intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án

Chia sẻ: V.Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

4.489
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án là tài liệu ôn thi học sinh giỏi hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6, thông qua việc luyện tập với đề thi sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài thi. Mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án là tài liệu ôn thi học sinh giỏi hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6, thông qua việc luyện tập với đề thi sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài thi. Mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.


Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT

Lưu ý: Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi

                            Đề thi gồm 3 trang

I. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại.

1. A. noodle                           B. food                       C. door                       D. stool

2. A. take                               B. game                      C. gray                        D. hand

3. A. buses                             B. goes                       C. boxes                     D. couches

4. A. music                            B. lunch                     C. mum                       D. up             

5. A. ear                                 B. heavy                     C. head                       D. bread

II. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

         A. a quarter to eight                                      B. seven forty-five        C. seven past forty-five               D. A & B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

         A. next to - and         B. between - and       C. next to - of                  D. between - of

8. Do you go to school _______ bike or _________ foot?

         A. by - by                 B. on - on                 C. on - by                       D. by - on

9. Do you have any toothpaste? I’d like a large ________.

         A. bar                         B. tube                        C. bag                               D. loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

         A. How                       B. How often             C. How long                    D. What time

11. - Would you like something to drink? - ____________.

         A. Thank you. I’m full.                                B. No, I don’t like.         

         C. No, thanks.                                               D. Yes, I like.

12. These are my notebooks, and those are _________.

         A. they                       B. their                       C. there’s                         D. theirs

13. The boy _________thin, but he is strong.

         A. is looking              B. look                       C. looks                            D. looking

14. My mother _________ housework everyday.

         A. does                       B. makes                    C. goes                             D. plays

15. What would you like ________ for you?

         A. me doing               B. me do                     C. me to do                      D.I do 

III. Điền và chia động từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

16 + 17.  We ________ tired and we _________ to go to bed.

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

20. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________to the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jack __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest.                                                 (HIGH)

27. Is that your____________ house?                                                               (BEAUTY)

28. Nam and Mai are good ___________                                                           (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English.                                                                    (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning.                        (JOG)


Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Chiềng Sàng

Trường THCS Chiềng Sàng                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ KHXH                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian làm bài :150 phút

I. Pick out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat   

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D to complete these sentences

6. ……………are you going to stay ? _ In a hotel.

A. Which                     B. Where                               C. When                                  D. What

7. What do you do .............................the weekend.             

A. on                           B. in                            C to                             D. for

8. I am going .........Ha Long bay

A. visiting                   B. visit                         C. visited                     D. to visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. an                           B. a                             C. any                                 D. some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. can              B. bar                          C. tube                                            D. box

11. What about …………….table-tennis?

 A. to play                   B. playing                             C. plays                      D. play

12. Fall  means ……………..in British-English  .

A. summer                   B. winter                     C. autumn                   D.  spring

13. What is her ………………………?  _ She is Australian. 

A. language                B. nationality              C. population              D. country

14. They are going ………………………….vacation in London. 

A. in                            B. on                                     C. at                                        D. for

15…………………….languages can you speak? 

A. When                      B. How                                 C. How much                D. Which

III. Supply the correct verb tense/ form of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. to music now.    

 => ……………………………………………………………………….

18. They (visit)…………….  Da Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d like (drink)………….. some water.

 => ……………………………….............................................................

20. Now they (play) …………soccer.  

 => ……………………………….............................................................                          

VI. Read the passage carefully and then answer the following questions.

My name is Petty and this is my husband, Phil. We both work in offices in London. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee and orange juice.

            For lunch we usually have a salad or soup and sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day and we have meat or fish with vegetables and potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What do they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time do they usually have dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What do they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where do they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty and her husband?

...................................................................................................................................


Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Tiền Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI  NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian làm bài: 120 phút)

ĐIỂM BÀI THI

 

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

 

SỐ PHÁCH

(HĐ chấm thi ghi)

 

 

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề, đề thi gồm 04  trang 

I. NGỮ ÂM

1. Tìm một từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1.  A. thick

2.  A. visit

3.  A. cool

4.  A. question

5.  A. takes  

B. this

B. season

B. good

B.destination

B. stops

C. tooth

C. museum

C. room

C. intersection

C. writes

D. think

D. sister

D. food

D. station

D. travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Tìm một từ có phần trọng âm chính được phát âm khác so với các từ còn lại.

6.  A. evening

7.  A. museum

8.  A. literature

9.  A. between

10. A. vacation

B. Japanese

B. correct

B. difficult

B. village

B. pagoda

C. engineer

C. ahead

C. beautiful

C. river

C. basketball

D.intersection

D. flower

D. routine

D. opposite

D. pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG

1. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. things or uses services.

            A. buys                            B. sells                           C. acts                           D. plays

12. There is ……….. university and …………… big stadium in our city.

A. a- a                                   B. an- a                          C. an- the                       D. a- Æ

13. My sister works …………………….. than me. 

     A.less hours                     B. fewer hour                C. more hours                D. little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

     A. little                             B. few                           C. a few                         D. a little

15. Is there ………else you want?

     A. a                                  B. an                              C. something                 D. anything

16. They usually go ………. after work.

     A. to fishing                     B.cinema                       C. home                         D. house

17. Whose book is this, his or ………………?

A. she                              B. hers                           C. her                             D. him

18. ……………………. do the trains run? -  Every four hours.

A. What time                   B. How often                  C. How far                   D. How much

19. This ……………………. car belongs to Mr. Brown.

A. Italian big expensive                                         B. big expensive Italian

C. expensive Italian big                                         D. expensive big Italian

20. I am going to school to learn how to play……. guitar and my mother is going to ……………. school to see my teacher.

A. the - the                       B. Æ- the                       C. a - the                        D. the - Æ

21. She’s doing ………………. in the garden, just walking about.

A.anything                       B. nothing                      C. everything                 D. something

22. She wants the ………………… to make a special cake for her daughter’s birthday.

            A. actor                            B. baker                         C.cashier                       D. mechanic

23.  What ……….. there ……………….. for dinner ?

            A. are- drink                      B. are – to drink                                 C. is – to drink                    D. is - drink

24. There are ………………. syllables in the word   “chocolate”

A. two                                B. three                          C. four                          D. five  

25 My aunt and uncle’s children are my …………………………

            A. nieces                          B. nephews                    C. cousins                      D. sisters

   11  ................       12................       13  ..............   14   ..........    15.................... 

16....................     17..................      18.................  19..... .......   20...................  

 21....................     22..................      23.................  24..... .......  25...................  

 2. Hãy cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc

a.(26 -  Not leave) ................................ your seat.The plane (27 – take off) ................................ very soon.

b. She (28 – have)................................ a very good job in a famous bank at present.

c. Are you upstairs?  you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................  in the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy cho dạng đúng của các từ in hoa.

a. My father is a driver and my mother is a (31)................................                                    cook

b The (-32)  …………..….like going to the forest when spring comes.                                 village

c. I only eat a (33)................................ of the cake.                                                              (1/4)     

d. We have Physical Education (34)................................ a week                                          two

e. My sister is a singer. She sings (35).................................                                                  beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ?                                                                     billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again!                            CORRECT

h. Nam is (38) ................................ than his brother                                                                 CLEVER

i. These children like (39)................................ .. weather.                                                    sun                                                     

j. Her birthday is on the (40)................................ of September.                                          nine

31.................................32.................................33.................................   34............................35........................

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời các bạn tải về tài liệu Ðề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 để xem các phần còn lại của đề thi ---

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2