Báo hiệu

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
102
lượt xem
54
download

Báo hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo hiệu', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo hiệu

 1. BAÙO HIEÄU
 2. NvHien - PTITHCM 2. BAÙO HIEÄU 2.1.Yeâu caàu cô baûn
 3. NvHien - PTITHCM 2. BAÙO HIEÄU 2.2.Caùc daïng tín hieäu Chieám duïng Tín hieäu höôùng ñi Giaûi phoùng Tín hieäu giaùm saùt höôùng ñi Traû lôøi Tín hieäu höôùng veà Tín hieäu Giaûi phoùng DP höôùng veà Tín hieäu ñòa chæ MF PB
 4. NvHien - PTITHCM 2. BAÙO HIEÄU 2.3.Phaân loaïi baùo hieäu
 5. NvHien - PTITHCM * Baùo hieäu thueâ bao Toång Thueâ bao B Thueâ bao A ñaøi
 6. NvHien - PTITHCM * Baùo hieäu thueâ bao - Caùc phöông phaùp truyeàn soá goïi + Truyeàn baèng xung
 7. NvHien - PTITHCM
 8. NvHien - PTITHCM DTMF
 9. NvHien - PTITHCM * Baùo hieäu lieân ñaøi Toång Toång ñaøi ñaøi Thueâ bao B Thueâ bao A
 10. NvHien - PTITHCM * Baùo hieäu lieân ñaøi Baùo hieäu keânh lieân keát (CAS-Channel Associated Signaling) Baùo hieäu keânh chung (CCS-Common Channel Signaling)
 11. NvHien - PTITHCM Baùo hieäu keânh lieân keát
 12. NvHien - PTITHCM Baùo hieäu keânh lieân keát
 13. NvHien - PTITHCM Baùo hieäu keânh chung
 14. NvHien - PTITHCM Baùo hieäu keânh chung
Đồng bộ tài khoản