intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp - VỀ CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH

Chia sẻ: Dau Xuan Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
168
lượt xem
39
download

Báo cáo tốt nghiệp - VỀ CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển . Căn cứ Nghị định 34/CP ngày 23/4/1994 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính Căn cứ quy chế đăng ký và hoạt động hành nghề đo đạc bản đồ ban hành kèm theo quyết định số :656QĐ/ĐC ngày 4/11/1997 của tổng cục trưởng địa chính Giấy phép thành lập số 1440/GP/TLDN Ngày 07/7/1998 của UBND thành phố Hồ Chí Minh và giấy đăng ký kinh doanh số 045533 do sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/1998...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp - VỀ CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XD – TM HƯNG THỊNH

 1. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng http://www.ebook.edu.vn Trang 1 Phaàn 1 : GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY TNHH ÑO ÑAÏC XD – TM HÖNG THÒNH 1. Lòch söû hình thaønh vaø quaù trình phaùt trieån . Caên cöù Nghò ñònh 34/CP ngaøy 23/4/1994 cuûa chính phuû quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø toå chöùc boä maùy cuûa Toång cuïc Ñòa chính Caên cöù quy cheá ñaêng kyù vaø hoaït ñoäng haønh ngheà ño ñaïc baûn ñoà ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá :656QÑ/ÑC ngaøy 4/11/1997 cuûa toång cuïc tröôûng ñòa chính Giaáy pheùp thaønh laäp soá 1440/GP/TLDN Ngaøy 07/7/1998 cuûa UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø giaáy ñaêng kyù kinh doanh soá 045533 do sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö TP.Hoà Chí Minh caáp ngaøy 23/7/1998 Teân coâng ty : COÂNG TY TNHH ÑO ÑAÏC XD – TM HÖNG THÒNH Ñòa chæ : 24A Ñieän Bieân Phuû ,Phöôøng 15 ,Quaän Bình Thaïnh . Ñieän thoaïi : 08.8980282 Fax : 5123040 Email : hungthinh_map@yahoo.com Taøi khoaûn : 4311 00 30 01 0537 taïi Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Ñoâng AÙ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Coù voán phaùp ñònh ñöôïc xaùc nhaän 1.200.000.000 Ñaêng kyù thueá vaø baûo hieåm taïi : Quaän Bình Thaïnh TP.HCM Soá chi nhaùnh : 9 chi nhaùnh. 2. Chöùc naêng ngaønh ngheà 2.1. Ñoái vôùi ño ñaïc baûn ñoà ñòa chính: - Khaûo saùt ñaùnh giaù hieän traïng (ñoái vôùi caùc coâng trình lôùn, coù hieän traïng phöùc taïp). - Laäp hôïp ñoàng kinh teá thi coâng. - Thu nhaäp caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán khu ño. - Xin tham khaûo, trích luïc taøi lieäu ñòa chính lieân quan ñeán khu ño ( taïi Trung Taâm Thoâng Tin Löu Tröõ Tö Lieäu Ñòa Chính Nhaø Ñaát). - Laäp phöông aùn kyõ thuaät vaø toå chöùc thi coâng coâng trình ño ñaïc (ñoái vôùi caùc coâng trình lôùn, hoaëc ño laäp baûn ñoà ñòa chính theo nhöõng ñôn vò haønh chính…). - Thi coâng ño ñaïc thöïc ñòa. - Noäi nghieäp tính toaùn vaø laäp hoà sô goác treân neàn taøi lieäu ñòa chính. - Boá trí caém coïc moác xaùc ñònh ranh, phaân chieát loâ thöûa theo baûn ñoà qui hoaïch
 2. vaø hoà sô kyõ thuaät ño ñaïc (ñoái vôùi hoà sô caém moác phaân loâ). - Kieåm tra kyõ thuaät hoà sô ño ñaïc. - Laäp baûn veõ chính thöùc theo maãu vaø in aán. Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng http://www.ebook.edu.vn Trang 2 - Giao noäp saûn phaåm ñeå nghieäm thu (caáp quaûn lyù Nhaø Nöôùc tröïc thuoäc taïi Sôû TaøiNguyeân vaø Moâi Tröôøng TP. HCM). - Giao thaønh phaåm baûn ñoà theo hôïp ñoàng cho khaùch haøng. 2.2. Caùc coâng trình ño ñaïc baûn ñoà khaùc: - Khaûo saùt ñaùnh giaù hieän traïng (ñoái vôùi caùc coâng trình lôùn). - Laäp hôïp ñoàng kinh teá thi coâng. - Thu thaäp caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán khu ño. - Laäp phöông aùn kyõ thuaät vaø toå chöùc thi coâng coâng trình ño ñaïc. - Thi coâng ño ñaïc thöïc ñòa. - Noäi nghieäp tính toaùn vaø laäp hoà sô goác. - Laäp baûn veõ chính thöùc theo maãu vaø in aán. - Laäp caùc bieåu thoáng keâ soá lieäu, bieåu tính toaùn theo noäi dung coâng vieäc ñaõ thoáng nhaát trong hôïp ñoàng. - Boá trí coâng trình, quan traéc theo doõi thi coâng caùc coâng trình xaây döïng… - Kieåm tra kyõ thuaät hoà sô ño ñaïc, baûn ñoà soá lieäu tính toaùn. - Baøn giao hoà sô thaønh quaû cho khaùch haøng theo hôïp ñoàng. 3. Cô caáu toå chöùc vaø boä maùy quaûn lyù nhaân söï 3.1. Cô caáu toå chöùc - Teân ñôn vò : COÂNG TY TNHH ÑO ÑAÏC XD – TM HÖNG THÒNH. - Ñòa chæ : 24A Ñieän Bieân Phuû Phöôøng 15, Quaän Bình Thaïnh. Löïc löôïng chuyeân moân kyõ thuaät ( Trong danh saùch naøy khoâng tính caùc coäng taùc vieân hoaëc ngöôøi kieâm nhieäm.) Toång soá : 21 ngöôøi. - Kyõ sö traéc ñòa – baûn ñoà : 2 - Cöû nhaân khoa hoïc –Ñòa chaát : 2 - Kieán truùc sö : 2 - Kyõ sö ñieän –ñieän töû : 1 - Kyõ Sö kyõ thuaät Xaây Döïng : 2 - Trung caáp ñòa chính : 7 - Coâng nhaân kyõ thuaät : 2 - Kyõ thuaät noâng nghieäp : 1 - Trung hoïc quaûn lyù ñaát ñai : 1 - Kyõ thuaät xaây döïng : 1 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng http://www.ebook.edu.vn Trang 3 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC
