intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
619
lượt xem
29
download

BIỂU MẪU "VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế tiền phạt theo mẫu ố: 01/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT "

  1. Mẫu số: 01/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VĂN BẢN Số: …….............…. ............, ngày..........tháng ........năm ...... V/v: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Kính gửi: ..................................................................................................... Căn cứ Điều 65 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006, Cơ quan thuế……… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Tên Trường Số thuế nợ đề nghị xóa người Mã số hợp xóa STT Tổng Thuế nộp thuế nợ Thuế GTGT Thuế TNDN số thuế … thuế thuế nợ Số nợ Kỳ tính Số nợ Kỳ tính 1 (đồng) thuế (đồng) thuế … … 2 … Cộng x x x Cơ quan thuế................ gửi kèm Công văn này hồ sơ đề nghị xóa nợ của người nộp thuế. Đề nghị cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA VĂN BẢN - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Lưu: VT; ….
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2