intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Báo cáo thực hiện vốn đầu tư

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

622
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: Báo cáo thực hiện vốn đầu tư được lập và căn cứ theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Báo cáo thực hiện vốn đầu tư

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ........, ngày .... tháng ... năm 20...  B Á O  C Á O TH Ự C HI Ệ N  V Ố N  Đ Ầ U  T Ư     Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;   Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ­CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính  phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Thông tư số ..... /2000/TT­BKH ngày       tháng    năm 2000 của Bộ Kế  hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, Công ty ..........  (tên Doanh nghiệp hoặc   Hợp đồng hợp tác kinh doanh), thành lập theo Giấy phép đầu tư số ..........., cấp  ngày.......... tháng .......... năm .....; trụ sở đặt tại ................... xin gửi tới ................. (tên Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư) Báo cáo thực hiện  vốn đầu tư với các nội dung sau: 1/ Tổng vốn đầu tư thực hiện ....... đôla Mỹ Chia theo các năm : 19... 19... ....... Trong đó : a/ Tài sản cố định theo Báo cáo quyết toán công trình....... đôla Mỹ b/ Vốn lưu động thực hiện (đến thời điểm báo cáo)....... đôla Mỹ 2/ Các nguồn vốn đã sử dụng:  a/ Vốn pháp định (hoặc vốn góp)( viết bằng số và ch ữ) ....... đôla Mỹ Đối với doanh nghiệp liên doanh, chia ra: + Bên Việt Nam góp ....... (viết bằng số và chữ) đôla Mỹ, chiếm .... (viết bằng   số) % (viết bằng chữ phần trăm) vốn pháp định, bằng....... (liệt kê chi tiết các   khoản góp vốn); + Bên nước ngoài góp ....... (viết bằng số và chữ) đôla Mỹ, chiếm .... (viết bằng   số) % (viết bằng chữ phần trăm) vốn pháp định, bằng....... (liệt kê chi tiết các   khoản góp vốn) b/ Vốn vay (viết bằng số và chữ) ....... đôla Mỹ Các tài liệu kèm theo :
  2. a. Báo cáo kiểm toán chi phí xây dựng của dự án. b. Báo cáo giám định và các chứng chỉ giám định của Tổ chức giám định (nêu  tên Tổ chức giám định) về kết quả giám định giá trị thiết bị, máy móc cho dự án. Chủ đầu tư
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2