 3. GIAÙM ÑOÁC KIEÂM CHUÛ TÒCH HÑQT QUAÛN LYÙ HAØNH CHÍNH P. GIAÙM ÑOÁC KYÕ THUAÄT TOÅ TAØI CHÍNH KEÁ TOAÙN QL DAÕ NGOAÏI ,QLPC ÑO ÑAC TOÅ KYÕ THUAÄT QUAÛN THUÛ HS KYÕ THUAÄT THUÛ QUYÕ NHOÙM ÑO A ÑÒA CHÍNH CHI NHAÙNH BHH (COÙ TTB) TOÅ KIEÅM TRA KIEÅM SOAÙT NHOÙM ÑO B QSD NHAØÑAÁT CN AN LAÏC (COÙ TTB) CHI NHAÙNH HUYEÄN CUÛ CHI NHOÙM ÑO ÑBGT – TKXD CAÙC CHI NHAÙNH TRÖÏC THUOÄC NHOÙM ÑO B CN BHH,AN LAC,CUÛ CHI Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng http://www.ebook.edu.vn Trang 4 3.2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban Boä maùy toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty laø giaùm ñoác thöïc hieän theo cheá ñoä thuû tröôûng. Giaùm ñoác laø ngöôøi coù thaåm quyeån cao nhaát chuïi traùch nhieäm tröôùc cty veà moïi hoïat ñoäng Vieäc tuyeån duïng caùn boä coâng nhaân vieân chöùc tröïc tieáp tuyeån trong nöôùc döïa vaøo söï giuùp ñôõ cuûa caùc cô quan quyeàn löïc, caùc coâng ty dòch vuï trong nöôùc, öu tieân
 4. cho ngöôøi coù trình ñoä vaø kyõ thuaät cao. Tuy nhieân, xeùt veà maët khaùch quan cty coøn coù nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm caàn khaéc phuïc vaø phaùt huy. .. Öu ñieåm: Giaùm Ñoác laø ngöôøi chæ ñaïo tröïc tieáp neân noù thöôøng mang tính kòp thôøi vaø coù nhöõng quyeát ñònh thích hôïp vôøi nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng .Coù ñoäi nguõ nhaân vieân treû trung , naêng ñoäng, hoøa nhaõ.. .. Nhöôïc ñieåm: Do coâng ty coù nhieàu chi nhaùnh ôû caùc quaän ,huyeän naèm ngoaïi thaønh xa truï sôû chính cuûa coâng ty neân vieäc nhaân vieân ñi laïi ñeå baùo caùo cho coâng ty chính laø baát tieän. 4. Saûn phaåm coâng ty Laø nhöõng baûn veõ ñöôïc caùc kyõ sö coù kinh nghieäm vaø kyõ thuaät cao ñaõ ño ñaïc kyõ löôõng treân maùy vaø ñöa ra nhöõng baûn veõ chính xaùc veà toïa ñoä nhaø ôû, ñaát söû duïng cuõng nhö giuùp cho ngöôøi daân nhanh choùnh vaø tieát kieäm ñöôïc thôøi gian trong vieäc laøm giaáy tôø nhaø ñaát . 5. Qui trình veà chaát löôïng thaønh quaû ño ñaïc baûn ñoà : Saûn phaåm cuûa coâng taùc ño ñaïc baûn ñoà noùi chung khoâng cho pheùp coù thöù phaåm, do ñoù trong quaù trình thi coâng caùc coâng trình veà ño ñaïc baûn ñoà töø giai ñoaïn ñieàu tra khaûo saùt ban ñaàu ñeán thi coâng ño ñaïc thöïc ñòa, tính toaùn noäi nghieäp… ñeàu phaûi tuaân thuû theo ñuùng qui trình – qui phaïm hieän haønh, phaûi toå chöùc toát coâng taùc theo doõi kieåm tra thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø trong suoát thôøi gian thöïc hieän coâng trình. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 5 6. Saûn phaåm vaø keá hoaïch saûn löôïng naêm : - Saûn phaåm caùc baûn ñoà hieän traïng – vò trí theo neàn taøi lieäu ñòa chính : + Hoà sô baûn ñoà thöûa ñaát nhoû, leû : khoaûng 2.000hoàsô/ naêm. + Hoà sô baûn ñoà vôùi khu ñaát trung bình : khoaûng 100hoàsô/ naêm. + Hoà sô baûn ñoà vôùi khu ñaát lôùn : khoaûng 25hoàsô/ naêm.
 5. - Saûn phaåm baûn ñoà ñòa hình, baûn ñoà cao ñoä tính toaùn khoái löôïng ñaøo ñaép caùc traéc doïc – traéc ngang, baûn ñoà quan traéc ñònh vò boá trí coâng trình,hieän traïng giaûi toaû ñeàn buø… : khoaûng 20hôïpñoàng/ naêm. Ño ñaïc baûn ñoà. Tö vaán khaûo saùt thieát keá caùc coâng trình xaây döïng .San laép maët baèng .Mua maùy moùc thieát bò ,vaät tö ,nguyeân phuïc vuï caùc ngaønh saûn xuaát .Dòch vuï thöông maïi .Ñaïi lyù kyù gôûi haøng hoùa .Kinh doanh nhaø ôû .Nhaän quyeàn söû duïng ñaát ñeå xaây nhaø ôû ,ñeå baùn hoaëc cho thueâ ,ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng theo quy hoaïch xaây döïng nhaø ñeå ôû ñeå chuyeån quyeàn söû duïng ñaát .Dòch vuï mua baùn cho thueâ nhaø ôû. Do coù ñoäi nguõ kyõ sö laønh ngheà vaø phong caùch laøm vieäc haêng haùi ñaõ taïo ra nhieàu uy tin ñoái vôùi khaùch haøng veà vieäc ño ñaïc vaø taïo ra nhöõng baûn veõ chính xaùc. 7. Quy trình laøm vieäc taïi coâng ty Khaùch haøng tôùi coâng ty seõ ñöôc ñoäi nguõ nhaân vieân laønh ngheà trong coâng ty höôùng daãn taän tình veà vieäc laøm caùc loaïi giaáy tôø cuõng nhö quyeàn söû duïng nhaø ôû , quyeàn söû duïng ñaát ,noùi caùch khaùc laø coâng ty co theå giuùp ngöôøi daân laøm caùc loaïi soå hoàng ,soå ñoû moät caùch nhanh choùng vaø ñôõ toán thôøi gian 8. Toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty 8.1. Boä maùy keá toaùn Coâng ty thöïc hieän haïch toaùn theo phöông thöùc haïch toaùn ñoäc laäp. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 6 Sô ñoà boä maùy keá toaùn ñöôïc saép xeáp nhö sau: 8.2. Chöùc naêng Keá toaùn tröôûng :Laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà toaøn boä coâng vieäc keá toaùn cuûa coâng ty tröôùc giaùm ñoác. Giuùp Giaùm Ñoác chæ ñaïo, toå chöùc thöïc hieän coâng taùc taøi chính vaø theo doõi tröïc tieáp : + Nguoàn voán vaø TSCÑ cuûa coâng ty. + Keá toaùn caùc nhieäm vuï tieâu thuï, keát quaû vaø thu nhaäp. + Ñoàng thôøi kieâm nhieäm coâng taùc taøi vuï, laäp caùc bieåu taøi chính cuûa coâng ty. Keá toaùn toång hôïp :
 6. + Keá toaùn toång hôïp ghi cheùp phaûn aùnh toång quaùt tình hình taøi saûn vaø hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. + Coù nhieäm vuï ghi soå, laäp baùo caùo phaân tích hoaït ñoäng, toå chöùc löu tröõ taøi lieäu keá toaùn, coù theå phaân tích chi phí saûn xuaát, tính giaù thaønh, chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp... Giuùp keá toaùn vieân theo doõi vaø haïch toaùn caùc nghieäp vuï Keá toaùn vieân: +Thöïc hieän ghi cheùp caùc chöùng töø ban ñaàu, môû caùc soå hoaëc theû keá toaùn chi tieát ñeå phaûn aùnh soá lieäu phaùt sinh. Giöõ caùc soå saùch, baùo bieåu lieân quan, toång hôïp vaø laäp caùc baùo bieåu keá toaùn, theo doõi tình hình thu chi tieàn maët, TGNH, theo doõi caùc Keá toaùn tröôûng Keá toaùn toång hôïp Keá toaùn vieân Thuû quyõ Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 7 nghieäp vuï thanh toaùn coâng nôï, ñoái chieáu coâng nôï, caùc khoaûn löông vaø trích theo löông … .. Hình thöùc toå chöùc coâng taùc keá toaùn: - Laø hình thöùc laäp keá hoaïch taäp trung, coâng taùc keá toaùn ñöôïc thöïc hieän ôû phoøng keá toaùn ôû coâng ty. .. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: - Vôùi quy moâ, ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh vaø trình ñoä nhaân vieân quaûn lyù, coâng ty ñaõ choïn hình thöùc keá toaùn laø Nhaät kyù Chung. - Sô ñoà haïch toaùn nhö sau: .. Ghi chuù : Ghi haèng ngaøy ( ñònh kyø ) Ghi vaøo cuoái thaùng ( hoaëc ñònh kyø ) Ñoái chieáu ,kieåm tra. Chöùng töø goác Soå Nhaät kyù chung Soå quyõ Soå Caùi Soå chi tieát Baûng toång hôïp Chi tieát Baûng caân ñoái taøi khoaûn Baùo caùo taøi chính
 7. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 8 .. Ghi cheùp : Haèng ngaøy caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác ghi nghieäp vuï phaùt sinh vaøo soå Nhaät kyù chung theo trình töï thôøi gian. - Sau ñoù caên cöù vaøo soå Nhaät kyù chung ñeå ghi vaøo soå Caùi. - Tröôøng hôïp duøng soå Nhaät kyù ñaëc bieät thì haèng ngaøy caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác ghi nghieäp vuï phaùt sinh vaøo caùc soå Nhaät kyù ñaëc bieät coù lieân quan ñònh kyø hoaëc cuoái thaùng toång hôïp caùc nghieäp vuï treân soå Nhaät kyù ñaëc bieät vaø laáy soá lieäu toång hôïp ghi moät laàn vaøo soå Caùi .Cuoái thaùng toång hôïp soá lieäu cuûa soå Caùi vaø laáy soá lieäu cuûa soå Caùi ghi vaøo Baûng caân ñoái phaùt sinh caùc taøi khoaûn toång hôïp. - Ñoái chieáu vôùi caùc taøi khoaûn coù môû caùc soå hoaëc theû keá toaùn chi tieát thì sau khi ghi soå nhaät kyù phaûi caên cöù vaøo chöùng töø goác ghi vaøo caùc soå hoaëc theû keá toaùn chi tieát lieân quan. - Cuoái thaùng coäng soå hoaëc theû keá toaùn chi tieát laäp baûng toång hôïp chi tieát cuûa töøng taøi khoaûn ñeå ñoái chieáu vôùi baûng caân ñoái soá phaùt sinh . - Sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng caùc soá lieäu ,caùc baûng caân ñoái soá phaùt sinh ñöôïc duøng laøm caên cöù ñeå laäp baûng caân ñoái keá toaùn vaø caùc baùo bieåu keá toaùn khaùc. Phaàn 2 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1. Giôùi thieäu sô löôïc veà tieàn löông 1.1. Khaùi nieäm ,yù nghóa cuûa tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông. Tieàn löông laø moât phaïm truø kinh teá gaén lieàn vôùi lao ñoäng ,tieàn teä vaø neàn saûn xuaát haøng hoaù. Tieàn löông laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa boä phaän saûn phaåm xaõ hoäi maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc söû duïng ñeå buø ñaép hao phí lao ñoäng cuûa mình trong quaù trình saûn xuaát nhaèm taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng. Maëc khaùc ,tieàn löông laø moät boä phaän caáu thaønh neân giaù trò saûn phaåm do ngöôøi lao ñoäng taïo ra.Tuyø theo cô cheá quaûn lyù maø tieàn löông coù theå xaùc ñònh laø moat boä phaän cuûa chi phí saûn xuaát kinh doanh caáu thaønh neân giaù thaønh saûn phaåm hay ñöôïc
 8. xaùc ñònh laø moät boä phaän cuûa thu nhaäp – keát quaû taøi chính cuoái cuøng cuûa hoaït ñoäng SXKD trong doanh nghieäp. Theo toå chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá ( ILO ), tieàn löông laø söï traû coâng hoaëc thu nhaäp, baát luaän teân goïi hay caùch tính theá naøo, maø coù theå bieåu hieän baèng tieàn vaø ñöôïc aán ñònh giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng, hoaëc baèng phaùp luaät, phaùp quy quoác gia, do ngöôøi söû duïng lao ñoäng vieát tay hay baèng mieäng, cho moät coâng vieäc ñaõ thöïc hieän hay seõ phaûi thöïc hieän, hoaëc cho nhöõng dòch vuï ñaõ laøm hay seõ phaûi laøm. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 9 Ngoaøi tieàn löông maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng theo soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa mình,hoï coøn ñöôïc höôûng caùc khoaûn tieàn thöôûng theo quy ñònh cuûa ñôn vò nhö thöôûng do phaùt huy saùng kieán ,thöôûng do thi ñua,do naêng suaát lao ñoäng vaø caùc khoaûn tieàn thöôûng khaùc. Trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng taïm thôøi hay vónh vieãn maát söùc lao ñoäng nhö khi bò oám ñau,thai saûn,tai naïn lao ñoäng,höu trí maát söùc hay töû tuaát … seõ ñöôïc höôûng khoaûn trôï caáp nhaèm giaûm bôùt khoù khaên trong cuoäc soáng,ñoù laø khoaûn trôï caáp baûo hieåm xaõ hoäi (BHXH) Quyõ baûo hieåm xaõ hoäi ñöôïc taïo ra baèng caùch trích theo tyû leä phaàn traêm treân tieàn löông phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân ñeå tính vaøo chi phí SXKD vaø khaáu tröø vaøo tieàn löông coâng nhaân.Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 20% trong ñoù:tính vaøo CPSXKD 15% vaø coâng nhaân phaûi chòu laø 5%. Khoaûn chi trôï caáp baûo hieåm xaõ hoäi cho ngöôøi lao ñoäng khi oám ñau,thai saûn,tai naïn lao ñoäng,höu trí vaø töû tuaát ñöôïc tính treân cô sôû soá löôïng,chaát löôïng lao ñoäng vaø thôøi gian maø ngöôøi lao ñoäng ñaõ coáng hieán cho xaõ hoäi tröôùc ñoù. Tyû leä tính baûo hieåm xaõ hoäi tính vaøo chi phí saûn xuaát ñöôïc quy ñònh 10% DN phaûi noäp cho cô quan quaûn lyù ñeå chi cho 2 noäi dung: höu trí vaø töû tuaát,coøn 5% ñöôïc
 9. duøng ñeå chi noäp cho 3 noäi dung:oám ñau,thai saûn vaø tai naïn lao ñoäng.khoaûn chi naøy coù theå cho pheùp doanh nghieäp ñeå laïi chi traû (thay löông) cho ngöôøi lao ñoäng khi coù phaùt sinh thöïc teá,soá thöøa,thieáu seõ ñöôïc thanh toaùn vôùi cô quan quaûn lyù:neáu chi thieáu seõ ñöôïc caáp buø,chi khoâng heát seõ phaûi noäp leân.Hoaëc coù theå noäp heát 5% quyõ naøy cho cô quan quaûn lyù,khi coù phaùt sinh thöïc teá seõ do cô quan quaûn lyù thöïc hieän chi traû cho ngöôøi lao ñoäng caên cöù vaøo caùc chöùng töø chöùng minh (hieän naøy quyõ naøy ñöôïc quaûn lyù theo höôùng naøy). Tyû leä trích maø ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu ñöôïc doanh nghieäp noäp hoä leân cô quan quaûn lyù (cuøng voùi 10% ôû treân). Nhö vaây,neáu doanh nghieäp ñöôïc pheùp ñeå laïi 5% khoaûn chi BHXH thì chæ phaûi noäp 15%,coøn neáu doanh nghieäp khoâng ñöôïc pheùp thöïc hieän tröïc tieáp chi thì phaûi noäp heát 20% cho cô quan quaûn lyù. Nhaèn xaõ hoäi hoaù vieäc khaùm chöõa beänh,ngöôøi lao ñoäng coøn ñöôïc höôûng cheá ñoä khaùm chöõa beänh khoâng maát tieàn bao goàm caùc khoaûn chi veà vieän phí,thuoác men ,… khi oám ñau .Ñieàu kieän ñeå ngöôøi lao ñoäng khaùm chöõa beänh khoâng maát tieàn laø hoï phaûi coù theû baûo hieåm y teá ,theo quy ñònh hieän nay BHYT ñöôïc trích theo tyû leä 3% treân löông phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân trong ñoù tính vaøo chi phí SXKD laø 2% vaø khaáu tröø vaøo tieàn löông coâng nhaân laø 1% . Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 10 Ngoaøi ra ñeå phuïc vuû cho hoaït ñoäng cuûa toå chöùc coâng ñoaøn ñöôïc thaønh laäp theo luaät coâng ñoaøn,doanh nghieäp phaûi trích laäp quyõ kinh phí coâng ñoaøn.Quyõ kinh phí coâng ñoaøn ñöôïc thaønh laäp baèng caùch trích theo tyû leä quy ñònh treân tieàn löông phaûi traû vaø ñöôïc tính vaøo chi phí kinh doanh saûn xuaát trong kyø. Theo quy ñònh hieän haønh ,tyû leä trích kinh phí coâng ñoaøn tính vaøo chi phí treân tieàn löông phaûi traû laø 2% trong ñoù 1% daønh cho hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû vaø 1% cho hoaït ñoäng coâng ñoaøn caáp treân.Khoaûn chi cho hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû coù theå
 10. ñöôïc thöïc hieän treân soå saùch keá toaùn hoaït ñoäng SXKD cuûa doanh nghieäp hoaëc khoâng – neáu khoaûn naøy theå hieän treân soå saùch keá toaùn hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh,thì sau khi trích vaøo chi phí doanh nghieäp seõ chuyeån noäp toaøn boä khoaûn kinh phí naøy .Moïi khoaûn chi tieâu taïi cô sôû seõ do toå chöùc coâng ñoaøn quaûn lyù vaø quyeát toaùn vôùi coâng ñoaøn caáp treân . Taêng cöôøng quaûn lyù lao ñoäng,caûi tieán vaø hoaøn thieän vieäc phaân boá vaø söû duïng coù hieäu quaû löïc löôïng lao ñoäng,caûi tieán vaø hoaøn thieän cheá ñoä tieàn löông,cheá ñoä söû duïng quyõ baûo hieåm xaõ hoäi ,baûo hieåm y teá ,kinh phí coâng ñoaøn ñöôïc xem laø moat phöông tieän höõu hieäu ñeå kích thích ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi hoaït ñoäng SXKD ,reøn luyeän tay ngheà ,naâng cao naêng suaát lao ñoäng.Treân cô sôû caùc chính saùch cheá ñoä lao ñoäng,tieàn löông ,baûo hieåm xaõ hoäi ,baûo hieåm y teá ,kinh phí coâng ñoaøn Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh ,caùc doanh nghieäp tuyø thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ngaønh mình phaûi toå chöùc toát lao ñoäng nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ,ñoàng thôøi tính toaùn ,thanh toaùn ñaày ñuû kòp thôøi caùc khoaûn tieàn coâng ñoaøn nhaèm khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän toát nhieäm vuï ,goùp phaàn theå hieän toát keá hoaïch SXKD cuûa doanh nghieäp . 1.2. Baûn chaát cuûa tieàn löông. Baûn chaát cuûa tieàn löông cuõng thay ñoåi tuøy theo caùc ñieàu kieän, trình ñoä phaùt trieån kinh teâá xaõ hoäi vaø nhaän thöùc cuûa con ngöôøi. Tröôùc ñaây tieàn löông ñöôïc coi laø giaù trò söùc lao ñoäng trong neàn kinh teá thò tröôøng . Vôùi vieäc aùp duïng nguoàn nhaân löïc vaøo caùc doanh nghieäp, tieàn khoâng coøn laø ñôn thuaàn laø söùc lao ñoäng nöõa. Quan heä giöõa ngöôøi vaø chuû sôû höõu lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng ñaõ coù nhöõng thay ñoåi cô baûn. Lieäu raèng vieäc aùp duïng nguoàn nhaân löïc trong doanh nghieäp, quan heä naøy coù theå chuyeån töø hình thöùc boùc loät , mua baùn haøng hoùa sang hình thöùc quan heä song phöông, ñoâi beân cuøng coù lôïi hay khoâng vaø
 11. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 11 baûn chaát tieàn löông laø gì vaãn laø moät vaán ñeà ñoøi hoûi phaûi ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån. Nhöng theo quan ñieåm môùi:” Tieàn löông laø giaù caû söùc lao ñoäng phuø hôïp vôùi quan heä cung caåp söùc lao ñoäng trong neàn kinh teá thò tröôøng. Tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng do hai beân thoûa thuaän trong hôïp ñoàng vaø ñöôc traû theo naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng vaø hieäu quaû coâng vieäc. 1.3. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï tieàn löông vaø caùc khoûan phaûi trích theo löông. 1.3.1. Chöùc naêng cuûa tieàn löông Tieàn löông giöõ vai troø trong coâng taùc quaûn lyù ,trong ñôøi soáng vaø caû veà maët chính trò xaõ hoäi .Ñeå giöõ ñöôïc vai troø quan troïng tieàn löông phaûi theå hieän ñuùng chöùc naêng cô baûn sau : • Tieàn löông ñaûm baûo ñuû chi phí buø ñaép taùi taïo söùc lao ñoäng .Ñaây laø cuõng laø yeâu caàu nhaát thieát cuûa tieàn löông , phaûi nuoâi soáng ngöôøi lao ñoäng, duy trì söùc lao ñoäng cuûa hoï. • Ñaûm baûo vai troø kích thích cuûa tieàn löông ví söï thuùc eùp cuûa tieàn löông phaûi coù traùch nhieäm cao ñoái vôùi coâng vieäc , tieàn löông phaûi taïo ra ñöôïc nieàn say meâ ngheà nghieäp. Vì tieàn löông, ngöôøi lao ñoäng töï thaáy phaûi khoâng ngöøng boài döôõng, naâng cao veà caû moïi maët caû kieán thöùc lyù luaän , kyõ naêng kyõ xaûo , chòu khoù tìm toøi hoïc hoûi, ruùt kinh nghieäm. • Ñaûm baûo vai troø phaân phoái lao ñoäng cuûa tieàn löông : vôùi tieàn löông thoûa ñaùng ngöôøi lao ñoäng töï nguyeän laøm toát moïi coâng vieäc ñöôïc giao , duø ôû ñaâu ,laøm gì , duø coâng vieäc coâng vieäc ñoäc haïi , khoù khaên ñeán nhöôøng naøo . • Vai troø quaûn lyù lao ñoäng tieàn löông :Doanh nghieäp söû duïng coâng cuï tieàn löông khoâng chæ vôùi muïc ñích taïo ñieàu kieän vaät chaát cho ngöôøi lao ñoäng maø coøn vôí muïc ñích khaùc laø: thoâng qua vieäc traû löông coù theå kieåm tra , theo doõi, giaùm saùt
 12. ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc theo yù ñònh cuûa mình , ñaûm baûo tieàn löông chi ra ñem laïi keát quaû vaø hieäu quaû roõ reät . • Hieäu quaû cuûa tieàn löông khoâng chæ ñöôcï tính theo thaùng maø coøn ñöôïc tính theo ngaøy , töøng giôø ôû toøan doanh nghieäp töøng boä phaän cuûa töøng ngöôøi • Cuõng coù theå moät ngöôøi bò traû tieàn löông thaùng thaáp nhöng tính theo giôø thì raát cao vì khoâng laøm ñaày ñuû ngaøy coâng trong thaùng vaø giôø trong ngaøy quy ñònh . Vì vaäy doanh nghieäp phaûi tính toùan kyõ löôõng ñeå tieàn löông chi ra ñem laïi hieäu quaû toát nhaát vaø quaûn lyù quyõ löông chaët cheõ. Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 12 • Giöõ vai troø quan troïng trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng vì söùc lao ñoäng hoï ñaõ boû ra nhaèm ñeå nuoâi soáng gia ñình vaø baûn thaân cuûa ngöôøi lao ñoäng vi theá phaûi coâng baèng theo phöông phaùp laøm nhieàu traû nhieàu, laøm ít traû ít. 1.3.2. Nhieäm vuï tieàn löông vaø caùc khoûan phaûi trích theo löông: Ñeå thöïc hieän chöùc naêng keá toùan trong coâng vieäc ñieàu haønh quaûn lyù cuøa doanh nghieäp ,keá toùan tieàn löông ,BHXH , BHYT,KPCÑ caàn thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï sau: • Toå chöùc , phaûn aùnh ghi cheùp ñaày ñuû toång hôïp moät caùch trung thöïc, kòp thôøi, tình hình thöïc hieän coù söï bieán ñoäng veà soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng, tình hình söû duïng thôøi gian lao ñoäng vaø keát quaû lao ñoäng. • Tính toùan chính xaùc, kòp thôøi, ñuùng chính saùch caùc khoûan cheá ñoä cuûa tieàn löông, thöôûng, caùc khoûan phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng, phaûn aùnh ñaày ñuû kòp thôøi, chính xaùc tình hình thanh toùan vaø caùc khoûan traû cho ngöôøi lao ñoäng . • Vieäc thöïc hieän kieåm tra tình hình huy ñoäng vaø söû duïng lao ñoäng, tình hình chaáp haønh caùc chính saùch cheá ñoä lao ñoäng tieàn löông . • Tính toùan vaø phaân boå chính xaùc , ñuùng ñoái töôïng vaù caùc khoûan trích theo löông , trích BHXH, BHYT, KPCÑ vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh . Höôùng daãn kieåm
 13. tra caùc boä phaän trong ñôn vò, thöïc hieän ñaày ñuû , ñuùng ñaén cheá ñoä ghi cheùp ban ñaàu veà lao ñoäng tieàn löông , BHXH, BHYT, KPCÑ, Môû soå keá toùan vaø haïch toùan lao ñoäng tieàn löông , BHXH,BHYT,KPCÑ ñuùng cheá ñoä , ñuùng phöông . • Laäp baùo caùo veà lao ñoäng tieàn löông ,BHXH, BHYT, KPCÑ, thöïc hieän söû duïng chung lao ñoäng, quyõ tieàn löông , quyõ BHXH, BHYT, KPCÑ deà xuaát caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quaû tieàm naêng lao ñoäng. Ñaáu tranh nhöõng haønh vi choáng tham nhuõng , voâ traùch nhieäm ,vi phaïm kyõ luaät lao ñoäng veà quõy löông, cheá ñoä phaân phoái lao ñoäng. 2. Cô caáu thu nhaäp Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng bao goàm caùc khoûan: Tieàn löông cô baûn, tieàn phuï caáp, tieàn thöôûng vaø caùc loïai phuùc lôïi. Moãi yeáu toá co ùcaùch tình rieâng vaø coù yù nghóa khaùc nhau ñoái vôùi vieäc kích thích ñoäng vieân ngöôøi lao ñoäng haêng haùi, tích cöïc, saùng taïo trong coâng vieäc . 2.1. Tieàn löông cô baûn Tieàán löông cô baûn laø tieàn löông ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû tính ñuû caùc nhu caàu cô baûn veà sinh hoïc, xaõ hoäi, veà möùc ñoä phöùc taïp vaø möùc ñoä tieâu hao lao ñoäng trong Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 13 nhöõng ñieàu kieän lao ñoäng trung bình cuûa töøng nghaønh ngheà coâng vieäc. ÔÛ Vieät Nam, ñöôïc xaùc ñònh quan heä thoáng nhaát theo thaùng löông baûng löông cuûa nhaø nöôùc. 2.2. Phuï caáp löông Phuï caáp löông laø tieàn traû coâng lao ñoäng ngoaøi tieàn löông cô baûn. Noù boå sung cho löông cô baûn, buø ñaép theâm cho ngöôøi lao ñoängkhi hoï phaûi laøm vieäc trong ñieàu kieän lao ñoäng khoâng oån ñònh hoaëc khoâng thuaän lôïi maø chöa ñöôïc tính treân cô sôû ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng laøm vieäc. Tieàn phuï caáp coù yù nghóa kích thích ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän toát coâng vieäc trong nhöõng ñieàu kieän khoù khaên, phöùc taïp hôn bình thöôøng.
 14. 2.3. Tieàn thöôûng Tieàn thöôûng laø loaïi kích thích vaät chaát coù taùc duïng raát tích cöïc ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng trong vieäc phaán ñaáu thöïc hieän coâng veäc toát hôn . Caùc doanh nghieäp thöôøng aùp duïng moät soá loaïi thöôûng sau: - Thöôûng naêng suaát, chaát löôïng - Thöôûng tieát kieäm - Thöôûng saùng kieán - Thöôûng theo keá quaû lao ñoäng kinh doanh chung cuûa doanh nghieäp - Thöôûng tìm ñöôïc nôi cung öùng, tieâu thuï kí keát hôïp ñoàng - Thöôûng ñaûm baûo ngaøy coâng. 2.4. Phuùc lôïi Caùc loïai phuùc lôïi maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng raát ña daïng vaø phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö quy ñònh ñöôïc höûông cuûa chính phuû, taäp quaùn trong nhaân daân, möùc ñoä phaùt trieån cuûa kinh teá , khaû naêng taøi chính vaø caùc yeáu toá, hoøan caûnh cuï theå cuûa doanh nghieäp. Phuùc lôïi theå hieän söï quan taâm cuûa doanh nghieäp ñeán ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng, coù taùc duïng kích thích nhaân vieân trung thaønh, gaén boù vôùi doanh nghieäp. Duø ôû cöông vò cao hay thaáp, hoøan thaønh toát moät coâng vieäc hoaëc trung bình , coù trình ñoä laønh ngheà cao hay thaáp ñaõ laø nhaân vieân trong doanh nghieäp ñeàu ñöôïc höôûng phuùc lôïi Phuùc lôïi cuûa doanh nghieäp goàm coù: Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 14 - Baûo hieåm xaõ hoäi vaø baûo hieåm y teá - Höu trí - Nghæ pheùp - AÊn tröa do doanh nghieäp ñaøi thoï - Trôï caáp cuûa doanh nghieäp cho caùc nhaân vieân ñoâng con hoaëc coù hoøan caûnh khoù khaên - Quaø taëng cuûa doanh nghieäp cho caùc nhaân vieân vaøo caùc diäp sinh nhaät, möøng thoï cha meï nhaân vieân … Ngaøy nay , khi cuoäc soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc naâng cao do ñöôïc caûi thieän roõ reät, trình ñoä vaên hoùa cuûa ngöôøi lao ñoäng cuõng ñöôïc naâng leân, ngöôøi lao ñoäng ñi
 15. laøm mong muoán khoâng chæ coù yeáu toá vaät chaát nhö löông cô baûn, thöôûng, trôï caáp phuùc lôïi, maø coøn mong muoán coù ñöôïc cô hoäi thaêng tieán trong ngheà nghieäp, ñöôïc thöïc hieän nhöõng coâng vieäc mang tính thaùch thöùc, saùng taïo. 3. Caùc hình thöùc tieàn löông ,quyõ tieàn löông . 3.1. Caùc hình thöùc tieàn löông . Tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng phaûi quaùn trieät nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng,traû löông theo soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng coù yù nghóa raát to lôùn trong vieäc ñoäng vieân,khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng phaùt huy tinh than daân chuû ôû cô sôû,thuùc ñaåy hoï haêng say lao ñoäng saùng taïo,naâng cao naêng suaát lao ñoäng nhaèm taïo ra nhieàu cuûa caûi vaät chaát cho xaõ hoäi ,naâng cao ñôøi soáng vaät chaát ,tinh thaàn cuûa moãi thaønh vieân trong xaõ hoäi . Hieän nay ,vieäc tính traû löông cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc tieán haønh theo hai hình thöùc chuû yeáu :hình thöùc tieàn löông theo thôøi gian vaø hình thöùc tieàn löông theo saûn phaåm . Hình thöùc tính tieàn löông theo thôøi gian : Tieàn löông tính theo thôøi gian laø tieàn löông tính traû cho ngöôøi lao ñoäng theo thôøi gian laøm vieäc,caáp baäc coâng vieäc vaø thang löông cho ngöôøi lao ñoäng.Tieàn löông tính theo thôøi gian coù theå thöïc hieän tính theo thaùng,ngaøy hoaëc baäc giôø laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng tuøy thuoäc theo yeâu caàu vaø trình ñoä quaûn lyù thôøi gian lao ñoäng cuûa doanh nghieäp . Tieàn löông thôøi gian coù theå thöïc hieän tính theo thôøi gian giaûn ñôn hay tính theo thôøi gian coù thöôûng. .. Coâng thöùc tính theo thôøi gian : – Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 15 – – Hình thöùc tieàn löông tính theo thôøi gian coù hieàu haïn cheá vì tieàn löông tính traû cho nguôøi lao ñoäng chöa ñaûm baûo ñaày ñuû nguyeân taéc phaân phoá theo lao ñoäng vì
 16. chöa tính ñeán moät caùch ñaày ñuû chaát löôïng lao ñoäng,do ñoù chöa phaùt huy ñaày ñuû chöùc naêng ñoøn baåy kinh teá cuûa tieàn löông trong ieäc kích thích söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát,chöa phaùt huy heát khaû naêng saün coù cuûa ngöôøi lao ñoäng . Do nhöõng haïn cheá treân ,khi aùp duïng hình thöùc tieàn löông theo thôøi gian caàn thöïc hieän moät soá bieän phaùp phoái hôïp nhö :giaùo duïc chính trò tö töôûng,ñoäng vieân khuyeán khích vaät chaát,tinh thaàn döôùi caùc hình thöùc tieàn thöôûng;thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc chaáp haønh kyû luaät lao ñoäng vaø söû duïng thôøi gian lao ñoäng .vieäc phoái hôïp nhieàu bieän phaùp seõ taïo cho ngöôøi lao ñoäng töï giaùc lao ñoäng coù kyû luaät vaø coù naêng suaát cao . Hình thöùc tieàn löông tính theo saûn phaåm Tieàn löông tính theo saûn phaåm laø tieàn löông tính traû cho ngöôøi lao ñoäng theo keát quaû lao ñoäng – khoái löôïng saûn phaåm,coâng vieäc vaø lao cuï ñaõ hoaøn thaønh,baûo ñaûm ñuùng tieâu chuaån,kyõ thuaät chaát löôïng ñaõ quy ñònh vaø ñôn giaù tieàn löông tính cho moät ñôn vò saûn phaåm,coâng vieäc lao cuï ñoù . Tieàn löông tính theo saûn phaåm coù theå ñöôïc thöïc hieän theo nhöõng caùch sau : .. Tieàn löông tính theo saûn phaåm tröïc tieáp (khoâng haïn cheá) Tieàn löông theo tính theo saûn phaåm tröïc tieáp ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay cho moät taäp theå ngöôøi lao ñoäng thuoäc boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát . .. Tieàn löông tính theo saûn phaåm giaùn tieáp : Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 16 Tieàn löông theo saûn phaåm giaùn tieáp cuõng ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay cho moät taäp theå ngöôøi lao ñoäng thuoäc boä phaän giaùn tieáp phuïc vuï saûn xuaát höôûng löông phuï thuoäc vaøo keát quaû lao ñoäng cuûa boä phaän tröïc tieáp tröïc tieáp saûn xuaát . Theo caùch tính naøy,tieàn löông ñöôïc lónh caên cöù vaøo tieàn löông theo saûn phaåm cuûa boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát vaø tyû leä löông cuûa boä phaän giaùn tieáp phuïc vuï saûn
 17. xuaát quan taâm ñeán keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát vì noù gaén lieàn vôùi lôïi ích kinh teá cuûa baûn thaân hoï . Tieàn löông tính theo saûn phaåm coù thöôûng :laø tieàn löông tính theo saûn phaåm tröïc tieáp hay giaùn tieáp keát hôïp vôùi cheá ñoä khen thöôûng do doanh nghieäp quy ñònh nhö thöôûng chaát löôïng saûn phaåm – taêng tyû leä saûn phaåm chaát löôïng cao,thöôûng taêng naêng suaát lao ñoäng ,tieát kieäm nguyeân vaät lieäu … Tieàn löông tính theo saûn phaåm coù thöôûng ñöôïc tính theo töøng ngöôøi lao ñoäng hay cho moät taäp theå ngöôøi lao ñoäng . Theo caùch tính naøy,ngoaøi tieàn löông theo saûn phaåm tröïc tieáp khoâng haïn cheá ngöôøi lao ñoäng coøn ñöôïc höôûng moät khoaûn tieàn thöôûng theo quy ñònh cuûa ñôn vò.Caùch tính köông naøy coù taùc duïng kích thích ngöôøi lao ñoäng khoâng phaûi chæ quan taâm ñeán soá löôïng saûn phaåm laøm ra maø coøn quan taâm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm,taêng naêng suaát lao ñoäng,tieát kieäm nguyeân vaät lieäu … Khoaûn tieàn thöôûng naøy trích töø lôïi ích kinh teá mang laïi do vieäc taêng tyû leä saûn phaåm coù chaát löôïng cao,giaù trò NVL tieát kieäm ñöôïc . Tieàn löông tính theo saûn phaåm luõy tieán :laø tieàn löông tính theo saûn phaåm tröïc tieáp keát hôïp vôùi suaát tieàn thöôûng luõy tieán theo möùc ñoä hình thaønh vöôït möùc saûn xuaát saûn phaåm . Suaát tieàn thöôûng luõy tieán theo möùc ñoä hình thaønh vöôït möùc keá hoaïch saûn xuaát saûn phaåm do doanh nghieäp quy ñònh.Ví duï nhö cöù vöôït 10% ñònh möùc thì tieàn thöôûng taêng theâm cho phaàn vöôït laø 20%,vöôït töø 11% ñeán 20% ñònh möùc thì tieàn thöôûng taêng theâm cho phaàn vöôït laø 40% … vöôït töø 50% trôû leân thì tieàn thöôûng taêng theâm cho phaàn vöôït laø 100% v…v… Tieàn löông theo saûn phaåm luõy tieán cuõng ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay taäp theå ngöôøi lao ñoäng ôû nhöõng boä phaän saûn xuaát caàn thieát phaûi ñaåy maïnh toác ñoä saûn xuaát .Noù khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng phaûi luoân phaùt huy saùng taïo caûi tieán kyõ thuaät nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng ñaûm baûo cho ñôn vò thöïc hieän keá hoaïch
 18. saûn xuaát saûn phaåm moät caùch ñoàng boä vaø toaøn dieän.Tuy nhieân,khi aùp duïng tính löông theo saûn phaåm luõy tieán doanh nghieäp caàn chuù yù khi xaây döïng tieàn thöôûng luõy tieán nhaèm haïn cheá hai tröôøng hôïp coù theå xaûy ra ñoù laø,ngöôøi lao ñoäng phaûi taêng Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 17 cöôøng ñoä lao ñoäng ,khoâng baûo ñaûm söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng saûn xuaát laâu daøi vaø toác ñoä taêng tieàn löông lôùn hôn toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng. Tieàn löông khoaùn theo khoái löôïng coâng vieäc hay töøng coâng vieäc cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay moät taäp theå ngöôøi lao ñoäng nhaän khoaùn . Tieàn löông khoaùn ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng khoái löôïng coâng vieäc hoaëc töøng coâng vieäc caàn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh trong moat thoôøi gian nhaát ñònh . Trong caùc doanh nghieäp thuoäc ngaønh saûn xuaát noâng nghieäp,tieàn löông khoaùn coù theå thöïc hieän theo caùch khoaùn töøng phaàn coâng vieäc hoaëc khoaùn thu nhaäp (khoaùn goïn) cho ngöôøi lao ñoäng . Trong caùc doanh nghieäp thuoäc ngaønh xaây döïngcoù theå thöïc hieän theo caùch khoaùn goïn quyõ löông theo haïn muïc coâng trình cho ñoäi saûn xuaát . Khi thöïc hieän caùch tính löông theo tieàn löông khoaùn caàn chuù yù kieåm tra tieán ñoä vaø chaát löôïng coâng vieäc khi hoaøn thaønh nghieäm thu nhaát laø ñoái vôùi caùc coâng trình xaây doing cô baûn vì coù nhöõng phaàn coâng vieäc khuaát khi nghieäm thu khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh seõ khoù phaùt hieän . Tieàn löông tính theo saûn phaåm cuoái cuøng : Theo caùch tính löông naøy,tieàn löông ñoái vôùi caùc doanh nghieäp saûn xuaát coù tính chaát khai thaùc seõ döïa treân cô sôû giaù trò saûn löôïng ñaït ñöôïc sau khi tröø ñi caùc khoaûn tieâu hao vaät chaát,noäp thueá ,trích noäp caùc quyõ theo cheá ñoä quy ñònh vaø tyû leä thích ñaùng phaân phoái cho ngöôøi lao ñoäng;ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù tính chaát cheá bieán,doanh nghieäp caàn taïo caùc ñieàu kieän oån ñònh saûn xuaát ,toå chöùc laïi töøng day
 19. chuyeàn saûn xuaát vaø xaùc ñònh roõ giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa töøng nöûa thaønh phaàn hoaëc thaønh phaåm ñeå xaùc ñònh tieàn löông tính theo saûn phaåm cuoái cuøng cho töøng ngöôøi lao ñoäng hay moät taäp theå ngöôøi lao ñoäng . Caùch tính löông naøy laø tieán boä nhaát vì noù gaén traùch nhieäm cuûa caù nhaân hoaëc taäp theå ngöôøi lao ñoäng vôùi chính saûn phaåm maø hoï ñaõ laøm ra.Nhö vaäy trong tröôøng hôïp tính löông theo saûn phaåm cuoái cuøng,tieàn löông phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng khoâng thuoäc CPSX maø naèm trong thu nhaäp coøn laïi sau khi tröø ñi caùc khoaûn chi phí hôïp lyù vaø caùc khoaûn phaân phoái lôïi nhuaän theo quy ñònh . Tieàn löông tính theo saûn phaåm neáu tính cho taäp theå ngöôøi lao ñoäng thì doanh nghieäp caàn vaän duïng nhöõng phöông aùn chia löông thích hôïp ñeå tính chia löông cho töøng ngöôøi lao ñoäng trong taäp theå,ñaûm baûo nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng vaø khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng coù traùch nhieäm vôùi taäp theå cuøng lao ñoäng.Tính chia löông cho töøng ngöôøi lao ñoäng trong taäp theå coù theå ñöôïc tieán haønh theo caùc phöông aùn khaùc nhau : Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 18 – Chia löông theo caáp baäc tieàn löông vaø thôøi gian lao ñoäng thöïc teá cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng trong taäp theå ñoù.Caùc böôùc tieán haønh nhö sau : + Xaùc ñònh heä soá chia löông : + Tính tieàn löông chia cho töøng ngöôøi : – Chia löông theo caáp baäc coâng vieäc vaø thôøi gian laøm vieäc thöïc teá cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng keát hôïp vôùi vieäc bình coâng chaám ñieåm cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng trong taäp theå ñoù.Caùc böôùc tieán haønh nhö sau : + Xaùc ñònh tieàn löông theo caáp baäc coâng vieäc vaø thôøi gian laøm vieäc cho töøng ngöôøi : + Xaùc ñònh cheânh leäch giöõa tieàn löông thöïc lónh cuûa taäp theå vôùi toång tieàn löông tính theo caáp baäc coâng vieäc vaø thôøi gian laøm vieäc cuûa taäp theå laø phaàn löông do taêng naêng suaát lao ñoäng,chia theo soá ñieåm ñöôïc bình cuûa töøng coâng nhaân trong taäp
 20. theå . + Xaùc ñònh tieàn löông ñöôïc lónh cuûa töøng ngöôøi laø soá toång coäng phaàn löông tính theo caáp baäc coâng vieäc vaø thôøi gian laøm vieäc vôùi phaàn löông ñöôïc lónh do taêng naêng suaát lao ñoäng . Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp – Trung caáp khoaù 2007 GVHD : Nguyeãn Thò Minh Hieäp Sinh vieân : Phaïm Thò Phi Phuïng Trang 19 – Chia löông theo bình coâng chaám ñieåm haøng ngaøy cho töøng ngöôøi lao ñoäng trong taäp theå ñoù . Tuøy thuoäc vaøo tính chaát coâng vieäc ñöôïc phaân coâng cho töøng ngöôøi lao ñoäng trong taäp theå lao ñoäng coù phuø hôïp giöõa caáp baäc kyõ thuaät coâng nhaân vôùi caáp baäc coâng vieäc ñöôïc giao;lao ñoäng giaûn ñôn hay lao ñoäng coù yeâu caàu kyõ thuaät cao … ñeå löïa choïn phöông aùn chia löông cho thích hôïp nhaèm ñoäng vieân ,khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng phaùt huy heát naêng löïc lao ñoäng cuûa mình . Hình thöùc tieàn löông tính theo saûn phaåm laø hình thöùc coù nhieàu öu ñieåm,ñaûm baûo nguyeân taéc phaân phoái theo lao ñoäng laøm cho ngöôøi lao ñoäng quan taâm ñeán soá löôïng vaø chaát löôïng lao ñoäng cuûa mình.Tieàn löông tính theo saûn phaåm phaùt huy ñaày ñuû vai troø ñoøn baåy kinh teá ,kích thích saûn xuaát phaùt trieån ,thuùc ñaåy taêng naêng suaát lao ñoäng ,taêng saûn phaåm cho xaõ hoäi . Tuy nhieân ñeå hình thöùc tính löông theo saûn phaåm coù theå aùp duïng moät caùch thuaän lôïi vaø huy ñaày ñuû nhöõng öu ñieåm cuûa hình thöùc naøy doanh nghieäp xaây döïng ñöôïc moät heä thoáng ñònh möùc lao ñoäng thaät hôïp lyù,xaây döïng ñöôïc moät ñôn giaù tieàn löông traû cho töøng loaïi saûn phaåm ,töøng loaïi coâng vieäc,lao vuï moät caùch khoa hoïc hôïp lyù.Beân caïnh ñoù doanh nghieäp phaûi xaây döïng ñöôïc cheá ñoä thöôûng phaït roõ raøng,xaây döïng suaát thöôûng luõy tieán thích hôïp vôùi töøng loaïi saûn phaåm,coâng vieäc lao vuï .Vieäc nghieäm thu saûn phaåm ,coâng vieäc lao vuï hoaøn thaønh cuõng phaûi ñöôïc toå chöùc quaûn lyù moät caùch chaët cheõ,ñaûm baûo ñaày ñuû ,ñuùng soá löôïng,chaát löôïng theo
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2