intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 62/PYC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
435
lượt xem
39
download

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 62/PYC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng văn bản theo mẫu số 62/PYC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 62/PYC"

  1. Mẫu số 62/PYC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHI Ế U Y Ê U C Ầ U XÁ C N H Ậ N H Ợ P Đ Ồ N G, VĂ N B Ả N Kính gửi: Ban quản lý ............................... Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Số điện thoại: …………..……………..................................................... Email: ....................................................................................................... Số Fax: ……...........………...................................................................... Yêu cầu xác nhận về: .............................................................................. ............................................................................................................................ Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.………………………………………................………....................….…… 2................................................................................................................…….. 3.…………....………………………….........…….......…....................…….… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2