intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Vấn đề đưa các quy định của luật bình đẳng giới vào cuộc sống "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

56
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề đưa các quy định của luật bình đẳng giới vào cuộc sống Như vậy, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP không quy định các trường hợp áp dụng hình thức cảnh cáo đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh là đã tước đi quyền được ra quyết định cảnh cáo của cơ quan cạnh tranh được quy định trong LCT. Mặt khác,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Vấn đề đưa các quy định của luật bình đẳng giới vào cuộc sống "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi TS. TrÇn Minh H−¬ng * P h n th c s u là v n t ư c bình ng gi i nhân lo i ti n b không ng ng quan tâm. Tuy nhiên, b t ch p nhân l c, ti n t i bình ng gi i th c ch t gi a nam, n và thi t l p, c ng c quan h h p tác, h tr gi a nam, n trong m i lĩnh nh ng n l c c a nhi u qu c gia và t ch c v c c a i s ng xã h i và gia ình.(1) qu c t , th c tr ng b t bình ng gi i v n Như v y, c hai gi i u ư c th hư ng t n t i dai d ng trong i s ng xã h i và l i ích mà vi c m b o bình ng gi i em cu c u tranh cho bình ng gi i v n còn l i; tuy nhiên, ngư i ta luôn có c m giác là cu c u tranh lâu dài, gian kh . Th c r ng vi c th c hi n bình ng gi i em l i ti n cho th y có pháp lu t t t v bình ng l i ích cho ph n nhi u hơn. i u ó có th gi i là chưa mà còn c n có nh ng ho t hi u ư c b i ph n l n các qu c gia trên ng c th ưa các quy nh pháp lu t th gi i ph n ch u thi t thòi nhi u hơn nam v bình ng gi i vào cu c s ng. Trong t t gi i trong m i lĩnh v c. Chính vì v y, nhi u c các lĩnh v c c a i s ng xã h i có l ngư i v n coi u tranh cho bình ng gi i bình ng gi i là lĩnh v c có kho ng cách ng nghĩa v i u tranh cho n quy n, m gi a pháp lu t và th c ti n l n nh t. Bài b o bình ng gi i là b o v n quy n. vi t này xin c p m t s ho t ng cơ b n C n ti n hành nh ng bi n pháp c th nh m t o i u ki n c n thi t cho các quy nh m i m i tư duy và nh n th c c a các nh c a Lu t bình ng gi i có th phát t ng l p xã h i khác nhau mà trư c h t là huy vai trò c a mình trong s phát tri n c a i ngũ cán b lãnh o, cán b qu n lí v xã h i hi n i. các v n liên quan n m c tiêu bình ng gi i và các bi n pháp thúc y bình 1. y m nh công tác tuyên truy n ng gi i. n nay v n còn không ít ngư i nh m nâng cao nh n th c c a các t ng cho r ng ph n u cho m c tiêu bình ng l p xã h i khác nhau v m c tiêu bình gi i là công vi c c a ph n và các t ch c ng gi i và các bi n pháp thúc y bình i di n cho ph n . Nhi m v c a chúng ta ng gi i là làm cho m i ngư i hi u r ng ph n u M c tiêu bình ng gi i ư c xác nh cho bình ng gi i là nhi m v c a m i là xoá b phân bi t i x v gi i, t o cơ h i như nhau cho nam và n trong phát * Gi ng viên chính Khoa hành chính - nhà nư c tri n kinh t -xã h i và phát tri n ngu n Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008 25
  2. nghiªn cøu - trao ®æi ngư i, m i nhà, m i cơ quan, t ch c. b i trong 6 bi n pháp thúc y bình ng Không nên và không th coi ó ch là vi c gi i chung cho các lĩnh v c ư c quy nh c a ph n m c dù trong giai o n hi n nay t i kho n 1 i u 19 Lu t bình ng gi i thì ph n ư c hư ng l i nhi u hơn t các có t i 3 bi n pháp ư c quy nh cho c ho t ng b o m bình ng gi i. nam và n ( ó là: ào t o, b i dư ng Cũng không nên coi các bi n pháp thúc nâng cao trình , năng l c cho n ho c y bình ng gi i ng nghĩa v i các bi n nam; h tr t o i u ki n, cơ h i cho n pháp ưu tiên gi i n b i pháp lu t ã quy ho c nam; quy nh tiêu chu n, i u ki n nh bi n pháp thúc y bình ng gi i là c thù cho n ho c nam) và 1 bi n pháp bi n pháp nh m b o m bình ng gi i th c ư c quy nh trư c h t cho c hai gi i, sau ch t, do cơ quan nhà nư c có th m quy n óm i tv n ưu tiên ph n (quy nh ban hành trong trư ng h p có s chênh l ch t l nam, n ho c b o m t l n thích l n gi a nam và n v v trí, vai trò, i u áng tham gia th hư ng). ki n, cơ h i phát huy năng l c và th hư ng Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp thành qu c a s phát tri n mà vi c áp d ng lu t v bình ng gi i, bên c nh nh ng n i các quy nh như nhau gi a nam và n dung ã phân tích trên ây, c n t p trung không làm gi m ư c s chênh l ch này. vào hai v n sau: Bi n pháp thúc y bình ng gi i ư c th c Th nh t, liên quan n các nguyên t c hi n trong th i gian nh t nh và ch m d t cơ b n v bình ng gi i c n c bi t chú khi m c ích bình ng gi i ã t ư c.(2) tr ng gi i thi u các nguyên t c “bi n pháp Trong i u ki n hi n nay, khi ph n thúc y bình ng gi i không b coi là v n ti p t c ph i làm vi c nhi u hơn và có phân bi t i x v gi i”(4) và “chính sách thu nh p th p hơn nam gi i thì kh u hi u b o v và h tr ngư i m không b coi là không chính th c c a th p k ph n ã qua phân bi t i x v gi i”(5) kh ng nh “ph n làm 2/3 công vi c, nh n ư c 10% rõ vi c t ra các bi n pháp ó là nh m m c thu nh p và ch s h u 1% phương ti n s n ích b o m bình ng gi i th c s ch xu t trên toàn th gi i”(3) v n có ý nghĩa không ph i t o ra s b t bình ng gi i. tuyên truy n trong ch ng m c nh t nh và Th hai, liên quan n các quy nh v vi c quy nh các bi n pháp thúc y bình bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr , c n ng gi i theo hư ng t o i u ki n thu n dành s quan tâm nhi u hơn cho vi c ph l i cho ph n là hoàn toàn c n thi t. Tuy bi n n i dung “nam, n bình ng v tiêu nhiên, i u ó không có nghĩa là t t c các chu n chuyên môn, tu i khi ư c bi n pháp thúc y bình ng gi i hi n nay b t, b nhi m vào cùng v trí qu n lí, lãnh u ư c t ra theo hư ng ưu tiên ph n o c a cơ quan, t ch c”(6) b i các quy 26 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008
  3. nghiªn cøu - trao ®æi nh hi n hành v b t, b nhi m vào các ư c ban hành ngày 25/6/2007 (trư c th i v trí lãnh o c a cơ quan, t ch c không i m Lu t có hi u l c). m b o s bình ng ó và trong xã h i Trong vi c quy nh chi ti t và hư ng còn nh ng quan i m, ý ki n khác nhau v d n thi hành Lu t bình ng gi i, quan v n này. tr ng nh t là quy nh c th v các bi n 2. Ti p t c hoàn thi n pháp lu t phù pháp thúc y bình ng gi i trong lĩnh v c h p v i m c tiêu qu c gia v bình ng gi i chính tr . ây là ti n quan tr ng có Vi c hoàn thi n pháp lu t vì m c tiêu th th c hi n bình ng gi i trong các lĩnh b o m bình ng gi i ph i ư c ti n v c còn l i b i cùng v i vi c ư c t o i u hành ng th i theo 3 hư ng ch y u sau ki n thu n l i tham gia qu n lí nhà nư c, ây: 1) C th hoá các quy nh c a Lu t tham gia ho t ng xã h i, ch em s có bình ng gi i; 2) S a i các quy nh có i u ki n th hư ng s bình ng th c s liên quan trong các văn b n pháp lu t hi n trong các lĩnh v c khác. Trong các bi n hành cho phù h p v i quy nh c a Lu t pháp thúc y bình ng gi i trong lĩnh v c bình ng gi i; 3) L ng ghép v n bình chính tr (7) c n dành s quan tâm nhi u hơn ng gi i trong xây d ng văn b n quy cho c th hoá bi n pháp b o m t l n ph m pháp lu t. thích áng trong vi c b nhi m các ch c Lu t bình ng gi i ư c Qu c h i danh trong cơ quan nhà nư c phù h p v i khoá XI thông qua ngày 29/11/2006 và có m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. Th c hi u l c t ngày 1/7/2007. Tương t như ra ây cũng là n i dung khó c th hoá hơn trong các o lu t khác, Qu c h i giao cho là bi n pháp b o m t l thích áng n i Chính ph nhi m v quy nh chi ti t và bi u Qu c h i, i bi u h i ng nhân dân hư ng d n thi hành ( i u 44 Lu t bình phù h p v i m c tiêu qu c gia v bình ng ng gi i). Tuy nhiên, cho n nay (9 tháng gi i b i m i cơ quan nhà nư c có ph m vi sau khi Lu t có hi u l c) chưa có văn b n quy n h n, nhi m v riêng và lĩnh v c ho t hư ng d n thi hành nào ư c ban hành và ng, ph m vi ho t ng, i tư ng tác khi chưa có văn b n hư ng d n thi hành thì ng khác nhau. Tính ch t công vi c và yêu Lu t chưa th i vào cu c s ng. i u này c u v chuyên môn, nghi p v cũng khác khi n nhi u ngư i có c m nh n r ng dư ng nhau mà quy nh thì không th quá c th , như Lu t bình ng gi i không nh n ư c chi ti t ư c. s i x bình ng như các o lu t khác. Ngày 03/5/2007 Th tư ng Chính ph Ch ng h n, Lu t cư trú có cùng th i i m ã ra ch th v vi c tri n khai thi hành Lu t ban hành và th i i m có hi u l c nhưng bình ng gi i,(8) trong ó giao cho y ban Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n dân s , gia ình và tr em ch trì, ph i h p thi hành m t s i u c a Lu t cư trú ã v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008 27
  4. nghiªn cøu - trao ®æi thu c Chính ph và y ban nhân dân các cách xác nh v n gi i, d báo tác ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương rà gi i c a văn b n, trách nhi m, ngu n l c soát các văn b n quy ph m pháp lu t hi n gi i quy t v n gi i trong các quan h hành thu c lĩnh v c qu n lí s a i, b xã h i ư c văn b n quy ph m pháp lu t sung, h y b , ban hành m i theo th m i u ch nh. Qua nh nghĩa nêu trên có th quy n ho c ki n ngh cơ quan có th m th y l ng ghép v n bình ng gi i là quy n s a i, b sung, h y b , ban hành bi n pháp ph c t p bao g m nhi u lo i m i các văn b n quy ph m pháp lu t, b o ho t ng c th khác nhau. Lu t cũng quy m m c tiêu bình ng gi i, các nguyên nh c th l ng ghép v n bình ng t c cơ b n v bình ng gi i và chính sách gi i trong xây d ng văn b n quy ph m c a Nhà nư c v bình ng gi i. Như v y, pháp lu t bao g m: a) Xác nh v n gi i nhi m v rà soát ư c giao cho t t c các cơ và các bi n pháp gi i quy t trong lĩnh v c quan trong b máy hành chính nhà nư c. mà văn b n quy ph m pháp lu t i u Th tư ng cũng yêu c u vi c rà soát các ch nh; b) D báo tác ng c a các quy văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c hoàn nh trong văn b n quy ph m pháp lu t khi thành trư c ngày 31/12/2007. i u áng ư c ban hành i v i n và nam; c) Xác ti c là cho n nay, chưa có thông tin chính nh trách nhi m và ngu n l c gi i th c nào v ho t ng này ư c công b . quy t các v n gi i trong ph m vi văn Nghiên c u h th ng văn b n cho th y có b n quy ph m pháp lu t i u ch nh.(9) nhi u văn b n ph i s a i, b sung, òi h i Chính ph ư c giao nhi m v quy ph i có l trình phù h p th c hi n t ng nh vi c th c hi n l ng ghép v n bình bư c, tránh gây “s c”, gây khó khăn cho ng gi i trong xây d ng văn b n quy ph m ho t ng bình thư ng c a b máy nhà pháp lu t. Hi n nay, D th o Lu t ban hành nư c. M t khác, th c hi n nhi m v này, văn b n quy ph m pháp lu t (s a i) ang có th s d ng kĩ thu t ban hành m t văn ư c ưa ra l y ý ki n r ng rãi nhưng trong b n s a nhi u văn b n là v n ang ư c d th o ó cũng không th y c p rõ v n quan tâm c bi t trong th i gian g n ây. này. i u ó s gây khó khăn không nh Trong th i gian t i vi c l ng ghép v n cho Chính ph trong vi c th c thi nhi m v . bình ng gi i trong xây d ng văn b n Trong th c ti n xây d ng văn b n quy quy ph m pháp lu t cũng c n ư c quan ph m pháp lu t hi n nay i u c n tránh là tâm c bi t. Kho n 7 i u 5 Lu t bình xây d ng d th o lu t theo cách lu t này ng gi i ưa ra nh nghĩa l ng ghép v n d n chi u sang lu t khác. Ví d , i u 19 D bình ng gi i trong xây d ng văn b n th o Lu t công v có tiêu là “Quy n c a quy ph m pháp lu t là bi n pháp nh m công ch c n ” v i n i dung cô ng th c hi n m c tiêu bình ng gi i b ng “Quy n c a công ch c n ư c th c hi n 28 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008
  5. nghiªn cøu - trao ®æi theo quy nh t i pháp lu t v lao ng i các c p và tham gia Chính ph còn th p. Có v i lao ng n ”. i u 4 B lu t lao ng th l y ví d v vi c ph n tham gia Chính xác nh rõ ch lao ng i v i công ph minh ho . Chúng ta có 12 nhi m kì ch c do các văn b n pháp lu t khác quy Qu c h i, trong ó, t khoá I n khoá V nh nhưng tuỳ t ng i tư ng mà ư c áp trong Chính ph không có gương m t n d ng m t s quy nh trong B lu t lao nào. Khoá VI và khoá VII m i khoá có 1 ng (xin nh n m nh ch m t s quy nh ph n là thành viên Chính ph (c 2 khoá và tuỳ t ng i tư ng). B lu t lao ng là bà Nguy n Th Bình - B trư ng B giáo cũng có m t chương mang tên “Nh ng quy d c). Chính ph khoá VIII l i toàn nam gi i nh riêng i v i lao ng n ” nhưng và khoá IX có 1 ph n tham gia (bà Tr n nh ng quy nh ó ch y u nghiêng v xác Th Thanh Thanh - Ch nhi m U ban b o nh trách nhi m c a Nhà nư c, c a ngư i v và chăm sóc tr em). Hai nhi m kì X và s d ng lao ng, c a doanh nghi p... ch XI là hai nhi m kì có nhi u ph n tham gia không ch rõ quy n c a lao ng n . Hơn Chính ph nh t v i 3 ngư i m i nhi m kì n a, lao ng c a công ch c là lao ng (khoá X: Bà Nguy n Th H ng - B trư ng c thù nên các quy nh v quy n c a công B lao ng - thương binh và xã h i, bà ch c n (n u có) c n c th . Ph i chăng ây Tr n Th Trung Chi n - B trư ng ph là m t cách l n tránh vi c quy nh c th . trách công tác dân s và k ho ch hoá gia 3. Ti p t c xây d ng và t ch c th c ình, bà Tr n Th Thanh Thanh - B trư ng hi n các chương trình vì s ti n b ph ph trách công tác b o v và chăm sóc tr n , c ng c và nâng cao hi u qu ho t ng em; khoá XI: Bà Nguy n Th H ng - B c a các cơ quan, t ch c có trách nhi m trư ng B lao ng - thương binh và xã h i, trong lĩnh v c này bà Tr n Th Trung Chi n - B trư ng B y Trong nhi u năm t i, chúng ta còn ph i t , bà Lê Th Thu - B trư ng Ch nhi m ti n hành ng b các bi n pháp thúc y U ban dân s , gia ình và tr em). Tuy bình ng gi i và ti n b ph n b i chúng nhiên, n khoá XII ph n ch có duy nh t ta chưa t t i bình ng th c ch t gi a 1 i di n tham gia Chính ph (bà Nguy n nam và n , trên nhi u phương di n ngư i Th Kim Ngân - B trư ng B lao ng - ph n v n ph i ch u thi t thòi nhi u hơn. thương binh và xã h i). ây là i u khó lí Trư c h t, c n t o i u ki n t t hơn cho gi i b i chúng ta v a thông qua Lu t bình ph n tham gia chính trư ng vì ây là ti n ng gi i thì t l ph n tham gia Chính cho s tham gia bình ng trong các lĩnh ph gi m ch còn 1/3 so v i khi chưa có v c khác. Chúng ta t hào vì có t l n i Lu t. Vì v y, c n có k ho ch chu n b bi u Qu c h i khá cao so v i khu v c. Tuy ngu n nhân l c c trư c m t và lâu dài nhiên, t l n là i bi u h i ng nhân dân ph n có th óng góp nhi u hơn vào ho t T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008 29
  6. nghiªn cøu - trao ®æi ng qu n lí nhà nư c c p cao. pháp lu t v bình ng gi i... n nh ng Th hai, các cơ quan trong b máy hành vi c c th như b o m bình ng gi i pháp c n nâng cao trách nhi m trong th c trong t ch c, tuyên truy n, v n ng h i thi nhi m v liên quan n b o m và thúc viên th c hi n bình ng gi i, t ch c các y bình ng gi i. Pháp lu t ã quy nh ho t ng h tr ph n góp ph n th c hi n rõ ràng trách nhi m c a các cơ quan hành m c tiêu bình ng gi i... có th hoàn chính nhà nư c trong lĩnh v c này t Chính thành trách nhi m n ng n ó, các t ch c ph n các b , cơ quan ngang b và u ban xã h i c n có s h tr y hơn t phía nhân dân các c p. Th tư ng Chính ph Nhà nư c v thông tin, ngu n tài chính, ào cũng ã giao nhi m v c th cho m t s cơ t o ngu n nhân l c, kinh nghi m, kĩ năng quan trong vi c xây d ng d th o ngh nh ti n hành ho t ng và x lí nh ng v n quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t bình ph c t p n y sinh. Bên c nh vi c h tr , các ng gi i, ngh nh v x ph t vi ph m cơ quan nhà nư c có th m quy n cũng c n hành chính v bình ng gi i, ngh nh v thư ng xuyên giám sát ho t ng c a các t các bi n pháp b o m bình ng gi i (trong ch c k p th i ch n ch nh nh ng sai ó có n i dung l ng ghép v n bình ng ph m. Th c hi n ng b các bi n pháp ó gi i trong xây d ng văn b n quy ph m pháp s giúp nâng cao hi u qu ho t ng c a lu t). hoàn thành nhi m v khó khăn này, các t ch c, gi m b t gánh n ng t phía m i cơ quan c n xây d ng k ho ch ho t ngư i óng thu và góp ph n xây d ng m t ng c th , quy nh l trình chi ti t th c xã h i văn minh, trong ó nam và n th c hi n k ho ch, chu n b v nhân l c và s bình ng v m i m t./. ngu n tài chính, phân công nhi m v rõ (1).Xem: i u 4 Lu t bình ng gi i. ràng, có cơ ch ki m tra h u hi u cũng như (2).Xem: Kho n 6 i u 5 Lu t bình ng gi i. kiên quy t và nghiêm minh trong x lí (3).Xem: Richard H. Robbins, Global Problems and the nh ng trư ng h p vi ph m pháp lu t. Culture of Capitalism, (Allyn and Bacon, 1999), p. 354. (4).Xem: Kho n 3 i u 6 Lu t bình ng gi i. Th ba, Nhà nư c c n t o i u ki n (5).Xem: Kho n 4 i u 6 Lu t bình ng gi i. thu n l i các t ch c chính tr - xã h i có (6).Xem: Kho n 4 i u 11 Lu t bình ng gi i. trách nhi m trong lĩnh v c b o m bình (7).Xem: Kho n 5 i u 11 Lu t bình ng gi i quy ng gi i hoàn thành nhi m v c a mình. nh các bi n pháp thúc y bình ng gi i trong lĩnh v c chính tr bao g m: B o m t l thích áng n Trách nhi m t lên các t ch c chính tr - i bi u Qu c h i, i bi u h i ng nhân dân và b o xã h i khá n ng n , t nh ng vi c t m vĩ m t l n thích áng trong b nhi m các ch c danh mô như tham gia xây d ng chính sách, pháp trong cơ quan nhà nư c phù h p v i m c tiêu qu c gia v bình ng gi i. lu t, tham gia qu n lí nhà nư c v bình (8).Xem: Ch th s 10/2007/CT-TTg. ng gi i, tham gia giám sát vi c th c hi n (9).Xem: i u 21 Lu t bình ng gi i năm 2006. 30 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2