Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp "Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam"

Chia sẻ: Dương Thuỳ Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

502
lượt xem
232
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp "cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp "Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam"

 1. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh Báo cáo t t nghi p C ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam . SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 1
 2. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh M CL C L i nói u ........................................................................................................................... 1 Ph n I:Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá DNNN............................ 3 I.T ng quát v c ph n hoá .................................................................................................... 3 1.C ph n hoá là gì?............................................................................................................... 3 2.M c tiêu c a c ph n hoá. ................................................................................................... 3 3. i tư ng c a c ph n hoá. ................................................................................................. 3 4.Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá DNNN. .......................................... 4 4.1.Th c tr ng c a các DNNN trư c khi c ph n hoá............................................................. 4 4.1.1.Quá trình hình thành các DNNN.................................................................................... 4 4.1.2.Nguyên nhân c a th c tr ng DNNN. ............................................................................. 6 4.2.Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá. ................................................... 7 II.N i dung c ph n hoá. ........................................................................................................ 7 1.Các hình th c c ph n hoá. ................................................................................................. 7 2.Các phương pháp c ph n hoá DNNN................................................................................. 7 3.Các bư c ti n hành.............................................................................................................. 8 III.Kinh nghi m c ph n hoá c a m t s nư c trên th gi i. ................................................... 9 1.C ph n hoá Trung Qu c. ................................................................................................ 9 2.M t s nư c khác. ............................................................................................................. 10 3.M t s i u rút ra t c ph n hoá m t s nư c trên th gi i. .......................................... 11 Ph n II.Tình hình th c hi n c ph n hoá DNNN trong nh ng năm qua. ....................... 13 I. Quá trình phát tri n c a các DNNN. ................................................................................. 13 1.Trư c i m i. .................................................................................................................. 13 2.Sau i m i. ...................................................................................................................... 13 II.Th c tr ng tình hình c ph n hoá các DNNN. .................................................................. 15 1.Ti n trình c ph n hoá các DNNN. ................................................................................... 15 1.1.Giai o n 1991-1996. ..................................................................................................... 15 1.2.Giai o n 1996 n nay. ................................................................................................. 16 2.Tình hình ho t ng c a các doanh nghi p sau khi ti n hành c ph n hoá. ........................ 17 III.Nh ng k t qu và h n ch trong quá trình c ph n hoá. ................................................... 18 1.Nh ng k t qu t ư c. ................................................................................................... 18 2.H n ch . ............................................................................................................................ 19 2.1.Nh ng h n ch . .............................................................................................................. 19 2.2.Nguyên nhân. ................................................................................................................. 19 Ph n III.M t s gi i pháp ch y u nh m y nhanh t c c ph n hoá DNNN............ 21 K t lu n. ............................................................................................................................. 23 Tài li u tham kh o ............................................................................................................. 24 SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 2
 3. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh L I NÓI U Vi t nam v i m t n n kinh t còn non kém chưa thoát ra s y u kém và nghèo nàn, m t n n kinh t chi m a s là nông nghi p l c h u, h th ng kinh t Nhà nư c chưa năng ng, không t n d ng h t các ngu n l c ti m năng v n có. Th i gian chuy n i cơ c u kinh t chưa lâu còn mang n ng tính t p trung bao c p n ng s c, phó thác cho Nhà nư c. Ngư i lao ng chưa có tinh th n làm ch vì th c ch t tài s n ó không ph i c a h và cũng ch ng ph i là c a ai mà toàn dân. Chuy n sang n n kinh t , s ti p thu ch m ch p và b o th ã h n ch r t áng k kh năng pháp tri n n n kinh t . N n kinh t Nhà nư c v n mang vai trò ch o và ư c Nhà nư c b o h nhưng trong th c t các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh không hi u qu trong th trư ng th m chí Nhà nư c ph i bù l , ki n th c kinh t c a các nhà qu n lý này có th là khiêm t n cũng có th là do s c ì cho Nhà nư c gi i quy t. Ch trương c a ng là ph i i m i qu n lý kinh doanh, phương th c kinh doanh, t n d ng h t ngu n l c trí th c, ti p c n và áp d ng tri t ki n th c kinh t phương tây vào n n kinh t Vi t Nam, bu c các nhà doanh nghi p th c s kinh doanh, òi h i doanh nghi p “s ng” b ng chính kh năng c a mình, g n trách nhi m s n xu t kinh doanh vào t t c m i thành viên trong doanh nghi p. B ng các văn b n pháp lý, ngh nh, ch th , cho phép phát tri n các thành ph n kinh t v n hành n n kimh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. M t trong các bi n pháp thúc y phát tri n kinh t là c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. Tri n khai thí i m cho th y c ph n hoá là m t bi n pháp tích c c nh m c i t i l i khu v c các doanh nghi p Nhà nư c. Ti p ó là vi c ra liên ti p ra các ngh nh c a Chính ph hư ng d n c th quá trình bán c ph n và phát tri n c phi u. Chia quy n s h u cho các thành viên, pháp tri n s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu s n xu t, hi u qu c nh tranh c a doanh nghi p. V Nhà nư c và Chính ph , ngày càng hoàn thi n môi trư ng kinh doanh, t o i u ki n cho các doanh nghi p ti n hành c ph n d dàng và g n nh , có nhi u chính sách vĩ mô pháp tri n kinh t , hoàn thi n h th ng pháp lu t nh t là lu t kinh doanh, là m t lu t m i còn nhi u sơ h và còn nhi u v n c n s a ch a b sung. V i tài “C ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam” tôi xin ư c xây d ng m t v n ít hi u bi t c a mình nói v các c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c nư c ta. Cách nhìn nh n v n gi i quy t và m t s ki n ngh v chính sách Nhà nư c nh m hoàn thi n hơn cho vi c thúc y c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c góp ph n phát tri n kinh t th trư ng SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 3
 4. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Trong án nghiên c u này còn nhi u i u tôi chưa c p n b i chưa nghiên c u ư c sâu s c nên chưa ư c hoàn ch nh kính mong ư c s giúp , ch b o c a th y cô tôi ư c hi u thêm và sâu hơn v các v n kinh t . SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 4
 5. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh PH N I: TÍNH T T Y U VÀ S C N THI T PH I TI N HÀNH C PH N HOÁ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C I.T NG QUÁT V C PH N HOÁ 1. C ph n hóa là gì ? th ng nh t nh n th c và hành ng i v i m t ch trương quan tr ng liên quan nv n thu c v quan h s n xu t quan h s h u trong quá trình phát tri n t nư c theo nh hư ng xã h i ch nghĩa c n làm rõ n i dung c a khái ni m c ph n hoá nư c ta trong giai o n hi n nay. C ph n hoá là m t gi i pháp quan tr ng cơ c u l i (t ch c l i ) h th ng các doanh nghi p hi n gi 100% v n thu c s h u nhà nư c t c là chuy n m t b ph n doanh nghi p nhà nư c thành doanh nghi p (công ty) c ph n. 2. M c tiêu c a c ph n hoá. M c tiêu cu i cùng cao nh t c a c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p nhà nư c là nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p có th rút ra c ph n hoá nh m gi i quy t t p h p năm m c tiêu sau ây: 2.1. Gi i quy t v n s h u i v i khu v c qu c doanh hi n nay. Chuy n m t ph n tài s n thu c s h u c a nhà nư c thành s h u c a các c ông nh m xác nh ngư i ch s h u c th i v i doanh nghi p kh c ph c tình tr ng “vô ch ” c atưli u s n xu t. ng th i c ph n hoá t o i u ki n th c hi n a d ng hoá s h u, làm thay i m i tơng quan gi a các hình th c và lo i hình s h u, t c là i u ch nh cơ c u các s h u. 2.2. Cơ c u l i khu v c kinh t qu c doanh c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p nhà nư c s thu h p khu v c kinh t qu c doanh v m c c n thi t h p lí. 2.3. Huy ng ư c m t kh i lư ng l n v n nh t nh trong và ngoài nư c utưcho s n xu t kinh doanh thông qua hình th c phát hành c phi u mà các doanh nghi p huy ng tr c ti p ư c v n s n xu t kinh doanh. 2.4. H n ch ư c s can thi p tr c ti p c a các cơ quan Nhà nư c vào các ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p, t o i u ki n chung t do ho t ng phát huy tính năng ng c a chung trư c nh ng bi n i th ng xuyên c a th trư ng, vì sau khi c ph n hoá doanh nghi p ư c t ch c và ho t ng theo lu t công ty. 2.5. T o i u ki n thu n l i cho s hình thành và phát tri n th trư ng ch ng khoán. 3. i tư ng c a c ph n hoá các nư c khác nhau trên th gi i thì quy nh v i t ng c ph n hoá cũng khác nhau. Vi t Nam theo Q 202/CT(8/6/1992) thì các doanh nghi p Nhà nư c có ba i u ki n sau ây có th c ph n hóa: -Có quy mô v a. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 5
 6. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh - ang kinh doanh có lãi ho c trư c m t ang g p khó khăn nhưng có tri n v ng s ho t ng t t. - Không thu c di n nh ng doanh nghi p c n thi t ph i gi a 100% v n utưc a nhà nư c. 4. Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c . 4.1. Th c tr ng c a các doanh nghi p nhà nư c trư c khi c ph n hoá. 4.1.1. Quá trình hình thành doanh nghi p nhà nư c. Các doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam ư c hình thành t năm 1954( mi n B c ) và t năm 1975( mi n Nam). Do hình thành t nhi u ngu n g c khác nhau, nên các doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam có c trng khác bi t so v i nhi u nư c trong khu v c và trên th gi i bi u hi n:  Quy mô doanh nghi p ph n l n nh bé, cơ c u phân tán, bi u hi n s lư ng lao ng và m c tích lu v n. Theo báo cáo c a B chính tr v các ch tiêu ch y u năm 1992, thì c nư c có trên 2/3 t ng s doanh nghi p có s lao ng trên 100 ngư i s lao ng trong khu v c nhà nư c chi m m t t tr ng khá nh trong t ng s lao ng xã h i kho ng 5-6%  Trình k thu t -công ngh l c h u tr m t s r t ít (18%)s doanh nghi p ư c utưm i ây ( sau 1986) ph n l n các doanh nghi p nhà nư c ã ư c thành l p khá lâu có trình kĩ thu t th p theo báo cáo i u tra c a b khoa h c công ngh và môi trư ng thì trình công ngh trong các doanh nghi p Nhà nư c c a Vi t Nam kém các nư c t 3-4 th h . Có doanh nghi p v n còn s d ng các trang b kĩ thu t t năm1939 và trư c ó. M t khác , ib ph n doanh nghi p Nhà nư c ư c xây d ng b ng kĩ thu t c a nhi u nư c khác nhau nên tính ng b c a các doanh nghi p Nhà nư c khó có kh năng c nh tranh c trong nư c và qu c t .  Vi c phân b còn b t h p lý v nghành và vùng khi chuy n sang kinh t th trư ng các doanh nghi p Nhà nư c không còn ư c bao c p m i m tnhưtrư c n a ã th l i b các thành ph n kinh t khác c nh tranh quy t li t, nên nhi u doanh nghi p Nhà nư c không tr u n i, bu c ph i phá s n gi i th , c bi t trong nh ng năm g n ây chúng ta ã ti n hành c i cách doanh nghi p Nhà nư c. Do ó, m c dù s lư ng các doanh nghi p Nhà nư c ã gi m t 12.084 n ngày 1/4/1994 còn 6.264 doanh nghi p Nhà nư c. Nh s i m i v t ch c qu n lý v kỳ thu t và công ngh c a các doanh nghi p còn l i t ng giá tr s n ph m tuy t i c a kinh t Nhà nư c, cũngnhưtrong t tr ng trong t ng s n ph m (CDP không nh ng không gi m mà còn tăng lên áng k ). B ng sau ây cho ta th y i u ó: M t s ch tiêu phát tri n kinh t T c tăng 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1990-2003 trư ng kinh t bình quân hàng năm (%) SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 6
 7. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 0,4 0,4 3 7,8-8,5 T tr ng kinh t 1990 1991 1992 1993 2000 QD trong CDP(%) 34,1 39,6 42,9 43,6 (theo s li u c a c c th ng kê) T c tăng trư ng n n kinh t nư c ta trong nh ng năm qua ã tăng nhanh, c bi t doanh nghi p Nhà nư c v n óng vai trò ch y u trong nhi u nghành kinh t , nh t là nh ng nghành quan tr ng òi h i utưl n, k thu t công ngh cao và các nghành s n xu t cung ng các hàng hoá và d ch v công c ng. ng th i doanh nghi p Nhà nư c v n là thành ph n óng góp ch y u cho ngân sách Nhà nư c. Có th nh n th y r ng: H u h t doanh nghi p Nhà nư c c a ta hình thành t th i qu n lý t p trung bao c p khi chuy n sang cơ ch m i l i thi u ki m soát ch t ch vi c thành l p phát tri n tràn lan (nh t là c p t nh, huy n, cơ quan, trư ng h c). M t b ph n quan tr ng doanh nghi p Nhà nư c không i u ki n t i thi u ho t ng thi u v n t i thi u, trang thi t b quá thô sơ. M t khác trong i u ki n kinh t tưnhân còn quá non y u ch m i ho t ng ch y u trong lĩng v c d ch v , ti u th công nghi p và nông nghi p nên doanh nghi p Nhà nư c chưa th t p trung toàn l c cho yêu c u phát tri n nh ng nghành lĩng v c then ch t. Nh ng c i m trên ây luôn luôn chi ph i phương hư ng, bư c i và bi n pháp trong quá trình i m i doanh nghi p Nhà nư c nư c ta. Sau m i năm i m i, các doanh nghi p Nhà nư c ã và ang chuy n bi n khá căn b n. ã s p x p l i m t bư c quan tr ng, gi m g n m t n a s doanh nghi p ch y u, nh ng doanh nghi p a phương nh bé không có hi u qu . S l n doanh nghi p còn l i ư c t ch c l i và t ng bư c phát huy quy n t ch kinh doanh làm ăn năng ng và có hi u q a. Nhưng nhìn chung các doanh nghi p Nhà nư c v n r t khó khăn, hi u qu kinh doanh còn th p nhi u doanh nghi p v n làm ăn thua l th ng xuyên, ho t ng c m ch ng s óng góp c a doanh nghi p Nhà nư c cho ngân sách chưa tơng ng v i ph n utưc a Nhà nư c cho nó, cũngnhưti m l c c a doanh nghi p Nhà nư c tình tr ng m t và th t thoát v v n ang di n ra h t s c nghiêm tr ng vi c qu n lý i v i các doanh nghi p Nhà nư c còn quá y u kém, quan tr ng là tình tr ng buông l ng qu n lý tài chính làm Nhà nư c m t vai trò ngư i ch s h u th c s . 4.1.2. Nguyên nhân c a th c tr ng doanh nghi p Nhà nư c. Th c tr ng c a doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam như trên là do m t s nguyên nhân ch y u sau:  S nh hư ng n ng n c a n n kinh t k ho ch hoá t p trung cao trong i u ki n chi n tranh kéo dài, tư duy không úng mô hình ch nghĩa xã h i trư c ây. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 7
 8. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh  S y u kém c a n n kinh t ch y u là l c lư ng s n xu t. S y u kém c a l c lư ng s n xu t bi u hi n s rõ nh t là s th p kém l c h u c a k t c u h t ng c a toàn b n n kinh t , cũngnhưm i doanh nghi p. S y u kém n n kinh t còn th hi n ch chưa có tích lu n i b , chưa có kh năng chi tr s n n h n và s n quá h n.  Trình qu n lý vĩ mô i v i n n kinh t nói chung i v i doanh nghi p nói riêng còn y u kém trong các văn b n pháp lu t hi n hành chưa phân nh rõ ch c năng qu n lý Nhà nư c v i ho t ng qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p trong quá trình i m i nhi u văn b n qu n lì ã l i th i song chưa ư c hu b , nh ng văn m i có nhi u sơ h song chưa i u ch nh k p th i. M t s công tác c bi t quan tr ng v qu n lý i v i doanh nghi pnhưqu n lý tài chính, k toán, ki m toán, thanh tra, giám sát,... chưa chuy n bi n k p trong môi trư ng kinh doanh, nên Nhà nư c không n m ư c th c tr ng tài chính hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.  Trong quá trình chuy n sang cơ ch th trư ng ng và Nhà nư c ch m và không cơng quy t trong vi c c i cách ch s h u trong các doanh nghi p Nhà nư c. Tóm l i các doanh nghi p Nhà nư c nư c ta do y u t l ch s l i ã và ang óng góp vai trò to l n g nnhưtuy t i trong nhi u lĩnh v c c a n n kinh t qu c dân nhưng ho t ng kém hi u qu và phát sinh nhi u tiêu c c. Quá trình chuy n t nư c sang n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n c a Nhà nư c t t y u ph i i m i doanh nghi p Nhà nư c. 4.2. Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá. Qua th c tr ng c a doanh nghi p Nhà nư c ta qua m t th i gian dài như th thì có m t i u c n làm ó là c n ti n hành i m i doanh nghi p Nhà nư c. i m i nh m s p x p l i h th ng doanh nghi p Nhà nư c phát tri n theo hư ng gi m s lư ng nâng cao ch t lư ng. Có r t nhi u con ng và phương pháp i m i doanh nghi p Nhà nư c trong ó c ph n hoá là m t phương pháp. Ta th y c ph n hoá là m t ch trương c n thi t và úng n làm cho h th ng doanh nghi p Nhà nư c hi n có m nh lên, tăng s c c nh tranh, tăng hi u qu kinh t và tăng ư c s c m nh chi ph i, nâng cao vai trò ch o c a h th ng này trong n n kinh t th trư ng ti n d n t ng bư c trên con ng công nghi p hoá xã h i ch nghĩa. II. N I DUNG C PH N HOÁ. 1. Các hình th c c ph n hoá. Hi n nay nhi u nư c ta có hai hình th c c ph n ch y u ó là:  Thành l p công ty c ph n t vi c c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c.  Thành l p công ty c ph n mơí thông qua vi c óng góp c ph n c a các c ông. 2. i u ki n c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. Nói chung v nguyên t c các doanh nghi p Nhà nư c ăng kí kinh doanh theo Ngh nh SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 8
 9. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 388/HDBT u có th ti n hành c ph n hoá. Tuy nhiên trong i u ki n nư c ta hi n nay v i m c tiêu ã nêu ra trên, nh ng doanh nghi p có các i u ki n dư i ây s là i t ng t t c ph n hóa:  Nh ng doanh nghi p có quy mô v a v n d ng kinh nghi m c a các nư c vào nư c ta cho th y ti n hành c ph n hóa có hi u qu i v i doanh nghi p c n b o m: +V n c ph n không dư i 500 tri u ng. + S ngư i mua c phi u cho phép bán h t c phi u c a doanh nghi p.  các doanh nghi p kinh t qu c doanh không n m trong danh m c Nhà nư c u tư 100% v n.  Nh ng doanh nghi p Nhà nư c làm ăn có lãi th c ho c trư c m t không có lãi th c g p khó khăn, song có th trư ng n nh và phát tri n h a h n m t tơng lai t t p. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 9
 10. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 3. Các bư c ti n hành. Trình t và n i dung các bư c ti n hành c ph n hoá m t doanh nghi p Nhà nư c theo ti n sau ây: Bư c 1: Thành l p ban v n ng c ph n hoá doanh nghi p. Ban v n ng c ph n hoá doanh nghi p bao g m các chuyên gia kinh t kĩ thu t, các cán b qu n lý doanh nghi p. Các chuyên gia c a các nghành qu n lý Nhà nư c. Ban v n ng c ph n hoá do u ban nhân dân t nh ra quy t nh thành l p và c giám c doanh nghi p làm trư ng ban. Ban v n ng có nhi m v :  Chu n b phương án c ph n hoá theo Q 202/CT c a ch t ch h i ng b trư ng v n i dung các bư c c ph n hoá.  Xây d ng lu n ch ng sơ b v c ph n hoá. Bư c 2: Phân tích và t ch c l i doanh nghi p. Bư c này nh m làm rõ th c tr ng v các m t, nh ng v n t ra c n x lý trư c khi ti n hành c ph n hoá. Phân tích doanh nghi p trên các m t như kĩ thu t và công ngh , tình hình tài chính, th trư ng.  T ch c l i doanh nghi p.  L p các phương án kinh doanh và l i nhu n trong năm năm. Phương án kinh doanh và l i nhu n ư c xây d ng trên cơ s các d ki n v tri n v ng c a doanh nghi p ã nêu. Bư c 3: Xác nh tr giá c a doanh nghi p vi c xác nh giá tr c a doanh nghi p ư c ti n hành theo trình t sau:  Xác nh tr giá v n c a doanh nghi p.  ánh giá l i v n và tr giá tài s n trong di n c ph n hoá.  Phân tích phương án kinh doanh và l i nhu n trong 5 năm t i.  Xác nh sơ b tr giá doanh nghi p theo phương án l i nhu n nêu trên.  i chi u k t qu này v i các s sách có liên quan.  D ki n tr gía doanh nghi p và báo cáo lên h i ng th m nh xtôi sét trư c khi trình lên c p trên có th m quy n quy t nh.  Xác t ng s c ph n và m nh giá c phi u. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 10
 11. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh Bư c 4: D tính s c phi u tôi bán và v n ng ngư i mua. Bư c 5: Xác nh giá bán th c t c phi u và ti n hành bán. Bư c 6: H p ih ic ông làm các th t c thành l p công ty thông qua i u l ăng kí t i doanh nghi p. III. KINH NGHI M C PH N HOÁ C A M T S NƯ C TRÊN TH GI I 1. C ph n Trung Qu c:Trung Qu c b t u thí i m c ph n hoá nh ng năm 1980, h ã g t hái ư c m t s kinh nghi m áng chú ý. T ngày 22-25/8/1993 t i Hàng Châu chính ph t ch c h i ngh th o lu n v ba năm th c hi n CPH . Ch tính 5 t nh c a thành ph - Th m Dơng,Th ngH i ,B c Kinh ,Qu ng Châu, Thi m Tây ã có trên 1500 xí nghi p qu c doanh CPH vơí s v n lên t i hàng ch c t nhân dân t .Ngày 25/7/1984 thành l p công ty c ph n c a c nư c v i s v n c ph n bên ngoài công ty lên t i 5318000 nhân dân t chi m 73,6% t ng giá tr c a doanh nghi p . Hình th c c ph n Trung Qu c . Cơ c u c ph n. Cơ c u c ph n c a doanh nghi p g m:C ph n Nhà nư c,c ph n cán b công nhân viên trong doanh nghi p và cá nhân ngoài doanh nghi p. Ch c ph n h u h n. V n c ph n cu các xí nghi p này do nh ng xí nghi p Nhà nư c,t p th vàtưnhân góp. Ch c ph n h n h p:C ph n c a các xí nghi p là s h n h p c ph n trong n i b và c ph n ngoài xã h i.Chúng bao g m c ph n Nhà nư c,c ph n xí nghi p ,c ph n các t ch c kinh doanh và c ph n cá nhân. Xác nh c ph n hoá. Vi c xác nh c ph n hoá nh m làm rõ vai trò s h u c a ngư i s h u c ph n. Căn c vàov n utư chia qu n s h u c ph n.T ng s c ph n ư c chia làm 4 lo i:C ph n Nhà nư c,c ph n xã h i,c ph n cá nhân.C ph n Nhà nư c ch y u là tài s n ư c hình thành do utưc a Nhà nư c vào nh ng xí ngh p thu c s h u toàn dân bao g m:Tài s n c nh v n lu ng do Nhà nư c c p. C ph n nói chung là ch tài s n ư c hình thành t l i nhu n l i cho xí nghi p. C ph n xã h i là c ph n mà các t ng l p xã h i ngoài xí nghi p mua. C ph n cá nhân mà công nhân trong xí nghi p và nhân dân mua t thu nh p cá nhân t ngu n v n nhàn d i c a h . V phân ph i l i nhu n. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 11
 12. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh Nhìn chung có 3 cách phân ph i l i nhu n. L i nhu n hình thành trư c h t ph i tr các kho n vay c a ngân hàng,sau ó căn c các lu t thu n p các lo i thu cho Nhà nư c ph n l i nhu n còn l i phân ph i cho các qu ,căn c vào s lư ng các qu và t l c th cho m i qu do h i ng qu n tr quy t nh căn c vào nh ng quy nh có liên quan c a Nhà nư c. H th p m c thu doanh thu:Ph ncòn l i sau khi n p thu tr n s tôi phân b các qu . L i nhu n th c hi n còn l i c a xí nghi p ư c phân b cho các qu sau khi n p thu ,ti n ph t n u chi m d ng v n c a Nhà nư c ho c c a các xí nghi p khác,tr n và lãi vay nhân hàng. Phân ph i l i t c c ph n: Cơ b n u căn c vào vào t l c ph n chia l i t c ư c h ng khi ho t ng kinh doanh có lãi và ch u thi t h i t n th t khi thua l .L i t c ư c phân chia dư i d ng m t kho n thu nh p c nh ho c dư i d ng bi n ng ph thu c vaò kh i lư ng l i nhu n thu ư c trong quá trình s n xu t kinh doanh. 2. M t s nư c khác. T i m i nư c khác nhau ư c hình thành b ng các con ng khác nhau và m c cũng khác nhau c th nhưsau: Bán các tài s n thu c s h u Nhà nư c, k c các doanh nghi p Nhà nư c t, r ng, tài nguyên thu c v s h u c a Nhà nư c. i n hình phương th c này là Úc. Th c hi n c i cách kinh t nhưng không ch p nh n lo i b s h u Nhà nư c.Trung Qu c, n và Hàn Qu c là nh ng nư c th c hi n phương th c này. Ch p nh n xoá b quy n s h u Nhà nư c.Các nư c th c hi n c ph n hoá theo khuynh hư ng này là Philippin và Xrilanca.Ngư i ta cho r ng quy n s h u thu c Nhà nư c haytưnhân không quan tr ng h ch c n doanh nghi p nào mang l i l i ích thi t th c cho các thành viên trong doanh nghi p ó là cho các thành viên trong doanh nghi p ó và xã h i. Dù còn nhi u khác bi t song các bư c ti n hành c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c h u h t các nư c thu c khu v c này u có nh ng nét tương ng. L p k ho ch c ph n hoá bao g m: ánh giá th c tr ng và ti m năng c a doanh nghi p, xu t lo i hình mà doanh nghi p thích h p. Xtôi xét các khía c nh lu t pháp nh ng văn b n lu t nào liên quan tr c ti p n lo i hình ho t ng c a doanh nghi p.Các h p ng mà xí nghi p ã ăng ký th c hi n chúng n âu v n t ch c và qu n lý s n xu t c trư c và sau khi c ph n hoá. Các quan h công vi c, c bi t là các v n liên quan t i h p ng công vi c. Các v n v v nk c v nc SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 12
 13. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh nh và v n lu ng,nh nh kho n tín d ng ngu n v n và kh năng,năng l c s n xu t c a doanh nghi p và các v n liên quan. V n cu i cùng là v thu và v n tài chính c n x lý doanh nghi p ã gi i quy t n âu và còn nh ng vư ng m c gì. 3.M t s i u rút ra t c ph n hoá m t s nư c trên th gi i. S phát tri n t doanh nghi p Nhà nư c và không xác nh ư c quy mô h p lýc a khu v c này là m t gánh n ng cho k ho ch u t, nhi u nư c i u này vư t quá s c ch u ng c a nhi u n n kinh t . B i v y c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c là i u không th tránh kh i. ti n hành c ph n hoá có hi u qu các nư c h u h t ngư i ta l p các u ban cơ quan chuyên trách qu c gia,cơ quan ó ph i g m nh ng ngư i ư c giao th c quy n. Hình th c c ph n hoá r t phong phú cách làm nhi u nư c r t m m d o d ch p nh n trong i u ki n có nhi u gi i còn e ng i ho c ch ng i.Nh ng bài h c kinh nghi m có th rút ra t vi c nghiên c u c ph n hoá các nư c trên th gi i là: C ph n hoá ph i ư c nghiên c u toàn di n.Nó không ph i là m c ích t thân mà là m t b ph n trong m t chơng trình c i cách r ng l n hơn.Nh m thúc y b trí t t hơn các ngu n l c ,khuy n khích c nh tranh t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n kinh t ,phát tri n th trư ng v n. Vi c nghiên c u thi u th n tr ng các phương án l a ch n trư c khi hành ng có th d n n nh ng sai sót t n kém nhi u,chơng trình bán xí nghi p m i ch trú tr ng n hi u qu thu h i trư c m t nhưng l i chưa quan tâm tìm cách b o m tài chính lâu dài. Trong trư ng h p th trư ng v n chưa phát tri n th m chí còn y u kém thì vi c c ph n hoá c n ph i th n tr ng và ph i c th hoá trong ch trương bán m t ph n tài s n, i u ki n tài chính là tiên quy t,n u không trong tình tr ng n n kinh t s b t thư ng. Nhi u nư c ã thu h p th trư ng tài s n c a mình b ng cách gi i h n ho c lo i tr s tham gia cu ngư i nư c ngoài xây d ng m t chi n l c c ph n hoá và phân lo i xí nghi p qu c doanh là bư c c n thi t làm sáng t m c tiêu và quan i m c a c a Nhà nư c. Vi c c ph n hoá yêu c u ph i có các cán b có trình qu n lý m t chơng trình c ph n hoá là công vi c ph c t p trong khi các quan ch c Chính ph chưa có y các năng l c c n thi t.M t khác Nhà nư c th ng th y u trong thơng lư ng các xí nghi p không h p d n ,l i thi u thông tin,thi u kinh nghi m trong vi c bán tài s n.Trong nh ng trư ng h pnhưv y th- ng th y là tài s n b ánh giá th p hơn giá tr th c t c a nó.Cu i cùng i u c n ph i có là s công khai và lòng tin tư ng c a qu n chúng i v i chương trình c ph n hoá. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 13
 14. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 14
 15. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh PH N II: TÌNH HÌNH C PH N HOÁ DOANH NGHI P NN NH NG NĂM QUA I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. 1.Trư c i m i. Các doanh nghi p Nhà nư c c a chúng ta ã hình thành và phát tri n qua nhi u th i kỳ i m i cơ ch qu n lý.Cơ ch qu n lý t p trung quan liêu bao c p ã kéo dài hơn 30 năm.Các xí nghi p ho t ng trong cơ ch này ch y u là nh n l nh t trên b ng nhi u ch tiêu pháp l nh c a Nhà nư c giao;ho t ng s n xu t c a các ơn v cơ s theo phương th c cung c p và giao n p,không ph i s n xu t bán trao i.Ch h ch toán kinh t không ư c th c hi n mà là “h t ti n xin trên , h t hàng xin c p, t n th t không hay, l lãi không ch u “. Cơ ch t p trung quan liêu bao c p ã chi m m t quy n ch ng s n xu t kinh doanh c a cơ s , kìm hãm s n xu t phát tri n , tri t tiêu ng l c s n xu t, không a ư c khoa h c công ngh vào s n xu t, máy móc thi t b ngày càng già c i r u rã, cán b qu n lý th ng xơ c ng. v. v... Mâu thu n gay g t trong th i kỳ này m t bên là s can thi p quá sâu c a Nhà nư c vào công vi c s n xu t kinh doanh c a các ơn v kinh t cơ s trong i u ki n ngu n l c Nhà nư c có h n; m t bên là các cơ s òi quy n t ch s n xu t kinh doanh, h mu n “bung ra”, ư c “tháo g ”. Trong i u ki n ó s n xu t sa sút nghiêm tr ng, nhi u xí nghi p có nguy cơ phá s n, nh t là v i các xí nghi p dùng nguyên li u c a nư c ngoài. 2.Sau i m i. Trư c tình hình ó, tháng 1/1981 Chính ph ã ban hành quy t nh 25-CP v “m t s ch trương bi n pháp nh m phát huy quy n ch ng s n xu t kinh doanh và quy n t ch v tài chính c a xí nghi p qu c doanh “.Quy t nh 25-CP là m t s m uv i m i cơ ch qu n lý nư c ta. Quy n ch ng c a các xí nghi p qu c doanh ã ư c n i d n . K ho ch s n xu t cơ s ư c chia làm 3 ph n: ph n do Nhà nư c giao ph n t cân i c a xí nghi p và ph n s n xu t ph . M c d u còn nhi u h n ch nhưng quy t nh 25-CP ã phát huy quy n ch ng sáng t o trong s n xu t kinh doanh c a xí nghi p . Nhi u xí nghi p t ch s p b óng c a ã ng d y ư c và phát tri n. Nhi u mô hình xí nghi p t cân i xu t kh u t i ch ã xu t hi nnhưnhà máy:D t Thành Công , d t Ph c Long, nh a Bình Minh v.v ... Trong quá trình th c hi n quy t nh 25-CP tuy có nhi u m t tích c c nhưng cũng b c l nhi u hi n t ng tiêu c cnhưvi c các xí nghi p làm l n l n gi a 3 ph n k ho ch theo hư ng có l i cho cá nhân và t p th làm thi t h i l i ích Nhà nư c .Các ph m trù “3 l i ích”, ”liên doanh liên k t” ã b l i d ng và xuyên t c vv..,.. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 15
 16. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh vãn h i tr t t kinh t ,tháng 8/1982 Chính ph ã có nh ng chính sách bi n pháp b sung b ng quy t nh 146/H BT và n tháng 11/1984 có ngh quy t 156/H BT v m t s v n c i ti n công nghi p qu c doanh. Ngh quy t 156/H BTv n chưa “gãi úng ch ng a” c a các doanh nghi p Nhà nư c vì v n mang n ng tính ch t t p trung quan liêu bao c p.Các xí nghi p v n trăn tr tìm l i ra và ti p t c òi quy n t ch c a mình.Do v y tháng 4/1986 B Chính tr ã có d th o Ngh quy t 306 và sau ó quy t nh t m th i 76/H BT v i m i cơ ch qu n lý các xí nghi p qu c doanh và ã ư c kh ng nh t i Nghi quy t 3 Ban ch p hành Trung ơng và th ch hoá t i quy t nh 217/H BT,Ngh quy t 50/H BT và Ngh quy t 98/H BT v i m i cơ ch qu n lý v i n i dung c t lõi là :”chuy n các ơn v kinh t sang h ch toán kinh doanh XHCN,th c hi n ch t ch s n xu t kinh doanh c a ơn v cơ s , i m i cơ ch qu n lý Nhà nư c v kinh t ”. Th c hi n Quy t nh 217/H BT,Ngh quy t 50/H BT và Ngh nh 98 ã thu ư c nh ng thành công áng k . Nh th c hi n ch t ch s n xu t kinh doanh c a cơ s mà gi i phóng ư c năng l c s n xu t,phát tri n kinh t hàng hoá,bư c ut o ng l c s n xu t, a ư c khoa h c k thu t vào s n xu t,bư c ut pd t i ngũ ào t o i ngũ cán b qu n lý thích nghi v i cơ ch th trư ng. Tuy nhiên bên c nh nh ng cái ư c nói trên,trong quá trình th c hi n cơ ch qu n lý m i ã xu t hi n m t s mâu thu n khá gay g t trong xí nghi p qu c doanh nh ng mâu thu n ó là: _Nh n m nh vi c th c hi n quy n t ch s n xu t kinh doanh c a các ơn v cơ s nhưng l i coi nh ho c buông nh s ki m soát c a Nhà nư c,do ó làm th t thoát tài s n c a Nhà nư c. _L i ích c a ngư i lao ng k c lao ng qu n lý chưa g n ch t v i hi u qu s n xu t kinh doanh. _S phát tri n các doanh nghi p Nhà nư c quá phân tán,tràn lan,nh bé ã làm phân tán ngu n l c c a Nhà nư c k c l c lư ng v t ch t và trí tu qu n lý. II. TH C TR NG TÌNH HÌNH C PH N HOÁ CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. 1. Ti n trình c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c. Ch trương c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c l n u tiên ư c nêu t i Ngh quy t H i ngh l n th 2 Ban ch p hành Trung ơng khoá VII(tháng 11/1991) ư c c th hoá trong Ngh quy t H i ngh i bi u toàn qu c gi a nhi m kì khoá VII(1/1994), Ngh quy t 10/NQ-TW c a B Chính tr ngày 17 tháng 3 năm 1995; Thông báo ý ki n c a B Chính tr . c bi t là t khi có Ngh quy t ih i i bi u toàn qu c l n th VIII và Ngh quy t H i SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 16
 17. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh ngh l n 4 c a Ban Ch p hành Trung ơng khoá VIII thì ch trương c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c ư c kh ng nh rõ hơn. Chính ph ã tri n khai th c hi n t ng bư c các Ngh quy t nói trên và chú ý i u ch nh các chính sách cho phù h p v i tình hình th c t . Quá trình th c hi n có th chia làm 2 giai o n chính. 1.1. Giai o n 1991_1996. Trong giai o n này Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th t ng Chính ph ) ã ban hành Quy t nh s 202/CT ngày 8 tháng 6 năm 1992 v ti p t c thí i m chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n và Ch th 84/TTg v vi c xúc ti n thí i m c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c và các gi i pháp a d ng hoá hình th c s h u i v i các doanh nghi p Nhà nư c. Sau 4 năm tri n khai Quy t nh s 202/CT và Ch th s 84/TTg c a Th tư ng Chính ph (1992-1996) ã chuy n ư c 5 doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n là:  Công ty i lý liên hi p v n chuy n thu c B Giao thông v n t i(năm 1993).  Công ty Cơ I n l nh thu c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh(năm 1993).  Xí nghi p Gi y Hi p An thu c B công nghi p (năm 1994).  Xí nghi p ch bi n háng xu t kh u thu c U ban nhân dân t nh Long An(1995).  Xí nghi p Ch bi n th c ăn gia súc thu c B Nông Nghi p và Phát tri n nông thôn(năm 1995). Trong doanh nghi p nói trên thì có b n doanh nghi p thu c a bàn thành ph H Chí Minh 1 doanh nghi p thu c a bàn t nh Long An. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 17
 18. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 1.2. Giai o n 1996 n nay. Trên cơ s ánh giá các u i m và t n t i trong giai o n tri n khai thí i m c ph n hoá m t s doanh nghi p Nhà nư c. Chính ph ã ban hành Ngh nh s 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 v chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n Ngh nh này ã xác nh rõ giá tr doanh nghi p:ch u ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p và t ch c b máy giúp Th t ng Chính ph ch o công tác c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c, ng th i giao nhi m v cho các b ,các a phương hư ng d n và t ch c th c hi n công tác này. K t khi Ngh nh s 28/CP ư c ban hành n tháng 9 năm 1998 ã có 33 doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành công ty c ph n.Nh v y t năm 1992 n nay c nư c ã có 38 doanh nghi p Nhà nư c ã hoàn thành c ph n hoá.Ngoài ra,hi n nay còn hơn 178 doanh nghi p ang tri n khai các bư c khác nhau. nhưv y vi c c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c m i ch th c s b t u vào cu i năm 1992 sau khi có quy t 202/CT ngày 8/6/1992 c a ch t ch h i ng b trư ng(nay là Th t ng Chính ph ):trong Quy t nh ó có s l a ch n m t s doanh nghi p c th .Ti p theo là m t s văn b n pháp quy khác t o khung pháp lý cho vi c ti n hành c ph n hoá m t s doanh nghi p Nhà nư c c bi t là ph i k n Ngh nh 28/CP ngày 7/5/1996 v chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n và Ngh nh 25/Cp ngày 26/3/1997 s a i m ts i u c a Ngh nh 28/CP k trên.Nh vi c th c hi n t t nh ng văn b n nêu trên,công tác c ph n hoá t ư c nh ng k t qu khá cao trong 2 năm 1996-1997.S doanh nghi p Nhà nư c c ph n hoá trong 2 năm ó tăng g p nhi u l n 3năm trư c, a t ng s doanh nghi p Nhà nư c hoàn thành vi c chuy n thành công ty c ph n,ho t ng theo lu t công ty lên 18 doanh nghi p. H u h y 18 doanh nghi p này sau khi chuy n sang công ty c ph n u phát tri n t t v i m t s ch tiêu tăng trư ng hàng năm cao. ó th c s là tín hi u t t,khích l cán b công nhân viên trong các doanh nghi p Nhà nư c chu n b chuy n sang công ty c ph n ti p t c ng h ch trương c ph n hoá c a ng và Nhà nư c. Tuy nhiên ròng rã hơn 5 năm mà các nghành các a phương trong c nư c m i ch c ph n xong có 18 doanh nghi p còn quá ít và ch m.Các nguyên nhân c a s ch m ch p ã ư c ch ra và kh c ph c t ng bư c,t o nên m t s chuy n bi n ngày m t m nh m c v s b sung,s a i,hoàn ch nh h th ng văn b n pháp lu t,quy trình,th t c và vi c th c hi n c ph n hoá.Bư c chuy n bi n l n và r t quan tr ng có th nói b t ut u năm nay,nh t là sau khi Th t ng Chính ph có ch th 20/1998/CT_TTg v y m nh s p x p và im i doanh nghi p Nhà nư c và Chính ph ban hành Ngh nh 44/1998/N _CP ngày 29/6/1998 SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 18
 19. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh v chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n. Ch tính 6 tháng u năm 2001 có t i 21 doanh nghi p Nhà nư c hoàn thành vi c c ph n hoá.Theo báo cáo chưa y t các a phương,các B trong tháng7/2001 có ít nh t 7 doanh nghi p hoàn thành công tác này a t ng s doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang ho t ng theo lu t công ty trong tháng 7 lên b ng t ng s doanh nghi p ư c c ph n hoá trong 5 năm c ng l i,n u c ng d n n 1/9/1998 thì c nư c ã có 38 doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành công ty c ph n.Bên c nh ó còn hơn 90 doanh nghi p ang tri n khai c ph n hoá nh ng bư c khác nhau,trong ó có nhi u ơn v s p hoàn thành,ngoài ra còn vài ch c doanh nghi p nhà nư c ã và ang ăng ký ti n hành c ph n hoá. 2. Tình hình ho t ng c a các doanh nghi p sau khi ti n hành c ph n hoá. Khi th c hi n c ph n hoá,ngoài ph n v n c a Nhà nư c(th ng chi m 30% t ng giá tr )nh vi c bán c phi u cho cán b công nhân viên trong doang ngh p(th ng t 30-50%)và cho các ôi t ng ngoài xã h i nên ã huy ng,thu hút ư c m t s lư ng c a xã h i vào s n xu t.Ví d công ty xe khách H i Phòng,trư c khi c ph n hoá năm 1991 v n c a xí nghi p ch có 486 tri u ng,sau khi c ph n hoá v n c a công ty là 2,16 t ng.Nh v y,m c tiêu thu hút r ng rãi các ngu n v n cu xã h i phát tri n s n xu t thông qua gi i pháp c ph n hoá,nhưng Nhà nư c v n gi vai trò ch o nh duy trì c ph n chi ph i giám sát các ho t ng b ng pháp lu t và n i dung các i u l ho t ng v i quy nh cu Nhà nư c. Công ty c ph n là hình th c t ch c s n xu t kinh doanh xã h i hoá s n xu t v quy n s h u tài s n nên nó t o nên s liên k t, an xen gi a các hình th c s h u,các thành ph n kinh t phát tri n,nhưng v n b o m vai trò ch o,chi ph i cu s h u Nhà nư c.Vì trong công ty c ph n,s v n nhà nư c th ng chi m 30% c a các t ng l p dân c và các i t ng khác chi m t i 70% nhưng r t phân tán ngư i cao nh t cũng ch chi m không quá 5% t ng s c ph n c a công ty nên kh ng ch v n thu c v Nhà nư c. _Quy n l i c a ngư i lao ng ng th i là các c ông g n li n v i quy n l i c a công ty,ngư i lao ng m t m t làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao vì quy n l i c a mình,m t khác cũng yêu c u h i ng qu n tr giám c i u hành ph i ch o và lãnh o công ty ho t ng có hi u qu l i nhu n cao hơn. _Các doanh nghi p Nhà n c ã chuy n sang công ty c ph n ch ng nh ng b o toàn ư c v n mà còn tăng áng k t su t l i nhu n trên v n t khá cao. III.NH NG K T QU BƯ C U VÀ H N CH TRONG QUÁ TRÌNH C PH N HOÁ. 1. Nh ng k t qu t ư c. Hình thành m t mô hình doanh nghi p m i , g n bó ch t ch quy n l i và trách nhi m. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 19
 20. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh V i vi c thay i phương th c qu n lý ch bình b u ch n giám c, h i ng qu n tr và ch c danh lãnh o doanh nghi p ã làm i ngũ này có trách nhi m cao hơn do quy n l i và nghĩa v trách nhi m g n ch t v i nhau. Không còn nh ng giám c “há mi ng ch sung”mà thay vào nh ng giám c, xông xáo, năng ng, bám sát th trư ng, luôn tìm tòi, sáng t o trong l p phương án kinh doanh, tìm ki m i tác, b n hàng, m mang th trư ng. i ngũ công nhân viên ch c do ư c sàng l c, tinh g n l i là các c ông c a chính công ty nên ch t lư ng cũng ý th c làm ch , t giác, ti t ki m ư c nâng lên rõ r t. T i công ty c ph n Phú Gia(Hà N i) sau CPH, hàng tháng ti t ki m ư c hơn 50% ti n i n và 30% chi phí hành chính khác. Chuy n bi n tích c c này cũng di n ra nhi u doanh nghi p ư c CPH khác. Hi u qu kinh doanh ư c nâng cao l i ích Nhà nư c, doanh nghi p, cá nhân u ư c áp ng : Theo dõi ho t ng c a các DNNN ư c CPH u d nh n th y hi u qu s n xu t kinh doanh ư c nâng lên rõ r t. Các ch tiêu v n, l i nhu n, n p ngân sách, vi c làm, thu nh p bình quân u tăng áng k . T i DNNN u tiên ư c CPH là i lý liên hi p v n chuy n thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, năm 1993, th i i m CPH ch có s v n là 6,2 t ng, sau 5 năm ho t ng s v n tăng g p 6 l n( t 37,8 t ng) l i t c so v i v n tăng 150%. Xí nghi p cơ i n l nh thành ph H Chí Minh, sau 3 năm ho t ng tăng v n g p lên 10 l n, doanh thu tăng 10 l n, lao ng tăng 4 l n, thu nh p c a ngư i lao ng cũng tăng 4 l n. T i 22 doanh nghi p ư c CPH thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hi u qu này ph n ánh qua ch tiêu v n năm 1999 tăng lên 359,5 t ng so v i 280,1 t ng c a năm 1998(t c ã huy ng thêm ư c79 t ). Nh ng ơn v có th i gian CPH t 1 năm tr lên u có nh ng bư c ti n l c quan: Doanh thu tăng 30% l i nhu n th c hi n tăng hơn 30% n p ngân sách tăng 15- 18%, thu nh p c a ngư i lao ng tăng t 1,2 l n lên 1,5 l n so v i trư c CPH. Nh hi u qu s n xu t kinh doanh t t, các doanh nghi p ư c CPH th c s tr thành mô hình”ba trong m t” v a c u v n ư c nguy cơ v c a nhi u doanh nghi p, v a tăng ph n n p ngân sách nhà nư c, v a tăng thu nh p cho ngư i lao ng. Xét dư i góc l i ích nhà nư c thì không ch có ngu n thu nh p tăng nh các doanh nghi p trích n p ngân sách nhi u hơn mà còn không ph i làm bà , không t n chi phí bao c p, u ãi tài chính cho doanh nghi p và ngay c khi bán c ph n, nhà nư c cũng thu v m t lư ng v n áng k . 2. H n ch 2.1. Nh ng h n ch . K t th i i m ti n hành c ph n hoá doanh nghi p u tiên(7/1993), ti n c ph n hoá h unhưkhông năm nào t ch tiêu k ho ch(năm 1993: 2 doanh nghi p, 1994: 1, 1995: 2, SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2