Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
197
lượt xem
12
download

Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu " phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng"

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU SAO LỤC  HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ 1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên :.......................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh :.......................................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu  số :………..…………do ........................................  cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : ........................................................................................... Số điện thoại : ................................Số Fax :  .................................. Hoặc Tên tổ chức :.......................................................................................... Địa chỉ đặt trụ sở :.......................................................................................... Họ tên người đại diện :.......................................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :...............do..................................................... cấp ngày.......tháng.......năm....……………………….. Số điện thoại : ................................Số Fax :........................................... 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số : 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Đề nghị sao lục hợp đồng số :............về nội  dung ................................................... đã được Phòng Công chứng số...………….. thành phố Hồ Chí Minh chứng  thực  ngày.....tháng.....năm...………………….. Ý kiến của Trưởng Phòng Công chứng  TP Hồ Chí Minh,   số..... ngày......tháng......năm...... Người yêu cầu (Ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản