intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp "Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam"

Chia sẻ: Dương Thuỳ Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

484
lượt xem
231
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp "cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp "Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam"

 1. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh Báo cáo t t nghi p C ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam . SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 1
 2. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh M CL C L i nói u ........................................................................................................................... 1 Ph n I:Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá DNNN............................ 3 I.T ng quát v c ph n hoá .................................................................................................... 3 1.C ph n hoá là gì?............................................................................................................... 3 2.M c tiêu c a c ph n hoá. ................................................................................................... 3 3. i tư ng c a c ph n hoá. ................................................................................................. 3 4.Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá DNNN. .......................................... 4 4.1.Th c tr ng c a các DNNN trư c khi c ph n hoá............................................................. 4 4.1.1.Quá trình hình thành các DNNN.................................................................................... 4 4.1.2.Nguyên nhân c a th c tr ng DNNN. ............................................................................. 6 4.2.Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá. ................................................... 7 II.N i dung c ph n hoá. ........................................................................................................ 7 1.Các hình th c c ph n hoá. ................................................................................................. 7 2.Các phương pháp c ph n hoá DNNN................................................................................. 7 3.Các bư c ti n hành.............................................................................................................. 8 III.Kinh nghi m c ph n hoá c a m t s nư c trên th gi i. ................................................... 9 1.C ph n hoá Trung Qu c. ................................................................................................ 9 2.M t s nư c khác. ............................................................................................................. 10 3.M t s i u rút ra t c ph n hoá m t s nư c trên th gi i. .......................................... 11 Ph n II.Tình hình th c hi n c ph n hoá DNNN trong nh ng năm qua. ....................... 13 I. Quá trình phát tri n c a các DNNN. ................................................................................. 13 1.Trư c i m i. .................................................................................................................. 13 2.Sau i m i. ...................................................................................................................... 13 II.Th c tr ng tình hình c ph n hoá các DNNN. .................................................................. 15 1.Ti n trình c ph n hoá các DNNN. ................................................................................... 15 1.1.Giai o n 1991-1996. ..................................................................................................... 15 1.2.Giai o n 1996 n nay. ................................................................................................. 16 2.Tình hình ho t ng c a các doanh nghi p sau khi ti n hành c ph n hoá. ........................ 17 III.Nh ng k t qu và h n ch trong quá trình c ph n hoá. ................................................... 18 1.Nh ng k t qu t ư c. ................................................................................................... 18 2.H n ch . ............................................................................................................................ 19 2.1.Nh ng h n ch . .............................................................................................................. 19 2.2.Nguyên nhân. ................................................................................................................. 19 Ph n III.M t s gi i pháp ch y u nh m y nhanh t c c ph n hoá DNNN............ 21 K t lu n. ............................................................................................................................. 23 Tài li u tham kh o ............................................................................................................. 24 SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 2
 3. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh L I NÓI U Vi t nam v i m t n n kinh t còn non kém chưa thoát ra s y u kém và nghèo nàn, m t n n kinh t chi m a s là nông nghi p l c h u, h th ng kinh t Nhà nư c chưa năng ng, không t n d ng h t các ngu n l c ti m năng v n có. Th i gian chuy n i cơ c u kinh t chưa lâu còn mang n ng tính t p trung bao c p n ng s c, phó thác cho Nhà nư c. Ngư i lao ng chưa có tinh th n làm ch vì th c ch t tài s n ó không ph i c a h và cũng ch ng ph i là c a ai mà toàn dân. Chuy n sang n n kinh t , s ti p thu ch m ch p và b o th ã h n ch r t áng k kh năng pháp tri n n n kinh t . N n kinh t Nhà nư c v n mang vai trò ch o và ư c Nhà nư c b o h nhưng trong th c t các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh không hi u qu trong th trư ng th m chí Nhà nư c ph i bù l , ki n th c kinh t c a các nhà qu n lý này có th là khiêm t n cũng có th là do s c ì cho Nhà nư c gi i quy t. Ch trương c a ng là ph i i m i qu n lý kinh doanh, phương th c kinh doanh, t n d ng h t ngu n l c trí th c, ti p c n và áp d ng tri t ki n th c kinh t phương tây vào n n kinh t Vi t Nam, bu c các nhà doanh nghi p th c s kinh doanh, òi h i doanh nghi p “s ng” b ng chính kh năng c a mình, g n trách nhi m s n xu t kinh doanh vào t t c m i thành viên trong doanh nghi p. B ng các văn b n pháp lý, ngh nh, ch th , cho phép phát tri n các thành ph n kinh t v n hành n n kimh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. M t trong các bi n pháp thúc y phát tri n kinh t là c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. Tri n khai thí i m cho th y c ph n hoá là m t bi n pháp tích c c nh m c i t i l i khu v c các doanh nghi p Nhà nư c. Ti p ó là vi c ra liên ti p ra các ngh nh c a Chính ph hư ng d n c th quá trình bán c ph n và phát tri n c phi u. Chia quy n s h u cho các thành viên, pháp tri n s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu s n xu t, hi u qu c nh tranh c a doanh nghi p. V Nhà nư c và Chính ph , ngày càng hoàn thi n môi trư ng kinh doanh, t o i u ki n cho các doanh nghi p ti n hành c ph n d dàng và g n nh , có nhi u chính sách vĩ mô pháp tri n kinh t , hoàn thi n h th ng pháp lu t nh t là lu t kinh doanh, là m t lu t m i còn nhi u sơ h và còn nhi u v n c n s a ch a b sung. V i tài “C ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam” tôi xin ư c xây d ng m t v n ít hi u bi t c a mình nói v các c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c nư c ta. Cách nhìn nh n v n gi i quy t và m t s ki n ngh v chính sách Nhà nư c nh m hoàn thi n hơn cho vi c thúc y c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c góp ph n phát tri n kinh t th trư ng SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 3
 4. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Trong án nghiên c u này còn nhi u i u tôi chưa c p n b i chưa nghiên c u ư c sâu s c nên chưa ư c hoàn ch nh kính mong ư c s giúp , ch b o c a th y cô tôi ư c hi u thêm và sâu hơn v các v n kinh t . SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 4
 5. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh PH N I: TÍNH T T Y U VÀ S C N THI T PH I TI N HÀNH C PH N HOÁ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C I.T NG QUÁT V C PH N HOÁ 1. C ph n hóa là gì ? th ng nh t nh n th c và hành ng i v i m t ch trương quan tr ng liên quan nv n thu c v quan h s n xu t quan h s h u trong quá trình phát tri n t nư c theo nh hư ng xã h i ch nghĩa c n làm rõ n i dung c a khái ni m c ph n hoá nư c ta trong giai o n hi n nay. C ph n hoá là m t gi i pháp quan tr ng cơ c u l i (t ch c l i ) h th ng các doanh nghi p hi n gi 100% v n thu c s h u nhà nư c t c là chuy n m t b ph n doanh nghi p nhà nư c thành doanh nghi p (công ty) c ph n. 2. M c tiêu c a c ph n hoá. M c tiêu cu i cùng cao nh t c a c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p nhà nư c là nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p có th rút ra c ph n hoá nh m gi i quy t t p h p năm m c tiêu sau ây: 2.1. Gi i quy t v n s h u i v i khu v c qu c doanh hi n nay. Chuy n m t ph n tài s n thu c s h u c a nhà nư c thành s h u c a các c ông nh m xác nh ngư i ch s h u c th i v i doanh nghi p kh c ph c tình tr ng “vô ch ” c atưli u s n xu t. ng th i c ph n hoá t o i u ki n th c hi n a d ng hoá s h u, làm thay i m i tơng quan gi a các hình th c và lo i hình s h u, t c là i u ch nh cơ c u các s h u. 2.2. Cơ c u l i khu v c kinh t qu c doanh c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p nhà nư c s thu h p khu v c kinh t qu c doanh v m c c n thi t h p lí. 2.3. Huy ng ư c m t kh i lư ng l n v n nh t nh trong và ngoài nư c utưcho s n xu t kinh doanh thông qua hình th c phát hành c phi u mà các doanh nghi p huy ng tr c ti p ư c v n s n xu t kinh doanh. 2.4. H n ch ư c s can thi p tr c ti p c a các cơ quan Nhà nư c vào các ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p, t o i u ki n chung t do ho t ng phát huy tính năng ng c a chung trư c nh ng bi n i th ng xuyên c a th trư ng, vì sau khi c ph n hoá doanh nghi p ư c t ch c và ho t ng theo lu t công ty. 2.5. T o i u ki n thu n l i cho s hình thành và phát tri n th trư ng ch ng khoán. 3. i tư ng c a c ph n hoá các nư c khác nhau trên th gi i thì quy nh v i t ng c ph n hoá cũng khác nhau. Vi t Nam theo Q 202/CT(8/6/1992) thì các doanh nghi p Nhà nư c có ba i u ki n sau ây có th c ph n hóa: -Có quy mô v a. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 5
 6. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh - ang kinh doanh có lãi ho c trư c m t ang g p khó khăn nhưng có tri n v ng s ho t ng t t. - Không thu c di n nh ng doanh nghi p c n thi t ph i gi a 100% v n utưc a nhà nư c. 4. Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c . 4.1. Th c tr ng c a các doanh nghi p nhà nư c trư c khi c ph n hoá. 4.1.1. Quá trình hình thành doanh nghi p nhà nư c. Các doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam ư c hình thành t năm 1954( mi n B c ) và t năm 1975( mi n Nam). Do hình thành t nhi u ngu n g c khác nhau, nên các doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam có c trng khác bi t so v i nhi u nư c trong khu v c và trên th gi i bi u hi n:  Quy mô doanh nghi p ph n l n nh bé, cơ c u phân tán, bi u hi n s lư ng lao ng và m c tích lu v n. Theo báo cáo c a B chính tr v các ch tiêu ch y u năm 1992, thì c nư c có trên 2/3 t ng s doanh nghi p có s lao ng trên 100 ngư i s lao ng trong khu v c nhà nư c chi m m t t tr ng khá nh trong t ng s lao ng xã h i kho ng 5-6%  Trình k thu t -công ngh l c h u tr m t s r t ít (18%)s doanh nghi p ư c utưm i ây ( sau 1986) ph n l n các doanh nghi p nhà nư c ã ư c thành l p khá lâu có trình kĩ thu t th p theo báo cáo i u tra c a b khoa h c công ngh và môi trư ng thì trình công ngh trong các doanh nghi p Nhà nư c c a Vi t Nam kém các nư c t 3-4 th h . Có doanh nghi p v n còn s d ng các trang b kĩ thu t t năm1939 và trư c ó. M t khác , ib ph n doanh nghi p Nhà nư c ư c xây d ng b ng kĩ thu t c a nhi u nư c khác nhau nên tính ng b c a các doanh nghi p Nhà nư c khó có kh năng c nh tranh c trong nư c và qu c t .  Vi c phân b còn b t h p lý v nghành và vùng khi chuy n sang kinh t th trư ng các doanh nghi p Nhà nư c không còn ư c bao c p m i m tnhưtrư c n a ã th l i b các thành ph n kinh t khác c nh tranh quy t li t, nên nhi u doanh nghi p Nhà nư c không tr u n i, bu c ph i phá s n gi i th , c bi t trong nh ng năm g n ây chúng ta ã ti n hành c i cách doanh nghi p Nhà nư c. Do ó, m c dù s lư ng các doanh nghi p Nhà nư c ã gi m t 12.084 n ngày 1/4/1994 còn 6.264 doanh nghi p Nhà nư c. Nh s i m i v t ch c qu n lý v kỳ thu t và công ngh c a các doanh nghi p còn l i t ng giá tr s n ph m tuy t i c a kinh t Nhà nư c, cũngnhưtrong t tr ng trong t ng s n ph m (CDP không nh ng không gi m mà còn tăng lên áng k ). B ng sau ây cho ta th y i u ó: M t s ch tiêu phát tri n kinh t T c tăng 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1990-2003 trư ng kinh t bình quân hàng năm (%) SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 6
 7. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 0,4 0,4 3 7,8-8,5 T tr ng kinh t 1990 1991 1992 1993 2000 QD trong CDP(%) 34,1 39,6 42,9 43,6 (theo s li u c a c c th ng kê) T c tăng trư ng n n kinh t nư c ta trong nh ng năm qua ã tăng nhanh, c bi t doanh nghi p Nhà nư c v n óng vai trò ch y u trong nhi u nghành kinh t , nh t là nh ng nghành quan tr ng òi h i utưl n, k thu t công ngh cao và các nghành s n xu t cung ng các hàng hoá và d ch v công c ng. ng th i doanh nghi p Nhà nư c v n là thành ph n óng góp ch y u cho ngân sách Nhà nư c. Có th nh n th y r ng: H u h t doanh nghi p Nhà nư c c a ta hình thành t th i qu n lý t p trung bao c p khi chuy n sang cơ ch m i l i thi u ki m soát ch t ch vi c thành l p phát tri n tràn lan (nh t là c p t nh, huy n, cơ quan, trư ng h c). M t b ph n quan tr ng doanh nghi p Nhà nư c không i u ki n t i thi u ho t ng thi u v n t i thi u, trang thi t b quá thô sơ. M t khác trong i u ki n kinh t tưnhân còn quá non y u ch m i ho t ng ch y u trong lĩng v c d ch v , ti u th công nghi p và nông nghi p nên doanh nghi p Nhà nư c chưa th t p trung toàn l c cho yêu c u phát tri n nh ng nghành lĩng v c then ch t. Nh ng c i m trên ây luôn luôn chi ph i phương hư ng, bư c i và bi n pháp trong quá trình i m i doanh nghi p Nhà nư c nư c ta. Sau m i năm i m i, các doanh nghi p Nhà nư c ã và ang chuy n bi n khá căn b n. ã s p x p l i m t bư c quan tr ng, gi m g n m t n a s doanh nghi p ch y u, nh ng doanh nghi p a phương nh bé không có hi u qu . S l n doanh nghi p còn l i ư c t ch c l i và t ng bư c phát huy quy n t ch kinh doanh làm ăn năng ng và có hi u q a. Nhưng nhìn chung các doanh nghi p Nhà nư c v n r t khó khăn, hi u qu kinh doanh còn th p nhi u doanh nghi p v n làm ăn thua l th ng xuyên, ho t ng c m ch ng s óng góp c a doanh nghi p Nhà nư c cho ngân sách chưa tơng ng v i ph n utưc a Nhà nư c cho nó, cũngnhưti m l c c a doanh nghi p Nhà nư c tình tr ng m t và th t thoát v v n ang di n ra h t s c nghiêm tr ng vi c qu n lý i v i các doanh nghi p Nhà nư c còn quá y u kém, quan tr ng là tình tr ng buông l ng qu n lý tài chính làm Nhà nư c m t vai trò ngư i ch s h u th c s . 4.1.2. Nguyên nhân c a th c tr ng doanh nghi p Nhà nư c. Th c tr ng c a doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam như trên là do m t s nguyên nhân ch y u sau:  S nh hư ng n ng n c a n n kinh t k ho ch hoá t p trung cao trong i u ki n chi n tranh kéo dài, tư duy không úng mô hình ch nghĩa xã h i trư c ây. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 7
 8. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh  S y u kém c a n n kinh t ch y u là l c lư ng s n xu t. S y u kém c a l c lư ng s n xu t bi u hi n s rõ nh t là s th p kém l c h u c a k t c u h t ng c a toàn b n n kinh t , cũngnhưm i doanh nghi p. S y u kém n n kinh t còn th hi n ch chưa có tích lu n i b , chưa có kh năng chi tr s n n h n và s n quá h n.  Trình qu n lý vĩ mô i v i n n kinh t nói chung i v i doanh nghi p nói riêng còn y u kém trong các văn b n pháp lu t hi n hành chưa phân nh rõ ch c năng qu n lý Nhà nư c v i ho t ng qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p trong quá trình i m i nhi u văn b n qu n lì ã l i th i song chưa ư c hu b , nh ng văn m i có nhi u sơ h song chưa i u ch nh k p th i. M t s công tác c bi t quan tr ng v qu n lý i v i doanh nghi pnhưqu n lý tài chính, k toán, ki m toán, thanh tra, giám sát,... chưa chuy n bi n k p trong môi trư ng kinh doanh, nên Nhà nư c không n m ư c th c tr ng tài chính hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.  Trong quá trình chuy n sang cơ ch th trư ng ng và Nhà nư c ch m và không cơng quy t trong vi c c i cách ch s h u trong các doanh nghi p Nhà nư c. Tóm l i các doanh nghi p Nhà nư c nư c ta do y u t l ch s l i ã và ang óng góp vai trò to l n g nnhưtuy t i trong nhi u lĩnh v c c a n n kinh t qu c dân nhưng ho t ng kém hi u qu và phát sinh nhi u tiêu c c. Quá trình chuy n t nư c sang n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n c a Nhà nư c t t y u ph i i m i doanh nghi p Nhà nư c. 4.2. Tính t t y u và s c n thi t ph i ti n hành c ph n hoá. Qua th c tr ng c a doanh nghi p Nhà nư c ta qua m t th i gian dài như th thì có m t i u c n làm ó là c n ti n hành i m i doanh nghi p Nhà nư c. i m i nh m s p x p l i h th ng doanh nghi p Nhà nư c phát tri n theo hư ng gi m s lư ng nâng cao ch t lư ng. Có r t nhi u con ng và phương pháp i m i doanh nghi p Nhà nư c trong ó c ph n hoá là m t phương pháp. Ta th y c ph n hoá là m t ch trương c n thi t và úng n làm cho h th ng doanh nghi p Nhà nư c hi n có m nh lên, tăng s c c nh tranh, tăng hi u qu kinh t và tăng ư c s c m nh chi ph i, nâng cao vai trò ch o c a h th ng này trong n n kinh t th trư ng ti n d n t ng bư c trên con ng công nghi p hoá xã h i ch nghĩa. II. N I DUNG C PH N HOÁ. 1. Các hình th c c ph n hoá. Hi n nay nhi u nư c ta có hai hình th c c ph n ch y u ó là:  Thành l p công ty c ph n t vi c c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c.  Thành l p công ty c ph n mơí thông qua vi c óng góp c ph n c a các c ông. 2. i u ki n c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c. Nói chung v nguyên t c các doanh nghi p Nhà nư c ăng kí kinh doanh theo Ngh nh SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 8
 9. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 388/HDBT u có th ti n hành c ph n hoá. Tuy nhiên trong i u ki n nư c ta hi n nay v i m c tiêu ã nêu ra trên, nh ng doanh nghi p có các i u ki n dư i ây s là i t ng t t c ph n hóa:  Nh ng doanh nghi p có quy mô v a v n d ng kinh nghi m c a các nư c vào nư c ta cho th y ti n hành c ph n hóa có hi u qu i v i doanh nghi p c n b o m: +V n c ph n không dư i 500 tri u ng. + S ngư i mua c phi u cho phép bán h t c phi u c a doanh nghi p.  các doanh nghi p kinh t qu c doanh không n m trong danh m c Nhà nư c u tư 100% v n.  Nh ng doanh nghi p Nhà nư c làm ăn có lãi th c ho c trư c m t không có lãi th c g p khó khăn, song có th trư ng n nh và phát tri n h a h n m t tơng lai t t p. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 9
 10. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 3. Các bư c ti n hành. Trình t và n i dung các bư c ti n hành c ph n hoá m t doanh nghi p Nhà nư c theo ti n sau ây: Bư c 1: Thành l p ban v n ng c ph n hoá doanh nghi p. Ban v n ng c ph n hoá doanh nghi p bao g m các chuyên gia kinh t kĩ thu t, các cán b qu n lý doanh nghi p. Các chuyên gia c a các nghành qu n lý Nhà nư c. Ban v n ng c ph n hoá do u ban nhân dân t nh ra quy t nh thành l p và c giám c doanh nghi p làm trư ng ban. Ban v n ng có nhi m v :  Chu n b phương án c ph n hoá theo Q 202/CT c a ch t ch h i ng b trư ng v n i dung các bư c c ph n hoá.  Xây d ng lu n ch ng sơ b v c ph n hoá. Bư c 2: Phân tích và t ch c l i doanh nghi p. Bư c này nh m làm rõ th c tr ng v các m t, nh ng v n t ra c n x lý trư c khi ti n hành c ph n hoá. Phân tích doanh nghi p trên các m t như kĩ thu t và công ngh , tình hình tài chính, th trư ng.  T ch c l i doanh nghi p.  L p các phương án kinh doanh và l i nhu n trong năm năm. Phương án kinh doanh và l i nhu n ư c xây d ng trên cơ s các d ki n v tri n v ng c a doanh nghi p ã nêu. Bư c 3: Xác nh tr giá c a doanh nghi p vi c xác nh giá tr c a doanh nghi p ư c ti n hành theo trình t sau:  Xác nh tr giá v n c a doanh nghi p.  ánh giá l i v n và tr giá tài s n trong di n c ph n hoá.  Phân tích phương án kinh doanh và l i nhu n trong 5 năm t i.  Xác nh sơ b tr giá doanh nghi p theo phương án l i nhu n nêu trên.  i chi u k t qu này v i các s sách có liên quan.  D ki n tr gía doanh nghi p và báo cáo lên h i ng th m nh xtôi sét trư c khi trình lên c p trên có th m quy n quy t nh.  Xác t ng s c ph n và m nh giá c phi u. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 10
 11. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh Bư c 4: D tính s c phi u tôi bán và v n ng ngư i mua. Bư c 5: Xác nh giá bán th c t c phi u và ti n hành bán. Bư c 6: H p ih ic ông làm các th t c thành l p công ty thông qua i u l ăng kí t i doanh nghi p. III. KINH NGHI M C PH N HOÁ C A M T S NƯ C TRÊN TH GI I 1. C ph n Trung Qu c:Trung Qu c b t u thí i m c ph n hoá nh ng năm 1980, h ã g t hái ư c m t s kinh nghi m áng chú ý. T ngày 22-25/8/1993 t i Hàng Châu chính ph t ch c h i ngh th o lu n v ba năm th c hi n CPH . Ch tính 5 t nh c a thành ph - Th m Dơng,Th ngH i ,B c Kinh ,Qu ng Châu, Thi m Tây ã có trên 1500 xí nghi p qu c doanh CPH vơí s v n lên t i hàng ch c t nhân dân t .Ngày 25/7/1984 thành l p công ty c ph n c a c nư c v i s v n c ph n bên ngoài công ty lên t i 5318000 nhân dân t chi m 73,6% t ng giá tr c a doanh nghi p . Hình th c c ph n Trung Qu c . Cơ c u c ph n. Cơ c u c ph n c a doanh nghi p g m:C ph n Nhà nư c,c ph n cán b công nhân viên trong doanh nghi p và cá nhân ngoài doanh nghi p. Ch c ph n h u h n. V n c ph n cu các xí nghi p này do nh ng xí nghi p Nhà nư c,t p th vàtưnhân góp. Ch c ph n h n h p:C ph n c a các xí nghi p là s h n h p c ph n trong n i b và c ph n ngoài xã h i.Chúng bao g m c ph n Nhà nư c,c ph n xí nghi p ,c ph n các t ch c kinh doanh và c ph n cá nhân. Xác nh c ph n hoá. Vi c xác nh c ph n hoá nh m làm rõ vai trò s h u c a ngư i s h u c ph n. Căn c vàov n utư chia qu n s h u c ph n.T ng s c ph n ư c chia làm 4 lo i:C ph n Nhà nư c,c ph n xã h i,c ph n cá nhân.C ph n Nhà nư c ch y u là tài s n ư c hình thành do utưc a Nhà nư c vào nh ng xí ngh p thu c s h u toàn dân bao g m:Tài s n c nh v n lu ng do Nhà nư c c p. C ph n nói chung là ch tài s n ư c hình thành t l i nhu n l i cho xí nghi p. C ph n xã h i là c ph n mà các t ng l p xã h i ngoài xí nghi p mua. C ph n cá nhân mà công nhân trong xí nghi p và nhân dân mua t thu nh p cá nhân t ngu n v n nhàn d i c a h . V phân ph i l i nhu n. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 11
 12. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh Nhìn chung có 3 cách phân ph i l i nhu n. L i nhu n hình thành trư c h t ph i tr các kho n vay c a ngân hàng,sau ó căn c các lu t thu n p các lo i thu cho Nhà nư c ph n l i nhu n còn l i phân ph i cho các qu ,căn c vào s lư ng các qu và t l c th cho m i qu do h i ng qu n tr quy t nh căn c vào nh ng quy nh có liên quan c a Nhà nư c. H th p m c thu doanh thu:Ph ncòn l i sau khi n p thu tr n s tôi phân b các qu . L i nhu n th c hi n còn l i c a xí nghi p ư c phân b cho các qu sau khi n p thu ,ti n ph t n u chi m d ng v n c a Nhà nư c ho c c a các xí nghi p khác,tr n và lãi vay nhân hàng. Phân ph i l i t c c ph n: Cơ b n u căn c vào vào t l c ph n chia l i t c ư c h ng khi ho t ng kinh doanh có lãi và ch u thi t h i t n th t khi thua l .L i t c ư c phân chia dư i d ng m t kho n thu nh p c nh ho c dư i d ng bi n ng ph thu c vaò kh i lư ng l i nhu n thu ư c trong quá trình s n xu t kinh doanh. 2. M t s nư c khác. T i m i nư c khác nhau ư c hình thành b ng các con ng khác nhau và m c cũng khác nhau c th nhưsau: Bán các tài s n thu c s h u Nhà nư c, k c các doanh nghi p Nhà nư c t, r ng, tài nguyên thu c v s h u c a Nhà nư c. i n hình phương th c này là Úc. Th c hi n c i cách kinh t nhưng không ch p nh n lo i b s h u Nhà nư c.Trung Qu c, n và Hàn Qu c là nh ng nư c th c hi n phương th c này. Ch p nh n xoá b quy n s h u Nhà nư c.Các nư c th c hi n c ph n hoá theo khuynh hư ng này là Philippin và Xrilanca.Ngư i ta cho r ng quy n s h u thu c Nhà nư c haytưnhân không quan tr ng h ch c n doanh nghi p nào mang l i l i ích thi t th c cho các thành viên trong doanh nghi p ó là cho các thành viên trong doanh nghi p ó và xã h i. Dù còn nhi u khác bi t song các bư c ti n hành c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c h u h t các nư c thu c khu v c này u có nh ng nét tương ng. L p k ho ch c ph n hoá bao g m: ánh giá th c tr ng và ti m năng c a doanh nghi p, xu t lo i hình mà doanh nghi p thích h p. Xtôi xét các khía c nh lu t pháp nh ng văn b n lu t nào liên quan tr c ti p n lo i hình ho t ng c a doanh nghi p.Các h p ng mà xí nghi p ã ăng ký th c hi n chúng n âu v n t ch c và qu n lý s n xu t c trư c và sau khi c ph n hoá. Các quan h công vi c, c bi t là các v n liên quan t i h p ng công vi c. Các v n v v nk c v nc SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 12
 13. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh nh và v n lu ng,nh nh kho n tín d ng ngu n v n và kh năng,năng l c s n xu t c a doanh nghi p và các v n liên quan. V n cu i cùng là v thu và v n tài chính c n x lý doanh nghi p ã gi i quy t n âu và còn nh ng vư ng m c gì. 3.M t s i u rút ra t c ph n hoá m t s nư c trên th gi i. S phát tri n t doanh nghi p Nhà nư c và không xác nh ư c quy mô h p lýc a khu v c này là m t gánh n ng cho k ho ch u t, nhi u nư c i u này vư t quá s c ch u ng c a nhi u n n kinh t . B i v y c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c là i u không th tránh kh i. ti n hành c ph n hoá có hi u qu các nư c h u h t ngư i ta l p các u ban cơ quan chuyên trách qu c gia,cơ quan ó ph i g m nh ng ngư i ư c giao th c quy n. Hình th c c ph n hoá r t phong phú cách làm nhi u nư c r t m m d o d ch p nh n trong i u ki n có nhi u gi i còn e ng i ho c ch ng i.Nh ng bài h c kinh nghi m có th rút ra t vi c nghiên c u c ph n hoá các nư c trên th gi i là: C ph n hoá ph i ư c nghiên c u toàn di n.Nó không ph i là m c ích t thân mà là m t b ph n trong m t chơng trình c i cách r ng l n hơn.Nh m thúc y b trí t t hơn các ngu n l c ,khuy n khích c nh tranh t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n kinh t ,phát tri n th trư ng v n. Vi c nghiên c u thi u th n tr ng các phương án l a ch n trư c khi hành ng có th d n n nh ng sai sót t n kém nhi u,chơng trình bán xí nghi p m i ch trú tr ng n hi u qu thu h i trư c m t nhưng l i chưa quan tâm tìm cách b o m tài chính lâu dài. Trong trư ng h p th trư ng v n chưa phát tri n th m chí còn y u kém thì vi c c ph n hoá c n ph i th n tr ng và ph i c th hoá trong ch trương bán m t ph n tài s n, i u ki n tài chính là tiên quy t,n u không trong tình tr ng n n kinh t s b t thư ng. Nhi u nư c ã thu h p th trư ng tài s n c a mình b ng cách gi i h n ho c lo i tr s tham gia cu ngư i nư c ngoài xây d ng m t chi n l c c ph n hoá và phân lo i xí nghi p qu c doanh là bư c c n thi t làm sáng t m c tiêu và quan i m c a c a Nhà nư c. Vi c c ph n hoá yêu c u ph i có các cán b có trình qu n lý m t chơng trình c ph n hoá là công vi c ph c t p trong khi các quan ch c Chính ph chưa có y các năng l c c n thi t.M t khác Nhà nư c th ng th y u trong thơng lư ng các xí nghi p không h p d n ,l i thi u thông tin,thi u kinh nghi m trong vi c bán tài s n.Trong nh ng trư ng h pnhưv y th- ng th y là tài s n b ánh giá th p hơn giá tr th c t c a nó.Cu i cùng i u c n ph i có là s công khai và lòng tin tư ng c a qu n chúng i v i chương trình c ph n hoá. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 13
 14. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 14
 15. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh PH N II: TÌNH HÌNH C PH N HOÁ DOANH NGHI P NN NH NG NĂM QUA I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. 1.Trư c i m i. Các doanh nghi p Nhà nư c c a chúng ta ã hình thành và phát tri n qua nhi u th i kỳ i m i cơ ch qu n lý.Cơ ch qu n lý t p trung quan liêu bao c p ã kéo dài hơn 30 năm.Các xí nghi p ho t ng trong cơ ch này ch y u là nh n l nh t trên b ng nhi u ch tiêu pháp l nh c a Nhà nư c giao;ho t ng s n xu t c a các ơn v cơ s theo phương th c cung c p và giao n p,không ph i s n xu t bán trao i.Ch h ch toán kinh t không ư c th c hi n mà là “h t ti n xin trên , h t hàng xin c p, t n th t không hay, l lãi không ch u “. Cơ ch t p trung quan liêu bao c p ã chi m m t quy n ch ng s n xu t kinh doanh c a cơ s , kìm hãm s n xu t phát tri n , tri t tiêu ng l c s n xu t, không a ư c khoa h c công ngh vào s n xu t, máy móc thi t b ngày càng già c i r u rã, cán b qu n lý th ng xơ c ng. v. v... Mâu thu n gay g t trong th i kỳ này m t bên là s can thi p quá sâu c a Nhà nư c vào công vi c s n xu t kinh doanh c a các ơn v kinh t cơ s trong i u ki n ngu n l c Nhà nư c có h n; m t bên là các cơ s òi quy n t ch s n xu t kinh doanh, h mu n “bung ra”, ư c “tháo g ”. Trong i u ki n ó s n xu t sa sút nghiêm tr ng, nhi u xí nghi p có nguy cơ phá s n, nh t là v i các xí nghi p dùng nguyên li u c a nư c ngoài. 2.Sau i m i. Trư c tình hình ó, tháng 1/1981 Chính ph ã ban hành quy t nh 25-CP v “m t s ch trương bi n pháp nh m phát huy quy n ch ng s n xu t kinh doanh và quy n t ch v tài chính c a xí nghi p qu c doanh “.Quy t nh 25-CP là m t s m uv i m i cơ ch qu n lý nư c ta. Quy n ch ng c a các xí nghi p qu c doanh ã ư c n i d n . K ho ch s n xu t cơ s ư c chia làm 3 ph n: ph n do Nhà nư c giao ph n t cân i c a xí nghi p và ph n s n xu t ph . M c d u còn nhi u h n ch nhưng quy t nh 25-CP ã phát huy quy n ch ng sáng t o trong s n xu t kinh doanh c a xí nghi p . Nhi u xí nghi p t ch s p b óng c a ã ng d y ư c và phát tri n. Nhi u mô hình xí nghi p t cân i xu t kh u t i ch ã xu t hi nnhưnhà máy:D t Thành Công , d t Ph c Long, nh a Bình Minh v.v ... Trong quá trình th c hi n quy t nh 25-CP tuy có nhi u m t tích c c nhưng cũng b c l nhi u hi n t ng tiêu c cnhưvi c các xí nghi p làm l n l n gi a 3 ph n k ho ch theo hư ng có l i cho cá nhân và t p th làm thi t h i l i ích Nhà nư c .Các ph m trù “3 l i ích”, ”liên doanh liên k t” ã b l i d ng và xuyên t c vv..,.. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 15
 16. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh vãn h i tr t t kinh t ,tháng 8/1982 Chính ph ã có nh ng chính sách bi n pháp b sung b ng quy t nh 146/H BT và n tháng 11/1984 có ngh quy t 156/H BT v m t s v n c i ti n công nghi p qu c doanh. Ngh quy t 156/H BTv n chưa “gãi úng ch ng a” c a các doanh nghi p Nhà nư c vì v n mang n ng tính ch t t p trung quan liêu bao c p.Các xí nghi p v n trăn tr tìm l i ra và ti p t c òi quy n t ch c a mình.Do v y tháng 4/1986 B Chính tr ã có d th o Ngh quy t 306 và sau ó quy t nh t m th i 76/H BT v i m i cơ ch qu n lý các xí nghi p qu c doanh và ã ư c kh ng nh t i Nghi quy t 3 Ban ch p hành Trung ơng và th ch hoá t i quy t nh 217/H BT,Ngh quy t 50/H BT và Ngh quy t 98/H BT v i m i cơ ch qu n lý v i n i dung c t lõi là :”chuy n các ơn v kinh t sang h ch toán kinh doanh XHCN,th c hi n ch t ch s n xu t kinh doanh c a ơn v cơ s , i m i cơ ch qu n lý Nhà nư c v kinh t ”. Th c hi n Quy t nh 217/H BT,Ngh quy t 50/H BT và Ngh nh 98 ã thu ư c nh ng thành công áng k . Nh th c hi n ch t ch s n xu t kinh doanh c a cơ s mà gi i phóng ư c năng l c s n xu t,phát tri n kinh t hàng hoá,bư c ut o ng l c s n xu t, a ư c khoa h c k thu t vào s n xu t,bư c ut pd t i ngũ ào t o i ngũ cán b qu n lý thích nghi v i cơ ch th trư ng. Tuy nhiên bên c nh nh ng cái ư c nói trên,trong quá trình th c hi n cơ ch qu n lý m i ã xu t hi n m t s mâu thu n khá gay g t trong xí nghi p qu c doanh nh ng mâu thu n ó là: _Nh n m nh vi c th c hi n quy n t ch s n xu t kinh doanh c a các ơn v cơ s nhưng l i coi nh ho c buông nh s ki m soát c a Nhà nư c,do ó làm th t thoát tài s n c a Nhà nư c. _L i ích c a ngư i lao ng k c lao ng qu n lý chưa g n ch t v i hi u qu s n xu t kinh doanh. _S phát tri n các doanh nghi p Nhà nư c quá phân tán,tràn lan,nh bé ã làm phân tán ngu n l c c a Nhà nư c k c l c lư ng v t ch t và trí tu qu n lý. II. TH C TR NG TÌNH HÌNH C PH N HOÁ CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C. 1. Ti n trình c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c. Ch trương c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c l n u tiên ư c nêu t i Ngh quy t H i ngh l n th 2 Ban ch p hành Trung ơng khoá VII(tháng 11/1991) ư c c th hoá trong Ngh quy t H i ngh i bi u toàn qu c gi a nhi m kì khoá VII(1/1994), Ngh quy t 10/NQ-TW c a B Chính tr ngày 17 tháng 3 năm 1995; Thông báo ý ki n c a B Chính tr . c bi t là t khi có Ngh quy t ih i i bi u toàn qu c l n th VIII và Ngh quy t H i SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 16
 17. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh ngh l n 4 c a Ban Ch p hành Trung ơng khoá VIII thì ch trương c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c ư c kh ng nh rõ hơn. Chính ph ã tri n khai th c hi n t ng bư c các Ngh quy t nói trên và chú ý i u ch nh các chính sách cho phù h p v i tình hình th c t . Quá trình th c hi n có th chia làm 2 giai o n chính. 1.1. Giai o n 1991_1996. Trong giai o n này Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th t ng Chính ph ) ã ban hành Quy t nh s 202/CT ngày 8 tháng 6 năm 1992 v ti p t c thí i m chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n và Ch th 84/TTg v vi c xúc ti n thí i m c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c và các gi i pháp a d ng hoá hình th c s h u i v i các doanh nghi p Nhà nư c. Sau 4 năm tri n khai Quy t nh s 202/CT và Ch th s 84/TTg c a Th tư ng Chính ph (1992-1996) ã chuy n ư c 5 doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n là:  Công ty i lý liên hi p v n chuy n thu c B Giao thông v n t i(năm 1993).  Công ty Cơ I n l nh thu c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh(năm 1993).  Xí nghi p Gi y Hi p An thu c B công nghi p (năm 1994).  Xí nghi p ch bi n háng xu t kh u thu c U ban nhân dân t nh Long An(1995).  Xí nghi p Ch bi n th c ăn gia súc thu c B Nông Nghi p và Phát tri n nông thôn(năm 1995). Trong doanh nghi p nói trên thì có b n doanh nghi p thu c a bàn thành ph H Chí Minh 1 doanh nghi p thu c a bàn t nh Long An. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 17
 18. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh 1.2. Giai o n 1996 n nay. Trên cơ s ánh giá các u i m và t n t i trong giai o n tri n khai thí i m c ph n hoá m t s doanh nghi p Nhà nư c. Chính ph ã ban hành Ngh nh s 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 v chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n Ngh nh này ã xác nh rõ giá tr doanh nghi p:ch u ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p và t ch c b máy giúp Th t ng Chính ph ch o công tác c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c, ng th i giao nhi m v cho các b ,các a phương hư ng d n và t ch c th c hi n công tác này. K t khi Ngh nh s 28/CP ư c ban hành n tháng 9 năm 1998 ã có 33 doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành công ty c ph n.Nh v y t năm 1992 n nay c nư c ã có 38 doanh nghi p Nhà nư c ã hoàn thành c ph n hoá.Ngoài ra,hi n nay còn hơn 178 doanh nghi p ang tri n khai các bư c khác nhau. nhưv y vi c c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c m i ch th c s b t u vào cu i năm 1992 sau khi có quy t 202/CT ngày 8/6/1992 c a ch t ch h i ng b trư ng(nay là Th t ng Chính ph ):trong Quy t nh ó có s l a ch n m t s doanh nghi p c th .Ti p theo là m t s văn b n pháp quy khác t o khung pháp lý cho vi c ti n hành c ph n hoá m t s doanh nghi p Nhà nư c c bi t là ph i k n Ngh nh 28/CP ngày 7/5/1996 v chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n và Ngh nh 25/Cp ngày 26/3/1997 s a i m ts i u c a Ngh nh 28/CP k trên.Nh vi c th c hi n t t nh ng văn b n nêu trên,công tác c ph n hoá t ư c nh ng k t qu khá cao trong 2 năm 1996-1997.S doanh nghi p Nhà nư c c ph n hoá trong 2 năm ó tăng g p nhi u l n 3năm trư c, a t ng s doanh nghi p Nhà nư c hoàn thành vi c chuy n thành công ty c ph n,ho t ng theo lu t công ty lên 18 doanh nghi p. H u h y 18 doanh nghi p này sau khi chuy n sang công ty c ph n u phát tri n t t v i m t s ch tiêu tăng trư ng hàng năm cao. ó th c s là tín hi u t t,khích l cán b công nhân viên trong các doanh nghi p Nhà nư c chu n b chuy n sang công ty c ph n ti p t c ng h ch trương c ph n hoá c a ng và Nhà nư c. Tuy nhiên ròng rã hơn 5 năm mà các nghành các a phương trong c nư c m i ch c ph n xong có 18 doanh nghi p còn quá ít và ch m.Các nguyên nhân c a s ch m ch p ã ư c ch ra và kh c ph c t ng bư c,t o nên m t s chuy n bi n ngày m t m nh m c v s b sung,s a i,hoàn ch nh h th ng văn b n pháp lu t,quy trình,th t c và vi c th c hi n c ph n hoá.Bư c chuy n bi n l n và r t quan tr ng có th nói b t ut u năm nay,nh t là sau khi Th t ng Chính ph có ch th 20/1998/CT_TTg v y m nh s p x p và im i doanh nghi p Nhà nư c và Chính ph ban hành Ngh nh 44/1998/N _CP ngày 29/6/1998 SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 18
 19. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh v chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n. Ch tính 6 tháng u năm 2001 có t i 21 doanh nghi p Nhà nư c hoàn thành vi c c ph n hoá.Theo báo cáo chưa y t các a phương,các B trong tháng7/2001 có ít nh t 7 doanh nghi p hoàn thành công tác này a t ng s doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang ho t ng theo lu t công ty trong tháng 7 lên b ng t ng s doanh nghi p ư c c ph n hoá trong 5 năm c ng l i,n u c ng d n n 1/9/1998 thì c nư c ã có 38 doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành công ty c ph n.Bên c nh ó còn hơn 90 doanh nghi p ang tri n khai c ph n hoá nh ng bư c khác nhau,trong ó có nhi u ơn v s p hoàn thành,ngoài ra còn vài ch c doanh nghi p nhà nư c ã và ang ăng ký ti n hành c ph n hoá. 2. Tình hình ho t ng c a các doanh nghi p sau khi ti n hành c ph n hoá. Khi th c hi n c ph n hoá,ngoài ph n v n c a Nhà nư c(th ng chi m 30% t ng giá tr )nh vi c bán c phi u cho cán b công nhân viên trong doang ngh p(th ng t 30-50%)và cho các ôi t ng ngoài xã h i nên ã huy ng,thu hút ư c m t s lư ng c a xã h i vào s n xu t.Ví d công ty xe khách H i Phòng,trư c khi c ph n hoá năm 1991 v n c a xí nghi p ch có 486 tri u ng,sau khi c ph n hoá v n c a công ty là 2,16 t ng.Nh v y,m c tiêu thu hút r ng rãi các ngu n v n cu xã h i phát tri n s n xu t thông qua gi i pháp c ph n hoá,nhưng Nhà nư c v n gi vai trò ch o nh duy trì c ph n chi ph i giám sát các ho t ng b ng pháp lu t và n i dung các i u l ho t ng v i quy nh cu Nhà nư c. Công ty c ph n là hình th c t ch c s n xu t kinh doanh xã h i hoá s n xu t v quy n s h u tài s n nên nó t o nên s liên k t, an xen gi a các hình th c s h u,các thành ph n kinh t phát tri n,nhưng v n b o m vai trò ch o,chi ph i cu s h u Nhà nư c.Vì trong công ty c ph n,s v n nhà nư c th ng chi m 30% c a các t ng l p dân c và các i t ng khác chi m t i 70% nhưng r t phân tán ngư i cao nh t cũng ch chi m không quá 5% t ng s c ph n c a công ty nên kh ng ch v n thu c v Nhà nư c. _Quy n l i c a ngư i lao ng ng th i là các c ông g n li n v i quy n l i c a công ty,ngư i lao ng m t m t làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao vì quy n l i c a mình,m t khác cũng yêu c u h i ng qu n tr giám c i u hành ph i ch o và lãnh o công ty ho t ng có hi u qu l i nhu n cao hơn. _Các doanh nghi p Nhà n c ã chuy n sang công ty c ph n ch ng nh ng b o toàn ư c v n mà còn tăng áng k t su t l i nhu n trên v n t khá cao. III.NH NG K T QU BƯ C U VÀ H N CH TRONG QUÁ TRÌNH C PH N HOÁ. 1. Nh ng k t qu t ư c. Hình thành m t mô hình doanh nghi p m i , g n bó ch t ch quy n l i và trách nhi m. SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 19
 20. §Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh V i vi c thay i phương th c qu n lý ch bình b u ch n giám c, h i ng qu n tr và ch c danh lãnh o doanh nghi p ã làm i ngũ này có trách nhi m cao hơn do quy n l i và nghĩa v trách nhi m g n ch t v i nhau. Không còn nh ng giám c “há mi ng ch sung”mà thay vào nh ng giám c, xông xáo, năng ng, bám sát th trư ng, luôn tìm tòi, sáng t o trong l p phương án kinh doanh, tìm ki m i tác, b n hàng, m mang th trư ng. i ngũ công nhân viên ch c do ư c sàng l c, tinh g n l i là các c ông c a chính công ty nên ch t lư ng cũng ý th c làm ch , t giác, ti t ki m ư c nâng lên rõ r t. T i công ty c ph n Phú Gia(Hà N i) sau CPH, hàng tháng ti t ki m ư c hơn 50% ti n i n và 30% chi phí hành chính khác. Chuy n bi n tích c c này cũng di n ra nhi u doanh nghi p ư c CPH khác. Hi u qu kinh doanh ư c nâng cao l i ích Nhà nư c, doanh nghi p, cá nhân u ư c áp ng : Theo dõi ho t ng c a các DNNN ư c CPH u d nh n th y hi u qu s n xu t kinh doanh ư c nâng lên rõ r t. Các ch tiêu v n, l i nhu n, n p ngân sách, vi c làm, thu nh p bình quân u tăng áng k . T i DNNN u tiên ư c CPH là i lý liên hi p v n chuy n thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, năm 1993, th i i m CPH ch có s v n là 6,2 t ng, sau 5 năm ho t ng s v n tăng g p 6 l n( t 37,8 t ng) l i t c so v i v n tăng 150%. Xí nghi p cơ i n l nh thành ph H Chí Minh, sau 3 năm ho t ng tăng v n g p lên 10 l n, doanh thu tăng 10 l n, lao ng tăng 4 l n, thu nh p c a ngư i lao ng cũng tăng 4 l n. T i 22 doanh nghi p ư c CPH thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hi u qu này ph n ánh qua ch tiêu v n năm 1999 tăng lên 359,5 t ng so v i 280,1 t ng c a năm 1998(t c ã huy ng thêm ư c79 t ). Nh ng ơn v có th i gian CPH t 1 năm tr lên u có nh ng bư c ti n l c quan: Doanh thu tăng 30% l i nhu n th c hi n tăng hơn 30% n p ngân sách tăng 15- 18%, thu nh p c a ngư i lao ng tăng t 1,2 l n lên 1,5 l n so v i trư c CPH. Nh hi u qu s n xu t kinh doanh t t, các doanh nghi p ư c CPH th c s tr thành mô hình”ba trong m t” v a c u v n ư c nguy cơ v c a nhi u doanh nghi p, v a tăng ph n n p ngân sách nhà nư c, v a tăng thu nh p cho ngư i lao ng. Xét dư i góc l i ích nhà nư c thì không ch có ngu n thu nh p tăng nh các doanh nghi p trích n p ngân sách nhi u hơn mà còn không ph i làm bà , không t n chi phí bao c p, u ãi tài chính cho doanh nghi p và ngay c khi bán c ph n, nhà nư c cũng thu v m t lư ng v n áng k . 2. H n ch 2.1. Nh ng h n ch . K t th i i m ti n hành c ph n hoá doanh nghi p u tiên(7/1993), ti n c ph n hoá h unhưkhông năm nào t ch tiêu k ho ch(năm 1993: 2 doanh nghi p, 1994: 1, 1995: 2, SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2