intTypePromotion=3

Phiếu yêu cầu công chứng

Xem 1-20 trên 109 kết quả Phiếu yêu cầu công chứng
 • Đây là phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc1p luatsulecao 04-04-2011 104 19   Download

 • Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch"

  doc2p duysuong1204 17-12-2009 214 16   Download

 • Biểu mẫu " Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng"

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 180 11   Download

 • Mẫu phiếu dùng cho việc yêu cầu công chứng hợp đồng văn bản dùng cho phòng công chứng theo mẫu soos/PYC

  doc1p trannhu 14-07-2009 717 25   Download

 • Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng văn bản dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 31/PYC

  doc1p trannhu 14-07-2009 797 24   Download

 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01-PYC). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty4 08-07-2010 292 16   Download

 • Biểu mẫu về Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.

  doc2p giangltg 11-10-2009 194 19   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên : ................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh : ................................................................................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số : ........... do ............................................. cấp ngày………………….tháng ........................

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 88 5   Download

 • Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 3/PYCCC

  doc1p trannhu 14-07-2009 804 44   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :____/_______ PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi : Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng...

  pdf1p quanvokiem 12-03-2010 192 16   Download

 • Các quy định về hồ sơ công chứng và chế độ lưu giữ hồ sơ công chứng Theo quy định của Luật công chứng thì: "Hồ sơ công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản chính văn bản công chứng, bản sao các giấy tờ mà người yêu cầu công chứng đã nộp, các giấy tờ xác minh, giám định và giấy tờ liên quan khác".

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 40 8   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU SAO LỤC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ 1 Kính gửi : Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh Họ và tên : ................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh : ................................................................................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :………..…………do ...................................... cấp ngày.......tháng.......năm .................

  pdf2p phucnguuson 15-03-2010 106 3   Download

 • CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc

  doc2p babymickeybeautiful 29-03-2010 70 3   Download

 • - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. ...

  doc3p minhthanh 17-08-2009 139 19   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ; yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình (nếu có) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động.

  doc4p batrinh 18-08-2009 191 17   Download

 • Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện T...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 90 17   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng + Bổ sung các tài liệu hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) ...

  doc2p minhthanh 17-08-2009 110 16   Download

 • Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số:........./PH-CC..... Tp. Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm......... PHIẾU HẸN1 Phòng Công chứng số : ..................có nhận của : Ông (Bà) : .............................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh : .......................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :........... .

  pdf1p quanvokiem 12-03-2010 150 16   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu + Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm công bố việc tạm ngừng hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tạm ngừng hoạt động của Công ty - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận,...

  doc4p batrinh 18-08-2009 165 14   Download

 • Đại chúng hóa? Theo xu hướng chung, phần lớn các doanh nghiệp đại chúng hóa như một yêu cầu tối thiểu của quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Ngoại trừ các doanh nghiệp đã niêm yết thành công và giả sử đang hưởng lợi từ việc niêm yết, còn gần 1.000 doanh nghiệp đã chuyển từ doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước sang công ty đại chúng.

  pdf4p bibocumi6 22-09-2012 67 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phiếu yêu cầu công chứng
p_strCode=phieuyeucaucongchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản