intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 31/PYC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
857
lượt xem
24
download

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 31/PYC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng văn bản dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 31/PYC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 31/PYC"

  1. Mẫu số 31/PYC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHI Ế U YÊ U C Ầ U C H Ứ N G T H Ự C H Ợ P Đ Ồ N G, VĂ N B Ả N Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................ Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Số điện thoại: …………..……………..................................................... Email: ....................................................................................................... Số Fax: ……...........………...................................................................... Yêu cầu chứng thực về: ........................................................................... ............................................................................................................................ Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.……………………………………….........………....................…........…… 2.........................................................................................................….......….. 3.…………....………………………….........………....................……........… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2