Biên bản Đại hội chi đoàn

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

8
4.248
lượt xem
397
download

Biên bản Đại hội chi đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản Đại hội chi đoàn

  1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Tân An, ngày … tháng 0.. năm 200… ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC Lần thứ …… - Nhiệm kỳ …… * BIÊN BẢN Đại hội CHI ĐOÀN CBCC Lần thứ ……. - nhiệm kỳ …………. Đại hội…………Đoàn TNCS Hồ Chí Minh………………………………… lần thứ……nhiệm kỳ………tiến hành từ 02 giờ ngày …. tháng …….. năm 200…. đến ............giờ .........phút cùng ngày Đại hội có mặt …../………. đại biểu (đoàn viên-không kể đại biểu khách mời) trên tổng số ……. đại biểu (đoàn viên) đã được triệu tập. ( Vắng …… đồng chí có lý do ) Khách mời gồm có……….đồng chí 1. …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………… 3. …………………………………………………………… - Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí: 1. ……………….. 2. ………………… 3. ………………….. Và Đoàn thư ký gồm các đồng chí: 1. …………………….. 2. …………………………………………………………… I/ Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ …….. và phương hướng công tác nhiệm kỳ ……… do đồng chí ………. trình bày trước Đại hội. Đại hội cũng đã thông qua bản tự kiểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ qua do đồng chí ………. trình bày. - Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua có ............đồng chí phát biểu ý kiến với nội dung sau: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 1
  2. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. - Về phương hướng công tác nhiệm kỳ tới có đồng chí………….. phát biểu ý kiến với nội dung sau: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. - Về bản tự kiểm BCH nhiệm kỳ qua có đồng chí………….. phát biểu ý kiến với nội dung sau: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2
  3. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..- - Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. II/ Đại hội đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của - Đại diện cấp ủy Đảng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3
  4. III/ Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ …….. - Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng BCH nhiệm kỳ mới là ………đồng chí - Danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua gồm ………….đồng chí có tên sau: 1/.............................................................. 2/ .............................................................. 3/ .............................................................. 4/ .............................................................. 5/ .............................................................. 6/ .............................................................. 7/ .............................................................. - Đại hội biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề nghị gồm: …….. đồng chí có tên sau: 1/ ……….. 2/ ……………… 3/ ……….. do đồng chí Phạm Văn Thịnh làm trưởng ban - Tình hình bầu cử: + số phiếu phát ra……......số phiếu thu vào………. + Số phiếu hợp lệ………..số phiếu không hợp lệ…………. - Kết quả bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố: 1/.........................................................................: ........./..........phiếu 2 /.........................................................................: ........./..........phiếu 3 /.........................................................................: ........./..........phiếu 4 /.........................................................................: ........./..........phiếu 5 /.........................................................................: ........./..........phiếu 6 /.........................................................................: ........./..........phiếu 7 /.........................................................................: ........./..........phiếu 4
  5. Căn cứ Điều 9 chương III Điều lệ Đoàn TNCS Hồ chí minh, những đồng chí sau đây trúng cử vào BCH nhiệm kỳ ……….. ( theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp ) : 1/......................................................................... 2 /......................................................................... 3 /......................................................................... 4 /......................................................................... 5 /......................................................................... Đại hội bế mạc lúc…….giờ………phút ngày ……. tháng …….. năm 200…. T/M ĐOÀN THƯ KÝ T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ………………………….. 5
Đồng bộ tài khoản