intTypePromotion=3

Báo cáo " Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi bổ sung) "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
7
download

Báo cáo " Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi bổ sung) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi bổ sung) Vì vậy, bên thứ ba được người nội bộ thứ cấp tiết lộ thông tin nội bộ cũng bị cấm giao dịch nội gián và bị áp đặt chế tài nếu vi phạm điều cấm này. Tuy nhiên, việc bỏ ngỏ của pháp luật đối với hành vi khuyến nghị người khác mua hoặc bán chứng khoán của người nội bộ thứ cấp cần thực sự phải xem là khiếm khuyết trong pháp luật chứng khoán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Vấn đề thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi bổ sung) "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ts. NguyÔn quang tuyÕn * L iên quan n thu h i t và b i thư ng khi thu h i t, D th o lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 2003 s s a i áng chú ý sau: - B sung y u t công khai vào nguyên t c thu h i t; theo ó: “Vi c thu h i t ch (sau ây g i t t là D th o Lu t) ã s a i, ư c th c hi n sau khi quy ho ch s d ng t, b sung 4 i u, c th : k ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà - S a i, b sung i u 39 v nguyên t c nư c có th m quy n xét duy t và công khai” thu h i t s d ng vào m c ích qu c (kho n 1). Chúng tôi tán thành v i vi c b phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công sung này, vì: M t là, b o m s tương thích c ng và phát tri n kinh t ; v i các quy nh s a i, b sung c a D th o - S a i, b sung i u 41 v vi c thu Lu t v v n quy ho ch, k ho ch s d ng h i t và qu n lí qu t ã thu h i; t; hai là, cao tính công khai, minh b ch - S a i, b sung i u 42 v b i c a quy ho ch, k ho ch s d ng t; ba là, thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i có giúp ngăn ng a s tùy ti n ho c các tiêu c c t b thu h i; có th x y ra trong vi c thu h i t t phía cơ - S a i, b sung i u 44 v th m quan nhà nư c có th m quy n thu h i t; quy n thu h i t; - S a i quy nh v th i h n thông báo M c ích c a vi c s a i, b sung các cho ngư i b thu h i t bi t, c th : quy nh này là nh m tháo g nh ng khó khăn vư ng m c trong vi c th c hi n b i Lu t t ai năm 2003 D th o Lu t thư ng khi thu h i t, áp ng yêu c u Trư c khi thu h i t, ch m Trư c khi thu c a th c ti n. Tuy nhiên, n i dung s a nh t là 90 ngày i v i t h i t ít nh t là i, b sung c a D th o Lu t v thu h i nông nghi p và 180 ngày i 30 ngày, cơ quan t và b i thư ng khi thu h i t áp ng v i t phi nông nghi p, cơ nhà nư c có th m ư c kì v ng c a xã h i, chúng tôi xin ưa quan nhà nư c có th m quy n quy n ph i thông ph i thông báo cho ngư i b báo cho ngư i b ra m t s bình lu n, góp ý thêm v nh ng thu h i t bi t lí do thu h i, thu h i t bi t lí n i dung này như sau: th i gian và k ho ch di chuy n, do thu h i, th i II. CÁC BÌNH LU N C TH phương án t ng th v b i gian và k ho ch 1. V nguyên t c thu h i t s d ng thư ng, gi i phóng m t b ng, di chuy n (kho n vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích tái nh cư (kho n 2 i u 39). 2 i u 39 s a i). qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n So v i quy nh hi n hành t i i u 39 * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t Lu t t ai năm 2003, D th o Lu t có m t Trư ng i h c Lu t Hà N i 42 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
  2. nghiªn cøu - trao ®æi Chúng tôi tán thành v i n i dung s a s d ng t vào m c ích phát tri n kinh t i, b sung này c a D th o Lu t, vì vi c có t m quan tr ng c bi t i v i t rút ng n th i h n thông báo c a cơ quan nhà nư c như: (1) S d ng t xây d ng nư c có th m quy n thu h i t cho ngư i khu công nghi p, khu công ngh cao, khu s d ng t bi t lí do thu h i t d a trên kinh t ; (2) S d ng t th c hi n các căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t ã d án u tư thu c nhóm A; (3) S d ng ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n và t th c hi n d án 100% v n u tư ư c công b công khai cho m i ngư i s nư c ngoài; (4) S d ng t th c hi n d ng t bi t. Hơn n a, vi c thu h i t d a d án b ng ngu n v n ODA; (5) S d ng trên quy ho ch, k ho ch s d ng t ã t th c hi n các d án phát tri n kinh ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét t quan tr ng do Qu c h i quy t nh ch duy t nên quy nh rút ng n th i h n thông trương u tư; (6) S d ng t th c hi n báo thu h i t như D th o Lu t là ch p d án kinh t do Th tư ng Chính ph nh n ư c. Tuy nhiên, D th o Lu t quy quy t nh ch trương u tư. Còn i v i nh cơ quan có th m quy n thu h i t ch các d án phát tri n kinh t khác thì pháp có trách nhi m ph i thông báo cho ngư i b lu t hi n hành cho phép nhà u tư tho thu h i t bi t lí do thu h i, th i gian và k thu n vi c b i thư ng v i ngư i s d ng ho ch di chuy n là chưa . Chúng tôi cho t. D th o Lu t l n này s a i cơ ch r ng Ban so n th o nên xem xét, cân nh c b thu h i t theo hư ng quy nh Nhà nư c sung thêm quy nh: “Thông báo v phương thu h i t và giao cho t ch c phát tri n án t ng th v b i thư ng” cho ngư i b thu qu t th c hi n. Chúng tôi ng h cơ ch h i t bi t; b i l , khi ngư i s d ng t thu h i t này c a D th o Lu t, vì: M t không bi t ư c c th , rõ ràng v phương là, Nhà nư c th c hi n thu h i t s án mình ư c b i thư ng như th nào thì chuy n toàn b a tô chênh l ch c a t ch c ch n h s không ch p hành quy t nh ai vào trong tay Nhà nư c thay vì kho n thu h i t (cho dù có s cư ng ch c a l i nhu n a tô này rơi vào tay các nhà công quy n). u tư n u h tho thu n b i thư ng v i 2. V vi c thu h i t và qu n lí qu ngư i s d ng t như quy nh hi n nay; t ã thu h i Hai là, vi c giao cho Nhà nư c thu h i t So v i i u 41 Lu t t ai năm 2003, t c là Nhà nư c m nhi m vi c chu n b , D th o Lu t s a i, b sung ã xác l p cung c p ngu n “ t s ch” cho nhu c u c a cơ ch thu h i t m i. Theo Lu t t ai các doanh nghi p s t o i u ki n thu n l i năm 2003 và các văn b n hư ng d n thi cho các doanh nghi p ti p c n v i v n hành, Nhà nư c th c hi n vi c thu h i t t ai; không doanh nghi p “ i u” s d ng vào m c ích qu c phòng, an v i ngư i dân trong vi c b i thư ng, gi i ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phóng m t b ng (GPMB) v n r t khó khăn, T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008 43
  3. nghiªn cøu - trao ®æi ph c t p trên th c t . Tuy nhiên, D th o thư ng GPMB và Công ti c Kh i chưa Lu t giao vi c th c hi n b i thư ng, ư c D th o Lu t c p và có quy nh rõ GPMB cho t ch c phát tri n qu t, ràng nên vi c tri n khai quy nh giao cho t chúng tôi ngh Ban so n th o cân nh c ch c phát tri n qu t th c hi n nhi m v thêm v v n này; b i vì: b i thư ng GPMB c a D th o Lu t s g p Th nh t, qua hơn 4 năm tri n khai thi khó khăn trên th c t . hành Lu t t ai năm 2003 song vai trò và Hơn n a, có th th c hi n ư c các ho t ng c a t ch c phát tri n qu tr t nhi m v mà D th o Lu t quy nh t i “m nh t”. Có nhi u t nh còn chưa thành l p kho n 4 i u 41 (s a i, b sung); t ch c t ch c phát tri n qu t. Có t nh ã thành phát tri n qu t ph i huy ng v n t r t l p t ch c phát tri n qu t (k c Th ô nhi u “kênh” khác nhau. V y trong trư ng Hà N i) song chưa l i d u n áng k nào h p t ch c phát tri n qu t sau khi huy v s t n t i c a t ch c này. Hơn n a, qua 4 ng v n t nhi u ngu n s gi i quy t “ u năm ho t ng, các a phương cũng như B ra” như th nào? Doanh nghi p góp v n có tài nguyên và môi trư ng chưa có s t ng ư c chia lãi hay ư c ưu tiên trong u k t ánh giá m t cách toàn di n, th u áo v giá? Nh ng câu h i này không tìm ư c câu hi u qu ho t ng c a mô hình “t ch c tr l i trong D th o Lu t. phát tri n qu t” mà ã v i “lu t hoá” quy Th ba, hi n nay công tác b i thư ng nh c a kho n 1 i u 10 Ngh nh s GPMB do Nhà nư c th c hi n ang còn g p 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 trong D nhi u khó khăn, ph c t p. Nhi u d án b th o Lu t ph i chăng là s nóng v i và thi u ách t c, ch m ti n th c hi n do không tính thuy t ph c; th c hi n xong vi c thu h i t, GPMB vì Th hai, hi n t i ngoài t ch c phát tri n ngư i dân không ng thu n v i phương án qu t còn có 2 ơn v khác ư c ho t ng b i thư ng, phát sinh nhi u tranh ch p, trong lĩnh v c b i thư ng, gi i phóng m t khi u ki n kéo dài. Nay D th o Lu t b ng (GPMB); ó là các ban b i thư ng chuy n giao nhi m v này cho t ch c phát GPMB và Công ti c Kh i (v a ư c tri n qu t (là doanh nghi p ng ra th c Chính ph cho phép thành l p). Ban b i hi n) thì li u T ch c này có y kh thư ng GPMB s GPMB cho nh ng d án năng m ương ư c không? Trong khi ã có ch u tư, Công ti c Kh i là ơn v ó mô hình ho t ng b i thư ng GPMB do tư nhân có th GPMB thuê cho nh ng doanh doanh nghi p ti n hành (Công ti c Kh i nghi p khác. V y n u có doanh nghi p thuê th c hi n m i ch giai o n th nghi m) t ch c phát tri n qu t GPMB thì t ch c l i chưa ưa l i hi u qu . Vì v y, theo chúng này có ư c làm hay không? M t khác, ranh tôi Ban so n th o nên cân nh c v n i dung gi i, ph m vi th c hi n b i thư ng GPMB b sung này xem khi ban hành nó có tính gi a t ch c phát tri n qu t, các ban b i kh thi hay không. 44 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
  4. nghiªn cøu - trao ®æi 3. V b i thư ng, h tr và tái nh cư V i cách ti p c n như v y, chúng tôi xin cho ngư i có t b thu h i i vào nh ng bình lu n c th v quy nh Chúng tôi cho r ng cơ s xây d ng, b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i ban hành quy nh s a i v b i thư ng, có t b thu h i c a D th o Lu t như sau: h tr và tái nh cư cho ngư i có t b thu - Kho n 2 i u 42 Lu t s a i, b sung h i ó là: (1) Quán tri t sâu s c Ngh quy t quy nh: “Ngư i b thu h i t nào thì ư c H i ngh l n th 7 Ban ch p hành trung b i thư ng b ng vi c giao t m i có cùng ương ng khoá X v v n “nông nghi p m c ích s d ng, n u không có t b i - nông dân - nông thôn” trong vi c kiên thư ng thì ư c b i thư ng b ng ti n theo quy t b o v qu t nông nghi p ( c bi t giá t cùng m c ích s d ng t i th i i m là t tr ng lúa); không ư c chuy n qu có quy t nh thu h i t và ư c h tr các t này sang s d ng vào m c ích khác thi t h i khác do vi c thu h i t gây ra”. b o m v n an ninh lương th c qu c Chúng tôi cho r ng Ban so n th o nên gia, b o v quy n l i c a hàng tri u h gia cân nh c v quy nh c a D th o Lu t v ình nông dân. Trư ng h p c bi t ph i th i i m b i thư ng là th i i m có quy t l y t nông nghi p sang s d ng vào m c nh thu h i t. Trên th c t , vi c xác nh ích khác thì ph i có ngay bi n pháp b th i i m b i thư ng là th i i m có quy t sung di n tích t nông nghi p b m t b ng nh thu h i t dư ng như có m t s i m cách yêu c u doanh nghi p ph i có nghĩa v chưa h p lí b i l : M t là, trong vi c b i óng góp tài chính Nhà nư c th c hi n thư ng, gi i to , a s các khi u n i c a vi c khai hoang, ph c hoá… ng th i, ngư i dân liên quan n giá t. Theo quy doanh nghi p - i tư ng hư ng l i t vi c nh hi n hành, ngư i dân ư c b i thư ng thu h i t ph i có trách nhi m cùng v i theo phương án do cơ quan nhà nư c phê Nhà nư c, xã h i gi i quy t công ăn, vi c duy t khi có quy t nh thu h i t. Tuy làm cho ngư i nông dân b m t t s n nhiên, t lúc có quy t nh thu h i t cho xu t thông qua vi c óng góp v n t o n khi cơ quan ch c năng hoàn thành th qu gi i quy t ho c tr c p th t nghi p cho t c ngư i dân nh n ti n b i thư ng có ngư i nông dân; (2) Vi c s a i, b sung khi là 3 năm ho c 5 năm. Khi ó, giá t t i quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh th i i m nh n ti n b i thư ng ã khác xa cư ph i d a trên vi c gi i quy t hài hoà l i so v i giá t t i th i i m có quy t nh ích c a Nhà nư c, doanh nghi p, ch u thu h i t. Vì v y, ngư i b thu h i t tư và ngư i b thu h i t. Có như v y luôn ch u thi t thòi. Trong nh ng năm ó, chúng ta m i mong x lí ư c các vư ng giá t và c chính sách b i thư ng v t m c, khó khăn n y sinh t vi c ngư i dân ai ã thay i, ng ti n gi m giá tr , cơ b m t t s n xu t; h i u tư kinh doanh hay có nhà c a T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008 45
  5. nghiªn cøu - trao ®æi ngư i dân cũng b m t… Hai là, vi c thu kho n chênh l ch gi a giá t b i thư ng h i t nông nghi p chuy n sang s d ng v i giá t sau khi ã chuy n m c ích s vào m c ích phi nông nghi p ( c bi t là d ng t nông nghi p. Ví d : Ngư i b thu xây d ng các khu ô th , xây d ng khu nhà h i t nông nghi p ư c b i thư ng theo thương m i); ngư i b thu h i t ch giá t nông nghi p 200.000 ng/m2. Sau ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p ó, t này ư c giao cho nhà u tư xây (thông thư ng giá t này r t th p ch vài d ng nhà chung cư thương m i và ư c ch c ngàn n vài trăm ngàn ng/m2). Sau bán 10 tri u ng/m2. Kho n thư ng cho ó, di n tích t này ư c giao cho các ngư i b thu h i t nghiêm ch nh ch p công ti kinh doanh xây d ng nhà . H ti n hành vi c bàn giao m t b ng ư c trích t hành san l p n n và xây d ng nhà bán. s chênh l ch gi a 2 lo i giá t này là 9,8 2 M i m t lúc này có giá tr lên n vài tri u ng/m2. Có như v y m i hi v ng t o tri u ho c vài ch c tri u ng. Ngư i b thu thêm nhi u s ng thu n và gi m các h i t có s so sánh v s chênh l ch gi a khi u ki n liên quan n vi c b i thư ng giá t mình ư c b i thư ng v i giá t t b i l , ngư i b thu h i t ư c hư ng mà các ch u tư bán cho ngư i mua nhà: l i t vi c thu. Giá t ư c b i thư ng quá th p trong khi - V quy nh gi i quy t v n công ăn, giá t sau khi chuy n i m c ích s vi c làm b o m i s ng c a ngư i nông d ng t nông nghi p l i quá cao. Ngư i dân b m t t s n xu t ư c D th o Lu t nông dân cho r ng dư ng như mình b c p t i kho n 5 i u 43. Chúng tôi cho “m t” t và không ư c l i gì t vi c b r ng ngoài nh ng n i dung ã ư c c p thu h i t nên ã phát sinh tranh ch p, t i kho n này, Ban so n th o nên nghiên khi u ki n. Theo chúng tôi, gi i quy t c u, xem xét có th b sung quy nh v vi c nh ng khó khăn này, Ban so n th o nên cân thành l p qu tr c p th t nghi p, qu gi i nh c, xem xét nh ng góp ý sau: quy t vi c làm cho ngư i nông dân b m t + Nên quy nh vi c tính giá b i thư ng t nông nghi p. M t ph n kinh phí thành theo th i i m tr ti n b i thư ng trên th c t ; l p các qu này do các doanh nghi p ư c + i v i trư ng h p thu h i t nông hư ng l i t vi c thu h i t c a ngư i nông nghi p c a nông dân thì ngoài vi c h ư c dân óng góp. b i thư ng theo giá t nông nghi p t i th i Trên ây là m t s bình lu n và góp ý i m thu h i c n quy nh t l h tr nh m thêm c a chúng tôi v các quy nh thu h i thư ng khuy n khích i v i nh ng ngư i t, b i thư ng khi thu h i t c a D th o b thu h i t ch p hành nghiêm ch nh, Lu t v i mong mu n óng góp b n D nhanh chóng vi c bàn giao m t b ng cho th o Lu t này càng hoàn thi n hơn áp ng các nhà u tư. Kho n h tr này trích t ư c s kì v ng c a xã h i./. 46 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản