n liên quan n u quy n và giám sát nhi m qu n lí, giám sát t t c các t ch c các t ch c ư c u quy n, các v n yt con nuôi c a Th y i n, m b o cho m i t các d ch v xã h i, ngân sách c a MIA và ho t ng c a chúng d a trên cơ s các quy báo cáo hàng năm cho Chính ph . nh c a pháp lu t và nguyên t c m b o 3. Các t ch c ư c u quy n l i ích t t nh t cho tr theo Công ư c qu c Theo quy nh c a B lu t v vi c giúp t v quy n tr em và Công ư c Lahaye năm nh n con nuôi qu c t (Intercountry Adoption 1993 v b o v tr em và h p tác trong lĩnh Intermediation Act 1997: 192), trong trư ng h p t¹p chÝ luËt häc sè 1/2008 71
  4. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi ư c U ban phúc l i xã h i cho phép nuôi Hi n nay, Thu i n có sáu t ch c con con nuôi, vi c nh n tr là ngư i nư c ngoài làm nuôi ư c u quy n làm c u n i v i các cơ con nuôi ch có th ư c ti n hành thông qua t quan con nuôi qu c t c a kho ng trên 30 ch c ư c u quy n. nư c, trong ó có 4 t ch c ư c u quy n T ch c ư c u quy n có ch c năng làm trung gian t i Vi t Nam. Ngu n tài chính là cung c p s giúp nh n con nuôi chính c a các t ch c này ch y u d a trên qu c t , bao g m nh ng ho t ng nh m phí do cha m nuôi n p và tài tr cùng v i m c ích thi t l p m i quan h trung gian tài tr c a Chính ph do cơ quan trung ương gi a nh ng ngư i mu n nh n con nuôi v i ki m soát. các cơ quan t ch c, vi n nuôi dư ng và cá 4. Các quy nh cơ b n c a Thu i n nhân trên t nư c c a tr ; cung c p s v nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài giúp c n thi t có th ti n hành vi c xin V n nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài con nuôi. ng th i, t ch c ư c u quy n Thu i n ư c i u ch nh tr c ti p b i các còn có trách nhi m m b o cho nh ng báo quy nh trong B lu t giúp xã h i (2001: cáo v s phát tri n c a tr ư c g i t i cơ 453), Lu t v tư cách cha m và b o v tr em, quan h u quan c a nư c g c c a tr .(6) B lu t hình s (1962:700), B lu t v m i Các t ch c này ư c cho phép ho t quan h h p tác qu c t liên quan n vi c ng khi áp ng y nh ng i u ki n do nh n con nuôi (1971: 796), S c l nh v vi c cơ quan trung ương v con nuôi qu c t ưa nh n con nuôi có y u t nư c ngoài (1976: ra, trong ó i u ki n cơ b n là các t ch c 834), B lu t ư c áp d ng do vi c tham gia này ph i ho t ng v i m c tiêu chính là h c a Thu i n vào Công ư c Lahaye v vi c tr vi c nh n con nuôi qu c t theo phương b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nh n th c h p pháp trên cơ s phi l i nhu n và con nuôi qu c t (1997: 191), B lu t v vi c v i m c ích trên h t là vì l i ích t t nh t giúp nh n con nuôi qu c t (1997: 192), B cho tr , phù h p v i nguyên t c cơ b n v lu t v quy n công dân Thu i n (2001: 82), con nuôi qu c t ã ư c nh n m nh trong và Ch th c a Chính ph v t ch c, ho t Công ư c qu c t v quy n tr em và Công ng c a MIA Thu i n (1988: 1128). ư c Lahaye năm 1993 v b o v tr em và Trư c h t, i u ki n gia ình Th y h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi gi a i n ư c nh n tr em làm con nuôi là các nư c. S u quy n s b hu b n u ph i t ư c s ch p thu n c a u ban nh ng i u ki n m b o cho s ho t ng phúc l i xã h i a phương (UBPLXH P) c a nó không còn t n t i cũng như n u theo các quy nh c a B lu t giúp xã chúng không hoàn thành ho c áp ng h i sau khi cơ quan này ã i u tra kĩ nh ng nghĩa v , yêu c u c a cơ quan trung lư ng nh ng i u ki n c a cha m nuôi v ương ưa ra. trình h c v n, ngh nghi p, các m i 72 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2008
  5. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi quan h gia ình, i u ki n s ng hi n t i, không có s ng ý c a nư c cho con nuôi tình hình thu nh p, s c kho , tình tr ng và nư c nh n con nuôi, a tr s không hôn nhân, ng cơ, m c ích nh n con ư c phép ra kh i nư c cho và không th nuôi, ki n th c kinh nghi m v chăm sóc nh p c nh vào Th y i n. tr ... Công vi c i u tra này do các chuyên Khi th t c nuôi con nuôi ã hoàn t t t i gia xã h i h c c a u ban th c hi n. Ch nư c g c c a tr ( ư c c p gi y ch ng nh n khi ngư i mu n nh n con nuôi có nh ng b i nư c quy t nh cho con nuôi), cha m hi u bi t tho mãn v tr , v nh ng nhu nuôi s ơn lên cơ quan trung ương v c u c a chúng và ph i ư c thông báo v con nuôi qu c t ư c ch ng nh n vi c nh ng v n liên quan n vi c nh n con nuôi con nuôi có hi u l c pháp lí t i Thu nuôi, vi c nh n con nuôi này là có d nh i n. Tuy nhiên, cũng theo pháp lu t Th y thì m i ư c UBPLXH P c p phép. N u i n, vi c nuôi con nuôi ư c ti n hành phù tr không ư c nh n v trong vòng hai h p v i Công ư c Lahaye năm 1993 s m c năm (k t ngày ư c c p) thì gi y phép s nhiên phát sinh hi u l c Thu i n. m t giá tr . Trong trư ng h p tr em nư c Trư ng h p a tr không ư c nh n ngoài ư c nh n làm con nuôi thì gi y nuôi t i nư c g c, b m nuôi ph i g i ơn phép này ph i ư c c p trư c khi tr r i xin nuôi con nuôi t i toà án Th y i n (toà t nư c c a chúng. Trư ng h p b t ch i án qu n). Toà án s th nh th UBPLXH P c p phép, ngư i xin con nuôi có th ơn trư c khi ưa ra quy t nh. lên toà án hành chính yêu c u gi i quy t. Vi c a tr t i Th y i n ph i ư c Theo quy nh c a B lu t giúp xã h i, thông báo ngay t i UBPLXH P. Trong th i văn b n ch p thu n c a UBPLXH P ư c gian i hoàn t t th t c nuôi con nuôi t i coi là ti n cho th t c nh n con nuôi Th y i n, cha m nuôi s ư c tư v n và Th y i n. ph i ch u s giám sát b i các chuyên gia c a Vi c n p h sơ xin con nuôi là ngư i U ban này. nư c ngoài c a công dân Th y i n b t Nh ng i u ki n i v i vi c nh n nuôi bu c ph i thông qua cơ quan trung ương con nuôi ư c quy nh trong Lu t v tư MIA ho c t ch c ư c MIA u quy n. H cách cha m , bao g m nh ng i u ki n b t sơ s ư c ti p nh n t i cơ quan trung ương bu c như: Cha m nuôi ph i t 25 tu i tr ho c t ch c ư c u quy n c a nư c có tr lên; công dân t 18 tu i n dư i 25 tu i ư c xin làm con nuôi. Khi ngư i xin con cũng có quy n ư c nh n a tr có quan nuôi và a tr ã g p nhau thì trư c khi ti n h h hàng thân thích làm con nuôi; ngư i hành th t c nư c s t i ph i có s ng ý xin con nuôi ph i có s c kho , không c a cơ quan trung ương ho c t ch c ư c m c các b nh tâm th n hay b nh truy n u quy n c a Th y i n. Trong trư ng h p nhi m, có thu nh p n nh kh năng tài t¹p chÝ luËt häc sè 1/2008 73
  6. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi chính m b o cho vi c nuôi con nuôi c a n u mu n. a tr tr thành công dân Thu mình; bên c nh ó, vi c nuôi con nuôi ph i i n, ư c hư ng toàn b các quy n và nghĩa ư cs ng ý c a cha m c a tr (ho c v c a công dân khi hoàn t t th t c nh n con ngư i nuôi dư ng c bi t); n u a tr t nuôi theo hình th c c a Thu i n. V i m c 12 tu i tr lên thì ph i có s ng ý c a nó, ích b o v cho quy n l i c a tr em, pháp tr trư ng h p em ó là tr tàn t t dư i 16 lu t Thu i n không cho phép hu b vi c tu i ho c m c b nh tâm th n; ngư i nh n nuôi con nuôi. nuôi có th là cá nhân ho c c p v ch ng, k Tóm l i, Thu i n là nư c có t l nh n c c p hôn nhân ng tính có ăng kí. Tuy con nuôi là ngư i nư c ngoài trên t ng dân s nhiên, c p v ch ng ho c c p hôn nhân ng cao nh t th gi i. Trong th i gian t 1969 - tính cũng ch ư c phép nh n con nuôi n u 2005, có kho ng 46.000 tr em ư c nh n làm tho mãn các i u ki n là ang s ng chung con nuôi Thu i n t các nư c ngoài kh i và ng thu n trong vi c nh n nuôi con B c âu (nhi u nh t là t Hàn Qu c, n , nuôi, tr trư ng h p: Ngư i v ho c ngư i Columbia, Srilanka, Vi t Nam, Trung Qu c và ch ng kia s ng m t nơi mà không ai bi t Nga).(8) Nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài n ho c m c b nh tâm th n ho c trư ng hi n nay là m t cách nh m thi t l p gia ình, h p ngư i v ho c ngư i ch ng nh n con là m t c thù c a xã h i Thu i n. Nhìn riêng c a ngư i kia làm con nuôi n u ư c chung, lĩnh v c này ư c h u thu n b i c s ng ý c a ngư i ó. Pháp lu t Th y chính sách xã h i và thái c a công chúng i n không quy nh v chênh l ch tu i Th y i n./. tác gi a ngư i nh n nuôi và con nuôi. Riêng i u ki n i v i tr em nư c ngoài ư c (1).Xem: Anna von Melen, Strength to Survive and Courage to Live, Trans. by Michael Lundin, NIA cho làm con nuôi s ư c xem xét theo quy (Stockholm: 2000), p.131. nh c a nư c nơi tr em ó cư trú. (2). S li u năm 2005 t MIA. V h u qu pháp lí c a vi c nuôi con (3).Xem: Gunilla Bodin, “intercountry adoption in Sweden” – NIA 24 Sep 2006, p.4. nuôi, theo pháp lu t Th y i n, a tr ư c (4) Tài li u t MIA, http://mia.se/english/sweden.htm nh n nuôi s "gi a v " như con trong (5).Xem: Intercountry Adoption Intermediation Act gia ình cha m nuôi. M i quan h gi a con (1997:192), Section 4. (6).Xem: Intercountry Adoption Intermediation nuôi v i cha m c a nó hoàn toàn ch m (7) 1997:192, Section 2. d t. Cha m nuôi tr thành ngư i giám h , (7).Xem: Eva Ryrstedt, “Family and inheritance law”, chăm sóc, quy t nh nh ng v n liên quan in Swedish law in the New Millennium, ed. By n con nuôi cho n khi chúng trư ng thành. Michael Bogdan (Stockholm: 2000). p,269 và Code of Parenthood, Section 10. Tr thành con c a gia ình m i, a tr ư c (8).Xem: Anna von Melen, Strength to Survive and mang h c a cha m nuôi ho c cũng có th Courage to Live, Trans. by Michael Lundin, NIA ư c gi h cũ c a mình k t h p v i h m i (Stockholm: 2000), p.131. 74 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản