Biểu mẫu: "Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
316
lượt xem
16
download

Biểu mẫu: "Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước"

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ….ngày….tháng….năm……. TỔNG CỤC THUẾ Cục thuế:……….. Chi cục thuế:………. TỜ KHAI NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC 1. Tên tổ chức thuê đất: .................................................................................................................. 2. Ngành nghề kinh doanh chính: .................................................................................................................. 3. Địa chỉ:..........................................Điện thoại: ...................................................... 4. Tài khoản số:.................................Tại ngân hàng: ...................................................... 5. Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../…….. 6. Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).       I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất 1. Đất được thuê Địa chỉ lô  Diện tích  Giá thuê đất: đ/ Tiền thuê đất  Ghi chú đất,  từng lô đất  m2/năm một năm (đ) Phường,  (m2) xã,  đường  Nhóm I Nhóm II phố, số  nhà 1:…….. 2:…….. ………. ………. ………… Cộng: 2. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng năm (năm…..) Nộp tiền kỳ thứ nhất, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng - Nộp tiền kỳ thứ hai, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng -
  2. Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước  pháp luật v ề sự khai báo trên. …..ngày….tháng….năm Đại diện cho tổ chức thuê đất                                                                        (Ký tên, đóng dấu) II. Phần kiểm tra tính toán của cơ quan thuế Nội dung Đơn vị tính Lô 1 Lô 2 Lô… Cộng 1. Diện tích đất thuê m 2 2. Giá đất đ/m2 3. Tỷ lệ nộp tiền thuê % 4. Đơn giá thuê đất đ/m2/năm 5. Số tiền thuê đất 1  đ năm ….ngày….tháng….năm…. NGƯỜI KI ỂM TRA T ÍNH TOÁN THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản